Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Rok założenia: 1951

przejdź do spisu treści

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce. Istnieje od 1951 roku. Prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) kształcenie doktorskie a także studia podyplomowe i kształcenie specjalistyczne. 

Akademia kształci na ponad 20  kierunkach studiów.


 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA – kierunek  realizowany przez trzy uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką
 • BUDOWNICTWO 
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
 • LOGISTYKA  (profil praktyczny) 
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny) 
 • ZARZĄDZANIE 
  • KIERUNKI INFORMATYCZNE w tym: (wybierane po pierwszym roku)
   NFORMATYKA
   INFORMATYKA W MEDYCYNIE
   KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 Zajęcia odbywają się w 8 podstawowych jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ponad 10 tys. studentów w ponad 80  specjalnościach technicznych i społecznych. 

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP jest zgodne z zapo-trzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe. 

Studia wojskowe prowadzone są w formie stacjonarnej jako jednolite studia magisterske.

Studia cywilne, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej: studia pierwszego stopnia – inżynierskie i  licencjackie, studia drugiego stopnia – magisterskie oraz kształcenie doktorskie w szkole doktorskiej.  Akademia prowadzi też studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.  

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo dydaktyczna: ponad 900 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. 

Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych.  Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. 

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy,  Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wybrani w ostrym procesie rekrutacji studenci wojskowi WAT studiują w West Point i Annapolis w USA.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden z ważniejszych atutów uczelni. 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA OFERUJE:

STUDIA STACJONARNE - KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Studia stacjonarne. Trwają 10 semestrów.  Absolwenci po 5 latach studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

STUDIA MAGISTERSKIE

 • BUDOWNICTWO 
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INFORMATYKA 
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • LOGISTYKA -  (profil praktyczny)
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE - KIERUNKI STUDIÓW CYWINYCH

Liczba semestrów i dni zajęć danych kierunków

Studia cywilne I stopnia na kierunkach licencjackich - trwają 6 semestrów.

Studia cywilne I stopnia na kierunkach inżynierskimi -  trwają 7 semestrów. 

Studia cywilne II stopnia trwają 3 semestry.

Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela. Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

STUDIA INŻYNIERSKIE

 • kierunek: INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA 

STUDIA MAGISTERSKIE

 • kierunek: OPTOELEKTRONIKA 

STUDIA INŻYNIERSKIE/MAGISTERSKIE

 • kierunek: BUDOWNICTWO 
 • kierunek: BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • kierunek: BIOGOSPODARKA - kierunek interdyscyplinarny prowadzony przez Politechnikę Łódzką, Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną
 • kierunek: CHEMIA 
 • kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 
 • kierunek: ENERGETYKA 
 • kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
 • kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 
 • kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
 • kierunek: LOGISTYKA - profil praktyczny
 • kierunek: LOGISTYKA - profil ogólnoakademicki
 • kierunek: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA 
 • kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 
 • kierunek: MECHATRONIKA
 •  KIERUNKI INFORMATYCZNE (wybierane po I roku) 
 • kierunek: INFORMATYKA
 • kierunek: INFORMATYKA W MEDYCYNIE 
 • kierunek: KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO 
 • STUDIA LICENCJACKIE/MAGISTERSKIE
 • kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 
 • kierunek: ZARZĄDZANIE
 • kierunek: OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - profil praktyczny
STUDIA PODYPLOMOWE
 • organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych (dla MON, razem z WCY); 
 • systemy informacyjno-pomiarowe; 
 • systemy i sieci telekomunikacyjne;
 •  systemy i sieci następnej generacji; 
 •  techniczna ochrona osób i mienia; 
 • konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia; 
 • silniki lotnicze;  
 • zaawansowane techniki komputerowe w praktyce mechatronicznej; 
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe; 
 • eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej; 
 • GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska;
 • bezpieczeństwo narodowe; 
 • bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych;
 • zarządzanie projektami IT; 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne;
 • audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej; 
 • samorząd terytorialny w obronności państw; 
 • zabezpieczenie logistyczne**; 
 • zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska; 
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie;  
 • zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego**
 •  inne dla potrzeb MON

** studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON 

DYSCYPLINY NAUKOWE  (DOTYCHCZASOWE) REALIZOWANE W SZKOLE DOKTORSKIEJ:
 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN 
 • BUDOWNICTWO 
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA 
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
 • INFORMATYKA 
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
 • MECHANIKA 
 • NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 
 • TELEKOMUNIKACJA

przejdź do spisu treści

REKRUTACJA 2019/2020


O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.
 • posiada wiek co najmniej 18 lat.

W terminie rejestracji na studia wojskowe – 1-31 marca – kandydat zobowiązany jest:

 • zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie Wojskowej Akademii Technicznej;
 • dostarczyć do Akademii wypełniony i podpisany wniosek o powołanie do służby kandydackiej;
 • wnieść opłatę rekrutacyjną 100 zł. 

W terminie do 12 lipca 2018, kandydat zobowiązany jest uzupełnić w Internetowej Rejestracji Kandydatów wyniki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punktów rankingowych (przepisane ze świadectwa dojrzałości) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (np. dyplom olimpiady).

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiówKandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych

PLANOWANY LIMIT PRZYJĘĆ w 2019 r –  857 miejsc  w WAT

Wydział Cybernetyki

 • informatyka 65 miejsc
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo 90 miejsc

Wydział Elektroniki

 • elektronika i telekomunikacja 222 miejsc

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 • budownictwo 50 miejsc
 • geodezja i kartografia 40 miejsc

Wydział Mechaniczny

 • mechanika i budowa maszyn 65 miejsc

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

 • inżynieria bezpieczeństwa 15 miejsc
 • lotnictwo i kosmonautyka 40 miejsc
 • mechatronika 125 miejsc

Wydział Nowych Technologii i Chemii

 • chemia 25 miejsc

Wydział Logistyki

 • logistyka –profil praktyczny 120 miejsc

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" z lat 2007-2018 - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, 
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane z części pisemnej lub ustnej w czasie egzaminu maturalnego, 
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący:

kobiety

 • test siły – zwis na drążku na czas
 • test szybkości – bieg na 50 m
 • test wytrzymałości – bieg na 800 m

mężczyźni

 • test siły – podciąganie na drążku
 • test szybkości – bieg na 50 m
 • test wytrzymałości – bieg na 1000 m

Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawnościowego jest zdobycie minimum 1 punktu rankingowego.

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej  –15 punkty rankingowe, (warunkiem zaliczenia sprawdzianu  jest zdobycie 1 pkt)

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną  – 5 punkty rankingowe 

120 punktów rankingowych łącznie.

Uwaga! Jeśli kandydat na studia wojskowe nie ma/nie będzie miał/a na świadectwie dojrzałości   wyniku z języka angielskiego, musi zaznaczyć w czasie rejestracji w IRK, będzie musiał/a zdać dodatkowy test z języka angielskiego.

Przedmioty i ich maksymalne wartości punktów rankingowych na kierunki studiów I stopnia

* podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.
** jako „kierunki informatyczne”, podział nastąpi po pierwszym roku studiów
Maksymalna liczba punktów rankingowych - 100.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe:

 1 – 31 marca 2019 r. – rejestracja kandydatów na studia wojskowe

1 marca – 31 maja 2019 r.  – WKU kieruje zarejestrowanych kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne

dwie soboty w pierwszej połowie czerwca 2019 r. – pokaz sprawdzianu sprawności fizycznej, próbny sprawdzian dla chętnych

do 15 czerwca 2019 r. – WAT informuje kandydatów o terminie sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej

8 – 11 lipca 2019 r. (jeden dzień) – sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna

11 lipca 2019 r. – test z języka angielskiego (dla kandydatów, którzy nie zdawali na maturze oraz wszystkich, którzy złożyli wniosek o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych)

do 12 lipca 2019 r. – uzupełnienie IRK wynikami matur

16 lipca 2019 r. – ogłoszenie list z wynikami kwalifikacji na studia

17 – 25 lipca 2019 r. – dostarczenie do WAT dokumentów kandydatów przyjętych na studia (brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy)

26 lipca 2019 r. – ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia uwzględniających rezygnacje i zmiany kierunków

Druga połowa sierpnia i wrzesień 2019 r.  - 6 tygodni – podstawowe szkolenie wojskowe

koniec września 2019 r. – uroczysta przysięga wojskowa

1 października 2019 r. – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT 

Studenci studiów wojskowych otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie (ok. 1200 zł na pierwszym roku). Za wyniki w nauce i/lub sporcie, otrzymują nagrody przewidziane w przepisach wojskowych (również nagrody pieniężne).

Kandydat przyjęty na studia wojskowe,  zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • aktualną fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys. 

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia wojskowe znajdują się  Uchwale Senatu Wojskowej Akademii Technicznej.

 KOSZTY

 • Opłata rekrutacyjna wynosi (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) 

na studia wojskowe – 100 zł,
na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł, 
na studia  cywilne – 85 zł.  

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY:  23.03.2019r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na studiach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych,
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia- max 30 pkt. rankingowych,
 • chemia - na kierunku chemia oraz biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,
 • biologia - na kierunku biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych, 
 • informatyka – na kierunki informatyczne- max 30 pkt. rankingowych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,
 • matematyka - max 30 pkt. rankingowych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.
  * bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie
 • Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

Liczba semestrów i dni zajęć danych kierunków

Studia cywilne I stopnia na kierunkach licencjackich - trwają 6 semestrów.
Studia cywilne I stopnia na kierunkach inżynierskimi -  trwają 7 semestrów. 
Studia cywilne II stopnia trwają 3 semestry.

Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.
Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela. Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

Maksymalną liczbę punktów rankingowych za wyniki maturalne (100/100) otrzymują: 

 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiadymatematycznej lub fizycznej, laureaci konkursu matematycznego organizowanego w WAT – na wszystkie kierunki;
 • laureaci oraz finaliści stopnia centralnego innych olimpiad tematycznych zwalniających 
 • z egzaminu maturalnego – na kierunek określony w stosownej uchwale Senatu WAT.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują kandydatom na podstawie zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez Komitet Główny Olimpiady oraz dyplomu konkursu

KOSZTY

 • Opłata rekrutacyjna wynosi (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) 

na studia wojskowe – 100 zł,
na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł, 
na studia  cywilne – 85 zł.  

 • Studia stacjonarne cywilne są bezpłatne 
 • Studia niestacjonarne cywilne są płatne w zależności od kierunku: 2.500 ÷ 4.000 zł za semestr.

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY:  23.03.2019r.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia cywilne:

Od 1 marca do 12 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

16 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.

Od 17 do 25 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

26 lipca – ustalenie ostatecznych list przyjętych

19 września  – zakończenie rekrutacji

1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty), 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; 

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi – kandydat w ramach tej opłaty może zaproponować trzy specjalności na studiach stacjonarnych oraz trzy specjalności na studiach niestacjonarnych. Wpłaty należy dokonać na konto otrzymane w czasie rejestracji w IRK.

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa wyżej, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

Dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji, limitach i terminach itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl 

przejdź do spisu treści

STUDIA CYWILNE

PIERWSZEGO STOPNIA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości

Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (ma­gister­skie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach

Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

 • identycznych jak realizowane w WAT,
 • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych;

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;

przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo Narodowe

STUDIA CYWILNE

to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. To odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju;

Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia).

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Bezpieczeństwo Narodowe” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Specjalność: Bezpieczeństwo europejskie

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa europejskiego. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje zagadnienia: prawa międzynarodowego i prawa europejskiego, zadań i struktur europejskich instytucji bezpieczeństwa, NATO, polityki bezpieczeństwa UE.

 • Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów zarządzania kryzysowego, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (w szczególności technologii informatycznych), uczestniczenia w pracy zespołowej, formułowania problemów jakościowych i ilościowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydział Cybernetyki
http://www.wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
Tel. 261 83 70 65

 

przejdź do spisu treści

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

STUDIA CYWILNE

zapraszamy na innowacyjne studia techniczne prowadzące do zdobycia tytułu inżyniera pracującego na rzecz zdrowia i życia człowieka

Kierunek międzywydziałowy „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna” (BiIB) stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w następującym zakresie:

1. specjalność Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny:

 • projektowanie i wytwarzanie urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, bioprotez oraz sztucznych narządów i implantów;
 • modelowanie i symulacja urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • eksploatacja i serwis urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • obsługa aparatury medycznej i systemów pomiarowych w biomechanice, biomechatronice i rehabilitacji;

2. specjalność Biocybernetyka:

 • projektowanie i oprogramowanie systemów i urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, bioprotez, sztucznych narządów i implantów oraz aparatury medycznej;
 • modelowanie i symulacja systemów i urządzeń dla potrzeb sensoryki medycznej;
 • eksploatacja i serwis systemów IT do urządzeń i systemów medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • obsługa aparatury medycznej i systemów pomiarowych w medycynie;
 • projektowanie i programowanie rozwiązań dla IT w medycynie oraz systemów monitorowania stanu zdrowia;
 • projektowanie i programowanie dla telemedycyny;

3. specjalność: Elektronika biomedyczna:

 • odbiór i przetwarzanie sygnałów biologicznych;
 • programowanie mobilnych urządzeń mikrokontrolerowych i złożonych systemów komputerowych aparatury medycznej;
 • eksploatacja elektronicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej;
 • tworzenie i eksploatacja medycznych baz danych;
 • systemy zdalnej diagnostyki medycznej;
 • systemy akwizycji i przetwarzania danych medycznych;

4. specjalność Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej:

 • projektowanie i integracja optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • eksploatacja, obsługa i konserwacja optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • materiały implantacyjne oraz instrumentarium medyczne;
 • obsługa systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wspierających działanie służb medycznych.

Kierunek BiIB realizowany jest wspólnie przez 4 jednostki organizacyjne WAT, w ramach zawartego Porozumienia. Wydział Mechaniczny, jako wydział wiodący, koordynuje proces kształcenia i prowadzi dokumentację przebiegu studiów. Realizacja kształcenia na kierunku BiIB jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Program kształcenia BiIB obejmuje efekty kształcenia właściwe dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych i dyscyplin naukowych: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, informatyka, elektronika, telekomunikacja, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, przy jednoczesnym uwzględnieniu wybranych efektów kształcenia z obszaru kształcenia nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych i dyscyplin naukowych: biologia medyczna oraz medycyna.

Program studiów obejmuje kształcenie ogólne, podstawowe i kierunkowe – wspólne dla wszystkich studentów (w semestrach 1-7) oraz kształcenie specjalistyczne i pracę dyplomową inżynierską (w semestrach 5-7).

Specjalności

 • Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny – specjalność profilowana przez Wydział Mechaniczny,
 • Biocybernetyka – specjalność profilowana przez Wydział Cybernetyki,
 • Elektronika biomedyczna – specjalność profilowana przez Wydział Elektroniki,
 • Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej – specjalność profilowana przez Instytut Optoelektroniki.

Wydział Mechaniczny (wydział wiodący), Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Instytut Optoelektroniki
www.wme.wat.edu.pl
dziekanat.wme@wat.edu.pl
tel. 261 83 71 00

przejdź do spisu treści

Biogospodarka

STUDIA CYWILNE

Kierunek interdyscyplinarny biogospodarka stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu nowych uregulowań i procesów zachodzących w gospodarce. Biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr dla tego rynku. Realizowany jest w partnerstwie, przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Realizacja kształcenia na kierunku biogospodarka jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Biogospodarka jest w stanie pobudzić i utrzymać wzrost gospodarczy i utworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i przemysłowych; ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczynić się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego.

Program kształcenia obejmuje wiedzę inżynierską z trzech dyscyplin naukowych (biotechnologia, inżynieria środowiska, budowa i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

Program studiów jest jednakowy dla wszystkich studentów. Pierwsze trzy semestry realizowane będą w macierzystej uczelni, powinny tworzyć podbudowę do następnego etapu realizacji studiów (siatka godzin jednakowa), trzy następne semestry rotacyjne w uczelniach tworzących UT-3. Semestr IV, V i VI odpowiednio realizowane będą przez Politechnikę Łódzką, Politechnikę Warszawską i Wojskową Akademię Techniczną. Semestr ostatni dyplomowy w macierzystej uczelni, dopuszcza się wybór realizacji dyplomu na uczelni partnerskiej. Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez Uczelnię macierzystą. W dyplomie umieszczona będzie informacja o Uczelniach prowadzących kierunek studiów, a w suplemencie do dyplomu podane zostaną nazwy Wydziałów prowadzących kształcenie.

Wydział Mechaniczny
www.wme.wat.edu.pl
dziekanat.wme@wat.edu.pl
Tel. 261 83 71 00

przejdź do spisu treści

Budownictwo

STUDIA CYWILNE

to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia drugiego stopnia (magisterskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są prowadzone w dwóch formach jako studia stacjonarne (bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne). Najzdolniejsi studenci mają możliwość kształcenia według indywidualnych programów studiów oraz korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu edukacyjnego SOCRATES.

Studenci kierunku budownictwo mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • budownictwo ogólne
 • budownictwo komunikacyjne
 • drogi kolejowe
 • inżynieria materiałów budowlanych

Absolwent kierunku „budownictwo” na ww. specjalnościach posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności inżynierskie i naukowej w zakresie:

 • projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych;
 • technologii i organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
 • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
 • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Jest przygotowany do realizacji uwarunkowań prawnych i społecznych ochrony środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji wynikającej z przebiegu procesów budowlanych i eksploatacji budowli.

Posiada teoretyczne podstawy do ubiegania się – po odpowiedniej praktyce - o uprawnienia wykonawcze kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
http://www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
Tel. 261-83-94-14

przejdź do spisu treści

Chemia 

STUDIA CYWILNE

Kierunek studiów chemia jest prowadzony w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych i w dyscyplinie chemia oraz jest powiązany z pozostałymi kierunkami studiów prowadzonych przez Wydział, tzn. inżynieria materiałowa oraz chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia. Przyjęta koncepcja kształcenia na tym kierunku zakłada przygotowanie kadr inżynierskich na studiach I i II stopnia, na potrzeby Sił Zbrojnych RP (oficerów w korpusie osobowym: obrony przed bronią masowego rażenia i grupie osobowej rozpoznanie i likwidacja skażeń) oraz gospodarki narodowej (specjalistów chemików w zakresie materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego oraz materiałów wybuchowych i pirotechniki).

Zasadniczym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów wszystkich poziomów studiów wysokich kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) niezbędnych w procesach projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych, w tym toksycznych środków przemysłowych i innych materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, pirotechnicznych, promieniotwórczych). Ponadto absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania z niebezpiecznymi odpadami (neutralizacja, utylizacja, recykling) oraz zapobiegania awariom w przemyśle chemicznym i paliwowym, a w przypadku ich zaistnienia także minimalizacji i likwidacji ich skutków.

Cele te są realizowane w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie studiowania przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zwłaszcza chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, analizy chemicznej, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, spektroskopii, krystalografii oraz metod obliczeniowych w chemii, w tym systemów projektowania CHEM-CAD, a także przedmiotów specjalistycznych, takich jak chemia środków trujących i procesów odkażania, ratownictwo techniczno-chemiczne, ochrona przed skażeniami, dozymetria i urządzenia dozymetryczne, pirotechnika, materiały wysokoenergetyczne, chemia i fizyka jądrowa, chemia i technologia materiałów wybuchowych, fizyka wybuchu i prognozowanie skutków wybuchu, broń chemiczna, biologiczna i jądrowa. Specyfiką kształcenia chemików w Wojskowej Akademii Technicznej jest zatem koncentracja programu na szeroko rozumianej chemii i technologii materiałów niebezpiecznych oraz ratownictwie chemiczno-technicznym.

Specjalności:

 • materiały wybuchowe i pirotechnika,
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne.

Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
Tel. 48 261 83 94 50

przejdź do spisu treści

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia

STUDIA CYWILNE

jest kierunkiem interdyscyplinarnym na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Łączy trzy dyscypliny naukowe: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową. Program studiów jest realizowany przez wydziały z trzech różnych uczelni: Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (PŁ). Koncepcja kształcenia na tym kierunku jest zgodna z misją wydziałów prowadzących kierunek, a jej zasadniczymi elementami są, między innymi: zasada jedności nauki i nauczania oraz włączanie studentów w prowadzane badania naukowe. Realizację takiej koncepcji umożliwia połączony potencjał naukowy trzech wydziałów, a w szczególności duża liczba samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistyczna aparatura badawcza i rozwinięta współpraca krajowa i międzynarodowa. Dzięki temu studenci mają szansę rozwijania swych zainteresowań naukowych, podejmowania zróżnicowanych i specjalistycznych tematów prac magisterskich oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi badaczami.

Studia są czterosemestralne. Studenci rekrutowani w danej uczelni realizują pierwszy semestr zajęć w uczelni macierzystej, dwa kolejne na uczelniach partnerskich, a czwarty semestr dyplomowy – ponownie w uczelni macierzystej. Na studia mogą zgłaszać się kandydaci zarówno po pokrewnych kierunkach politechnicznych, jak i uniwersyteckich. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Każda z uczelni kierunku interdyscyplinarnego kształci w specjalnościach, w których ma największe osiągnięcia: UAM – modelowanie kwantowo-chemiczne, chemia związków kompleksowych i złożonych związków organicznych, instrumentalne metody analizy, kataliza chemiczna; PŁ – chemia fizyczna i technologia materiałów polimerowych, biomateriały i kompozyty polimerowe, nanokompozyty hybrydowe, WAT – materiały ciekłokrystaliczne, materiały i struktury półprzewodnikowe, materiały i elementy fotoniczne, metalurgia proszków, technologie przyrostowe, materiały wysokoenergetyczne. Połączenie infrastruktury laboratoryjnej oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych trzech jednostek zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i badania, jak również wdrażania technologii nowoczesnych materiałów do zastosowań specjalnych, np. militarnych, w elektronice i fotonice, informatyce, medycynie, technice kosmicznej.

Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
Tel. 48 261 83 94 50

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
chemia.amu.edu.pl

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej (PŁ)
chemia.p.lodz.pl

przejdź do spisu treści

Energetyka

STUDIA CYWILNE

to dziedzina wiedzy zajmująca się przetwarzaniem, przesyłem, i dystrybucją energii w różnych dziedzinach techniki. Zagadnienia studiowane z zakresu energetyki związane są ściśle z techniką cieplną , elektroenergetyką , budową i eksploatacją systemów, oraz maszyn energetycznych. Ważnymi zagadnieniami, które musi obejmować nowoczesne kształcenie inżyniera energetyka to również zarządzanie energią, optymalizacja procesów cieplnych i elektroenergetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych sposobów i technologii pozyskiwania energii, oraz wpływ procesów energetycznych na środowisko naturalne.

Student tego kierunku przygotowywany jest do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Ważną rolę odgrywa też problematyka związana z wykorzystaniem przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Energetyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Elektroenergetyka
 • Maszyny i urządzenia w energetyce

Specjalność: Elektroenergetyka

Wiedza specjalistyczna: Absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zna współczesne systemy elektroenergetyczne, przekształtniki energoelektroniczne, zagadnienia jakości energii elektrycznej oraz sposoby jej poprawy, budowę odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, podstawy termodynamiki oraz techniki cieplnej, podstawy konstrukcji maszyn, systemy i metody pomiarowe, systemy akwizycji, przetwarzania i analizy danych..

Absolwent zna popularne platformy systemowe, np. Windows i Unix a z zakresu teorii posiada wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych. Pozwala mu to na zrozumienie nowych metod, dostrzeżenie możliwości wykorzystania ich w konkretnych problemach, ocenę ich przydatności i efektywności. Wiedza specjalistyczna obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji, urządzeń energetycznych, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich (profesjonalne oprogramowanie, Internet, przetworniki inteligentne, sterowniki). Absolwent potrafi uwzględniać problemy statyczne i dynamiczne w wieloparametrowych środowiskach, zakłócenia oraz ich wzajemne oddziaływania. Umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową, w aplikacjach energetycznych, elektrycznych i energoelektronicznych zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów automatyki i sterowania systemów informacyjno-pomiarowych, umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń i maszyn energetycznych. Zna stan prawny odnośnie gospodarki energią elektryczną i cieplną. Zna podstawy tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i maszyn energetycznych oraz prowadzenia badań i dokumentowania wyników. Posiada wiedzę techniczną w zakresie bezpiecznej obsług urządzeń i sprzętu elektroenergetycznego, przekształtników energoelektronicznych i urządzeń energetyki cieplnej.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent tej specjalności potrafi dostrzec i samodzielnie rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Potrafi programować w kilku językach, umie wykorzystywać popularne platformy systemowe np. Windows i Unix, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej), potrafi projektować i użytkować komputerowe systemy automatyki i pomiarów oraz stosować systemy pomiarowe w dziedzinach nieelektrycznych. Jest on przygotowany w zakresie podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Ponadto absolwent posiada umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Jest przygotowany do projektowania i adaptacji, wdrażania i eksploatacji systemów energetycznych i energoelektronicznych związanych z różnymi działami gospodarki. Charakteryzuje się on otwartością intelektualną, kreatywnością, innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz wrażliwością emocjonalną. Posiada umiejętność samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu merytorycznego.

Specjalność: Maszyny i urządzenia w energetyce

Wiedza specjalistyczna: przygotowująca specjalistów szerokiego, technicznego zaplecza firm energetycznych, zapewniająca właściwe utrzymanie maszyn i urządzeń. Wiedza zapewniająca gruntowną znajomość budowy, charakterystyk technicznych, zasad eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń stosowanych w energetyce. Absolwent posiada wiedzę z zakresu: tribologii i tribotechniki w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych; technologii informacyjnej; wspomagania projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń w energetyce oraz rurociągów przesyłowych; logistyki w przedsiębiorstwach energetycznych; alternatywnych i odnawialnych źródeł energii; organizacji i funkcjonalności transportu drogowego w energetyce.

Umiejętności specjalistyczne:

 • stosowanie zasad eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych;
 • umiejętność praktycznego doboru substancji smarujących i przeciwdziałających zużywaniu elementów maszyn i urządzeń energetycznych w fazie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji;
 • praca w sieciach, praktyczne zastosowania oprogramowania biurowego, obsługa programu Matlab w zakresie typowych zastosowań inżynierskich, znajomość komercyjnego oprogramowania do obliczeń przykładowego obiektu energetycznego;
 • ogólne zasady doboru technologii ochrony środowiska i korzystania z odnawialnych źródeł energii;
 • stosowanie biopaliw w aspekcie ochrony środowiska przy rozwiązywaniu problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem energii;
 • projektowanie hydrostatycznych układów napędu i sterowania, uruchamiania i eksploatacji układów hydraulicznych, projektowanie systemów pompowych;
 • dobór parametrów napędów hybrydowych w aspekcie ekonomicznego wykorzystania energii;
 • ocena właściwości użytkowych oraz zasad racjonalnego wykorzystania środków transportu drogowego;
 • ocena wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdu na jego energochłonność;
 • organizowanie bezpiecznego transportu drogowego urządzeń energetycznych;
 • organizowanie prac z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przeładunkowo-transportowych;
 • znajomość problemów stateczności maszyn przeładunkowych.

Wydział Elektroniki
www.wel.wat.edu.pl
sekretariat.wel@wat.edu.pl
Tel. 261 83 90 50

przejdź do spisu treści

Elektronika i telekomunikacja

STUDIA CYWILNE

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja kształcą specjalistów z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników.

Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych.

Telekomunikacja – definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i teleko­munikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Elektronika i Telekomunikacja” oferuje się możliwość uzyskania jednej z siedmiu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • Systemy cyfrowe
 • Systemy informacyjno-pomiarowe
 • Systemy radioelektroniczne
 • Systemy teledetekcyjne
 • Systemy teleinformatyczne
 • Systemy telekomunikacyjne

Specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Wiedza specjalistyczna: Absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) jest specjalistą w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa, a zwłaszcza technicznych systemów ochrony osób i mienia. W programie studiów poznaje zasady projektowania i eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu telewizji dozorowej, systemów i urządzeń kontroli dostępu, technik biometrycznych, techniki monitoringu, konstrukcji i funkcjonowania szerokiego spektrum przetworników i czujek, elektromechanicznych urządzeń i systemów zabezpieczeń. Wiedza techniczno-technologiczna wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kraju i przedsiębiorstwa, elementami kryminalistyki, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji przechowywanej w bazach danych oraz transmitowanej w systemach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Wiedza specjalistyczna oparta jest na solidnych podstawach z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent posiada podstawowe umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i obsługiwania większości stosowanych obecnie w Polsce systemów ochrony osób i mienia. Zna budowę i zasady funkcjonowania systemów kontroli dostępu, systemów monitoringu procesów technologicznych, ochrony środowiska i systemów telemetrycznych. Potrafi nadzorować procesy projektowania, instalowania, użytkowania i obsługiwania systemów monitoringu i ochrony antyterrorystycznej. Umie nadzorować użytkowanie systemów technicznych w tzw. budynkach inteligentnych. Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Specjalność: Systemy cyfrowe

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania układów i systemów cyfrowych, dominujących we współczesnych zastosowaniach elektroniki w urządzeniach profesjonalnych i powszechnego użytku oraz z zakresu projektowania i programowania inteligentnych sterowników cyfrowych opartych na mikrokontrolerach, a także pogłębioną wiedzą z wybranych przedmiotów informatycznych, dotyczących zwłaszcza programowania systemów mikroprocesorowych, grafiki komputerowej oraz modelowania cyfrowego.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwenci mają umiejętności w zakresie analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych. Na poziomie układowym są przygotowani do projektowania, testowania i eksploatacji urządzeń zbudowanych z wykorzystaniem nowoczesnych układów scalonych, w tym układów programowalnych. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów cyfrowych z wbudowanymi mikroprocesorami.

Specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Wiedza specjalistyczna: Absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zna współczesne systemy i metody pomiarowe, systemy akwizycji, przetwarzania i analizy danych, układy programowalne, sieci neuronowe oraz zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych. Absolwent zna popularne platformy systemowe, np. Windows i Unix. W zakresie metod zna standardowe metody informatyczne, a z zakresu teorii posiada wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych. Pozwala mu to na zrozumienie nowych metod, dostrzeżenie możliwości wykorzystania ich w konkretnych problemach, ocenę ich przydatności i efektywności. Wiedza specjalistyczna obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji elektrycznych sensorów, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich (profesjonalne oprogramowanie, Internet, przetworniki inteligentne, sterowniki). Absolwent potrafi uwzględniać problemy statyczne i dynamiczne w wieloparametrowych środowiskach, zakłócenia oraz ich wzajemne oddziaływania. Umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową, w aplikacjach elektrycznych i optoelektronicznych, zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów informacyjno-pomiarowych, umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu oprzyrządowania informacyjno-pomiarowego w różnych nietypowych sytuacjach. Zna stan prawny odnośnie pomiarów i wymagań metrologicznych. Zna podstawy tworzenia dokumentacji konstrukcji urządzeń i systemów informacyjno-pomiarowych oraz dokumentowania wyników badań. Posiada wiedzę techniczną w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent tej specjalności potrafi dostrzec i samodzielnie rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Potrafi programować w kilku językach, umie wykorzystywać popularne platformy systemowe np. Windows i Unix, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej), potrafi projektować i użytkować komputerowe systemy automatyki i pomiarów oraz stosować systemy pomiarowe w dziedzinach nieelektrycznych. Jest on przygotowany w zakresie podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Ponadto absolwent posiada umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Jest przygotowany do projektowania i adaptacji, wdrażania i eksploatacji systemów informacyjno-pomiarowych związanych z różnymi działami gospodarki. Charakteryzuje się on otwartością intelektualną, kreatywnością, innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz wrażliwością emocjonalną. Posiada umiejętność samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu merytorycznego. 

Specjalność: Systemy radioelektroniczne

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, wykorzystania oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych i radioelektronicznych opartą na rozumieniu procesu powstawania informacji pierwotnej w systemie, jej przetwarzania i integracji oraz uzyskiwania obrazu finalnego obserwowanego/badanego obiektu w celu jego identyfikacji a także pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania systemów, przetwarzania sygnałów i danych, techniki obliczeniowej i systemów zobrazowania informacji.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent posiada umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, wykorzystania, eksploatacji i zarządzania nowoczesnymi systemami elektronicznymi i radioelektronicznymi. Ponadto posiada umiejętność właściwej organizacji pracy zarówno własnej jak i innych osób co czyni go przydatnym na samodzielnych stanowiskach oraz w działaniach zespołowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w wielu profesjonalnych zespołach zajmujących się elektroniką oraz telekomunikacją a szczególności projektowaniem i wykorzystaniem systemów oraz marketingiem.

Specjalność: Systemy teledetekcyjne

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania oraz eksploatacji nowoczesnych elektronicznych sensorów stosowanych w systemach zdalnej obserwacji, które wykorzystują promieniowanie akustyczne oraz elektromagnetyczne w szerokim widmie, począwszy od fal metrowych, poprzez mikrofale, podczerwień aż do promieniowania zakresu widzialnego i ultrafioletu. Teledetekcja jest bowiem działem nauk technicznych zajmującym się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i interpretacją danych o obiektach fizycznych i ich otoczeniu otrzymywanych z czujników nie będących w bezpośrednim kontakcie z tymi obiektami. Absolwenci opanowują ponadto wiedzę z zakresu generacji oraz przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych, fuzji informacji, a także zobrazowania informacji.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent posiada umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, wykorzystania oraz eksploatacji szerokiej gamy czujników stosowanych w obserwacjach zdalnych (remote sensing) będących alternatywą lub uzupełnieniem tzw. metod punktowych (in situ). Dotyczy to urządzeń optoelektronicznych, termowizyjnych, radarowych, interferometrycznych i radiometrycznych. Ponadto posiada umiejętność organizacji pracy zarówno własnej jak i innych osób, co czyni go przydatnym na samodzielnych stanowiskach oraz w działaniach zespołowych.

Specjalność: Systemy teleinformatyczne

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu technik multimedialnych, projektowania systemów komputerowych, symulacyjnych metod badania sieci, inżynierii i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, w tym również bezpieczeństwa baz danych. Absolwent specjalności dysponuje także wiedzą z zakresu projektowania i programowania aplikacji sieciowych, głównie w środowisku Linux z wykorzystaniem oprogramowania typu Open Source, a także pogłębioną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania i projektowania sieci teleinformatycznych.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania (administrowania), modelowania i badania systemów teleinformatycznych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń sieciowych, w tym routerów, firewalli, krotnic i switchy. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów teleinformatycznych.

Specjalność: Systemy telekomunikacyjne

Wiedza specjalistyczna: Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu budowy i zasady działania urządzeń telekomunikacyjnych oraz praktycznie poznają proces projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania, modelowania i badania sieci telekomunikacyjnych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych najnowszych generacji. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów telekomunikacyjnych.

Wydział Elektroniki
www.wel.wat.edu.pl
sekretariat.wel@wat.edu.pl
Tel. 261 83 90 50

Instytut Optoelektroniki
www.ioe.wat.edu.pl
dziekanat.ioe@wat.edu.pl
Tel. 261 83 94 30

przejdź do spisu treści

Geodezja i kartografia

STUDIA CYWILNE

to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

Studenci kierunku geodezja i kartografia mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej
 • pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej
 • techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji

Absolwent kierunku „geodezja i kartografia” na ww. specjalnościach posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności inżynierskiej i naukowej w zakresie:

 • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
 • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
 • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
 • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno -gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System);
 • tworzenia katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami;
 • geodezyjnej obsługi procesów realizacji i eksploatacji obiektów inżynierskich i przemysłowych;
 • geodezyjnego urządzenia terenów rolnych; 
 • teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
Tel. 261-83-94-14

przejdź do spisu treści

Informatyka

STUDIA CYWILNE

to dziedzina wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Informatyka to drzwi do zawodu przyszłości, łączącego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in.: w technice, ekonomii, genetyce.

Kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię.

Informatyka ukierunkowana jest na nowoczesne urządzenia oraz tworzenie, przekształcanie i przekazywanie danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Kierunek ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co z pewnością ma związek z tym, iż absolwenci informatyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Dodatkowo przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów.

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) w nw. specjalnościach:

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Informatyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z siedmiu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Specjalność: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, kierunków rozwoju technologii komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji systemów IT i przetwarzania w chmurze. Zna zabezpieczenia i metody ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych oraz systemowe podejście do projektowania zabezpieczeń i zarządzania bezpieczeństwem. Umie projektować systemy zabezpieczeń oraz identyfikować potrzeby użytkownika w tym zakresie. Posiada umiejętność: dokumentowania systemu bezpieczeństwa, analizowania wymagań w przedsięwzięciach audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeństwa, planowania i prowadzenia audytu bezpieczeństwa. Wie, jak zapewnić bezpieczeństwo w różnych zakresach przez wskazanie środków i wyznaczenie wymaganych wartości granicznych parametrów. Zna sposoby zapewniania jakości usług outsourcingu i hostingu, egzekwowania zobowiązań. Umie administrować systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (w tym administrować usługami). Wykazuje znajomość nowoczesnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów teleinformatycznych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów biznesowych. Programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna formalne metody opisu struktury informacyjnej systemów informatycznych. Posługuje się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania CASE. Potrafi projektować bazy danych. Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów. Poznaje elementy teorii systemów i zarządzania. Potrafi tworzyć hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Poznaje specjalistyczne informatyczne systemy zarządzania takich firm jak: Oracle, IFS, SAS Institute itp. Absolwent zapoznany jest ponadto z metodami symulacji komputerowej, systemami ekspertowymi i sieciami neuronowymi.

Specjalność: Internetowe technologie multimedialne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych i szeroko rozumianych multimedialnych technik komputerowych. Posiada umiejętność administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zna metody ochrony informacji w systemach komputerowych, mechanizmy zabezpieczeń, metody doboru systemowych składników zabezpieczeń i oceny ich efektywności, umie: programować aplikacje, portale i serwisy internetowe, projektować i programować stacjonarne i mobilne systemy multimedialne. Posiada praktyczną umiejętność cyfrowego przetwarzania i kodowania sygnałów. Zna: nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów multimedialnych oraz technologii wytwarzania szeroko rozumianej grafiki komputerowej z metodami i narzędziami wizualizacji oraz tworzenia rzeczywistości wirtualnej. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Kryptologia

Jest to pierwsza taka specjalność w powojennej historii Polski (została utworzona przez ministra obrony narodowej w 1997 r.). Absolwent to wykwalifikowany specjalista z zakresu zastosowania kryptologii w systemach teleinformatycznych. Absolwenci dysponują wiedzą informatyczną i matematyczną, niezbędną do zapewnienia ochrony danych w systemach teleinformatycznych (m.in. w systemach komputerowego wspomagania kierowania, sieciach komputerowych, sieciach łączności, w dyplomacji państwowej i wojskowej itp.) oraz są przygotowani m.in. do opracowywania systemów służących do utajniania informacji, konstrukcji kluczy kryptograficznych, opracowywania algorytmów służących do realizacji szyfrów strumieniowych i blokowych, a także łamania szyfrów i projektowania systemów kryptograficznych. Są zatrudniani w służbach specjalnych zarówno cywilnych, jak i wojskowych oraz firmach kryptograficznych, bankach i instytucjach finansowych.

Specjalność: Mobilne systemy komputerowe

Absolwent to informatyk o usystematyzowanej wiedzy w zakresie budowy i działania systemów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów mobilnych bazujących na mikrokontrolerach i mikroprocesorach o różnych architekturach. Posiada umiejętność programowania z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych, jak również wiedzę w zakresie rozwoju technologii komputerowych i wirtualizacji systemów IT. W ramach specjalności studenci zapoznają się ze współczesnymi możliwościami komunikacji międzykomputerowej oraz technikami zapewniającymi bezpieczeństwo w systemach komputerowych, sieciach teleinformatycznych i sieciach przemysłowych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Sieci teleinformatyczne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych i VoIP. Ponadto studenci uzyskują umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Systemy informatyczne

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Biegle programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna mechanizmy synchronizacji oprogramowania współbieżnego. Modeluje struktury danych, a także funkcje i procesy w celu przedstawienia struktury informacyjnej systemów informatycznych. Potrafi projektować relacyjne i obiektowe bazy danych. Zna oprogramowanie sieci komputerowych, systemy operacyjne i systemy rozproszone. Projektuje złożone aplikacje użytkowe dla różnej klasy systemów informatycznych. Zna metody symulacji komputerowej, systemów ekspertowych i sieci neuronowych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych

Wydział Cybernetyki
www.wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
Tel. 261 83 71.50

przejdź do spisu treści

Informatyka w medycynie

STUDIA CYWILNE

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka w medycynie” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia).

Kierunek studiów "Informatyka w medycynie" jest ciekawą propozycją zawodową związaną z zapotrzebowaniem społecznym oraz rynku na specjalistów z obszaru szeroko rozumianych informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz diagnostyki w medycynie. Zastosowanie metod i narzędzi informatyki w medycynie jest intensywnie rozwijane w Polsce i na świecie, przynosząc znakomite efekty zarówno w organizacji służb medycznych, organizacji ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, jak i w samym procesie diagnozowania medycznego i rozwoju technicznych środków leczenia. Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w Wydziale Cybernetyki w trakcie realizacji prac i projektów naukowo-badawczych z zakresu wykorzystania informatyki w medycynie oraz udział w realizacji kierunku studiów specjalistów z Wojskowego Instytutu Medycznego, powstaje nowoczesny i perspektywiczny kierunek studiów.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Informatyka w Medycynie” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Informatyczne systemy zarządzania w medycynie
 • Inżynieria diagnostyki medycznej

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania w medycynie

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów zarządzania w medycynie. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania nisko i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze informatycznych systemów zarządzania w medycynie medycznej Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów zarządzania w medycynie. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą modeli procesów występujących w medycynie, zarządzania szpitalnymi zasobami medycznymi, zarządzania systemami służby zdrowia, integracji i interoperacyjności systemów w medycynie. Poznaje elementy teorii systemów i zarządzania. Potrafi tworzyć hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Poznaje specjalistyczne informatyczne systemy zarządzania takich firm jak: Oracle, IFS, SAS Institute itp. Absolwent zapoznany jest ponadto z metodami symulacji komputerowej, systemami ekspertowymi i sieciami neuronowymi.

Specjalność: Inżynieria diagnostyki medycznej

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy danych medycznych, systemów diagnostyki i wspomagania decyzji w medycynie. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki (w szczególności programowania nisko i wysokopoziomowego, architektury systemów informatycznych i zaawansowanej analizy danych) i potrafi ją efektywnie wykorzystywać w obszarze projektowania systemów komputerowego wspomagania procesów diagnostyki i terapii medycznej. Absolwent ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, modelowania procesów i wzorców medycznych, analizy jakości technologii medycznych, przetwarzanie danych o zdarzeniach medycznych, mobilnych systemach monitoringu medycznego, integracji danych medycznych, przetwarzania obrazów medycznych, wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie. Absolwent zna zasady działania wykorzystywanych w praktyce nowoczesnych urządzeń diagnostyki medycznej oraz metody i techniki efektywnego przetwarzania danych medycznych, generowanych przez te urządzenia.

Wydział Cybernetyki
www.wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
Tel. 261 83 71 50

przejdź do spisu treści

Inżynieria bezpieczeństwa

STUDIA CYWILNE

wyrosła z problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu).

Celem inżynierii bezpieczeństwa jest racjonalna maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Cel ten jest urzeczywistniany przez kombinację zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się inżynieria bezpieczeństwa: inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuje się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją oraz likwidacją obiektów technicznych, by zminimalizować możliwość i rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie (ludzi, środowisko naturalne oraz dobra cywilizacji).

Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego zajmuje się ograniczaniem i usuwaniem negatywnych skutków (szkód) wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne, katastrofy obiektów technicznych i umyślne destrukcyjne działanie ludzi co stanowi również obszar działania inżynierii bezpieczeństwa publicznego. Studia na tym kierunku dają absolwentowi solidną podbudowę matematyczną, odpowiedni zakres wiedzy technicznej, podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków, problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa, unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego, systemów ratownictwa oraz funkcjonowania bezpieczeństwa cywilnego kraju.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Inżynieria bezpieczeństwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Inżynieria bezpieczeństwa publicznego 

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

Proces kształcenia na tej specjalności opiera się na solidnej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów technicznych i obejmuje treści związane z: podstawami inżynierii bezpieczeństwa technicznego, przyczynami i mechanizmami powstawania szkód, teorią zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego, ekonomiką inżynierii bezpieczeństwa technicznego, problematyką wytwarzania, wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, podstawami systemów ratownictwa, bezpieczeństwem i higieną pracy. Absolwenci tej specjalności posiadają ogólną umiejętność projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji obiektów technicznych, tak aby zminimalizować generowane przez te obiekty zagrożenie otoczenia. W ten sposób absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka technicznego (tj. skojarzenia stopnia następstw zdarzeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia), identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń, bezpieczeństwem w obiektach o złożonej strukturze, projektowaniem i eksploatacją układów bezpieczeństwa, konstruowaniem bezpiecznych środków technicznych zapewniających unikanie, wykrywanie i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie szkód.

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa publicznego

Specjalność jest realizowana przez Instytut Optoelektroniki w ramach studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Specjalność przygotowuje specjalistów, którzy potrafią projektować i monitorować warunki bezpieczeństwa obiektów, terenów otwartych i środowiska pod kątem bezpieczeństwa mienia, struktury obiektów i bezpieczeństwa przebywania ludzi. Potrafią wykorzystywać dostępne środki i systemy wykrywające zagrożenia lokalnie, zdalnie z ziemi i z powietrza, z użyciem robotów naziemnych i latających, zorganizować różnorodne środki w systemy i centra nadzoru. Studenci poznają fizyczne aspekty działania poszczególnych urządzeń i systemów bezpieczeństwa, zapewniają właściwe ich wykorzystanie oraz eksploatację. Potrafią organizować i zarządzać bezpieczeństwem jednostek administracyjnych kraju, wykorzystywać podstawowe metody i środki techniczno-programowe komputerowego wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych we wszystkich fazach zarządzania bezpieczeństwem na poziomie gminy, miasta, powiatu, województwa. Proces kształcenia na tej specjalności, podobnie jak dla inżynierii bezpieczeństwa technicznego obejmuje solidną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i przedmiotów technicznych oraz zawiera treści związane z organizacją bezpieczeństwa, unormowaniami prawnymi bezpieczeństwa, problematyką wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, systemami monitorowania zagrożeń i ochrony obiektów, przestrzeni otwartych i infrastruktury krytycznej. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności zapobiegania i ograniczenia umyślnego, destrukcyjnego działania ludzi w stosunku do obiektów, infrastruktury i środowiska. Specjalność obejmuje kształcenie w zakresie optoelektronicznych urządzeń i systemów monitorowania, czyli wykrywania, identyfikacji zagrożeń i ostrzegania służb ratownictwa i organów państwa o ryzyku ich wystąpienia oraz technologii (projektowanie, wykonanie, badanie) i rozwoju nowych systemów oraz projektowania, instalacji i eksploatacji systemów dostępnych na rynku.

Wydział Mechatroniki I Lotnictwa
www.wml.wat.edu.pl
dziekanat.wmt@wat.edu.pl
Tel. 261 83 78 56

przejdź do spisu treści

Inżynieria materiałowa

STUDIA CYWILNE

jest dziedziną nauki i techniki, wyróżniającą się interdyscyplinarnym charakterem.

Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Spośród innych dziedzin nauki inżynierię materiałową wyróżnia interdyscyplinarny charakter, łączy ze sobą fizykę i chemię, mechanikę i elektronikę, biologię i medycynę. Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Swój dynamiczny rozwój inżynieria materiałowa zawdzięcza wykorzystywaniu metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, zastosowanie szeregu technologii, które pozwalają w chwili obecnej na tworzenie dowolnych materiałów, czyniąc je użytecznymi dla ludzi, jak np. biomateriałów projektowanych i wytwarzanych do bezpośrednich zastosowań w organizmach żywych..

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Chemia” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Specjalności:

 • materiały konstrukcyjne
 • materiały funkcjonalne,
 • nowe materiały i technologie

Specjalność materiały konstrukcyjne:

Obejmuje wiedzę o tworzywach metalowych i niemetalowych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn.

Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze technologów oraz koordynatorów prac zespołowych związanych z doborem lub projektowaniem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji. Ponadto absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia badań materiałowych w laboratoriach przemysłowych oraz naukowo-badawczych.

Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
Tel. 48 261 83 94 50

przejdź do spisu treści

Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna

STUDIA CYWILNE

to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko kwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, testowania i rozwoju systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mechatronicznych wykorzystywanych w technice kosmicznej oraz podstawy planowania i nadzorowania orbitalnych misji kosmicznych obejmujące metody analizy i interpretacji pozyskanych danych obserwacyjnych.

Sektor kosmiczny to jeden z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, który ma coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Aplikacje oparte na technologiach kosmicznych i technikach satelitarnych znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Liczba produktów i usług w zakresie obserwacji Ziemi, nawigacji oraz telekomunikacji z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi zwiększa się lawinowo.

Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA) umożliwia włączenie polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych do tego innowacyjnego nurtu europejskiego stwarzając szansę intensyfikacji ich zaangażowania i rozwoju. Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego zakłada budowę polskich satelitów obserwacyjnych, które będą zaspokajać zarówno potrzeby Wojska Polskiego jaki i innych podmiotów gospodarki narodowej. Ponieważ do realizacji tego planu potrzebna jest duża liczba dobrze wykształconych inżynierów Wojskowa Akademia Techniczna postanowiła uruchomić kształcenie na kierunku Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna.

 Studia na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna przygotowują absolwenta do pracy w:

 • przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych;
 • instytutach badawczo-rozwojowych prowadzących prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu;
 • uczelniach publicznych i prywatnych kształcących specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych.

Instytut Optoelektroniki
www.ioe.wat.edu.pl
dziekanat.ioe@wat.edu.pl
Tel. 261 83 72 13

przejdź do spisu treści

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

STUDIA CYWILNE

Studia na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji (w organizacji, instytucji). Absolwenci mogą podejmować pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym w Narodowym centrum Kryptologii, w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także w sektorze gospodarczym.

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia).

W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa i pojawiania się zagrożeń w tej sferze zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci teleinformatycznych staje się wyjątkowo ważnym zagadnieniem. Problem handlu elektronicznego, prowadzenie bankowości internetowej, wszelkiego typu fora internetowe, istnienie kryptowalut, pojawienie się możliwości głosowania elektronicznego, możliwości realizacji obliczeń na komputerach społeczności internautów i wiele innych zagadnień wymaga stosowania metod kryptograficznych dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych operacji lub prawidłowego funkcjonowania. Nowy kierunek studiów daje absolwentom umiejętność utrzymywania bezpiecznego funkcjonowania i prawidłowego eksploatowania platform zabezpieczeń cybernetycznych.

Celem głównym kierunku studiów jest formowanie nowej kadry dla instytucji państwowych, ale również dla gospodarki narodowej. Szacuje się również, że wojsko co roku będzie potrzebować około 50 specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na nowym kierunku kształcić się będą specjaliści od kryptografii, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa. Absolwenci WAT będą mogli znaleźć pracę w wojsku, w tym także w Narodowym Centrum Kryptologii.

Absolwent specjalności „cyberobrona” jest przygotowany do pracy w administracji i sektorze gospodarczym w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji oraz analizach i ocenach cyberbezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów, warunków pracy i standardów bezpieczeństwa.

Absolwent specjalności „systemy kryptograficzne” jest przygotowany do pracy w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji oraz analizach i ocenach bezpieczeństwa i ryzyka.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo” oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Specjalność: Cyberobrona

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Kształcenie obejmuje m.in. tematykę inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent zna główne zależności pomiędzy podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa oraz ich otoczeniem.

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwent jest specjalistą z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Posiada umiejętność wykorzystania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Ma wiedzę m.in. z zakresu budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów ochrony informacji, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Specjalność: Systemy kryptograficzne

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych Kształcenie obejmuje m.in. tematykę z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wydział Cybernetyki
www.wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
Tel. 261 83 70 65

przejdź do spisu treści

Logistyka profil praktyczny

STUDIA CYWILNE

Kierunek studiów logistyka o profilu praktycznym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających umiejętności samokształcenia, a także dostosowywania do dynamicznie zmieniających się wymagań rynkowych.

Program kształcenia dla kierunku studiów logistyka o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą realnie funkcjonującą w gospodarce narodowej logistyką. Wydział Logistyki utrzymuje w tym względzie stałą współpracę z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami logistycznymi. Program studiów na kierunku logistyka obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne) oraz trzymiesięczną praktykę zawodową.

Przykładowe przedmioty I stopnia: systemy produkcji, centra logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie procesów logistycznych, zapasy w systemach logistycznych.

Przykładowe przedmioty II stopnia: negocjacje i techniki zakupowe, usługi logistyczne, analiza danych w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych.

Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający się na realizacji trzymiesięcznych praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy z którymi Wydział Logistyki WAT ma podpisane umowy.

Absolwent kierunku logistyka posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do spełnienia obowiązków na stanowiskach logistycznych. Potrafi swobodnie poruszać się w obszarach obejmujących analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz przepływów informacyjnych. Bazując na wiedzy ekonomicznej oraz znajomości funkcjonowania rynków wyrobów i usług, absolwent przygotowany jest do podejmowania decyzji i analizowania zjawisk gospodarczych w obszarze logistyki wykorzystując do tego różnego rodzaju techniki i narzędzia matematyczne w tym systemy informatyczne. Potrafi dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL (transport, spedycja, logistyka), identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku w warunkach konkurencji oraz oceny możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych), centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych) zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów inżynierskich – inżyniera, studiów magisterskich – magistra inżyniera.

Wiodącą specjalnością na kierunku logistyka o profilu praktycznym jest:

Logistyka przedsiębiorstw

Wiedza specjalistyczna: obejmująca zarządzanie logistyczne, zasobami ludzkimi, systemami i procesami logistycznymi, kosztami logistycznymi, informatycznym wspomaganiem zarządzania logistyką, ekonomikę logistyki, marketing logistyczny, problematykę normalizacji w obszarze logistyki, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, systemy magazynowania, eksploatację urządzeń transportu wodnego, lotniczego i lądowego, utrzymanie ruchu maszyn, logistykę zwrotną, logistykę usług, logistykę miejską i międzynarodową.

Umiejętności specjalistyczne: znajomość identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i jego poszczególnych podsystemach, procedur zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, przygotowania strategii marketingu logistycznego, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, organizacji procesów i funkcjonowania logistyki usług i zwrotnej, zasad organizacji transportu i spedycji w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, zasad funkcjonowania logistyki miejskiej i międzynarodowej, wykorzystania sieci informatycznych i normalizacji w działalności logistycznej przedsiębiorstwa.

Pozostałe specjalności:

Logistyka w motoryzacji

Wiedza specjalistyczna: znajomość techniki, organizacji pracy i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych, ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.

Umiejętności specjalistyczne w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją, oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska, eksploatacji środków transportowych.

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Wiedza specjalistyczna: znajomość budowy i eksploatacji urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstaw technologii przeróbki ropy naftowej, budowy i eksploatacji baz i stacji paliw, kontroli jakości płynów eksploatacyjnych, ochrony środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewozu materiałów niebezpiecznych, problemów odpadów w logistyce, tribologii i tribotechniki.

Umiejętności specjalistyczne: w zakresie metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów; organizacji i zarządzania transportem paliw na drodze od producenta poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw; znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych. 

Specjalność na studiach drugiego stopnia:

Logistyka w przedsiębiorstwie

Wiedza specjalistyczna: obejmuje etykę zawodu logistyka, metody ilościowe w logistyce, systemy logistyczne, ocenę systemów logistycznych, oprogramowanie stosowane w logistyce, oprogramowanie w transporcie i spedycji, organizację logistyki w przedsiębiorstwie, controlling operacyjny czy ryzyko w logistyce. Umiejętności specjalistyczne dotyczą oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia nowego potencjału logistycznego przedsiębiorstw i innych organizacji, usprawniania procesu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach, zdolności do określania możliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych, oceny ryzyka realizacji procesów logistycznych, zastosowania w praktyce oprogramowania użytkowego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach, o profilu inżynierskim i menadżerskim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych

Wydział Logistyki
www.wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Tel. 261 83 79 51

przejdź do spisu treści

Logistyka

STUDIA CYWILNE

to planowanie, racjonalizowanie transportu różnego rodzaju dóbr, ich szybka, ekonomicznie efektywna dystrybucja a także kontrola jakości usług logistycznych. W świecie który skurczył się do globalnej wioski logistyka jest podstawą wszelkiej egzystencji ludzkiej.

Wojskowa Akademia Techniczna z kierunkiem  „Logistyka” o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Mechanicznym, zajęła drugie miejsce i została wyróżniona w pionierskim Rankingu Studiów Inżynierskich 2017, zorganizowanym przez Fundacje Edukacyjną Perspektywy.

Na kierunku logistyka studenci posiądą wiedzę z zakresu:

 • Wiedza ogólna z: podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz umiejętności menedż
 • Wiedza podstawowa z: matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki, podstaw zarządzania, towaroznawstwa bezpieczeństwa ruchu drogowego, grafiki inżynierskiej, podstaw badań operacyjnych, prawa, finansów i bankowości, inżynierii systemów i analizy systemowej i maszynoznawstwa.
 • Wiedza kierunkowa z: zarządzania produkcją i usługami, podstaw logistyki, infrastruktury logistycznej, funkcjonowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach, normalizacji i systemów jakości, ekonomiki transportu, ekologistyki, projektowania procesów, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki

Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie:

 • Umiejętności ogólne: posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.
 • Umiejętności podstawowe: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień i procesów logistycznych, pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, analiz zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień logistycznych w oparciu o prawa fizyki, rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitał
 • Umiejętności kierunkowe: umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, doboru personelu i jego szkolenia.

Studia na kierunku logistyka przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent kierunku logistyka maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo - rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

Specjalności

 • Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych,
 • Logistyka w motoryzacji,
 • Logistyka przedsiębiorstw

Specjalność Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje budowę i eksploatację urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstawy technologii przeróbki ropy naftowej, budowę i eksploatację baz i stacji paliw, kontrolę jakości płynów eksploatacyjnych, ochronę środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewóz materiałów niebezpiecznych, problemy odpadów w logistyce, tribologię i tribotechnikę.
 2. Umiejętności specjalistyczne: znajomość metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania transportem paliw po drodze od producenta poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw, znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.
 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • firmach zajmujących się transportem i dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych;
 • stacjach paliw oraz zakładach transportu paliw;
 • przedsiębiorstwach transportowych przechowujących i użytkujących paliwa, oleje i smary;
 • jednostkach organizacyjnie podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Specjalność Logistyka w motoryzacji

 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje technikę, organizację pracy i zarządzanie w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych. Zapewnia wiedzę z zakresu ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.
 2. Umiejętności specjalistyczne: w zakresie organizacji i zarządzania logistyki w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją. Umiejętność oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i ś Wykształcenie przygotowujace specjalistów na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora motoryzacyjnego.
 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • przedsiębiorstwach transportowych;
 • stacjach serwisowych i naprawczych;
 • przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów;
 • sieciach sprzedaży samochodów i ich części;
 • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego;

Specjalność Logistyka przedsiębiorstw

 1. Wiedza specjalistyczna: obejmuje zarządzanie logistyką, systemów i procesów logistycznych, koszty logistyczne, informatyczne wspomaganie zarządzania logistyką, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, eksploatacją urządzeń transportu lotniczego i lądowego, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie ruchu maszyn, prawo w logistyce, logistyką usług, centra i sieci logistyczne, infrastrukturą transportową.
 2. Umiejętności specjalistyczne: dotyczące identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, właściwego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, zasad organizacji transportu w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, wykorzystania sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej przedsię
 3. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych.

Wydział Mechaniczny
www.wme.wat.edu.pl
dziekanat.wme@wat.edu.pl
Tel. 261 83 71 00

przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka

STUDIA CYWILNE

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze techniki lotniczej i kosmicznej. Studia ukierunkowane są na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Dają możliwość poznania zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o najnowocześniejsze materiały, najnowocześniejsze techniki komputerowe, najnowszą „elektronikę” oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Otrzymane wykształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych, podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, elektrotechniki, informatyki stosowanej i zaawansowanych technik komputerowych (w tym systemów CAD/CAM/CAE – UNIGAPHICS, CFD – FLUENT, ANSYS, NASTRAN, COSMOS, MATLAB itp.).

Absolwenci kierunku „Lotnictwo i Kosmonautyka” mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w takich instytucjach i firmach jak:

 • krajowy i europejski przemysł lotniczy (konstrukcja, technologia produkcji, kontrola jakości i diagnostyka);
 • bazy techniczne linii lotniczych i przedsiębiorstw transportowych (planowanie i organizacja obsług technicznych);
 • ośrodki badawcze i naukowe związane z budową oraz eksploatacją statków powietrznych i obiektów kosmicznych;
 • inne gałęzie przemysłu o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią, w tym również zakłady zbrojeniowe.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Lotnictwo i Kosmonautyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Awionika
 • Samoloty i śmigłowce
 • Napędy lotnicze
 • Uzbrojenie lotnicze

Specjalność: Awionika

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z urządzeniami i systemami mechatronicznymi zabudowanymi na statku powietrznym po to, aby zapewnić bezpieczne wykonanie lotu. Należą do nich między innymi: przyrządy i wskaźniki obrazowe, systemy pilotażowo- -nawigacyjne, systemy automatycznego sterowania, układy zasilania i systemy elektroenergetyczne oraz pokładowe systemy diagnozujące wszystkie systemy i agregaty statku powietrznego. W trakcie studiów studenci zapoznawani są z nowoczesnymi czujnikami i układami pomiarowymi oraz sposobami ich integracji za pomocą specjalizowanych komputerów i sterowników mikroprocesorowych, wyposażonych w cyfrowe interfejsy do wymiany danych. W ramach tej specjalności prowadzone są również zajęcia z zakresu współdziałania pilota-operatora z systemami pokładowymi, ponieważ to pilot wydaje polecenia realizowane przez automaty, nadzoruje i koordynuje ich pracę. Podczas wykonywania projektów studenci wykorzystują współczesne narzędzia informatyczne wspomagające prace inżynierskie w obszarze projektowania i symulacji oraz eksploatacji urządzeń i systemów awionicznych (Altium Designer, Visual Studio, C51, MDK-ARM, MATLAB). Zdobyta interdyscyplinarna wiedza z zakresu techniki pomiarowej, elektroniki cyfrowej, programowania mikrokontrolerów oraz obsługi oprogramowania inżynierskiego oraz nabyte umiejętności pracy w zespole gwarantują dobre przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, bazach technicznych linii lotniczych na stanowiskach związanych z projektowaniem, oceną stanu technicznego, eksploatacją urządzeń i systemów awionicznych oraz urządzeń mechatronicznych.

Specjalność: Samoloty i śmigłowce

Absolwenci specjalności uzyskują przygotowanie zawodowe w zakresie budowy oraz projektowania statków powietrznych, obliczeń struktur nośnych, napędów lotniczych i wyposażenia hydropneumatycznego. Studia przygotowują również do zarządzania i nadzorowania eksploatacji statków powietrznych. Przedmioty specjalistyczne obejmują współczesne tendencje w zakresie kształtowania lotniczych struktur metalowych i kompozytowych, obliczeń wytrzymałościowych, obliczeń aerodynamicznych, zmęczenia konstrukcji oraz diagnostyki systemów. Kształcenie wykorzystuje nowoczesną bazę laboratoryjną oraz komputerowe pakiety obliczeń, analizy i projektowania typu UNIGRAPHICS, ANSYS, NASTRAN. Uwzględnia również potrzeby przedsiębiorstw eksploatujących statki powietrzne odnośnie do wymagań kwalifikacji personelu technicznego określonych przez krajowe i europejskie władze lotnicze (wymagania PART-147). Starannie opracowany program kształcenia i uzyskana wiedza podstawowa z zakresu komputerowych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych umożliwia podjęcie pracy zawodowej nie tylko w przemyśle lotniczym, lecz także w innych gałęziach przemysłu o zaawansowanych technologiach oraz w przedsiębiorstwach transportowych i bazach technicznych linii lotniczych lub Sił Powietrznych.

Specjalność: Napędy lotnicze

Specjalność przygotowuje wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się problematyką konstrukcji, technologii i produkcji współczesnych silników lotniczych oraz zagadnieniami technicznych systemów nadzorowania procesów serwisowania, użytkowania i remontów takich silników. Starannie dobrany program studiów oraz bogata i nowoczesna baza laboratoryjna zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom i wymaganiom współczesnego przemysłu lotniczego oraz innych przemysłów o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią. Program kształcenia w szerokim stopniu wykorzystuje najbardziej zawansowane oprogramowanie typu ANSYS, CFX, FLUENT, NASTRAN GAS TURBO,

COMSOL. Przygotowanie zawodowe zapewnia absolwentom tej specjalności szerokie możliwości zatrudnienia w ośrodkach naukowych zajmujących się badaniami konstrukcji lotniczych, w biurach projektowych, zakładach przemysłu silnikowego oraz w przedsię-biorstwach eksploatujących statki powietrzne włącznie z bazami lotniczymi Sił Powietrznych RP. Bardzo dobre przygotowanie z zakresu maszyn przepływowych umożliwia podjęcie pracy w obszarze budowy turbin okrętów i pojazdów lądowych, siłowni na morskich platformach wiertniczych, stacjonarnych turbinowych generatorów prądu czy w tłoczniach gazu na magistralach przesyłowych.

Specjalność: Uzbrojenie lotnicze

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z urządzeniami i systemami rozmieszczonymi na statku powietrznym, takimi jak: broń lotnicza (rakiety kierowane, rakiety niekierowane, bomby lotnicze, broń artyleryjsko-strzelecka, broń specjalna), urządzenia (stanowiska broni) zapewniające jej transport i wykorzystanie oraz systemy niezbędne do wykorzystania bojowego poszczególnych rodzajów broni pokładowej zgodnie z przeznaczeniem, a także naziemne urządzenia obsługowe. Uzbrojenie współczesnych statków powietrznych składa się z kilku wyodrębnionych konstrukcyjnie podsystemów broni, które funkcjonalnie zintegrowane są w jeden system uzbrojenia lotniczego sterowany przez pilota (członka załogi). Studenci zapoznawani są z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i zasadami obliczania stanowisk broni, systemami sterowania (zarządzania) bronią, systemami nawigacyjno- -celowniczymi, systemami sterowania rakiet lotniczych, metodami badania uzbrojenia lotniczego, zasadami eksploatacji urządzeń uzbrojenia lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem metod diagnozowania ich stanu technicznego i oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego. Absolwenci, jako specjaliści z zakresu mechaniki, automatyki i sterowania, znający filozofię działania tego typu systemów technicznych oraz mający wszechstronne przygotowanie do tworzenia i rozwiązywania ich modeli matematycznych, mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących lub remontujących sprzęt uzbrojenia lotniczego, bazach lotniczych Sił Powietrznych, w jednostkach wojskowych eksploatujących różnego typu uzbrojone statki powietrzne.

Wydział Mechatroniki I Lotnictwa
www.wml.wat.edu.pl
dziekanat.wmt@wat.edu.pl
Tel. 261 83 78 56

przejdź do spisu treści

Mechatronika

STUDIA CYWILNE

Studia na kierunku mechatronika zapewniają wykształcenie specjalistów odpowiadających potrzebom zmieniającego się rynku pracy i wszechstronnie przygotowanych do roli projektanta, wytwórcy, jak i eksploatatora złożonych urządzeń technicznych. Wykształcenie jest oparte na bazie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz opanowaniu umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania oraz ich eksploatacji.

Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom i wymaganiom oraz aktualnej wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektrycznych i optycznych, wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.

Proces dydaktyczny organizowany jest w ten sposób, że dużą wagę przykłada się do nauczania na przykładach, zaś zajęcia są podporządkowane głównemu celowi, jakim jest wyposażenie inżyniera mechatronika w wiedzę praktyczną, która pozwoli mu na realizowanie projektu konkretnego urządzenia i jego zespołowe wykonywanie. Wydział oferuje w ramach kierunku mechatronika szereg specjalności, w tym unikalne w skali kraju specjalności w zakresie techniki uzbrojenia.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Mechatronika” oferuje się możliwość uzyskania jednej z siedmiu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Automatyka i sterowanie
 • Techniki komputerowe w mechatronice
 • Mechatronika stosowana
 • Konstrukcja broni i amunicji
 • Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • Uzbrojenie i elektronika

Specjalność: Automatyka i sterowanie

Specjalność przygotowuje specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, konstruowania i badań systemów sterowania, kreowania zachowań inteligentnych oraz zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z podstawami robotyki, programowaniem robotów, algorytmami sterowania, programowaniem mikrokontrolerów i sterowników swobodnie programowalnych oraz komputerów przemysłowych, budową układów sensorycznych i napędowych. Wykształcenie takich kwalifikacji będzie możliwe dzięki poznaniu metod programowania układów i urządzeń mechatronicznych, modelowania i symulacji komputerowej, programowania regulatorów wielofunkcyjnych. Studenci nauczą się wykorzystywać systemy operacyjne czasu rzeczywistego (QNX, Windows NT) oraz tworzyć systemy wizualizacji.

Specjalność: Techniki komputerowe w mechatronice

Specjalność „Techniki komputerowe w mechatronice” Umożliwia zdobywanie wiedzy m.in. w zakresie:

 • komputerowego wspomagania procesu projektowania z wykorzystaniem uniwersalnych programów i systemów projektowania (AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, UNIGRAPHICS, CATIA itp.);
 • komputerowego wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem: zaawansowanych technologii wytwarzania (Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Inżynieria Odwrotna) zaawansowanych systemów wytwarzania (MasterCAM, EdgeCAM) oraz urządzeń CNC –obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych;
 • projektowania strategii eksploatacji wraz z tworzeniem informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych.

Specjalność: Mechatronika stosowana

Specjalność przygotowuje specjalistów do użytkowania, obsługiwania i projektowania w szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych. Studenci w trakcie studiów zapoznają się z konstrukcją, eksploatacją i projektowaniem, urządzeń i systemów mechatronicznych. Poznają również podstawowe zasady zarządzania. Uzyskają wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami pomiaru wielkości mechanicznych i elektrycznych, którą następnie wykorzystają do opisu działania urządzenia mechatronicznego. Opracowane metody opisu zostaną wykorzystane do symulacji działania oraz projektowania. Poznają metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich, od obrabiarek sterowanych numerycznie do symulacji układów mechanicznych, elektronicznych i wizualizacji zjawisk zachodzących w urządzeniach mechatronicznych.

Specjalność pozwala zdobyć następującą wiedza specjalistyczną:

 • znajomość konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • znajomość nowoczesnych czujników i układów pomiarowych oraz sposobów ich integracji z wykorzystaniem specjalizowanych komputerów i sterowników mikroprocesorowych wyposażonych w cyfrowe interfejsy do wymiany danych;
 • znajomość komputerowych narzędzi wspomagających prace inżynierskie.

Specjalność pozwala zdobyć następujące umiejętności specjalistyczne:

 • umiejętność projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • umiejętność wykorzystania nowoczesnych czujników, przetworników i układów pomiarowych w urządzeniach mechatronicznych;
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagającymi projektowanie, eksploatację i wytwarzanie urządzeń mechatronicznych.

Wykorzystując nabytą wiedzę oraz zdobyte w czasie zajęć laboratoryjnych i praktyk umiejętności, studenci są przygotowywani do samodzielnej integracji systemów zawierających komponenty mechaniczne, elektroniczne i informatyczne.

Specjalność: Konstrukcja broni i amunicji

Specjalność przygotowuje specjalistów, do projektowania i eksploatacji techniki uzbrojenia, a zwłaszcza broni i amunicji, użytkowanych m.in. przez wojsko, policję, służbę graniczną, służby ochrony osób i mienia itp. Ponadto przygotowuje specjalistów do pracy z materiałami wysokoenergetycznymi (materiałami wybuchowymi i pirotechnicznymi, prochami i paliwami rakietowymi) w przemyśle, górnictwie i technice wojskowej. Studenci praktycznie zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budowie współczesnej broni, amunicji i materiałów wybuchowych, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów o przeznaczeniu specjalnym, konstrukcją i użytkowaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz z metodami ich badań i bezpiecznej eksploatacji. Specjalność umożliwia zdobywanie wiedzy w zakresie: projektowania, wytwarzania, eksploatacji złożonych obiektów o przeznaczeniu specjalnym, broni, amunicji i materiałów wybuchowych; modelowania pracy prochowych układów miotających oraz silników rakietowych; organizacji i zarządzania systemów uzbrojenia klasycznego; gospodarki środkami bojowymi.

Specjalność: Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych sektora przemysłu obronnego i cywilnego (związanego z techniką wojskową), którzy będą przygotowani do projektowania i eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia-powietrze. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.

Specjalność: Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu konstrukcji, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania zestawów rakietowych przeznaczonych do zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów. W zakresie budowy zestawów rakietowych studiowane są zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych, podstawy radiolokacji, urządzenia mikrofalowe, sieci komunikacyjne i systemy telemetryczne, wyposażenie pokładowe rakiet, systemy antenowe, systemy przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet, metody naprowadzania rakiet na cele powietrzne oraz zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Specjalność: Uzbrojenie i elektronika

Specjalność kształci specjalistów Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, którzy będą przygotowani do planowania, zabezpieczenia i realizowania procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru mechaniki, konstrukcji maszyn, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje konstrukcję i eksploatację poszczególnych grup sprzętowych mienia służby uzbrojenia i elektroniki. Studenci zapoznają się z organizacją i technologią obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia jak również specjalistycznym wyposażeniem przeznaczonym do ich wykonywania.

Wydział Mechatroniki I Lotnictwa
www.wml.wat.edu.pl
dziekanat.wmt@wat.edu.pl
Tel. 261 83 78 56

przejdź do spisu treści

Obronność Państwa

STUDIA CYWILNE

Program kształcenia dla kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Program studiów na kierunku obronność państwa obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz trzymiesięczną praktykę zawodową.

Przykładowe przedmioty I stopnia: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.

Przykładowe przedmioty II stopnia: geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, futurologia i foresighting, technologia wojny informacyjnej.

Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający się na realizacji trzymiesięcznych praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy z którymi Wydział Logistyki WAT ma podpisane umowy.

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym  poszukiwani są absolwenci przygotowani do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką obronności. Ugruntowana wiedza z zakresu nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa, wzbogacona praktykami zawodowymi, pozwalać będzie absolwentowi tego kierunku studiów na podjęcie zatrudnienia zgodnie z profilem kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów licencjackich – licencjata, studiów magisterskich – magistra.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Obronność Państwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Zarządzania obronnością państwa;
 • Systemu militarnego państwa;
 • Logistyki bezpieczeństwa i obronności;
 • Systemu pozamilitarnego państwa. 

Specjalność: Zarządzanie obronnością państwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej wraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a także mechanizmów uruchamiania potencjału obronnego państwa poprzez wprowadzenie wyższych stanów gotowości bojowej i mobilizacyjnej, jak również znajomość działań możliwych do podjęcia w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętność analizy, interpretacji i oceny zdarzeń, procesów zarządzania w obszarze obronności państwa, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania decyzji zarządczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, a także umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: System militarny państwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość struktur organizacyjnych, działań oraz zadań sił zbrojnych wynikających z Konstytucji RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategii Obronności oraz stosownych narodowych i sojuszniczych planów operacyjnych, zasad neutralności sił zbrojnych oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności posiadał będzie umiejętność analitycznego myślenia i samodzielności w działaniu oraz interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa, a także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: Logistyka obronności i bezpieczeństwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich poziomach.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie miał wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: System pozamilitarny państwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość organizacji oraz zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, a także przedsiębiorców, na których nałożone są powinności na rzecz obronności.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać w zakresie administrowania bezpieczeństwem i ochroną obywateli, instytucji i organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych, a także w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, jak również posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Wydział Logistyki
www.wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Tel. 261 83 75 91

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn

STUDIA CYWILNE

Kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn” należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: Automatyka i Robotyka, Edukacja Techniczno - Informatyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Logistyka, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” przygotowują do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo - rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

Specjalności

 • Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • Urządzenia i zastosowania produktów naftowych
 • Pojazdy samochodowe i specjalne

Absolwenci kierunku MiBM, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, są przygotowani do pracy w zakresie szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej.

Specjalność Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe:

 • przedsiębiorstwa budowlane, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg samochodowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, obsługą i remontami maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • instytuty branżowe, biura projektowe oraz zakłady produkcji maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • organy administracji rządowej i samorządowej

Specjalność Mechatronika i diagnostyka samochodowa:

 • przedsiębiorstwa transportowe / komunikacyjne
 • przedsiębiorstwa produkcji samochodów i ich zespołów
 • stacje diagnostyczne oraz warsztaty naprawy samochodów
 • sieci sprzedaży i ubezpieczeń samochodów
 • instytuty / centra badawczo-rozwojowe samochodowe

Specjalność Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej:

 • biura projektowe, zespoły obliczeniowe, ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw reprezentujących inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • firmy świadczące usługi rynkowe CAD/CAM/CAE
 • instytuty badawcze reprezentujące inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • uczelnie techniczne
 • organy administracji rządowej i samorządowej

Specjalność Urządzenia i zastosowania produktów naftowych

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybucyjne, transportowe, handlowe i usługowe dotyczące paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych
 • ochrona środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, transportowych i użytkujących paliwa, oleje, smary i płyny specjalne
 • oddziały analityczno–badawcze lub szkoleniowe przedsiębiorstw i firm zajmujących się logistyką produktów naftowych ośrodki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne podległe MON

Specjalność Pojazdy samochodowe i specjalne

 • zakłady produkcji i naprawy pojazdów samochodowych i specjalnych i ich podzespołów
 • przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne
 • dystrybucja samochodów i części zamiennych
 • stacje obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych i specjalnych
 • instytuty badawcze
 • jednostki podległe MON i MSWiA
 • firmy ubezpieczeniowe

Wydział Mechaniczny
www.wme.wat.edu.pl
dziekanat.wme@wat.edu.pl
Tel. 261 83 71 00

przejdź do spisu treści

Zarządzanie

STUDIA CYWILNE

Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje Studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Jest to kierunek z zakresu nauk ekonomicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

W trakcie studiów Studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

Prowadzone studia są zorientowane na praktyczne aspekty zarządzania organizacjami, czego przejawem są: (1) przedmioty tak skonstruowane, aby Studenci mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, (2) obowiązkowe praktyki studenckie, (3) możliwość udziału w warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez zewnętrzne organizacje na terenie Uczelni, (4) możliwość działania w licznych organizacjach studenckich, a także (5) możliwość udziału w konkursach (krajowych lub międzynarodowych) oraz pracach naukowo-badawczych.

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „Zarządzanie” oferują możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Informatycznego wspomagania zarządzania

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: regulacji prawnych dotyczących spraw pracowniczych; konstruowania efektywnych systemów personalnych; wykorzystania nowoczesnych metod stosowanych w działaniach kadrowych; diagnozowania problemów kadrowych organizacji; prowadzenia działań personalnych organizacji oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Specjalność: Informatyczne wspomaganie zarządzania

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: znajomości aktualnych i perspektywicznych możliwości wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie wspomagania zarządzania w organizacjach; posługiwania się pakietami oprogramowania oraz wykorzystywania systemów baz danych w zarządzaniu organizacją.

Studia II stopnia (magisterskie) stwarzają możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Systemy Business Intelligence w zarządzaniu

Specjalność: Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą z zakresu zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Posiada stosowną wiedzę i umiejętności, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesami kadrowymi organizacji oraz wszelkimi przedsięwzięciami związanymi z zarządzaniem wiedzą. Szczególnie dysponuje kompetencjami z zakresu pozyskiwania, identyfikowania, pomiaru i wykorzystania kapitału ludzkiego i strukturalnego organizacji. Zna i posiada umiejętności wykorzystania wiedzy i znajomość jej istoty, a ponadto kapitału intelektualnego i kultury innowacyjnej, która bezpośrednio wpływa na sprawność procesów innowacyjnych i komercjalizacji innowacji.

Specjalność: Systemy Business Intelligence w zarządzaniu

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą w zakresie implementacji oraz biznesowego wykorzystania informatycznych systemów wspomagania decyzji w organizacjach. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy wymagań biznesowych, w tym modelowania, doskonalenia, symulacji i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. pakietu ARIS), oraz wykorzystania metod eksploracji danych (data mining), a także efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence dla wsparcia analiz marketingowych, finansowych, logistycznych i innych. Zna zaawansowane metody zarządzania oparte na dostępie do informacji, raportowania i prezentacji danych z wykorzystaniem analiz typu Big Data. Potrafi wykorzystywać hurtownie danych w praktyce analizy biznesowej.  Zna i potrafi stosować w praktycznej działalności określone narzędzia analizy biznesowej (OLAP, Data mining, Proces mining).

Wydział Cybernetyki
www.wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
Tel. 261 83 70 65

przejdź do spisu treści

Student studiów wojskowych jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym – od pierwszego dnia studiów w WAT – staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego studenci wojskowi przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą.

W czasie studiów student wojskowy realizuje równolegle dwa programy (moduły) nauczania: politechniczny i wojskowy, a po zajęciach podlega porządkowi i rygorom wojskowym. Kształcenie wojskowe przygotowuje podchorążego do zawodu oficera – dlatego zajęć jest więcej, a w czasie wakacji zaledwie miesiąc urlopu (ale za to płatnego!).

Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści: studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a co miesiąc wynagrodzenie – na pierwszym roku jest to ok. 1200 zł i wzrasta w każdym roku studiów.

Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

Student studiów cywilnych realizuje jedynie program politechniki, ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia, a po zakończeniu studiów otrzymuje tytuł inżyniera/licencjata (I stopień) lub magistra inżyniera/magistra (II stopień).

przejdź do spisu treści

Budownictwo

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku budownictwo będzie posiadać wiedzę niezbędną do:

 • projektowania obiektów budowlanych konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych;
 • technologii i organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
 • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
 • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego;

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku budownictwo, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • inżynieria wojskowa
 • infrastruktura obronna

Specjalności wybiera się po trzecim semestrze studiów.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
Tel. 261-83-94-14

przejdź do spisu treści

Chemia

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej – w szczególności: otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami. Ponadto posiada znajomość zagadnień specjalistycznych dotyczących zakresu i metod monitoringu środowiska: zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, ochrony środowiska przed skażeniami.

Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu: chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie, możliwości zastosowania energii wybuchu i procesów spalania w inżynierii materiałowej.

Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku chemia, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w specjalności ochrona przed skażeniami.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
Tel. 48 261 83 94 50

przejdź do spisu treści

Elektronika i telekomunikacja

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z elektroniki i telekomunikacji. W szczególności wiedzę z zakresu: miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, technik bardzo wysokiej częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych.

Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, anten, techniki mikrofalowej oraz optoelektroniki,
 • projektowania układów analogowych i cyfrowych,
 • modelowania i symulacji systemów oraz komputerowego wspomagania procesu projektowania,
 • algorytmów przetwarzania sygnałów i danych pomiarowych,
 • oceny oraz badania niezawodności elementów i systemów,
 • instalowania i eksploatacji urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego różnorodnych obiektów,
 • samodzielnego utrzymywania kontaktu z najnowszymi światowymi trendami rozwoju techniki w swej specjalności.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzony przez Wydział Elektroniki WAT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 517/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 702/20015 z dnia 3 września 2015 r. Ponadto kierunek uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2010 - 2016.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku elektronika i telekomunikacja, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • eksploatacja systemów łączności;
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne;
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe;
 • radiolokacja;
 • radionawigacja;

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja zapewniają przygotowanie absolwentów do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Kształcenie jest oparte na starannie dobranym zestawie przedmiotów specjalistycznych, które służą właściwemu profilowaniu wykształcenia pod kątem współczesnych i przyszłościowych technik elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komputerowych, a także tworzenia tych technologii i narzędzi.

W zakresie specjalności eksploatacja systemów łączności:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu systemów telekomunikacyjnych oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem fachowym. Oprócz przedmiotów typowo politechnicznych student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki. Część zajęć specjalistycznych organizowana jest w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Są to zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie łączności i informatyki występującym na aktualnym wyposażeniu SZ jak i będącym na etapie wdrażania do użytkowania. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów łączności i informatyki.

W zakresie specjalności rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu rozpoznania, zakłócania i walki elektronicznej oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP. Studentom oferowane są odpowiednio dobrane przedmioty politechniczne. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem i zakłócaniem radiowym, rozpoznaniem obrazowym i optoelektronicznym, rozpoznaniem radarowym, zakłócaniem radiolokacyjnym. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem polowego i stacjonarnego sprzętu specjalistycznego w Centrum Szkolenia RSZ oraz w jednostkach wojskowych Walki Elektronicznej. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów rozpoznania i zakłóceń elektronicznych.

W zakresie specjalności radiolokacja:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radiolokacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Studia te mają na celu kształcenie fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie pojedynczego radaru, jak i systemu radiolokacyjnego. W ramach kształcenia kierunkowego student otrzymuje wiedzę w zakresie m.in. podstaw teledetekcji, optoelektroniki, układów analogowych i cyfrowych, podstaw automatyki oraz systemów mikroprocesorowych. W ramach kształcenia specjalistycznego student otrzymuje niezbędną wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej, urządzeń nadawczo – odbiorczych, systemów antenowych, teorii radiolokacji i radionawigacji, układów przetwarzania sygnałów, transmisji danych, fuzji danych oraz urządzeń zobrazowania informacji. Sporo miejsca w planie studiów zajmują problemy programowania i technik komputerowych, a w tym zasady projektowania oraz zastosowania platform specjalizowanych. Zajęcia teoretyczne uzupełniane są ćwiczeniami realizowanymi z wykorzystaniem dobrze wyposażonej i ciągle unowocześnianej bazy laboratoryjnej. Ponadto w planach studiów uwzględniono zajęcia prowadzone w ramach szkoleń na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

W zakresie specjalności radioelektroniczne urządzenia pokładowe:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radioelektronicznych urządzeń pokładowych statków powietrznych i lotnisk. Skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Profil ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radioelektronicznych urządzeń naziemnych i pokładowych. Program obejmuje także podstawową wiedzę z zakresu organizacyjnego i prawnego funkcjonowania transportu lotniczego, budowy statków powietrznych i innych urządzeń i systemów pokładowych. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w wielu tematycznie zbliżonych dziedzinach, jednak ze względu na specyfikę i wysokie wymagania formalne w zakresie wiedzy i jakości pracy jakie występują w lotnictwie, wskazane jest nabycie doświadczenia praktycznego przechodząc, między innymi przez stanowiska w służbach technicznych obsługujących statki powietrzne, strukturach naziemnej infrastruktury kontroli i zabezpieczenia ruchu lotniczego, itp.

W zakresie specjalności radionawigacja:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radionawigacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radionawigacyjnych naziemnych i pokładowych. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w pokładowych i naziemnych urządzeniach radionawigacyjnych, wykorzystywanych w lotnictwie w ujęciu pojedynczych urządzeń oraz całych systemów. Obejmuje to wiedzę z zakresu urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych, techniki obliczeniowej, systemów zobrazowania informacji, itp. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

W zakresie specjalności metrologia:

studia I i II stopnia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu metrologii oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w działalności metrologicznej. Obejmuje to wiedzę z zakresu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami taktyczno – technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki. Użytkowa aparatura kontrolno - pomiarowa, stanowiska kalibracji przyrządów oraz ruchome laboratoria metrologiczne to główne elementy przyszłych stanowisk pracy absolwenta. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Elektroniki
www.wel.wat.edu.pl
sekretariat.wel@wat.edu.pl
Tel. 261 83 90 50

Instytut Optoelektroniki
www.ioe.wat.edu.pl
dziekanat.ioe@wat.edu.pl
Tel. 261 83 94 30

przejdź do spisu treści

Geodezja i kartografia

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
 • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
 • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
 • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System);
 • tworzenie katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami;
 • teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery;

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku geodezja i kartografia, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej;
 • rozpoznanie obrazowe;
 • meteorologia;

Specjalności wybiera się po 3 semestrze studiów.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
Tel. 261-83-94-14

przejdź do spisu treści

Informatyka

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku informatyka będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 • analizy matematycznej i algebry liniowej, metod probabilistycznych i statystyki, matematyki dyskretnej, fizyki, podstaw elektroniki, miernictwa i elektroniki,
 • teoretycznych podstaw informatyki, podstaw programowania, analizy i projektowania algorytmów, architektury systemów komputerowych, budowy i zasad funkcjonowania systemów operacyjnych, technologii sieciowych, podstawowych zagadnień metod optymalizacji, symulacji komputerowej, podstaw automatyki, kryptologii, języków i paradygmatów programowania obiektowego, programowania wieloplatformowego, grafiki komputerowej, komunikacji człowiek - komputer, podstaw sztucznej inteligencji, systemów baz danych, modelowania danych, języków zapytań do baz danych, podstaw bezpieczeństwa informacji, inżynierii oprogramowania, systemów wbudowanych, metod realizacji złożonego zespołowego przedsięwzięcia informatycznego, projektowania portali internetowych, modelowania systemów, systemów wejścia-wyjścia komputerów, modelowania stochastycznego systemów.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku informatyka, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • kryptologia
 • systemy informatyczne
 • sieci teleinformatyczne

Specjalności wybiera się po drugim roku studiów

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia służby zawodowej wojskowej.

Wydział Cybernetyki
www.wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
Tel. 261 83 71.50

przejdź do spisu treści

Inżynieria bezpieczeństwa

STUDIA WOJSKOWE

Inżynieria bezpieczeństwa wyrosła z problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu).

Celem inżynierii bezpieczeństwa jest racjonalna maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Cel ten jest urzeczywistniany przez kombinację zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się inżynieria bezpieczeństwa: inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuje się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją oraz likwidacją obiektów technicznych, by zminimalizować możliwość i rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie (ludzi, środowisko naturalne oraz dobra cywilizacji).

Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego zajmuje się ograniczaniem i usuwaniem negatywnych skutków (szkód) wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne, katastrofy obiektów technicznych i umyślne destrukcyjne działanie ludzi co stanowi również obszar działania inżynierii bezpieczeństwa publicznego. Studia na tym kierunku dają absolwentowi solidną podbudowę matematyczną, odpowiedni zakres wiedzy technicznej, podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków, problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa, unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego, systemów ratownictwa oraz funkcjonowania bezpieczeństwa cywilnego kraju.

Absolwenci specjalności wojskowej stanowią przyszłe kadry oficerskie dla wojsk obrony terytorialnej, zapewniające skuteczne prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami operacyjnymi jak i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Specjalność zapewnia poznanie zasad prowadzenia analiz ryzyka i planowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa w działalności człowieka. W szczególności dotyczy to ochrony ludności i usuwania skutków po katastrofach spowodowanych przez obiekty techniczne, zjawiska naturalne (klęski żywiołowe) i umyślne szkodliwe działanie ludzi (akty terroryzmu), we współpracy z elementami systemu obronnego państwa.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Mechatroniki I Lotnictwa
www.wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
Tel. 261 83 78 56

przejdź do spisu treści

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo” oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Specjalność: Cyberobrona

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Kształcenie obejmuje m.in. tematykę inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent zna główne zależności pomiędzy podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa oraz ich otoczeniem.

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwent jest specjalistą z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Posiada umiejętność wykorzystania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Ma wiedzę m.in. z zakresu budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów ochrony informacji, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Specjalność: Systemy kryptograficzne

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych Kształcenie obejmuje m.in. tematykę z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia służby wojskowej.

Wydział Cybernetyki
www.wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
Tel. 261 83 70 65

przejdź do spisu treści

Logistyka

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Absolwenci kierunku LOGISTYKA posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i podstaw nauk ekonomicznych, organizacji zarządzania. Posiadają umiejętności menedżerskie, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych. Umieją zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, doborem personelu i jego szkoleniem. Posługują się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Jako absolwenci mogą bezpośrednio pracować na stanowiskach w przypadku których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku logistyka, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w specjalności logistyka wojskowa.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Logistyki
www.wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Tel. 261 83 75 91

przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka będzie posiadał wiedzę z obszaru techniki lotniczej i kosmicznej, umożliwiającą zarządzanie eksploatacją wojskowych statków powietrznych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Kształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, aerodynamiki, materiałów i technologii lotniczych, elektrotechniki, elektroniki i techniki mikroprocesorowej, automatyki, informatyki stosowanej i teorii eksploatacji niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania układów, urządzeń, instalacji i systemów płatowcowych, napędowych, awionicznych i systemów wyposażenia specjalnego wojskowych statków powietrznych.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • awionika,
 • samoloty i śmigłowce,
 • uzbrojenie lotnicze.

Absolwenci powyższych specjalności posiadają gruntowne wykształcenie inżynierskie oraz kompetencje dowódcze umożliwiające kontynuowanie służby wojskowej w jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP w korpusie osobowym Sił Powietrznych w grupie osobowej Inżynieryjno-lotniczej.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Mechatroniki I Lotnictwa
www.wml.wat.edu.pl
dziekanat.wmt@wat.edu.pl
Tel. 261 83 78 56

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 • zrozumienia zagadnień budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych
 • matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki płynów z hydrauliką, podstaw zarządzania i dynamiki maszyn, bezpieczeństwa ruchu drogowego, geometrii wykreślnej i maszynoznawstwa
 • materiałów konstrukcyjnych w budowie maszyn, metrologii i systemów pomiarowych, płynów eksploatacyjnych, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki, konstrukcji maszyn, eksploatacji, techniki wytwarzania, termodynamiki technicznej, tribologii i tribotechniki, zarządzania środowiskiem i ekologią , budowy pojazdów, grafiki inżynierskiej,
 • znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w samochodach, znajomość budowy pojazdów mechanicznych, rozmieszczenia i działania podzespołów, zespołów i układów pojazdów z uwzględnieniem, ergonomii i bezpieczeństwa produkcji i eksploatacji oraz ekologii, metod elementów skończonych i numerycznych w mechanice konstrukcji, dynamiki układów mechanicznych, nieliniowości fizycznej i geometrycznej, termomechaniki, modelowania zaawansowanych materiałów, złożonych konstrukcji, układów mechanicznych, walidacji modeli numerycznych konstrukcji,
 • technologii przeróbki ropy naftowej, właściwości i metod kontroli jakości paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania ich transportem i dystrybucją na drodze od producenta, poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów i stacji paliw, aż do znajomości budowy i eksploatacji konkretnych urządzeń technicznych, w których te produkty są użytkowane.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku mechanika i budowa maszyn, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • maszyny inżynieryjne
 • czołgowo-samochodowa.

Absolwenci kończący jedną z powyższych specjalności posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające kontynuowanie służby wojskowej w odpowiednim korpusie wojskowym.

Wydział Mechaniczny
www.wme.wat.edu.pl
dziekanat.wme@wat.edu.pl
Tel. 261 83 71 00

przejdź do spisu treści

Mechatronika

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku mechatronika będzie posiadał wiedzę obejmującą: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, automatykę i informatykę wraz z niezbędnymi elementami wiedzy i umiejętności z innych dziedzin niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania współczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmują studia pierwszego i drugiego stopnia; trwają w sumie 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku mechatronika, mogą zdobywać w na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach wojskowych:

 • uzbrojenie i elektronika,
 • radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
 • eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
 • artyleria rakietowa.

Absolwenci kończący jedną z powyższych specjalności posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające kontynuowanie służby wojskowej w odpowiednim korpusie wojskowym.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Wydział Mechatroniki I Lotnictwa
www.wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
Tel. 261 83 78 56

przejdź do spisu treści

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości

Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera

Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych

Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (ma­gister­skie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach

Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Studia stacjonarne są bezpłatne

 

przejdź do spisu treści

WYSOKOŚCI OPŁAT NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA 


W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020r.

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

 • 85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych) 
 • 100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych 

za każdy semestr studiów wysokość wynosi:

KIERUNEK STUDIÓW/WYDZIAŁ

bezpieczeństwo narodowe - WCY

STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA - 3 100 zł

-budownictwo - WIG

STUDIA PIERWSZEGO - 2  500 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 2 500 zł (luty)

elektronika i telekomunikacja - WEL

STUDIA PIERWSZEGO - 2  700 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 2 900 zł (luty)

energetyka  - WEL

STUDIA PIERWSZEGO - 2 700zł

geodezja i kartografia - WIG

STUDIA PIERWSZEGO - 2  500 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 2 500 zł (luty)

informatyka - WCY

STUDIA PIERWSZEGO - 4 200 zł

inżynieria bezpieczeństwa - WML

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 3300 zł (luty)

logistyka - WME – profil ogólnoakademicki

STUDIA PIERWSZEGO - 2  500 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 2 400 zł (luty)

logistyka  - WLO – profil praktyczny

STUDIA PIERWSZEGO - 2 400 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 2 600 zł (luty)

lotnictwo i kosmonautyka - WML

STUDIA PIERWSZEGO - 3 000 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 3 200 zł (luty)

mechanika i budowa maszyn - WME

STUDIA PIERWSZEGO - 2  600 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 2 800 zł (luty)

mechatronika - WML

STUDIA PIERWSZEGO - 3 000 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - 3 200 zł (luty)

obronność państwa - WLO - profil praktyczny

STUDIA PIERWSZEGO - 2 500 zł
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA- 2 500 zł (październik)

 

Wydziały WAT

 • Wydział Cybernetyki,
 • Wydział Elektroniki,
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
 • Wydział Logistyki
 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa,
 • Wydział Nowych Technologii i Chemii,
 • Instytut Optoelektroniki.

Kierunki studiów

STUDIA CYWILNE

 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Biogospodarka
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
 • Energetyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Informatyka w medycynie
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka profil praktyczny
 • Logistyka
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechatronika
 • Obronność Państwa
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Zarządzanie

STUDIA WOJSKOWE

 • Budownictwo
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika

STUDIA PODYPLOMOWE


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika i telekomunikacja IOE Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka w medycynie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
  ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
 •  
 • Telefon: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
 • Fax: 261 837 938
 • Email: rekrutacja@wat.edu.pl
 • Strona: http://www.wat.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Optoelektronika

Kierunek „Optoelektronika” stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w optoelektronice.

czytaj dalej

Informatyka

NA WYDZIALE CYBERNETYKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ WAT

czytaj dalej

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Kandydaci na żołnierzy zawodowych przyjęci do Wojskowej Akademii Technicznej złożyli 27 września 2019 uroczystą przysięgę wojskową. Słowa „Roty” na placu apelowym uczelni wypowiedziało 752 podchorążych, w tym 133 panie.

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej

WAT oferuje studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmujące w roku akademickim 2019/20 aż 19 kierunków i około 60 specjalności

czytaj dalej

ZOSTAŃ UCZNIEM CYBERLICEUM

23 kwietnia 2019 r. uruchomiona została rekrutacja do I klasy Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie