Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

Rok założenia: 1951

przejdź do spisu treści

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku, kształcąca na jednolitych studiach magisterskich – kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarneI stopnia (inżynierskie/licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) na ponad  20 kierunkach studiów.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na 10 kierunkach politechnicznych oraz 1 kierunku ekonomicznym (logistyka ekonomiczna), na poziomie jednolitych studiów magisterskich zgodne z zapotrzebowaniem i limitem miejsc ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według modelu studiów wojskowych, który obejmuje kształcenie ogólne oraz wojskowe przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. 

Wydziały WAT


Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci studiów cywilnych WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych w WAT mają z góry zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. 

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych w programie Erasmus + oraz uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w West Point oraz Annapolis w USA.

W WAT funkcjonuje Szkoła Doktorska, studia podyplomowe, kursy. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA OFERUJE: 


 • jednolite studia magisterskie – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, jako tzw. studia wojskowe
 • studia pierwszego stopnia (inżynierskie, licencjackie)
 • studia drugiego stopnia (magisterskie)
 • kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej
 • studia podyplomowe 
 • kształcenie specjalistyczne
 • kursy językowe

a także:

 • Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne


STUDIA WOJSKOWE 2024/2025STUDIA CYWILNE 2024/2025


ŻYCIE STUDENCKIE

Studium Wychowania Fizycznego

Za całokształt działań z zakresu kultury fizycznej w środowisku studentów i pracowników WAT odpowiada Studium Wychowania Fizycznego WAT. Oddajemy studentom i pracownikom do dyspozycji kompleks obiektów sportowych:

 • halę sportową 
 • pływalnię
 • siłownię 
 • salę sportów walki
 • strzelnicę sportową
 • salę aerobową
 • lądowy tor przeszkód
 • parkour park
 • korty tenisowe 
 • boiska piłkarskie

Chętnym do uprawiania sportu proponujemy możliwość konfrontacji swoich umiejętności w rywalizacji sportowej ze studentami innych uczelni w ramach KU AZS WAT

Sekcje KU AZS WAT: badminton, orientacja sportowa, judo, lekka atletyka ( sprint, skoki, rzuty, biegi średnie), pływanie, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, trójbój siłowy, tenis ziemny, kolarstwo górskie, strzelectwo sportowe, karate, cross workout, ergometr wioślarski, futsal.

Samorząd studencki

W Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Rozpoczął on swoją działalność w 1996 roku. Do podstawowego zakresu zadań samorządu należy: inspirowanie i koordynowanie całokształtu działalności studenckiej w WAT oraz reprezentowanie interesów studentów na forum władz i Senatu Akademii. Główny wysiłek działalności SS WAT jest skierowany na zapewnienie studentom racjonalnego spędzania czasu wolnego od zajęć. SS WAT organizuje wiele przedsięwzięć integrujących środowisko studenckie, m.in.: otrzęsiny, kolacje wigilijne, imprezy karnawałowe, Juwenalia, Bal Dyplomowy, Bal Podchorążego itp..

Do innych organizacji studenckich działających w Wojskowej Akademii Technicznej możemy zaliczyć: Studenckie Koło SEP, Stowarzyszenie Studentów BEST WAT, Koło Żeglarskie, Koło Historyczne, Koło Sportów Zimowych, Koło Studenckie Air Soft Guns „GT SZPON”, , Studencki Klub Rowerowy Voyager, Erasmus Student Network WAT, Organizacja „Woda, Ląd, Powietrze”, Studencki Klub Modelarski, Studenckie Koło SIMP.

Koła naukowe

Działalnością swoją mogą poszczycić się studenci działający w różnych kołach naukowych. Studenckie koła naukowe rozwijają zainteresowania poszczególnymi dziedzinami nauki i techniki, uczą wdrażania do pracy badawczej i samodzielnych studiów. Wiele opracowań naukowych studentów zostało bardzo wysoko ocenionych nie tylko na forum krajowym, ale również międzynarodowym, zdobyli kilkaset nagród i wyróżnień. Swoje zainteresowania naukowe studenci realizują w kołach naukowych: Koło Naukowe Elektroników, Koło Naukowe Chemików, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Koło Naukowe „Geopixel", Koło Naukowe Fizyków, Koło Naukowe "Inżynieria Materiałowa", Koło Naukowe "Strategia", Koło Naukowe "Budownictwo", Koło Naukowe Logistyki stosowanej, Koło Naukowe Zmęczenia konstrukcji i komputerowego wspomagania projektowania, Koło Naukowe "Mechaniki i informatyki stosowanej", Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych, Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki, Koło Naukowe "Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych", Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, Koło Naukowe "Cyberguru", Koło Naukowe "Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu", Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Energetyków.

Wymiana międzynarodowa - LLP Erasmus+

Program Erasmus+ powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Obecnie skierowany jest zarówno dla studentów jak i pracowników. Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Główną ideą programu jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Wymiana krajowa - MOST i MOSTECH

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich UNIWERSYTETÓW lub uczelni stowarzyszonej z programem.

MOSTECH to program umożliwiający krajową wymianę studentów polskich uczelni technicznych działający na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne, w tym również Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

Relacja z Dnia Otwartego WAT

www.wat.edu.pl

przejdź do spisu treści

STUDIA CYWILNE


Studia I stopnia na kierunkach licencjackich, tj. administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie – trwają 6 semestrów. Na pozostałych kierunkach, które są kierunkami inżynierskimi, studia cywilne I stopnia trwają 7 semestrów. 

Studia II stopnia trwają 3 semestry po kierunkach inżynierskich i 4 semestry po kierunkach licencjackich. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Jednolite studia magisterskie na kierunkach geoinformatyka oraz technologie przełomowe, trwają 10 semestrów. 

Koszt:

 • studia stacjonarne są bezpłatne; 
 • studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku i poziomu studiów: 2400 ÷ 4900 zł za semestr;
 • opłata rekrutacyjna: niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać łącznie pięć kierunków) wynosi na studia cywilne – 85 zł.

Rekrutacja obejmuje

 • wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia – od 1 kwietnia do połowy lipca;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – podczas rejestracji, a dla tegorocznych maturzystów, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości.
 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez dostarczenie do WAT kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu) – tydzień po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.

PUNKTY RANKINGOWE ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI 

Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości – zarówno na studia wojskowe, jak i cywilne - obliczane są wg wzoru: PRP = %M * WP * WM 

gdzie: 

PRP – punkty rankingowe za przedmiot, zaokrąglone do pełnych liczb,
%M – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %),
WP – waga przedmiotu, podana w tabeli poniżej,
WM – waga poziomu matury: 

poziom podstawowy „0,5”; 
poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny „1”. 

Suma punktów rankingowych z przedmiotów określonych w tabeli poniżej stanowi wartość określającą pozycję na liście rankingowej określonego kierunku. Nie jest uwzględniany wynik z egzaminu zawodowego.


www.wat.edu.pl

przejdź do spisu treści

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego


STUDIA CYWILNE

Celem studiów jest kształcenie przyszłych administratywistów, którzy specjalizować się będą w realizacji zadań związanych z szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa narodowego. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizowane zwiększanie polskiego potencjału obronnego oraz liczebności Sił Zbrojnych RP konieczne jest  tworzenie wyspecjalizowanych kadr dla administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej. Nie bez znaczenia dla aktualności nowo utworzonego kierunku jest toczący się za wschodnią granicą Polski konflikt zbrojny. Podkreślić trzeba również, że dotychczas w ofercie polskich uczelni wskazany kierunek nie był realizowany. Tym samym umiejętności jakie pozyska absolwent będą unikalne na rynku pracy. Głównymi obszarami w których realizowane będzie kształcenie studentów są problematyka zarządzania kryzysowego realizowanego przez organy administracji, bezpieczeństwo informacyjne, administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych i administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa, w tym zwłaszcza Siłami Zbrojnymi RP.

Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia).

SPECJALNOŚCI

Kształcenie na studiach I stopnia odbywa się w ramach czterech specjalności:

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: charakterystyki i przebiegu sytuacji kryzysowej, istoty radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zasad zarządzania w sytuacjach kryzysowych i fazy zarządzania kryzysowego. Posiada wiedzę dotyczącą gromadzenia i przetwarzania informacji zarządzania kryzysowego, przygotowania administracji publicznej do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z planowaniem wykorzystania SZ RP, zagrożeń naturalnych, terrorystycznych i wywołanych przez technikę, a także ogólnokrajowych i resortowych systemów reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz wiedzę o strukturze i zadaniach poszczególnych służb.

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W ADMINISTRACJI

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego, cyberprzestrzeni, procesów decyzyjnych i ochrony informacji niejawnych, organów ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Posiada wiedzę z zagadnień związanych ze specyfiką działalności gospodarczej w środowisku cyfrowym i ogólnej analizy ryzyka.

 • ADMINISTROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu: współczesnych konfliktów międzynarodowych, teorii bezpieczeństwa międzynarodowego, udziału Polski w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych systemów bezpieczeństwa, w tym: ONZ, NATO, Unii Europejskiej. Rozumie bezpieczeństwo narodowego oraz sposoby jego definiowania i określa jego kryteria. Zna istotę procesów polityczno- społecznych, gospodarczych i wojskowych na szczeblu ponadpaństwowym.

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie systemu obronnego państwa, zadań obronnych administracji publicznej, gospodarki obronnej państwa i logistyki obronności i bezpieczeństwa. Zna współczesne zagrożenia militarne i pozamilitarne oraz problematykę bezpieczeństwa na obszarze europejskim i euroatlantyckim. Opisuje rolę społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w systemie obronnym Polski.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku „Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego” przygotowani są do pracy w:

 • urzędach administracji rządowej – zarówno centralnej jak i terenowej oraz  samorządowej zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem;
 • Siłach Zbrojnych RP – administracji wojskowej;
 • centrach i biurach zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw;
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw;
 • prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa, także z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
tel. 261 837 591


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo Narodowe


STUDIA CYWILNE

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. To odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju.

Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia).

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Bezpieczeństwo Narodowe” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Bezpieczeństwo informacyjne;
 • Ochrona ludności i infrastruktury.
 • Specjalność „Zarządzanie kryzysowe”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego; identyfikacji i ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa; zarządzania w instytucjach sektora bezpieczeństwa; optymalizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Specjalność „Bezpieczeństwo informacyjne”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: sposobów ochrony informacji i ich oceny, projektowania polityki, procedur i instrukcji bezpieczeństwa, dokonywania analizy ryzyka związanego z ochroną informacji. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa informacji. Dostrzega skutki niewłaściwej ochrony informacji i podejmuje działania niedopuszczające do ich powstania. Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie przetwarzania informacji, a także potrafi dokonywać ich klasyfikacji z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych.

Specjalność „Ochrona ludności i infrastruktury”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań ochrony kluczowych obiektów w państwie, w tym infrastruktury krytycznej; identyfikacji i ewaluacji ryzyka zagrożeń dla ludzi oraz obiektów technicznych; fizycznych, technicznych, osobowych, teleinformatycznych i prawnych metod ochrony; planowania i zapewniania ciągłości działania; zapewniania bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności oraz potęgometrii.

Kształcenie na studiach II stopnia odbywa się w ramach trzech specjalności:

 • Analiza danych w bezpieczeństwie;
 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie;
 • Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego.
Specjalność „Analiza danych w bezpieczeństwie”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i oceny zagrożeń, a także ich monitorowania. Potrafi analizować podatności, zagrożenia i ryzyko występowania negatywnych zjawisk, w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, informacyjnej, technicznej, ekologicznej, politycznej i kulturowej oraz w obiektywny sposób przedstawić ich wpływ na poziom bezpieczeństwa różnych podmiotów. Ponadto posiada umiejętności analizowania danych kryminalistycznych oraz zasobów informacyjnych w bezpieczeństwie.

Specjalność „Bezpieczeństwo euroatlantyckie”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu granic euroatlantyckiego regionu geostrategicznego, a także zna jego wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Potrafi zidentyfikować najważniejsze zagrożenia i wyzwania tego regionu w sferze bezpieczeństwa. Rozumie w jaki sposób problemy te są rozwiązywane i potrafi przedstawić własne propozycje radzenia sobie z identyfikowanymi wyzwaniami. Zna najważniejsze instytucje i podejmowane przez nie działania, zaangażowane w utrzymanie bezpieczeństwa w regionie. Potrafi ocenić efektywność działania tych instytucji i posiada umiejętności prognozowania dalszego rozwoju sytuacji w regionie.

Specjalność „Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania krajowych systemów reagowania kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu, gminy, także branżowych systemów reagowania kryzysowego przedsiębiorstw i instytucji oraz międzynarodowych systemów reagowania kryzysowego. W szczególności dysponuje kompetencjami dotyczącymi oceny i ustalania wiodących wyzwań i zagrożeń oraz priorytetów w dziedzinie zarządzania systemami reagowania kryzysowego oraz samodzielnego formułowania propozycji rozwiązywania problemów na podstawie twórczej analizy sytuacji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent licencjackich i magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, o profilu ogólnoakademickim będzie wyróżniał się starannym wykształceniem ogólnym oraz posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki związanej z bezpieczeństwem narodowym.

Absolwenci kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” przygotowani są do:

 • pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem;
 • centrach i biurach zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw;
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw;
 • prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa, także z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki.

Potencjalne miejsca pracy:  Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
tel. 261 837 065

 

przejdź do spisu treści

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


STUDIA CYWILNE

Drogi Kandydacie / Droga Kandydatko, zapraszamy na innowacyjne studia techniczne prowadzące do zdobycia tytułu inżyniera pracującego na rzecz zdrowia i życia człowieka

Kierunek międzywydziałowy „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna” (BiIB) stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w WAT. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w następującym zakresie:

specjalność Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny:
 • projektowanie i wytwarzanie urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, bioprotez oraz sztucznych narządów i implantów;
 • modelowanie i symulacja urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • eksploatacja i serwis urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • obsługa aparatury medycznej i systemów pomiarowych w biomechanice, biomechatronice i rehabilitacji;
specjalność Biocybernetyka:
 • projektowanie i oprogramowanie systemów i urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, bioprotez, sztucznych narządów i implantów oraz aparatury medycznej;
 • modelowanie i symulacja systemów i urządzeń dla potrzeb sensoryki medycznej;
 • eksploatacja i serwis systemów IT do urządzeń i systemów medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • obsługa aparatury medycznej i systemów pomiarowych w medycynie;
 • projektowanie i programowanie rozwiązań dla IT w medycynie oraz systemów monitorowania stanu zdrowia;
 • projektowanie i programowanie dla telemedycyny;
specjalność: Elektronika biomedyczna:
 • odbiór i przetwarzanie sygnałów biologicznych;
 • programowanie mobilnych urządzeń mikrokontrolerowych i złożonych systemów komputerowych aparatury medycznej;
 • eksploatacja elektronicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej;
 • tworzenie i eksploatacja medycznych baz danych;
 • systemy zdalnej diagnostyki medycznej;
 • systemy akwizycji i przetwarzania danych medycznych;
specjalność Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej:
 • projektowanie i integracja optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • eksploatacja, obsługa i konserwacja optoelektronicznych systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • materiały implantacyjne oraz instrumentarium medyczne;
 • obsługa systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości wspierających działanie służb medycznych.

Kierunek BiIB realizowany jest wspólnie przez 4 jednostki organizacyjne WAT, w ramach zawartego Porozumienia. Wydział Inżynierii Mechanicznej, jako wydział wiodący, koordynuje proces kształcenia i prowadzi dokumentację przebiegu studiów. Realizacja kształcenia na kierunku BiIB jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Program kształcenia BiIB obejmuje efekty kształcenia właściwe dla obszaru kształcenia w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplin naukowych: inżynieria biomedyczna; informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria mechaniczna, przy jednoczesnym uwzględnieniu wybranych efektów kształcenia z obszaru kształcenia nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej: nauk medycznych.

Program studiów obejmuje kształcenie ogólne, podstawowe i kierunkowe – wspólne dla wszystkich studentów (w semestrach 1 – 7) oraz kształcenie specjalistyczne i pracę dyplomową inżynierską (w semestrach 5 – 7).

OPIS KIERUNKU

Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny – specjalność profilowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej,

Biocybernetyka – specjalność profilowana przez Wydział Cybernetyki,

Elektronika biomedyczna – specjalność profilowana przez Wydział Elektroniki,

Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej – specjalność profilowana przez Instytut Optoelektroniki.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci międzywydziałowego kierunku BiIB, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, są przygotowani do pracy w zakresie szeroko rozumianej biocybernetryki i inżynierii biomedycznej.

Specjalność Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi;
 • instytuty badawcze i biura projektowane związane z bioprotezami oraz sztucznymi narządami i implantami;
 • organy administracji rządowej i samorządowej, szczególnie przy pracach związanych z rehabilitacją i sportem;
 • jednostki służby zdrowia, szpitale, sanatoria w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • jednostki wojskowe w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych;
 • specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;
 • inżynier biomechanik w rehabilitacji i sporcie;
Specjalność Biocybernetyka
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych oraz systemów typu healthcare;
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami medycznymi, biomechatronicznymi i rehabilitacyjnymi, sensoryką medyczną, telemedycyną i telemetrią medyczną;
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z bioprotezami oraz sztucznymi narządami i implantami, systemami informatycznymi dedykowanymi dla medycyny, bioinformatyki, biocybernetyki, systemami zarządzania dla placówek medycznych;
 • organy administracji rządowej i samorządowej, szczególnie przy pracach związanych z rehabilitacją i sportem, organizacją służby zdrowia i opieki medycznej, ratownictwem medycznym;
 • jednostki służby zdrowia, szpitale, sanatoria w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, systemów zarządzania, systemów wspomagania decyzji medycznych;
 • jednostki wojskowe w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, w zakresie innowacji technologicznych dla zintegrowanych systemów medycznych pola walki;
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych, biomechatronicznych i rehabilitacyjnych, w zakresie innowacji technologicznych dla zintegrowanych systemów medycznych pola walki;
 • specjalista ds. sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, utrzymania systemów IT w medycynie i ratownictwie medycznym oraz zespołach opieki medycznej;
 • inżynier biocybernetyk w rehabilitacji i sporcie;
 • inżynier projektant systemów IT dla potrzeb medycznych;
Specjalność Elektronika biomedyczna
 • służba zdrowia, w szczególności szpitalne jednostki kliniczne i ambulatoryjne (w tym szpitale wojskowe);
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją urządzeń i aparatury medycznej;
 • serwisy sprzętu medycznego;
 • jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną;
 • punkty konsultingowe administracji medycznej;
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • jednostki wojskowe w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych;
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu urządzeń medycznych;
 • notyfikowane jednostki badań i certyfikacji aparatury i wyrobów medycznych;
Specjalność Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej
 • jednostki służby zdrowia, w szczególności wojskowe szpitalne jednostki kliniczne i ambulatoryjne;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją aparatury medycznej;
 • serwisy sprzętu medycznego;
 • jednostki obrotu handlowego aparaturą medyczną;
 • instytuty naukowo-badawcze rozwijające nowoczesne technologie optoelektroniczne wspomagające różne formy terapii w medycynie.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Mechanicznej (wydział wiodący)
Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Instytut Optoelektroniki
www.wim.wat.edu.pl
dziekanat.wim@wat.edu.pl
tel. 261 837 100

przejdź do spisu treści

Budownictwo


STUDIA CYWILNE

Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia drugiego stopnia (magisterskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są prowadzone w dwóch formach jako studia stacjonarne (bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne). Najzdolniejsi studenci mają możliwość kształcenia według indywidualnych programów studiów oraz korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu edukacyjnego SOCRATES.

OPIS KIERUNKU

Studenci kierunku budownictwo mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • budownictwo ogólne
 • budownictwo komunikacyjne

Absolwent kierunku „budownictwo” na ww. specjalnościach posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności inżynierskie i naukowej w zakresie:

 • projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych;
 • technologii i organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
 • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
 • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Jest przygotowany do realizacji uwarunkowań prawnych i społecznych ochrony środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji wynikającej z przebiegu procesów budowlanych i eksploatacji budowli.

Posiada teoretyczne podstawy do ubiegania się – po odpowiedniej praktyce – o uprawnienia wykonawcze kierownika robót, budowy lub inspektora nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów na kierunku budownictwo jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, gdzie wykorzystuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
tel. 261 839 414

przejdź do spisu treści

Budowa dróg i mostów


STUDIA CYWILNE

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) –7 semestrów.

Budowa dróg i mostów jest kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy podczas procesu budowy i utrzymania elementów sieci komunikacyjnej kraju, z uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej oraz wodnej śródlądowej. Wiedza przekazywana w ramach kierunku będzie dotyczyła problematyki związanej z projektowaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej, która towarzyszy budowie i eksploatacji sieci komunikacyjnej kraju z uwzględnieniem analizy możliwych ulepszeń istniejących rozwiązań projektowo – technologicznych. 

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

 • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących;
 • kierowania robotami budowlanymi;
 • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, w tym za pomocą BIM (Building Information Modeling);
 • optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych dla minimalizacji z nimi związanych utrudnień;
 • doboru zasobów ludzkich, maszyn i technologii do obsługi elementów infrastruktury komunikacyjnej posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
 • budowania modeli infrastruktury komunikacyjnej dla BIM;
 • wykonywania przestrzennych analiz przepustowości sieci drogowej;
 • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie infrastruktury oraz transportu na poziomie operacyjnym i taktycznym;
 • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności;
 • modelowanie numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich. 

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
tel. 261 839 414

przejdź do spisu treści

Chemia 


STUDIA CYWILNE

Kierunek studiów chemia jest prowadzony w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych i w dyscyplinie chemia oraz jest powiązany z pozostałymi kierunkami studiów prowadzonych przez Wydział, tzn. inżynieria materiałowa oraz chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia. Przyjęta koncepcja kształcenia na tym kierunku zakłada przygotowanie kadr inżynierskich na studiach I i II stopnia, na potrzeby Sił Zbrojnych RP (oficerów w korpusie osobowym: obrony przed bronią masowego rażenia i grupie osobowej rozpoznanie i likwidacja skażeń) oraz gospodarki narodowej (specjalistów chemików w zakresie materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego oraz materiałów wybuchowych i pirotechniki).

Zasadniczym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów wszystkich poziomów studiów wysokich kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) niezbędnych w procesach projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych, w tym toksycznych środków przemysłowych i innych materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, pirotechnicznych, promieniotwórczych). Ponadto absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania z niebezpiecznymi odpadami (neutralizacja, utylizacja, recykling) oraz zapobiegania awariom w przemyśle chemicznym i paliwowym, a w przypadku ich zaistnienia także minimalizacji i likwidacji ich skutków. Cele te są realizowane w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie studiowania przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zwłaszcza chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, analizy chemicznej, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, spektroskopii, krystalografii oraz metod obliczeniowych w chemii, w tym systemów projektowania CHEM-CAD, a także przedmiotów specjalistycznych, takich jak chemia środków trujących i procesów odkażania, ratownictwo techniczno-chemiczne, ochrona przed skażeniami, dozymetria i urządzenia dozymetryczne, pirotechnika, materiały wysokoenergetyczne, chemia i fizyka jądrowa, chemia i technologia materiałów wybuchowych, fizyka wybuchu i prognozowanie skutków wybuchu, broń chemiczna, biologiczna i jądrowa. Specyfiką kształcenia chemików w Wojskowej Akademii Technicznej jest zatem koncentracja programu na szeroko rozumianej chemii i technologii materiałów niebezpiecznych oraz ratownictwie chemiczno-technicznym.

OPIS KIERUNKU

Specjalności:

 • materiały wybuchowe i pirotechnika,
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku chemia przygotowują absolwenta do:

 • pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie wojskowym i cywilnym, instytutach badawczo-rozwojowych i jednostkach wojskowych;
 • absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy jako eksploatator sprzętu obrony przeciwchemicznej, specjalista w składach sprzętu ochrony przed skażeniami, laboratoriach i warsztatach specjalistycznych, odbiorca i eksploatator materiałów i paliw rakietowych, specjalista w składach materiałów wysokoenergetycznych i laboratoriach specjalistycznych, pracownik komórek i instytucji ochrony środowiska;
 • pracy w laboratoriach analitycznych;
 • pracy w firmach: kosmetycznych, farmaceutycznych i spożywczych;
 • ciekawą opcją jest praca w policji, w kryminalistyce, możliwa po ukończeniu specjalnych kursów i odbyciu stażu.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
tel. 261 839 450

przejdź do spisu treści

Energetyka


STUDIA CYWILNE

Energetyka to dziedzina wiedzy zajmująca się przetwarzaniem, przesyłem, i dystrybucją energii w różnych dziedzinach techniki. Zagadnienia studiowane z zakresu energetyki związane są ściśle z techniką cieplną , elektroenergetyką , budową i eksploatacją systemów, oraz maszyn energetycznych. Ważnymi zagadnieniami, które musi obejmować nowoczesne kształcenie inżyniera energetyka to również zarządzanie energią, optymalizacja procesów cieplnych i elektroenergetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych sposobów i technologii pozyskiwania energii, oraz wpływ procesów energetycznych na środowisko naturalne.

Student tego kierunku przygotowywany jest do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Ważną rolę odgrywa też problematyka związana z wykorzystaniem przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii.

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Energetyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce
Specjalność: Elektroenergetyka

Wiedza specjalistyczna: Absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zna współczesne systemy elektroenergetyczne, przekształtniki energoelektroniczne, zagadnienia jakości energii elektrycznej oraz sposoby jej poprawy, budowę odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, podstawy termodynamiki oraz techniki cieplnej, podstawy konstrukcji maszyn, systemy i metody pomiarowe, systemy akwizycji, przetwarzania i analizy danych.. Absolwent zna popularne platformy systemowe, np. Windows i Unix a z zakresu teorii posiada wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych. Pozwala mu to na zrozumienie nowych metod, dostrzeżenie możliwości wykorzystania ich w konkretnych problemach, ocenę ich przydatności i efektywności. Wiedza specjalistyczna obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji, urządzeń energetycznych, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich (profesjonalne oprogramowanie, Internet, przetworniki inteligentne, sterowniki). Absolwent potrafi uwzględniać problemy statyczne i dynamiczne w wieloparametrowych środowiskach, zakłócenia oraz ich wzajemne oddziaływania. Umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową, w aplikacjach energetycznych, elektrycznych i energoelektronicznych zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów automatyki i sterowania systemów informacyjno-pomiarowych, umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń i maszyn energetycznych. Zna stan prawny odnośnie gospodarki energią elektryczną i cieplną. Zna podstawy tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i maszyn energetycznych oraz prowadzenia badań i dokumentowania wyników. Posiada wiedzę techniczną w zakresie bezpiecznej obsług urządzeń i sprzętu elektroenergetycznego, przekształtników energoelektronicznych i urządzeń energetyki cieplnej.

Umiejętności specjalistyczne: Absolwent tej specjalności potrafi dostrzec i samodzielnie rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Potrafi programować w kilku językach, umie wykorzystywać popularne platformy systemowe np. Windows i Unix, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej), potrafi projektować i użytkować komputerowe systemy automatyki i pomiarów oraz stosować systemy pomiarowe w dziedzinach nieelektrycznych. Jest on przygotowany w zakresie podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Ponadto absolwent posiada umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Jest przygotowany do projektowania i adaptacji, wdrażania i eksploatacji systemów energetycznych i energoelektronicznych związanych z różnymi działami gospodarki. Charakteryzuje się on otwartością intelektualną, kreatywnością, innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz wrażliwością emocjonalną. Posiada umiejętność samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu merytorycznego.

Specjalność: Maszyny i urządzenia w energetyce

Wiedza specjalistyczna: przygotowująca specjalistów szerokiego, technicznego zaplecza firm energetycznych, zapewniająca właściwe utrzymanie maszyn i urządzeń. Wiedza zapewniająca gruntowną znajomość budowy, charakterystyk technicznych, zasad eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń stosowanych w energetyce. Absolwent posiada wiedzę z zakresu: tribologii i tribotechniki w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych; technologii informacyjnej; wspomagania projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń w energetyce oraz rurociągów przesyłowych; logistyki w przedsiębiorstwach energetycznych; alternatywnych i odnawialnych źródeł energii; organizacji i funkcjonalności transportu drogowego w energetyce.

Umiejętności specjalistyczne:

 • stosowanie zasad eksploatacji podstawowych maszyn i urządzeń energetycznych;
 • umiejętność praktycznego doboru substancji smarujących i przeciwdziałających zużywaniu elementów maszyn i urządzeń energetycznych w fazie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji;
 • praca w sieciach, praktyczne zastosowania oprogramowania biurowego, obsługa programu Matlab w zakresie typowych zastosowań inżynierskich, znajomość komercyjnego oprogramowania do obliczeń przykładowego obiektu energetycznego;
 • ogólne zasady doboru technologii ochrony środowiska i korzystania z odnawialnych źródeł energii;
 • stosowanie biopaliw w aspekcie ochrony środowiska przy rozwiązywaniu problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem energii;
 • projektowanie hydrostatycznych układów napędu i sterowania, uruchamiania i eksploatacji układów hydraulicznych, projektowanie systemów pompowych;
 • dobór parametrów napędów hybrydowych w aspekcie ekonomicznego wykorzystania energii;
 • ocena właściwości użytkowych oraz zasad racjonalnego wykorzystania środków transportu drogowego;
 • ocena wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdu na jego energochłonność;
 • organizowanie bezpiecznego transportu drogowego urządzeń energetycznych;
 • organizowanie prac z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przeładunkowo-transportowych;
 • znajomość problemów stateczności maszyn przeładunkowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności elektroenergetyka absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • biurach projektujących elektroenergetyczne systemy wytwórcze, przesyłowe, rozdzielcze,
 • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroenergetyczne,
 • przemyśle w zakresie monitoringu procesów energetycznych i jakości energii elektrycznej,
 • zakładach przemysłowych, samorządzie terytorialnym, służbach komunalnych,
 • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych,
 • energetyce zawodowej /elektrownie, sieci, diagnostyka maszyn, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń i systemów energetycznych/
 • komórkach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „maszyny i urządzenia w energetyce” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii (elektrowniach i elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych) w zakresie eksploatacji maszyn energetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych;
 • przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń energetycznych,
 • przedsiębiorstwach usług technicznych maszyn energetycznych,
 • zakładach produkujących urządzenia energetyczne;
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw różnych gałęzi przemysłu;
 • jednostkach samorządowych jako specjaliści od problemów energetyki.
 • samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.”

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Elektroniki
wel.wat.edu.pl
sekretariat.wel@wat.edu.pl
tel. 261 839 050

przejdź do spisu treści

Elektronika i telekomunikacja


STUDIA CYWILNE

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja kształcą specjalistów z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników.

Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych.

Telekomunikacja – definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych.

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Elektronika i Telekomunikacja” oferuje się możliwość uzyskania jednej z siedmiu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • systemy cyfrowe
 • systemy informacyjno-pomiarowe
 • systemy radioelektroniczne
 • systemy teledetekcyjne
 • systemy teleinformatyczne
 • systemy telekomunikacyjne
Specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Wiedza specjalistyczna:
Absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) jest specjalistą w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa, a zwłaszcza technicznych systemów ochrony osób i mienia. W programie studiów poznaje zasady projektowania i eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu telewizji dozorowej, systemów i urządzeń kontroli dostępu, technik biometrycznych, techniki monitoringu, konstrukcji i funkcjonowania szerokiego spektrum przetworników i czujek, elektromechanicznych urządzeń i systemów zabezpieczeń. Wiedza techniczno-technologiczna wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kraju i przedsiębiorstwa, elementami kryminalistyki, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji przechowywanej w bazach danych oraz transmitowanej w systemach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Wiedza specjalistyczna oparta jest na solidnych podstawach z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki.

Umiejętności specjalistyczne:
Absolwent posiada podstawowe umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i obsługiwania większości stosowanych obecnie w Polsce systemów ochrony osób i mienia. Zna budowę i zasady funkcjonowania systemów kontroli dostępu, systemów monitoringu procesów technologicznych, ochrony środowiska i systemów telemetrycznych. Potrafi nadzorować procesy projektowania, instalowania, użytkowania i obsługiwania systemów monitoringu i ochrony antyterrorystycznej. Umie nadzorować użytkowanie systemów technicznych w tzw. budynkach inteligentnych. Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych.

Specjalność: Systemy cyfrowe

Wiedza specjalistyczna:
Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania układów i systemów cyfrowych, dominujących we współczesnych zastosowaniach elektroniki w urządzeniach profesjonalnych i powszechnego użytku oraz z zakresu projektowania i programowania inteligentnych sterowników cyfrowych opartych na mikrokontrolerach, a także pogłębioną wiedzą z wybranych przedmiotów informatycznych, dotyczących zwłaszcza programowania systemów mikroprocesorowych, grafiki komputerowej oraz modelowania cyfrowego.

Umiejętności specjalistyczne:
Absolwenci mają umiejętności w zakresie analizy i syntezy układów i systemów cyfrowych. Na poziomie układowym są przygotowani do projektowania, testowania i eksploatacji urządzeń zbudowanych z wykorzystaniem nowoczesnych układów scalonych, w tym układów programowalnych. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów cyfrowych z wbudowanymi mikroprocesorami.

Specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Wiedza specjalistyczna:
Absolwent stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zna współczesne systemy i metody pomiarowe, systemy akwizycji, przetwarzania i analizy danych, układy programowalne, sieci neuronowe oraz zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem sygnałów pomiarowych. Absolwent zna popularne platformy systemowe, np. Windows i Unix. W zakresie metod zna standardowe metody informatyczne, a z zakresu teorii posiada wiadomości, które są niezbędne do zrozumienia metod i algorytmów informatycznych. Pozwala mu to na zrozumienie nowych metod, dostrzeżenie możliwości wykorzystania ich w konkretnych problemach, ocenę ich przydatności i efektywności. Wiedza specjalistyczna obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji elektrycznych sensorów, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich (profesjonalne oprogramowanie, Internet, przetworniki inteligentne, sterowniki). Absolwent potrafi uwzględniać problemy statyczne i dynamiczne w wieloparametrowych środowiskach, zakłócenia oraz ich wzajemne oddziaływania. Umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową, w aplikacjach elektrycznych i optoelektronicznych, zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów informacyjno-pomiarowych, umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu oprzyrządowania informacyjno-pomiarowego w różnych nietypowych sytuacjach. Zna stan prawny odnośnie pomiarów i wymagań metrologicznych. Zna podstawy tworzenia dokumentacji konstrukcji urządzeń i systemów informacyjno-pomiarowych oraz dokumentowania wyników badań. Posiada wiedzę techniczną w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Umiejętności specjalistyczne:
Absolwent tej specjalności potrafi dostrzec i samodzielnie rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Potrafi programować w kilku językach, umie wykorzystywać popularne platformy systemowe np. Windows i Unix, posiada umiejętność pracy w sieci komputerowej (lokalnej i zdalnej), potrafi projektować i użytkować komputerowe systemy automatyki i pomiarów oraz stosować systemy pomiarowe w dziedzinach nieelektrycznych. Jest on przygotowany w zakresie podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Ponadto absolwent posiada umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Jest przygotowany do projektowania i adaptacji, wdrażania i eksploatacji systemów informacyjno-pomiarowych związanych z różnymi działami gospodarki. Charakteryzuje się on otwartością intelektualną, kreatywnością, innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz wrażliwością emocjonalną. Posiada umiejętność samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu merytorycznego.

Specjalność: Systemy radioelektroniczne

Wiedza specjalistyczna:
Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, wykorzystania oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych i radioelektronicznych opartą na rozumieniu procesu powstawania informacji pierwotnej w systemie, jej przetwarzania i integracji oraz uzyskiwania obrazu finalnego obserwowanego/badanego obiektu w celu jego identyfikacji a także pogłębioną wiedzę z zakresu modelowania systemów, przetwarzania sygnałów i danych, techniki obliczeniowej i systemów zobrazowania informacji.

Umiejętności specjalistyczne:
Absolwent posiada umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, wykorzystania, eksploatacji i zarządzania nowoczesnymi systemami elektronicznymi i radioelektronicznymi. Ponadto posiada umiejętność właściwej organizacji pracy zarówno własnej jak i innych osób co czyni go przydatnym na samodzielnych stanowiskach oraz w działaniach zespołowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w wielu profesjonalnych zespołach zajmujących się elektroniką oraz telekomunikacją a szczególności projektowaniem i wykorzystaniem systemów oraz marketingiem.

Specjalność: Systemy teledetekcyjne

Wiedza specjalistyczna:
Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania oraz eksploatacji nowoczesnych elektronicznych sensorów stosowanych w systemach zdalnej obserwacji, które wykorzystują promieniowanie akustyczne oraz elektromagnetyczne w szerokim widmie, począwszy od fal metrowych, poprzez mikrofale, podczerwień aż do promieniowania zakresu widzialnego i ultrafioletu. Teledetekcja jest bowiem działem nauk technicznych zajmującym się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i interpretacją danych o obiektach fizycznych i ich otoczeniu otrzymywanych z czujników nie będących w bezpośrednim kontakcie z tymi obiektami. Absolwenci opanowują ponadto wiedzę z zakresu generacji oraz przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych, fuzji informacji, a także zobrazowania informacji.

Umiejętności specjalistyczne:
Absolwent posiada umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, wykorzystania oraz eksploatacji szerokiej gamy czujników stosowanych w obserwacjach zdalnych (remote sensing) będących alternatywą lub uzupełnieniem tzw. metod punktowych (in situ). Dotyczy to urządzeń optoelektronicznych, termowizyjnych, radarowych, interferometrycznych i radiometrycznych. Ponadto posiada umiejętność organizacji pracy zarówno własnej jak i innych osób, co czyni go przydatnym na samodzielnych stanowiskach oraz w działaniach zespołowych.

Specjalność: Systemy teleinformatyczne

Wiedza specjalistyczna:
Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu technik multimedialnych, projektowania systemów komputerowych, symulacyjnych metod badania sieci, inżynierii i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, w tym również bezpieczeństwa baz danych. Absolwent specjalności dysponuje także wiedzą z zakresu projektowania i programowania aplikacji sieciowych, głównie w środowisku Linux z wykorzystaniem oprogramowania typu Open Source, a także pogłębioną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania i projektowania sieci teleinformatycznych.

Umiejętności specjalistyczne:
Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania (administrowania), modelowania i badania systemów teleinformatycznych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń sieciowych, w tym routerów, firewalli, krotnic i switchy. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów teleinformatycznych.

Specjalność: Systemy telekomunikacyjne

Wiedza specjalistyczna:
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu budowy i zasady działania urządzeń telekomunikacyjnych oraz praktycznie poznają proces projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.

Umiejętności specjalistyczne:
Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie projektowania, zarządzania, modelowania i badania sieci telekomunikacyjnych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych najnowszych generacji. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów telekomunikacyjnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Preferowanymi miejscami pracy po ukończeniu studiów o specjalności „Inżynieria systemów bezpieczeństwa” są:

 • firmy zajmujące się instalacją i eksploatacją technicznych systemów bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorstwa produkujące urządzenia dla systemów ochrony,
 • firmy projektujące systemy bezpieczeństwa,
 • pracownie projektujące systemy budynków inteligentnych,
 • przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające służby monitoringu procesów technologicznych,
 • banki – w technicznych służbach utrzymania bezpieczeństwa,
 • centra zarządzania kryzysowego,
 • jednostki wojskowe – w logistycznych służbach ochrony obiektów i terenu,
 • policja – w pionach ochrony obiektów i terenu, a zwłaszcza w centrach monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „Systemy Cyfrowe” absolwenci są przygotowani do pracy:

 • w zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroniczne oparte na nowoczesnej technice cyfrowej,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • w zakładach świadczących usługi wspomagane profesjonalnym sprzętem elektronicznym, np. usługi metrologiczne, diagnostyczne, teletransmisyjne i optoelektroniczne,
 • w jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych,
 • w firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją różnorodnych urządzeń i systemów elektronicznych, zwłaszcza wykorzystujących wbudowane mikroprocesory i inne układy cyfrowe.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „systemy informacyjno-pomiarowe” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zespołach projektujących elektroniczne systemy informacyjno-pomiarowe,
 • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroniczne,
 • przemyśle w zakresie monitoringu procesów technologicznych,
 • zakładach świadczących usługi wspomagane profesjonalnym sprzętem elektronicznym,
 • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją urządzeń i systemów elektronicznych,
 • urzędach miar,
 • komórkach kontroli jakości w przedsiębiorstwach,
 • jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „systemy radioelektroniczne” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zespołach zajmujących się elektroniką oraz telekomunikacją, a w szczególności projektowaniem i wykorzystaniem systemów elektronicznych i radioelektronicznych oraz marketingiem,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających elektronikę profesjonalną, w tym dla potrzeb obronności państwa,
 • ośrodkach kontroli ruchu lotniczego,
 • ośrodkach warsztatowych i remontowych elektroniki profesjonalnej,
 • szkolnictwie, w tym wojskowym oraz w ośrodkach naukowo-badawczych,
 • centrach zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „systemy teledetekcyjne” absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • zespołach zajmujących się elektroniką oraz telekomunikacją, a w szczególności projektujących urządzenia oraz systemy teledetekcyjne,
 • instytucjach związanych z teledetekcyjnymi obserwacjami szeroko rozumianego środowiska,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających elektronikę profesjonalną,
 • ośrodkach kontroli ruchu powietrznego, lądowego oraz morskiego,
 • ośrodkach warsztatowych i remontowych elektroniki profesjonalnej,
 • szkolnictwie oraz w ośrodkach naukowo-badawczych,
 • centrach zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności systemy teleinformatyczne absolwenci są przygotowani do pracy:

 • w charakterze administratorów sieci teleinformatycznych w instytucjach o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa sieciowego (bankach, jednostkach samorządowych, firmach, organach państwowych, itp.),
 • w firmach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy teleinformatyczne,
 • w jednostkach i ośrodkach świadczących usługi telekomunikacyjne (np. TP SA) i teleinformatyczne,
 • w ośrodkach świadczących usługi wspomagane profesjonalnym sprzętem elektronicznym, np. usługi metrologiczne, diagnostyczne, teletransmisyjne, i optoelektroniczne,
 • w jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych,
 • w firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją różnorodnych urządzeń i systemów elektronicznych, wykorzystujących elementy teleinformatyczne (projektujących i instalujących np. systemy monitoringu, zabezpieczeń elektronicznych, itp.).

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów na specjalności „systemy telekomunikacyjne” absolwenci są przygotowani do pracy na:

 • stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów telekomunikacyjnych (operatorzy telekomunikacyjni, Straż Graniczna, Policja, Ministerstwo Obrony Narodowej, Marynarka Handlowa, Centra Zarządzania Kryzysowego),
 • stanowiskach technicznych w firmach telekomunikacyjnych zajmujących się budową urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
 • stanowiskach związanych z marketingiem telekomunikacyjnym,
 • stanowiskach technicznych w serwisie telekomunikacyjnym.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Elektroniki
wel.wat.edu.pl
sekretariat.wel@wat.edu.pl
tel. 261 839 050

przejdź do spisu treści

Geodezja i kataster


STUDIA CYWILNE

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3 semestry.

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Absolwenci kierunku „geodezja i kataster” będą mogli ubiegać się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezja i kartografia z zakresów: redakcja map oraz geodezyjne pomiary podstawowe.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
 • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
 • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji;
 • zakładania i prowadzenia katastru;
 • wykonywania wyceny nieruchomości;
 • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej – GIS;
 • geoinformatyką;
 • kształtowaniem obszarów wiejskich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów na kierunku inżynieria geodezja i kataster jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, budowlanych oraz administracji publicznej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
tel. 261 839 414

przejdź do spisu treści

Geoinformatyka


STUDIA CYWILNE

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Jednolite studia magisterskie – 10 semestrów.

Kierunek geoinformatyka jest nowoczesnym kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu pozyskiwania, integracji, przetwarzania i wizualizacji geodanych z uwzględnieniem wiedzy oraz umiejętności wymaganych do automatyzacji procesu ich przetwarzania. Zakres przekazywanej wiedzy na kierunku obejmuje nie tylko zasady przetwarzania geodanych, ale również uwzględnia umiejętności modelowania danych 3D i ich pozyskiwania w procesie prowadzenia elementarnych pomiarów geodezyjnych. Ponadto wychodząc naprzeciw nowym potrzebom w zakresie wykorzystania geodanych w społeczeństwie, program studiów obejmuje budowę systemów informatycznych jak geoportale tematyczne z uwzględnieniem zasad ich modelowania. Program nowego kierunku obejmuje również zagadnienia dotyczące wykorzystania zbiorów big data w uczeniu maszynowym.

 

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • wykorzystania języków programowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych;
 • zarządzania procesem pozyskiwania i przetwarzania geodanych, a także ich użycia w technologii BIM (Building Information Modeling);
 • posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D oraz systemami bazodanowymi gromadzącymi dane przestrzenne i nieprzestrzenne;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
 • tworzenia oprogramowania w zakresie obsługi i gromadzenia danych geoprzestrzennych;
 • tworzenia portali internetowych i geoportali tematycznych;
 • uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz geodanych;
 • modelowania numerycznego i symulacji procesów o charakterze geoprzestrzennym, na podstawie algorytmów uczenia maszynowego;
 • projektowania, wykonawstwa elementarnych pomiarów geodezyjnych przy użyciu powszechnych narzędzi i metod pomiarowych, a także ich analizy i oceny pod względem dokładności.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
tel. 261 839 414


przejdź do spisu treści

Informatyka


STUDIA CYWILNE

Informatyka to dziedzina wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy. Informatyka to drzwi do zawodu przyszłości, łączącego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in.: w technice, ekonomii, genetyce.

Kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię.

Informatyka ukierunkowana jest na nowoczesne urządzenia oraz tworzenie, przekształcanie i przekazywanie danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Kierunek ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co z pewnością ma związek z tym, iż absolwenci informatyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Dodatkowo przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów.

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) w nw. specjalnościach:

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Informatyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z siedmiu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Specjalność: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, kierunków rozwoju technologii komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji systemów IT i przetwarzania w chmurze. Zna zabezpieczenia i metody ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych oraz systemowe podejście do projektowania zabezpieczeń i zarządzania bezpieczeństwem. Umie projektować systemy zabezpieczeń oraz identyfikować potrzeby użytkownika w tym zakresie. Posiada umiejętność: dokumentowania systemu bezpieczeństwa, analizowania wymagań w przedsięwzięciach audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeństwa, planowania i prowadzenia audytu bezpieczeństwa. Wie, jak zapewnić bezpieczeństwo w różnych zakresach przez wskazanie środków i wyznaczenie wymaganych wartości granicznych parametrów. Zna sposoby zapewniania jakości usług outsourcingu i hostingu, egzekwowania zobowiązań. Umie administrować systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (w tym administrować usługami). Wykazuje znajomość nowoczesnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów teleinformatycznych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administracji informatycznych systemów biznesowych. Programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna formalne metody opisu struktury informacyjnej systemów informatycznych. Posługuje się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania CASE. Potrafi projektować bazy danych. Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów. Poznaje elementy teorii systemów i zarządzania. Potrafi tworzyć hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Poznaje specjalistyczne informatyczne systemy zarządzania takich firm jak: Oracle, IFS, SAS Institute itp. Absolwent zapoznany jest ponadto z metodami symulacji komputerowej, systemami ekspertowymi i sieciami neuronowymi.

Specjalność: Internetowe technologie multimedialne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych i szeroko rozumianych multimedialnych technik komputerowych. Posiada umiejętność administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zna metody ochrony informacji w systemach komputerowych, mechanizmy zabezpieczeń, metody doboru systemowych składników zabezpieczeń i oceny ich efektywności, umie: programować aplikacje, portale i serwisy internetowe, projektować i programować stacjonarne i mobilne systemy multimedialne. Posiada praktyczną umiejętność cyfrowego przetwarzania i kodowania sygnałów. Zna: nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów multimedialnych oraz technologii wytwarzania szeroko rozumianej grafiki komputerowej z metodami i narzędziami wizualizacji oraz tworzenia rzeczywistości wirtualnej. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Kryptologia

Jest to pierwsza taka specjalność w powojennej historii Polski (została utworzona przez ministra obrony narodowej w 1997 r.). Absolwent to wykwalifikowany specjalista z zakresu zastosowania kryptologii w systemach teleinformatycznych. Absolwenci dysponują wiedzą informatyczną i matematyczną, niezbędną do zapewnienia ochrony danych w systemach teleinformatycznych (m.in. w systemach komputerowego wspomagania kierowania, sieciach komputerowych, sieciach łączności, w dyplomacji państwowej i wojskowej itp.) oraz są przygotowani m.in. do opracowywania systemów służących do utajniania informacji, konstrukcji kluczy kryptograficznych, opracowywania algorytmów służących do realizacji szyfrów strumieniowych i blokowych, a także łamania szyfrów i projektowania systemów kryptograficznych. Są zatrudniani w służbach specjalnych zarówno cywilnych, jak i wojskowych oraz firmach kryptograficznych, bankach i instytucjach finansowych.

Specjalność: Mobilne systemy komputerowe

Absolwent to informatyk o usystematyzowanej wiedzy w zakresie budowy i działania systemów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów mobilnych bazujących na mikrokontrolerach i mikroprocesorach o różnych architekturach. Posiada umiejętność programowania z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych, jak również wiedzę w zakresie rozwoju technologii komputerowych i wirtualizacji systemów IT. W ramach specjalności studenci zapoznają się ze współczesnymi możliwościami komunikacji międzykomputerowej oraz technikami zapewniającymi bezpieczeństwo w systemach komputerowych, sieciach teleinformatycznych i sieciach przemysłowych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Sieci teleinformatyczne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych i VoIP. Ponadto studenci uzyskują umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te między innymi umożliwiają uzyskanie stosownych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały umożliwiające przygotowanie do uzyskania certyfikacji IBM, zwłaszcza w zakresie środowiska Rational.

Specjalność: Systemy informatyczne

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Biegle programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna mechanizmy synchronizacji oprogramowania współbieżnego. Modeluje struktury danych, a także funkcje i procesy w celu przedstawienia struktury informacyjnej systemów informatycznych. Potrafi projektować relacyjne i obiektowe bazy danych. Zna oprogramowanie sieci komputerowych, systemy operacyjne i systemy rozproszone. Projektuje złożone aplikacje użytkowe dla różnej klasy systemów informatycznych. Zna metody symulacji komputerowej, systemów ekspertowych i sieci neuronowych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent posiada predyspozycje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych – w firmach informatycznych oraz organizacjach i firmach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne – m. in. dzięki wpojonym nawykom ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Należy podkreślić, że jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich. Dodatkowo absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w:

 • firmach komputerowych;
 • instytucjach europejskich;
 • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej;
 • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin;
 • instytucjach pozarządowych;
 • przedsiębiorstwach działających w rolnictwie i dla rolnictwa (ośrodki doradztwa rolniczego, giełdy towarowe, przetwórstwo żywności, itp.);
 • instytucjach naukowo-badawczych.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Cybernetyki
wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
tel. 261 837 150

przejdź do spisu treści

Inżynieria bezpieczeństwa


STUDIA CYWILNE

Inżynieria bezpieczeństwa wyrosła z problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu).

Celem inżynierii bezpieczeństwa jest racjonalna maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Cel ten jest urzeczywistniany przez kombinację zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się inżynieria bezpieczeństwa: inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuje się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją oraz likwidacją obiektów technicznych, by zminimalizować możliwość i rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie (ludzi, środowisko naturalne oraz dobra cywilizacji).

Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego zajmuje się ograniczaniem i usuwaniem negatywnych skutków (szkód) wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne, katastrofy obiektów technicznych i umyślne destrukcyjne działanie ludzi co stanowi również obszar działania inżynierii bezpieczeństwa publicznego. Studia na tym kierunku dają absolwentowi solidną podbudowę matematyczną, odpowiedni zakres wiedzy technicznej, podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków, problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa, unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego, systemów ratownictwa oraz funkcjonowania bezpieczeństwa cywilnego kraju.

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Inżynieria bezpieczeństwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • inżynieria bezpieczeństwa publicznego
Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

Proces kształcenia na tej specjalności opiera się na solidnej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów technicznych i obejmuje treści związane z: podstawami inżynierii bezpieczeństwa technicznego, przyczynami i mechanizmami powstawania szkód, teorią zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego, ekonomiką inżynierii bezpieczeństwa technicznego, problematyką wytwarzania, wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, podstawami systemów ratownictwa, bezpieczeństwem i higieną pracy. Absolwenci tej specjalności posiadają ogólną umiejętność projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji obiektów technicznych, tak aby zminimalizować generowane przez te obiekty zagrożenie otoczenia. W ten sposób absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka technicznego (tj. skojarzenia stopnia następstw zdarzeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia), identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń, bezpieczeństwem w obiektach o złożonej strukturze, projektowaniem i eksploatacją układów bezpieczeństwa, konstruowaniem bezpiecznych środków technicznych zapewniających unikanie, wykrywanie i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie szkód.

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa publicznego

Specjalność jest realizowana przez Instytut Optoelektroniki w ramach studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Specjalność przygotowuje specjalistów, którzy potrafią projektować i monitorować warunki bezpieczeństwa obiektów, terenów otwartych i środowiska pod kątem bezpieczeństwa mienia, struktury obiektów i bezpieczeństwa przebywania ludzi. Potrafią wykorzystywać dostępne środki i systemy wykrywające zagrożenia lokalnie, zdalnie z ziemi i z powietrza, z użyciem robotów naziemnych i latających, zorganizować różnorodne środki w systemy i centra nadzoru. Studenci poznają fizyczne aspekty działania poszczególnych urządzeń i systemów bezpieczeństwa, zapewniają właściwe ich wykorzystanie oraz eksploatację. Potrafią organizować i zarządzać bezpieczeństwem jednostek administracyjnych kraju, wykorzystywać podstawowe metody i środki techniczno-programowe komputerowego wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych we wszystkich fazach zarządzania bezpieczeństwem na poziomie gminy, miasta, powiatu, województwa. Proces kształcenia na tej specjalności, podobnie jak dla inżynierii bezpieczeństwa technicznego obejmuje solidną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i przedmiotów technicznych oraz zawiera treści związane z organizacją bezpieczeństwa, unormowaniami prawnymi bezpieczeństwa, problematyką wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, systemami monitorowania zagrożeń i ochrony obiektów, przestrzeni otwartych i infrastruktury krytycznej. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności zapobiegania i ograniczenia umyślnego, destrukcyjnego działania ludzi w stosunku do obiektów, infrastruktury i środowiska. Specjalność obejmuje kształcenie w zakresie optoelektronicznych urządzeń i systemów monitorowania, czyli wykrywania, identyfikacji zagrożeń i ostrzegania służb ratownictwa i organów państwa o ryzyku ich wystąpienia oraz technologii (projektowanie, wykonanie, badanie) i rozwoju nowych systemów oraz projektowania, instalacji i eksploatacji systemów dostępnych na rynku.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalność „inżynieria bezpieczeństwa technicznego” przygotowuje specjalistów na potrzeby nowoczesnego przemysłu (maszynowego, chemicznego, energetyki jądrowej i konwencjonalnej, przemysłu lotniczego itd.), do pracy w przedsiębiorstwach eksploatujących zaawansowane technicznie środki transportu – w zakresie bezpieczeństwa oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Absolwenci specjalności „inżynieria bezpieczeństwa publicznego” będą mogli podjąć pracę w firmach ochrony obiektów i infrastruktury, firmach monitorujących środowisko, w jednostkach administracji terenowej, firmach i jednostkach administracji organizujących, wdrażających i eksploatujących techniczne systemy monitorowania bezpieczeństwa.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Mechatroniki I Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel. 261 837 856

przejdź do spisu treści

Inżynieria geoprzestrzenna


STUDIA CYWILNE

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3 semestry.

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych  teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Absolwenci kierunku „inżynieria geoprzestrzenna” będą mogli ubiegać się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezja i kartografia z zakresu fotogrametria i teledetekcja.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • projektowania współczesnych systemów geoinformacyjnych;
 • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp.;
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z dronów (BSP);
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z systemów satelitarnych;
 • pozyskiwania i opracowania danych w postaci chmur punktów z systemów skanowania laserowego;
 • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;
 • wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych.

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej – GIS;
 • geoinformatyką;
 • rolnictwem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów na kierunku inżynieria geoprzestrzenna jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych oraz świadczących usługi z zakresu inżynierii lądowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
Tel. 261 839 414

przejdź do spisu treści

Inżynieria kosmiczna i satelitarna


STUDIA CYWILNE

Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

OPIS KIERUNKU

Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko kwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, testowania i rozwoju systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mechatronicznych wykorzystywanych w technice kosmicznej oraz podstawy planowania i nadzorowania orbitalnych misji kosmicznych obejmujące metody analizy i interpretacji pozyskanych danych obserwacyjnych.

Sektor kosmiczny to jeden z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, który ma coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Aplikacje oparte na technologiach kosmicznych i technikach satelitarnych znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Liczba produktów i usług w zakresie obserwacji Ziemi, nawigacji oraz telekomunikacji z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi zwiększa się lawinowo. Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA) umożliwia włączenie polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych do tego innowacyjnego nurtu europejskiego stwarzając szansę intensyfikacji ich zaangażowania i rozwoju. Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego zakłada budowę polskich satelitów obserwacyjnych, które będą zaspokajać zarówno potrzeby Wojska Polskiego jaki i innych podmiotów gospodarki narodowej. Ponieważ do realizacji tego planu potrzebna jest duża liczba dobrze wykształconych inżynierów Wojskowa Akademia Techniczna postanowiła uruchomić kształcenie na kierunku Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna przygotowują absolwenta do pracy w:

 • przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych;
 • instytutach badawczo-rozwojowych prowadzących prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu;
 • uczelniach publicznych i prywatnych kształcących specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Instytut Optoelektroniki
www.ioe.wat.edu.pl
dziekanat.ioe@wat.edu.pl
Tel. 261 83 72 13

przejdź do spisu treści

Inżynieria systemów bezzałogowych


STUDIA CYWILNE

Absolwenci kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z zakresu: programowania systemów sterowania robotów, autonomicznych pojazdów i platform latających, projektowania i programowania interfejsów HMI, modelowania i prowadzenia symulacji komputerowych poprawności działania układów automatycznych i zrobotyzowanych.

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Inżynieria systemów bezzałogowych” oferuje się możliwość realizowania jednej z dwóch ścieżek kształcenia, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Projektowanie robotów i systemów autonomicznych pojazdów

Absolwenci specjalności posiadają m.in.: umiejętności projektowania, budowy oraz programowania systemów sterowania robotów oraz pojazdów autonomicznych, obsługi systemów nawigacji i odometrii, umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi komputerowych w procesie projektowania robotów i systemów sterowania pojazdów autonomicznych, projektowania i kształtowania wytrzymałościowego struktur nośnych robotów i ich osprzętu roboczego oraz projektowania układów napędowych robotów.

Inżynieria bezzałogowych platform latających

Absolwenci specjalności posiadają m.in.:  umiejętności projektowania, budowy oraz programowania specjalizowanych systemów pokładowych autonomicznych platform latających, zdolności w zakresie projektowania, obsługiwania systemów nawigacji i sterowania dronów oraz organizowania i zarządzania systemami obsługowymi bezzałogowych platform latających.

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu systemów sterowania, sensoryki, układów wykonawczych, elementów zrobotyzowanych, systemów wizyjnych stosowanych w platformach latających oraz w urządzeniach naziemnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia przygotowują do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach zajmujących się programowaniem maszyn i urządzeń, w firmach rozwijających systemy nawigacji, pozycjonowania robotów i elementów wykonawczych, w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, budową robotów i dronów oraz specjalizowanych systemów autonomicznych.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel. 261 837 856

przejdź do spisu treści

Inżynieria materiałowa


STUDIA CYWILNE

Inżynieria Materiałowa jest dziedziną nauki i techniki, wyróżniającą się interdyscyplinarnym charakterem.

Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Spośród innych dziedzin nauki inżynierię materiałową wyróżnia interdyscyplinarny charakter, łączy ze sobą fizykę i chemię, mechanikę i elektronikę, biologię i medycynę. Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Swój dynamiczny rozwój inżynieria materiałowa zawdzięcza wykorzystywaniu metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, zastosowanie szeregu technologii, które pozwalają w chwili obecnej na tworzenie dowolnych materiałów, czyniąc je użytecznymi dla ludzi, jak np. biomateriałów projektowanych i wytwarzanych do bezpośrednich zastosowań w organizmach żywych.

OPIS KIERUNKU

Absolwenci kierunku „inżynieria materiałowa” mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • materiały konstrukcyjne
 • materiały funkcjonalne,
 • nowe materiały i technologie
Specjalność: Materiały konstrukcyjne

Obejmuje wiedzę o tworzywach metalowych i niemetalowych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn.

Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze technologów oraz koordynatorów prac zespołowych związanych z doborem lub projektowaniem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji. Ponadto absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia badań materiałowych w laboratoriach przemysłowych oraz naukowo-badawczych.

Specjalność: Materiały funkcjonalne

Absolwenci zdobywają wiedzę o systemach zobrazowania informacji, materiałach dla optoelektroniki światłowodowej, czy też półprzewodnikowych materiałach fotonicznych. Specjalność materiały funkcjonalne, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtuje umiejętność projektowania materiałów spełniających określone funkcje dla zastosowań w wielu priorytetowych rozwijających się obszarach światowej gospodarki.

Specjalność: Nowe materiały i technologie

Absolwenci zdobywają obszerną wiedzę na temat  właściwości i technik otrzymywania nowoczesnych materiałów fotonicznych oraz materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą gwałtownego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent po kierunku Inżynieria materiałowa może być zatrudniony biurach projektowych i doradczych, działach produkcji wytwarzających materiały, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania w technice.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
tel. 261 839 450

przejdź do spisu treści

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo


STUDIA CYWILNE

Studia na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji (w organizacji, instytucji). Absolwenci mogą podejmować pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także w sektorze gospodarczym.

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia).

W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa i pojawiania się zagrożeń w tej sferze zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci teleinformatycznych staje się wyjątkowo ważnym zagadnieniem. Problem handlu elektronicznego, prowadzenie bankowości internetowej, wszelkiego typu fora internetowe, istnienie kryptowalut, pojawienie się możliwości głosowania elektronicznego, możliwości realizacji obliczeń na komputerach społeczności internautów i wiele innych zagadnień wymaga stosowania metod kryptograficznych dla zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych operacji lub prawidłowego funkcjonowania. Nowy kierunek studiów daje absolwentom umiejętność utrzymywania bezpiecznego funkcjonowania i prawidłowego eksploatowania platform zabezpieczeń cybernetycznych

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo” oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Specjalność: Cyberobrona

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Kształcenie obejmuje m.in. tematykę inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent zna główne zależności pomiędzy podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa oraz ich otoczeniem.

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwent jest specjalistą z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Posiada umiejętność wykorzystania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Ma wiedzę m.in. z zakresu budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów ochrony informacji, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Specjalność: Systemy kryptograficzne

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych Kształcenie obejmuje m.in. tematykę z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Celem głównym kierunku studiów jest formowanie nowej kadry dla instytucji państwowych, ale również dla gospodarki narodowej. Szacuje się również, że wojsko co roku będzie potrzebować około 50 specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na nowym kierunku kształcić się będą specjaliści od kryptografii, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa. Absolwenci WAT będą mogli znaleźć pracę w wojsku, w tym także w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Absolwent specjalności „cyberobrona” jest przygotowany do pracy w administracji i sektorze gospodarczym w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji oraz analizach i ocenach cyberbezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów, warunków pracy i standardów bezpieczeństwa.

Absolwent specjalności „systemy kryptograficzne” jest przygotowany do pracy w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji oraz analizach i ocenach bezpieczeństwa i ryzyka.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Cybernetyki
wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
tel. 261 837 065

przejdź do spisu treści

Logistyka profil praktyczny


STUDIA CYWILNE

Kierunek studiów logistyka o profilu praktycznym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających umiejętności samokształcenia, a także dostosowywania do dynamicznie zmieniających się wymagań rynkowych.

Program kształcenia dla kierunku studiów logistyka o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą realnie funkcjonującą w gospodarce narodowej logistyką. Wydział Logistyki utrzymuje w tym względzie stałą współpracę z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami logistycznymi. Program studiów na kierunku logistyka obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne) oraz praktykę zawodową w wymiarze  sześciu miesięcy na studiach I stopnia oraz trzech miesięcy na studiach II stopnia.

Przykładowe przedmioty I stopnia: systemy produkcji, centra logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie procesów logistycznych, zapasy w systemach logistycznych.

Przykładowe przedmioty II stopnia: negocjacje i techniki zakupowe, usługi logistyczne, analiza danych w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych.

Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający się na realizacji sześciomiesięcznych na studiach I stopnia oraz trzymiesięcznych na studiach II stopnia praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy z którymi Wydział Logistyki WAT ma podpisane umowy.

Absolwent kierunku logistyka posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne do spełnienia obowiązków na stanowiskach logistycznych. Potrafi swobodnie poruszać się w obszarach obejmujących analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz przepływów informacyjnych. Bazując na wiedzy ekonomicznej oraz znajomości funkcjonowania rynków wyrobów i usług, absolwent przygotowany jest do podejmowania decyzji i analizowania zjawisk gospodarczych w obszarze logistyki wykorzystując do tego różnego rodzaju techniki i narzędzia matematyczne w tym systemy informatyczne. Potrafi dokonywać oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa branży TSL (transport, spedycja, logistyka), identyfikacji i oceny problemów związanych z działalnością firmy na rynku w warunkach konkurencji oraz oceny możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych), centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych) zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów inżynierskich – inżyniera, studiów magisterskich – magistra inżyniera.

OPIS KIERUNKU

Wiodącą specjalnością na kierunku logistyka o profilu praktycznym jest:

Logistyka przedsiębiorstw

Wiedza specjalistyczna: obejmująca zarządzanie logistyczne, zasobami ludzkimi, systemami i procesami logistycznymi, kosztami logistycznymi, informatycznym wspomaganiem zarządzania logistyką, ekonomikę logistyki, marketing logistyczny, problematykę normalizacji w obszarze logistyki, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, systemy magazynowania, eksploatację urządzeń transportu wodnego, lotniczego i lądowego, utrzymanie ruchu maszyn, logistykę zwrotną, logistykę usług, logistykę miejską i międzynarodową.

Umiejętności specjalistyczne: znajomość identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i jego poszczególnych podsystemach, procedur zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, przygotowania strategii marketingu logistycznego, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, organizacji procesów i funkcjonowania logistyki usług i zwrotnej, zasad organizacji transportu i spedycji w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, zasad funkcjonowania logistyki miejskiej i międzynarodowej, wykorzystania sieci informatycznych i normalizacji w działalności logistycznej przedsiębiorstwa.

Pozostałe specjalności:

Logistyka w motoryzacji

Wiedza specjalistyczna: znajomość techniki, organizacji pracy i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych, ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.

Umiejętności specjalistyczne w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją, oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska, eksploatacji środków transportowych.

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Wiedza specjalistyczna: znajomość budowy i eksploatacji urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstaw technologii przeróbki ropy naftowej, budowy i eksploatacji baz i stacji paliw, kontroli jakości płynów eksploatacyjnych, ochrony środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewozu materiałów niebezpiecznych, problemów odpadów w logistyce, tribologii i tribotechniki.

Umiejętności specjalistyczne: w zakresie metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów; organizacji i zarządzania transportem paliw na drodze od producenta poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw; znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.

Specjalność na studiach drugiego stopnia:

Logistyka w przedsiębiorstwie

Wiedza specjalistyczna: obejmuje etykę zawodu logistyka, metody ilościowe w logistyce, systemy logistyczne, ocenę systemów logistycznych, oprogramowanie stosowane w logistyce, oprogramowanie w transporcie i spedycji, organizację logistyki w przedsiębiorstwie, controlling operacyjny czy ryzyko w logistyce. Umiejętności specjalistyczne dotyczą oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia nowego potencjału logistycznego przedsiębiorstw i innych organizacji, usprawniania procesu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach, zdolności do określania możliwości modyfikacji lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych, oceny ryzyka realizacji procesów logistycznych, zastosowania w praktyce oprogramowania użytkowego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach, o profilu inżynierskim i menadżerskim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Logistyka jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta. Zatrudnienie w sektorze logistyki jest atrakcyjne przede wszystkim pod względem finansowym. Kluczem do kariery w logistyce jest specjalistyczne wykształcenie oraz przede wszystkim praktyka, które dają możliwość zdobycia dobrej pracy.

Kierunek związany jest właściwie z każdą dziedziną gospodarki, szczególnie tam gdzie następuje przepływ wyrobów i usług. Absolwent przygotowany jest do pracy głównie w przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalisty ds. logistyki; uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektanta systemów i procesów logistycznych.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
tel. 261 837 951

przejdź do spisu treści

Logistyka


STUDIA CYWILNE

Logistyka to planowanie, racjonalizowanie transportu różnego rodzaju dóbr, ich szybka, ekonomicznie efektywna dystrybucja a także kontrola jakości usług logistycznych. W świecie który skurczył się do globalnej wioski logistyka jest podstawą wszelkiej egzystencji ludzkiej.

Wojskowa Akademia Techniczna z kierunkiem  „Logistyka” o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, zajęła trzecie miejsce i została wyróżniona w pionierskim Rankingu Studiów Inżynierskich 2019, zorganizowanym przez Fundacje Edukacyjną Perspektywy.

Na kierunku logistyka studenci posiądą wiedzę z zakresu:

Wiedza ogólna z: podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz umiejętności menedż

 • Wiedza podstawowa z: matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki, podstaw zarządzania, towaroznawstwa bezpieczeństwa ruchu drogowego, grafiki inżynierskiej, podstaw badań operacyjnych, prawa, finansów i bankowości, inżynierii systemów i analizy systemowej i maszynoznawstwa.
 • Wiedza kierunkowa z: zarządzania produkcją i usługami, podstaw logistyki, infrastruktury logistycznej, funkcjonowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwach, normalizacji i systemów jakości, ekonomiki transportu, ekologistyki, projektowania procesów, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki.

Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie:

 • Umiejętności ogólne: posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.
 • Umiejętności podstawowe: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień i procesów logistycznych, pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, analiz zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień logistycznych w oparciu o prawa fizyki, rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitał
 • Umiejętności kierunkowe: umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, doboru personelu i jego szkolenia.

Studia na kierunku logistyka przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent kierunku logistyka maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo – rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

OPIS KIERUNKU

Specjalność Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Wiedza specjalistyczna: obejmuje budowę i eksploatację urządzeń do transportu i dystrybucji produktów naftowych, podstawy technologii przeróbki ropy naftowej, budowę i eksploatację baz i stacji paliw, kontrolę jakości płynów eksploatacyjnych, ochronę środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, przewóz materiałów niebezpiecznych, problemy odpadów w logistyce, tribologię i tribotechnikę.

Umiejętności specjalistyczne: znajomość metod kontroli jakości magazynowanych i transportowanych i transportowanych paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania transportem paliw po drodze od producenta poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów do stacji paliw, znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w logistyce płynów eksploatacyjnych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • firmach zajmujących się transportem i dystrybucją paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych;
 • stacjach paliw oraz zakładach transportu paliw;
 • przedsiębiorstwach transportowych przechowujących i użytkujących paliwa, oleje i smary;
 • jednostkach organizacyjnie podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Specjalność Logistyka w motoryzacji

Wiedza specjalistyczna: obejmuje technikę, organizację pracy i zarządzanie w firmach związanych z motoryzacją: produkcyjnych, serwisowych, transportowych, handlowych. Zapewnia wiedzę z zakresu ochrony środowiska w motoryzacji oraz bezpiecznej eksploatacji środków transportowych.

Umiejętności specjalistyczne: w zakresie organizacji i zarządzania logistyki w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją. Umiejętność oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i ś Wykształcenie przygotowujace specjalistów na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora motoryzacyjnego.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach transportowych;
 • stacjach serwisowych i naprawczych;
 • przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów;
 • sieciach sprzedaży samochodów i ich części;
 • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego;
Specjalność Logistyka przedsiębiorstw

Wiedza specjalistyczna: obejmuje zarządzanie logistyką, systemów i procesów logistycznych, koszty logistyczne, informatyczne wspomaganie zarządzania logistyką, metody sterowania zapasami w systemach logistycznych, eksploatacją urządzeń transportu lotniczego i lądowego, zagospodarowanie odpadów, utrzymanie ruchu maszyn, prawo w logistyce, logistyką usług, centra i sieci logistyczne, infrastrukturą transportową.

Umiejętności specjalistyczne: dotyczące identyfikacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, właściwego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, obliczania, analizowania i oceny kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, posługiwania się odpowiednimi metodami sterowania zapasami w przedsiębiorstwie, zasad organizacji transportu w przedsiębiorstwie, zasad eksploatacji urządzeń transportowych, wykorzystania sieci informatycznych i prawa w działalności logistycznej przedsię

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych w charakterze specjalistów ds. logistyki;
 • uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych w charakterze projektantów systemów i procesów logistycznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Udana kariera zawodowa w branży logistycznej jest niezwykle wymagająca. Potrzeba nieraz wielu poświęceń, długich lat nauki, by zdobywać najwyższe i jednocześnie najlepiej płatne stanowiska. Poszerzanie odpowiedzialności za ciągłość zaopatrzenia, ekonomiczną efektywność i zmniejszanie ryzyka związanego ze specyfiką różnorodnych łańcuchów dostaw, łączy się bezpośrednio z rozszerzaniem kompetencji i umiejętności pracownika. Na koniec warto wspomnieć o bardzo smutnych wypadkach zatrzymania się kariery zawodowej polskich logistyków starszego pokolenia. Ich rozwój często napotyka na przeszkodę w postaci braku znajomości języków obcych. Nie mogą oni awansować i wybić się wyżej w hierarchii, ze względu na niemożliwość porozumiewania się w świecie międzynarodowego biznesu. Wnioski? z pewnością możecie wyciągnąć je sami.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Mechanicznej
www.wim.wat.edu.pl
dziekanat.wim@wat.edu.pl
tel. 261 837 100

przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka


STUDIA CYWILNE

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze techniki lotniczej i kosmicznej. Studia ukierunkowane są na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Dają możliwość poznania zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o najnowocześniejsze materiały, najnowocześniejsze techniki komputerowe, najnowszą „elektronikę” oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Otrzymane wykształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych, podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, elektrotechniki, informatyki stosowanej i zaawansowanych technik komputerowych (w tym systemów CAD/CAM/CAE – UNIGAPHICS, CFD – FLUENT, ANSYS, NASTRAN, COSMOS, MATLAB itp.).

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów pierwszego stopnia „Lotnictwo i Kosmonautyka” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • awionika
 • samoloty i śmigłowce
 • napędy lotnicze
 • uzbrojenie lotnicze
Specjalność: Awionika

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z urządzeniami i systemami mechatronicznymi zabudowanymi na statku powietrznym po to, aby zapewnić bezpieczne wykonanie lotu. Należą do nich między innymi: przyrządy i wskaźniki obrazowe, systemy pilotażowo- ‑nawigacyjne, systemy automatycznego sterowania, układy zasilania i systemy elektroenergetyczne oraz pokładowe systemy diagnozujące wszystkie systemy i agregaty statku powietrznego. W trakcie studiów studenci zapoznawani są z nowoczesnymi czujnikami i układami pomiarowymi oraz sposobami ich integracji za pomocą specjalizowanych komputerów i sterowników mikroprocesorowych, wyposażonych w cyfrowe interfejsy do wymiany danych. W ramach tej specjalności prowadzone są również zajęcia z zakresu współdziałania pilota-operatora z systemami pokładowymi, ponieważ to pilot wydaje polecenia realizowane przez automaty, nadzoruje i koordynuje ich pracę. Podczas wykonywania projektów studenci wykorzystują współczesne narzędzia informatyczne wspomagające prace inżynierskie w obszarze projektowania i symulacji oraz eksploatacji urządzeń i systemów awionicznych (Altium Designer, Visual Studio, C51, MDK-ARM, MATLAB). Zdobyta interdyscyplinarna wiedza z zakresu techniki pomiarowej, elektroniki cyfrowej, programowania mikrokontrolerów oraz obsługi oprogramowania inżynierskiego oraz nabyte umiejętności pracy w zespole gwarantują dobre przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, bazach technicznych linii lotniczych na stanowiskach związanych z projektowaniem, oceną stanu technicznego, eksploatacją urządzeń i systemów awionicznych oraz urządzeń mechatronicznych.

Specjalność: Samoloty i śmigłowce

Absolwenci specjalności uzyskują przygotowanie zawodowe w zakresie budowy oraz projektowania statków powietrznych, obliczeń struktur nośnych, napędów lotniczych i wyposażenia hydropneumatycznego. Studia przygotowują również do zarządzania i nadzorowania eksploatacji statków powietrznych. Przedmioty specjalistyczne obejmują współczesne tendencje w zakresie kształtowania lotniczych struktur metalowych i kompozytowych, obliczeń wytrzymałościowych, obliczeń aerodynamicznych, zmęczenia konstrukcji oraz diagnostyki systemów. Kształcenie wykorzystuje nowoczesną bazę laboratoryjną oraz komputerowe pakiety obliczeń, analizy i projektowania typu UNIGRAPHICS, ANSYS, NASTRAN. Uwzględnia również potrzeby przedsiębiorstw eksploatujących statki powietrzne odnośnie do wymagań kwalifikacji personelu technicznego określonych przez krajowe i europejskie władze lotnicze (wymagania PART-147). Starannie opracowany program kształcenia i uzyskana wiedza podstawowa z zakresu komputerowych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych umożliwia podjęcie pracy zawodowej nie tylko w przemyśle lotniczym, lecz także w innych gałęziach przemysłu o zaawansowanych technologiach oraz w przedsiębiorstwach transportowych i bazach technicznych linii lotniczych lub Sił Powietrznych.

Specjalność: Napędy lotnicze

Specjalność przygotowuje wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się problematyką konstrukcji, technologii i produkcji współczesnych silników lotniczych oraz zagadnieniami technicznych systemów nadzorowania procesów serwisowania, użytkowania i remontów takich silników. Starannie dobrany program studiów oraz bogata i nowoczesna baza laboratoryjna zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom i wymaganiom współczesnego przemysłu lotniczego oraz innych przemysłów o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią. Program kształcenia w szerokim stopniu wykorzystuje najbardziej zawansowane oprogramowanie typu ANSYS, CFX, FLUENT, NASTRAN GAS TURBO,

COMSOL. Przygotowanie zawodowe zapewnia absolwentom tej specjalności szerokie możliwości zatrudnienia w ośrodkach naukowych zajmujących się badaniami konstrukcji lotniczych, w biurach projektowych, zakładach przemysłu silnikowego oraz w przedsię-biorstwach eksploatujących statki powietrzne włącznie z bazami lotniczymi Sił Powietrznych RP. Bardzo dobre przygotowanie z zakresu maszyn przepływowych umożliwia podjęcie pracy w obszarze budowy turbin okrętów i pojazdów lądowych, siłowni na morskich platformach wiertniczych, stacjonarnych turbinowych generatorów prądu czy w tłoczniach gazu na magistralach przesyłowych.

Specjalność: Uzbrojenie lotnicze

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z urządzeniami i systemami rozmieszczonymi na statku powietrznym, takimi jak: broń lotnicza (rakiety kierowane, rakiety niekierowane, bomby lotnicze, broń artyleryjsko-strzelecka, broń specjalna), urządzenia (stanowiska broni) zapewniające jej transport i wykorzystanie oraz systemy niezbędne do wykorzystania bojowego poszczególnych rodzajów broni pokładowej zgodnie z przeznaczeniem, a także naziemne urządzenia obsługowe. Uzbrojenie współczesnych statków powietrznych składa się z kilku wyodrębnionych konstrukcyjnie podsystemów broni, które funkcjonalnie zintegrowane są w jeden system uzbrojenia lotniczego sterowany przez pilota (członka załogi). Studenci zapoznawani są z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i zasadami obliczania stanowisk broni, systemami sterowania (zarządzania) bronią, systemami nawigacyjno-celowniczymi, systemami sterowania rakiet lotniczych, metodami badania uzbrojenia lotniczego, zasadami eksploatacji urządzeń uzbrojenia lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem metod diagnozowania ich stanu technicznego i oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego. Absolwenci, jako specjaliści z zakresu mechaniki, automatyki i sterowania, znający filozofię działania tego typu systemów technicznych oraz mający wszechstronne przygotowanie do tworzenia i rozwiązywania ich modeli matematycznych, mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących lub remontujących sprzęt uzbrojenia lotniczego, bazach lotniczych Sił Powietrznych, w jednostkach wojskowych eksploatujących różnego typu uzbrojone statki powietrzne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku „Lotnictwo i Kosmonautyka” mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w takich instytucjach i firmach jak:

 • krajowy i europejski przemysł lotniczy (konstrukcja, technologia produkcji, kontrola jakości i diagnostyka);
 • bazy techniczne linii lotniczych i przedsiębiorstw transportowych (planowanie i organizacja obsług technicznych);
 • ośrodki badawcze i naukowe związane z budową oraz eksploatacją statków powietrznych i obiektów kosmicznych;
 • inne gałęzie przemysłu o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią, w tym również zakłady zbrojeniowe.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel. 261 837 856

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn


STUDIA CYWILNE

Kierunek „Mechanika i Budowa Maszyn” należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: Automatyka i Robotyka, Edukacja Techniczno – Informatyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Logistyka, Mechatronika, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” przygotowują do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn jest również przygotowany do pracy w jednostkach wojskowych oraz przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo – rozwojowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w charakterze cywilnego wyższego personelu technicznego.

OPIS KIERUNKU

 • Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • Urządzenia i zastosowania produktów naftowych
 • Pojazdy samochodowe i specjalne

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku MiBM, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, są przygotowani do pracy w zakresie szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej.

Specjalność: Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe
 • przedsiębiorstwa budowlane, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg samochodowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, obsługą i remontami maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • instytuty branżowe, biura projektowe oraz zakłady produkcji maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych
 • organy administracji rządowej i samorządowej
Specjalność: Mechatronika i diagnostyka samochodowa
 • przedsiębiorstwa transportowe / komunikacyjne
 • przedsiębiorstwa produkcji samochodów i ich zespołów
 • stacje diagnostyczne oraz warsztaty naprawy samochodów
 • sieci sprzedaży i ubezpieczeń samochodów
 • instytuty / centra badawczo-rozwojowe samochodowe
Specjalność: Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
 • biura projektowe, zespoły obliczeniowe, ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw reprezentujących inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • firmy świadczące usługi rynkowe CAD/CAM/CAE
 • instytuty badawcze reprezentujące inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo i transport
 • uczelnie techniczne
 • organy administracji rządowej i samorządowej
Specjalność: Urządzenia i zastosowania produktów naftowych
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybucyjne, transportowe, handlowe i usługowe dotyczące paliw, olejów, smarów i płynów specjalnych
 • ochrona środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, transportowych i użytkujących paliwa, oleje, smary i płyny specjalne
 • oddziały analityczno – badawcze lub szkoleniowe przedsiębiorstw i firm zajmujących się logistyką produktów naftowych ośrodki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne podległe MON
Specjalność: Pojazdy samochodowe i specjalne
 • zakłady produkcji i naprawy pojazdów samochodowych i specjalnych i ich podzespołów
 • przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne
 • dystrybucja samochodów i części zamiennych
 • stacje obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych i specjalnych
 • instytuty badawcze
 • jednostki podległe MON i MSWiA
 • firmy ubezpieczeniowe

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Mechanicznej
www.wim.wat.edu.pl
dziekanat.wim@wat.edu.pl
tel. 261 837 100

przejdź do spisu treści

Mechatronika


STUDIA CYWILNE

Studia na kierunku mechatronika zapewniają wykształcenie specjalistów odpowiadających potrzebom zmieniającego się rynku pracy i wszechstronnie przygotowanych do roli projektanta, wytwórcy, jak i eksploatatora złożonych urządzeń technicznych. Wykształcenie jest oparte na bazie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz opanowaniu umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania oraz ich eksploatacji.

Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom i wymaganiom oraz aktualnej wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektrycznych i optycznych, wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.

Proces dydaktyczny organizowany jest w ten sposób, że dużą wagę przykłada się do nauczania na przykładach, zaś zajęcia są podporządkowane głównemu celowi, jakim jest wyposażenie inżyniera mechatronika w wiedzę praktyczną, która pozwoli mu na realizowanie projektu konkretnego urządzenia i jego zespołowe wykonywanie. Wydział oferuje w ramach kierunku mechatronika szereg specjalności, w tym unikalne w skali kraju specjalności w zakresie techniki uzbrojenia.

OPIS KIERUNKU

Techniki komputerowe w mechatronice

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej m.in. w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu cywilnego i obronnego na stanowiskach projektantów, technologów, specjalistów zarządzających procesem produkcji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Specjalność „Techniki komputerowe w mechatronice” umożliwia zdobywanie wiedzy m.in. w zakresie:

 • komputerowego wspomagania procesu projektowania z wykorzystaniem uniwersalnych programów i systemów projektowania (AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, NX, CATIA itp.);
 • komputerowego wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem: zaawansowanych technologii wytwarzania (Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Inżynieria Odwrotna) zaawansowanych systemów wytwarzania (MasterCAM, EdgeCAM) oraz urządzeń CNC – obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych;
 • projektowania strategii eksploatacji wraz z tworzeniem informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych.
Specjalność robotyka i automatyka przemysłowa

Specjalność robotyka i automatyka przemysłowa obejmuje wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania i prowadzenia badań systemów sterowania, programowania robotów oraz systemów automatyki przemysłowej. Ponadto, zapoznaje studentów z elementami zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Absolwent robotyki i automatyki przemysłowej jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach korzystających z zaawansowanych systemów komputerowych i systemów produkcyjnych. W szczególności jest on przygotowany do: projektowania, wdrażania, uaktualniania zautomatyzowanych systemów produkcji, projektowania elementów i systemów automatyki oraz programowania robotów i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalność „techniki komputerowe w mechatronice” przygotowuje specjalistów do pracy w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji.

Studia w specjalności „robotyka i automatyka przemysłowa” przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, programistów robotów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki, robotyki i sterowania.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel. 261 837 856

 

przejdź do spisu treści

Obronność Państwa


STUDIA CYWILNE

Program kształcenia dla kierunku studiów obronność państwa o profilu praktycznym jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Program studiów na kierunku obronność państwa obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz praktykę zawodową w wymiarze sześciu miesięcy na studiach I stopnia oraz trzech miesięcy na  studiach II stopnia.

Przykładowe przedmioty I stopnia: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.

Przykładowe przedmioty II stopnia: geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, futurologia i foresighting, technologia wojny informacyjnej.

Celem profilu praktycznego studiów jest zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów do potencjalnych pracodawców. Naszym priorytetem, jako Wydziału, jest wykształcenie absolwentów, posiadających szerokie umiejętności praktyczne, przy uzyskanej specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Mocną stroną profilu praktycznego jest program opracowany wspólnie z pracodawcami, opierający się na realizacji sześciomiesięcznych na studiach I stopnia oraz trzymiesięcznych na studiach II stopnia praktyk zawodowych oraz przewaga zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i seminariów), nad teoretycznymi (wykładami). Studenci odbywają praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy z którymi Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT ma podpisane umowy.

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym  poszukiwani są absolwenci przygotowani do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką obronności. Ugruntowana wiedza z zakresu nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa, wzbogacona praktykami zawodowymi, pozwalać będzie absolwentowi tego kierunku studiów na podjęcie zatrudnienia zgodnie z profilem kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

Po ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowy w przypadku studiów licencjackich – licencjata, studiów magisterskich – magistra.

OPIS KIERUNKU

W ramach kształcenia na kierunku studiów pierwszego stopnia „Obronność Państwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z czterech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • zarządzania obronnością państwa;
 • systemu militarnego państwa;
 • logistyki obronności i bezpieczeństwa;
 • systemu pozamilitarnego państwa.
Specjalność „Zarządzanie obronnością państwa”

Wiedza specjalistyczna: znajomość mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej wraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a także mechanizmów uruchamiania potencjału obronnego państwa poprzez wprowadzenie wyższych stanów gotowości bojowej i mobilizacyjnej, jak również znajomość działań możliwych do podjęcia w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętność analizy, interpretacji i oceny zdarzeń, procesów zarządzania w obszarze obronności państwa, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania decyzji zarządczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, a także umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność „System militarny państwa”

Wiedza specjalistyczna: znajomość struktur organizacyjnych, działań oraz zadań sił zbrojnych wynikających z Konstytucji RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategii Obronności oraz stosownych narodowych i sojuszniczych planów operacyjnych, zasad neutralności sił zbrojnych oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności posiadał będzie umiejętność analitycznego myślenia i samodzielności w działaniu oraz interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa, a także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność „Logistyka obronności i bezpieczeństwa”

Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich poziomach.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie miał wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność „System pozamilitarny państwa”

Wiedza specjalistyczna: znajomość organizacji oraz zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, a także przedsiębiorców, na których nałożone są powinności na rzecz obronności.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać w zakresie administrowania bezpieczeństwem i ochroną obywateli, instytucji i organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych, a także w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, jak również posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

W ramach kształcenia na kierunku studiów drugiego stopnia „Obronność Państwa” oferuje się możliwość uzyskania jednej z pięciu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • współpracy cywilno-wojskowej;
 • obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa;
 • gospodarki obronnej;
 • ochrony infrastruktury krytycznej;
 • logistyki obronności i bezpieczeństwa.
Specjalność: współpraca cywilno-wojskowa

Wiedza specjalistyczna: znajomość problematyki cywilnego nadzoru nad sektorem bezpieczeństwa, prakseologicznych aspektów kierowania obronnością, misji stabilizacyjnych w polityce supermocarstw, logistyki operacji pokojowych i stabilizacyjnych, prawno-organizacyjnej ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, roli mediów w sytuacji kryzysu i wojny, migracji i katastrof humanitarnych

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma ogólną i specjalistyczną wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiazywania problemów związanych z realizacją zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej prowadzonej w czasie pokoju, kryzysu i wojny na terenie kraju i poza granicami kraju. Zna podstawowe zasady dotyczące działalności wojskowej realizowanej, w ramach tej współpracy, jej miejsce i funkcje w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych, organizację i dowodzenie w obszarze współpracy, a także podstawy prawne, z tym związane. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność „Obrona terytorialna w systemie obronnym państwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość głównych zagadnień związanych z zakresem obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych na współczesnym polu walki. Umożliwia zapoznanie się z zasadami obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności na wypadek konfliktów zbrojnych, obiektów infrastruktury logistycznej dla jednostek operacyjnych oraz prowadzenia niekonwencjonalnych działań obronnych.  

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiazywania problemów związanych z funkcjonowaniem wojsk obrony terytorialnej, w szczególności koncepcją jej tworzenia, rolą w systemie obronnym państwa, a także współpracy z wojskami operacyjnymi. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność „Gospodarka obronna”

Wiedza specjalistyczna: znajomość problematyki związanej z gospodarowaniem zasobami materialnymi, finansowymi i rzeczowymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego państwa, zarówno militarnego, jak i poza militarnego, a także o potrzebach związanych ze skierowaniem zasobów i potencjału wytwórczego na cele obronne.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności  ma ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz logicznego myślenia o problemach związanych z funkcjonowaniem gospodarki narodowej, w szczególności gospodarowaniem zasobami rzeczowymi, finansowymi i osobowymi niezbędnymi na potrzeby obronności państwa, a także posiada praktyczne umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność „Ochrona infrastruktury krytycznej

Wiedza specjalistyczna: znajomość roli i zadań infrastruktury krytycznej w polityce obronnej państwa, w tym jej finansowania, ochrony prawnej, a także gospodarowania zasobami strategicznymi, ochrony obiektów stanowiących infrastrukturę krytyczną w działaniach operacyjnych i logistycznym zabezpieczeniu.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności logicznego myślenia o roli i zadaniach infrastruktury krytycznej w funkcjonowaniu gospodarki i państwa, o głównych zadaniach związanych z jej zabezpieczaniem, o jej priorytetach oraz funkcjonalności, ciągłości działania i integralności w sytuacjach kryzysowych.  Ponadto, zna zasadnicze elementy systemu zarządzania kryzysowego oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą obiekty, urządzenia kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność „Logistyka obronności i bezpieczeństwa”

Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), a także zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich jej poziomach.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących, w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Kompetencje te znajdą zastosowanie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych czy spółkach skarbu państwa, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Umiejętności nabyte przez absolwenta kierunku obronność państwa zapewnią mu również sprawność działania w pracy zawodowej, w zakresie zajęć administracyjnych, analitycznych i inspekcyjnych w dziedzinach innych niż profilowany obszar kształcenia. Doświadczenia z zakresu organizacji, kierowania, planowania i strategii mogą okazać się przydatne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Potencjalne miejsca pracy:  Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Cywilna, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
Tel. 261 837 591

przejdź do spisu treści

Optoelektronika


STUDIA CYWILNE

Kierunek „Optoelektronika” stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w optoelektronice.

Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne w obszarze optoelektroniki. Studia są odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na specjalistów optoelektroników.

W ramach specjalności proponowanych na kierunku „Optoelektronika” Instytut Optoelektroniki dzięki swojemu potencjałowi i bardzo nowoczesnej bazie dydaktyczno-badawczej jest w stanie wykształcić kadrę specjalistów przygotowanych do projektowania i eksploatacji systemów optoelektronicznych.

OPIS KIERUNKU

Studenci kierunku Optoelektronika zdobywają kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna,
 • lasery,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • wojskowe systemy optoelektroniczne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku studiów „Optoelektronika”, zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi uzyskanymi podczas studiów, są przygotowani do pracy w następujących jednostkach:

Specjalność: Inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • przedsiębiorstwa i jednostki badawcze realizujące przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych
 • instytuty badawczo-rozwojowe prowadzące prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu
 • uczelnie publiczne i prywatne kształcące specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych
 • instytucje resortu obrony narodowej
Specjalność: Lasery
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją, sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem oraz obsługą i serwisem urządzeń laserowych
 • instytuty badawcze i biura projektowe związane z urządzeniami laserowymi
 • państwowe i prywatne uczelnie wyższe
 • jednostki służby zdrowia w zakresie obsługi i serwisu laserowych urządzeń medycznych
Specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją systemów zapewnienia bezpieczeństwa
 • jednostki atestujące urządzenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa
 • firmy eksploatujące zaawansowane technicznie środki transportu
 • firmy zajmujące się składowaniem i likwidacją substancji szczególnie niebezpiecznych
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu systemów bezpieczeństwa
 • służby ochrony obiektów i systemów infrastruktury krytycznej
Specjalność: Wojskowe systemy optoelektroniczne
 • instytucje resortu obrony narodowej w zakresie wykorzystania technologii i urządzeń optoelektronicznych
 • instytuty badawcze i biura projektowe realizujące projekty na rzecz Sił Zbrojnych RP
 • jednostki wojskowe w zakresie obsługi i serwisu systemów optoelektronicznych
 • jednostki obrony terytorialnej w zakresie obsługi i serwisu urządzeń optoelektronicznych

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Instytut Optoelektroniki
www.ioe.wat.edu.pl
dziekanat.ioe@wat.edu.pl
tel. 261 837 213

przejdź do spisu treści

Zarządzanie


STUDIA CYWILNE

Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje Studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Jest to kierunek z zakresu nauk ekonomicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

W trakcie studiów Studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

Prowadzone studia są zorientowane na praktyczne aspekty zarządzania organizacjami, czego przejawem są: (1) przedmioty tak skonstruowane, aby Studenci mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, (2) obowiązkowe praktyki studenckie, (3) możliwość udziału w warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez zewnętrzne organizacje na terenie Uczelni, (4) możliwość działania w licznych organizacjach studenckich, a także (5) możliwość udziału w konkursach (krajowych lub międzynarodowych) oraz pracach naukowo-badawczych.

OPIS KIERUNKU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku „Zarządzanie” oferują możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • zarządzania zasobami ludzkimi;
 • informatycznego wspomagania zarządzania.
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: regulacji prawnych dotyczących spraw pracowniczych; konstruowania efektywnych systemów personalnych; wykorzystania nowoczesnych metod stosowanych w działaniach kadrowych; diagnozowania problemów kadrowych organizacji; prowadzenia działań personalnych organizacji oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Specjalność: Informatyczne wspomaganie zarządzania

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: znajomości aktualnych i perspektywicznych możliwości wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie wspomagania zarządzania w organizacjach; posługiwania się pakietami oprogramowania oraz wykorzystywania systemów baz danych w zarządzaniu organizacją.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) stwarzają możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • zarządzanie kapitałem intelektualnym;
 • systemy Business Intelligence w zarządzaniu.
Specjalność: Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą z zakresu zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Posiada stosowną wiedzę i umiejętności, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesami kadrowymi organizacji oraz wszelkimi przedsięwzięciami związanymi z zarządzaniem wiedzą. Szczególnie dysponuje kompetencjami z zakresu pozyskiwania, identyfikowania, pomiaru i wykorzystania kapitału ludzkiego i strukturalnego organizacji. Zna i posiada umiejętności wykorzystania wiedzy i znajomość jej istoty, a ponadto kapitału intelektualnego i kultury innowacyjnej, która bezpośrednio wpływa na sprawność procesów innowacyjnych i komercjalizacji innowacji.

Specjalność: Systemy Business Intelligence w zarządzaniu

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą w zakresie implementacji oraz biznesowego wykorzystania informatycznych systemów wspomagania decyzji w organizacjach. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy wymagań biznesowych, w tym modelowania, doskonalenia, symulacji i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. pakietu ARIS), oraz wykorzystania metod eksploracji danych (data mining), a także efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence dla wsparcia analiz marketingowych, finansowych, logistycznych i innych. Zna zaawansowane metody zarządzania oparte na dostępie do informacji, raportowania i prezentacji danych z wykorzystaniem analiz typu Big Data. Potrafi wykorzystywać hurtownie danych w praktyce analizy biznesowej. Zna i potrafi stosować w praktycznej działalności określone narzędzia analizy biznesowej (OLAP, Data mining, Proces mining).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku „Zarządzanie” przygotowują Studentów do:

 • pracy na stanowiskach menedżerskich w biznesie i administracji;
 • pracy na stanowiskach specjalistycznych, w komórkach:

obsługi klienta,
planistycznych,
marketingowych,
personalnych,
handlowych,
kontrolnych,
logistycznych
księgowych;

 • pracy na różnych stanowiskach analitycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i instytucjach administracyjnych;
 • pracy w firmach konsultingowych;
 • pracy w agencjach marketingowych;
 • pracy w agencjach public relations;
 • pracy w agencjach pośrednictwa pracy;
 • pracy w strukturach bezpieczeństwa państwa;
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów I stopnia na specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, zgodnie z posiadana wiedzą i nabytymi na studiach umiejętnościami, są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych instytucjach życia gospodarczego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Menedżerów ds. zasobów ludzkich,
 • Specjalistów ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Specjalistów HR (human resources);
 • Menedżerów (specjalistów) ds. assessement center;
 • Menedżerów (specjalistów) ds. systemów motywacyjnych;
 • Specjalistów ds. rekrutacji,
 • Menedżerów (specjalistów) ds. kadr i płac,
 • Specjalistów ds. szkoleń i rozwoju pracowników,
 • Specjalistów ds. ocen okresowych pracowników;
 • Analityków pracy,
 • Konsultantów ds. personalnych,
 • Project Managerów
 • Account Managerów.

Absolwenci studiów I stopnia na specjalności „Informatyczne wspomaganie zarządzania” zgodnie z posiadana wiedzą i nabytymi na studiach umiejętnościami, są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych instytucjach życia gospodarczego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Menedżerów ds. zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej;
 • Doradców zarządu firmy ds. wykorzystania informatyki w doskonaleniu i rozwoju organizacji;
 • Administratorów i redaktorów serwisów informatycznych;
 • Specjalistów ds. Social Media;
 • Researcherów – menedżerów informacji, brokerów lub selektorów informacji;
 • Specjalistów ds. zarządzania przepływem informacji;
 • Specjalistów ds. klasyfikowania i indeksowania informacji/treści;
 • Content manager’ów – zajmujących się organizacją i sposobem prezentacji zawartości stron WWW;
 • Specjalistów ds. Public Relations;
 • Project managerów.

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Zarządzanie kapitałem intelektualnym są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Menedżerów ds. zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji,
 • Menedżerów ds. zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Specjalistów ds. polityki personalnej organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. systemów motywacyjnych,
 • Menedżerów i specjalistów ds. relacji z kluczowymi klientami,
 • Menedżerów i specjalistów ds. rozwoju organizacji;
 • Menedżerów ds. HR i administracji.

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Systemy Business Intelligence w zarządzaniu są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Analityków biznesowych w przedsiębiorstwach;
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą w organizacji;
 • Menedżerów i specjalistów ds. analiz i raportowania;
 • Menedżerów i specjalistów ds. CRM;
 • Menedżerów i specjalistów ds. Data Science;
 • Konsultantów ds. Business Intelligence.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
tel. 261 837 574

przejdź do spisu treści

STUDIA WOJSKOWE


Kształcenie kandydatów na oficerów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na ponad 10 kierunkach inżynierskich i jednym ekonomicznym na poziomie jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem miejsc ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. 

Studia wojskowe – jednolite studia magisterskie

Studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie, tylko w formie stacjonarnej, trwają 10 semestrów. Na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Od drugiego roku rozpoczyna się zawodowa służba wojskowa. Absolwenci, po 5 latach studiów w charakterze kandydata na oficera, uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra – po logistyce ekonomicznej) oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Na studiach wojskowych dodatkowo zagwarantowane jest: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, uposażenie finansowe zależne od najniższego uposażenia szeregowego zawodowego – na pierwszym roku jest to ok. 5000 zł 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na oficera może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • zna język angielski na odpowiednim poziomie – tj. zdawała go na maturze lub uzyskała minimum 6 pkt. rankingowych podczas testu z tego języka, jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby wojskowej (rozpoczęcia podstawowego szkolenia wojskowego); osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym i mogą rozpocząć studia wojskowe mając zapewnione zakwaterowanie i żywienie – powołanie do służby nastąpi po ukończeniu 18 lat.
Rekrutacja na jednolite magisterskie studia wojskowe obejmuje:

Rejestrację

 • założenie konta (rejestrację) w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl;
 • złożenie przez osobę zainteresowaną, do dowolnego wojskowego centrum rekrutacji (WCR) wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, w terminie nie później niż na miesiąc przed postępowaniem rekrutacyjnym (egzaminami) –  od 1 marca do czerwca;
 • złożenie w WCR wymaganych dokumentów określonych w przepisach wojskowych;
 • badania psychologiczne, na które skierowanie wyda WCR;
 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) uczelni przez osoby niekarane, które uzyskają pozytywne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualny numer konta generowany w IRK po dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego) – do zakończenia rejestracji, tj. do czerwca;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (egzaminów);
 • złożenie w WAT kserokopii świadectwa dojrzałości najpóźniej w dniu egzaminów – oryginał lub odpis należy przedstawić do wglądu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie przez 5 dni na terenie WAT (kandydaci kwaterowani w WAT) – w lipcu w zależności od wskazanego kierunku

 • w lipcu: 
 • test znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydata, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym),
  - sprawdzian sprawności fizycznej,
  - rozmowa kwalifikacyjna,
  - analiza wyników egzaminu maturalnego i innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej;

 • sporządzenie list rankingowych i podjęcie decyzji o wstępnym zakwalifikowaniu – na  końcową liczbę punktów rekrutacyjnych składa się wynik egzaminu maturalnego (max 100 pkt.), wynik z testu sprawności fizycznej oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegóły są określone w stosownej decyzji MON;

 • w lipca, osoby spełniające warunki do zakwalifikowania na studia wojskowe, kierowane są przez wojskowe centrum rekrutacji (dawniej WKU) do będących w WAT członków wojskowej komisji  lekarskiej na badania lekarskie mające na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – orzeczenia przesyłane są przez WCR do SI WAT.

 • Po zakończeniu badań nastąpi weryfikacja otrzymanych orzeczeń WKL – wpisanie na listę studentów osób z pozytywnymi orzeczeniami (kat. „Z” oraz orzeczony wcześniej brak przeciwskazań psychologicznych) do wypełnienia limitu miejsc na kierunkach; przygotowanie list rezerwowych na poszczególne kierunki studiów. 

LIMIT PRZYJĘĆ w 2024 –1068 miejsc w WAT

www.wat.edu.pl


przejdź do spisu treści

Budownictwo


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku budownictwo będzie posiadać wiedzę niezbędną do:

 • projektowania obiektów budowlanych konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych;
 • technologii i organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
 • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
 • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego;

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku budownictwo, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • inżynieria wojskowa
 • infrastruktura obronna

Specjalności wybiera się po trzecim semestrze studiów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
Tel. 261 839 414

przejdź do spisu treści

Chemia


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej – w szczególności: otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami. Ponadto posiada znajomość zagadnień specjalistycznych dotyczących zakresu i metod monitoringu środowiska: zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, ochrony środowiska przed skażeniami.

Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu: chemii i technologii materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków inicjowania spalania i detonacji, współczesnych form użytkowych tych materiałów, prognozy zagrożeń i oceny skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie, możliwości zastosowania energii wybuchu i procesów spalania w inżynierii materiałowej.

Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku chemia, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w specjalności ochrona przed skażeniami.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Nowych Technologii i Chemii
www.wtc.wat.edu.pl
dziekanat.wtc@wat.edu.pl
tel. 261 839 450

przejdź do spisu treści

Elektronika i telekomunikacja


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z elektroniki i telekomunikacji. W szczególności wiedzę z zakresu: miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, technik bardzo wysokiej częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych.

Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, anten, techniki mikrofalowej oraz optoelektroniki,
 • projektowania układów analogowych i cyfrowych,
 • modelowania i symulacji systemów oraz komputerowego wspomagania procesu projektowania,
 • algorytmów przetwarzania sygnałów i danych pomiarowych,
 • oceny oraz badania niezawodności elementów i systemów,
 • instalowania i eksploatacji urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego różnorodnych obiektów,
 • samodzielnego utrzymywania kontaktu z najnowszymi światowymi trendami rozwoju techniki w swej specjalności.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzony przez Wydział Elektroniki WAT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 517/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 702/20015 z dnia 3 września 2015 r. Ponadto kierunek uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2010 – 2016.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku elektronika i telekomunikacja, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • eksploatacja systemów łączności;
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne;
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe;
 • radiolokacja;
 • radionawigacja;

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja zapewniają przygotowanie absolwentów do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Kształcenie jest oparte na starannie dobranym zestawie przedmiotów specjalistycznych, które służą właściwemu profilowaniu wykształcenia pod kątem współczesnych i przyszłościowych technik elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komputerowych, a także tworzenia tych technologii i narzędzi.

W zakresie specjalności eksploatacja systemów łączności

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu systemów telekomunikacyjnych oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem fachowym. Oprócz przedmiotów typowo politechnicznych student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki. Część zajęć specjalistycznych organizowana jest w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Są to zajęcia praktyczne na nowoczesnym sprzęcie łączności i informatyki występującym na aktualnym wyposażeniu SZ jak i będącym na etapie wdrażania do użytkowania. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów łączności i informatyki.

W zakresie specjalności rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu rozpoznania, zakłócania i walki elektronicznej oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP. Studentom oferowane są odpowiednio dobrane przedmioty politechniczne. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem i zakłócaniem radiowym, rozpoznaniem obrazowym i optoelektronicznym, rozpoznaniem radarowym, zakłócaniem radiolokacyjnym. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem polowego i stacjonarnego sprzętu specjalistycznego w Centrum Szkolenia RSZ oraz w jednostkach wojskowych Walki Elektronicznej. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów rozpoznania i zakłóceń elektronicznych.

W zakresie specjalności radiolokacja

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radiolokacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Studia te mają na celu kształcenie fachowców w zakresie budowy, eksploatacji oraz pracy bojowej sprzętu radiolokacyjnego zarówno na poziomie pojedynczego radaru, jak i systemu radiolokacyjnego. W ramach kształcenia kierunkowego student otrzymuje wiedzę w zakresie m.in. podstaw teledetekcji, optoelektroniki, układów analogowych i cyfrowych, podstaw automatyki oraz systemów mikroprocesorowych. W ramach kształcenia specjalistycznego student otrzymuje niezbędną wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej, urządzeń nadawczo – odbiorczych, systemów antenowych, teorii radiolokacji i radionawigacji, układów przetwarzania sygnałów, transmisji danych, fuzji danych oraz urządzeń zobrazowania informacji. Sporo miejsca w planie studiów zajmują problemy programowania i technik komputerowych, a w tym zasady projektowania oraz zastosowania platform specjalizowanych. Zajęcia teoretyczne uzupełniane są ćwiczeniami realizowanymi z wykorzystaniem dobrze wyposażonej i ciągle unowocześnianej bazy laboratoryjnej. Ponadto w planach studiów uwzględniono zajęcia prowadzone w ramach szkoleń na terenie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

W zakresie specjalności radioelektroniczne urządzenia pokładowe

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radioelektronicznych urządzeń pokładowych statków powietrznych i lotnisk. Skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Profil ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radioelektronicznych urządzeń naziemnych i pokładowych. Program obejmuje także podstawową wiedzę z zakresu organizacyjnego i prawnego funkcjonowania transportu lotniczego, budowy statków powietrznych i innych urządzeń i systemów pokładowych. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w wielu tematycznie zbliżonych dziedzinach, jednak ze względu na specyfikę i wysokie wymagania formalne w zakresie wiedzy i jakości pracy jakie występują w lotnictwie, wskazane jest nabycie doświadczenia praktycznego przechodząc, między innymi przez stanowiska w służbach technicznych obsługujących statki powietrzne, strukturach naziemnej infrastruktury kontroli i zabezpieczenia ruchu lotniczego, itp.

W zakresie specjalności radionawigacja

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu radionawigacji oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radionawigacyjnych naziemnych i pokładowych. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w pokładowych i naziemnych urządzeniach radionawigacyjnych, wykorzystywanych w lotnictwie w ujęciu pojedynczych urządzeń oraz całych systemów. Obejmuje to wiedzę z zakresu urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych, techniki obliczeniowej, systemów zobrazowania informacji, itp. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

W zakresie specjalności metrologia

studia obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu metrologii oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej. Program kształcenia, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta. W ramach kształcenia specjalistycznego oraz profilującego, studenci są ukierunkowywani na specyfikę rozwiązań technicznych wykorzystywanych w działalności metrologicznej. Obejmuje to wiedzę z zakresu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami taktyczno – technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki. Użytkowa aparatura kontrolno – pomiarowa, stanowiska kalibracji przyrządów oraz ruchome laboratoria metrologiczne to główne elementy przyszłych stanowisk pracy absolwenta. Szerokie spektrum analizowanych problemów technicznych, nowoczesne metody nauczania sprawiają, że uzyskane podstawy szerokiej i uniwersalnej wiedzy oraz właściwej organizacji pracy u absolwenta sprawdzają się zarówno na samodzielnych stanowiskach pracy, jak i w działaniach zespołowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Elektroniki
wel.wat.edu.pl
sekretariat.wel@wat.edu.pl
tel. 261 839 050

Instytut Optoelektroniki
www.ioe.wat.edu.pl
dziekanat.ioe@wat.edu.pl
tel. 261 839 430

przejdź do spisu treści

Geodezja i kartografia


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
 • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
 • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
 • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System);
 • tworzenie katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami;
 • teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery;

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku geodezja i kartografia, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • geoinformatyka;
 • rozpoznanie obrazowe;
 • meteorologia;

Specjalności wybiera się po 3 semestrze studiów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
www.wig.wat.edu.pl
dziekanat.wig@wat.edu.pl
tel. 261 839 414

przejdź do spisu treści

Informatyka


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku informatyka będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 • analizy matematycznej i algebry liniowej, metod probabilistycznych i statystyki, matematyki dyskretnej, fizyki, podstaw elektroniki, miernictwa i elektroniki,
 • teoretycznych podstaw informatyki, podstaw programowania, analizy i projektowania algorytmów, architektury systemów komputerowych, budowy i zasad funkcjonowania systemów operacyjnych, technologii sieciowych, podstawowych zagadnień metod optymalizacji, symulacji komputerowej, podstaw automatyki, kryptologii, języków i paradygmatów programowania obiektowego, programowania wieloplatformowego, grafiki komputerowej, komunikacji człowiek – komputer, podstaw sztucznej inteligencji, systemów baz danych, modelowania danych, języków zapytań do baz danych, podstaw bezpieczeństwa informacji, inżynierii oprogramowania, systemów wbudowanych, metod realizacji złożonego zespołowego przedsięwzięcia informatycznego, projektowania portali internetowych, modelowania systemów, systemów wejścia-wyjścia komputerów, modelowania stochastycznego systemów.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku informatyka, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • kryptologia
 • systemy informatyczne
 • sieci teleinformatyczne

Specjalności wybiera się po drugim roku studiów

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Cybernetyki
wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
tel. 261 837 150

przejdź do spisu treści

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo” oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

Specjalność: Cyberobrona

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Kształcenie obejmuje m.in. tematykę inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent zna główne zależności pomiędzy podmiotami i przedmiotami bezpieczeństwa oraz ich otoczeniem.

Specjalność: Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwent jest specjalistą z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Posiada umiejętność wykorzystania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Ma wiedzę m.in. z zakresu budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów ochrony informacji, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Specjalność: Systemy kryptograficzne

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych Kształcenie obejmuje m.in. tematykę z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Cybernetyki
wcy.wat.edu.pl
dziekanat.wcy@wat.edu.pl
tel. 261 837 065

przejdź do spisu treści

Logistyka

STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Absolwenci kierunku LOGISTYKA posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i podstaw nauk ekonomicznych, organizacji zarządzania. Posiadają umiejętności menedżerskie, umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w zakresie projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych. Umieją zarządzać specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi a także kosztami, finansami, doborem personelu i jego szkoleniem. Posługują się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Jako absolwenci mogą bezpośrednio pracować na stanowiskach w przypadku których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci studiów wojskowych na kierunku logistyka, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w specjalności logistyka wojskowa.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
wlo.wat.edu.pl
dziekanat.wlo@wat.edu.pl
tel. 261 837 591

przejdź do spisu treści

Logistyka ekonomiczna


STUDIA WOJSKOWE

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku LOGISTYKA EKONOMICZNA o profilu praktycznym jest:

 • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych, czyli nauk tworzących fundament dla współczesnej logistyki ekonomicznej;
 • przygotowanie absolwentów do właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno-finansowym resortu obrony narodowej oraz zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych z uwzględnieniem wykonywania zadań w kraju jak i poza jego granicami;
 • nabycie przez absolwentów umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i uzyskanych w czasie praktyk umiejętności do formułowania i analizy problemów ekonomiczno-finansowych oraz zabezpieczenia logistycznego w jednostkach i instytucjach wojskowych realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny w uwarunkowaniach XXI wieku.
Studia w charakterze kandydata na oficera realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  oraz stopnia wojskowego podporucznika.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


www.wat.edu.pl

przejdź do spisu treści

Lotnictwo i kosmonautyka


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka będzie posiadał wiedzę z obszaru techniki lotniczej i kosmicznej, umożliwiającą zarządzanie eksploatacją wojskowych statków powietrznych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Kształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, aerodynamiki, materiałów i technologii lotniczych, elektrotechniki, elektroniki i techniki mikroprocesorowej, automatyki, informatyki stosowanej i teorii eksploatacji niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania układów, urządzeń, instalacji i systemów płatowcowych, napędowych, awionicznych i systemów wyposażenia specjalnego wojskowych statków powietrznych.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • awionika,
 • samoloty i śmigłowce,
 • uzbrojenie lotnicze.

Absolwenci powyższych specjalności posiadają gruntowne wykształcenie inżynierskie oraz kompetencje dowódcze umożliwiające kontynuowanie służby wojskowej w jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP w korpusie osobowym Sił Powietrznych w grupie osobowej Inżynieryjno-lotniczej.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wmt@wat.edu.pl
tel. 261 837 856

przejdź do spisu treści

Mechanika i budowa maszyn


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn będzie posiadał wiedzę niezbędną do:

 • zrozumienia zagadnień budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych
 • matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki płynów z hydrauliką, podstaw zarządzania i dynamiki maszyn, bezpieczeństwa ruchu drogowego, geometrii wykreślnej i maszynoznawstwa
 • materiałów konstrukcyjnych w budowie maszyn, metrologii i systemów pomiarowych, płynów eksploatacyjnych, automatyki i robotyki, elektrotechniki i elektroniki, konstrukcji maszyn, eksploatacji, techniki wytwarzania, termodynamiki technicznej, tribologii i tribotechniki, zarządzania środowiskiem i ekologią , budowy pojazdów, grafiki inżynierskiej,
 • znajomości nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w samochodach, znajomość budowy pojazdów mechanicznych, rozmieszczenia i działania podzespołów, zespołów i układów pojazdów z uwzględnieniem, ergonomii i bezpieczeństwa produkcji i eksploatacji oraz ekologii, metod elementów skończonych i numerycznych w mechanice konstrukcji, dynamiki układów mechanicznych, nieliniowości fizycznej i geometrycznej, termomechaniki, modelowania zaawansowanych materiałów, złożonych konstrukcji, układów mechanicznych, walidacji modeli numerycznych konstrukcji,
 • technologii przeróbki ropy naftowej, właściwości i metod kontroli jakości paliw, olejów i smarów, organizacji i zarządzania ich transportem i dystrybucją na drodze od producenta, poprzez sieć baz i składów paliwowych, magazynów i stacji paliw, aż do znajomości budowy i eksploatacji konkretnych urządzeń technicznych, w których te produkty są użytkowane.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Studenci studiów wojskowych na kierunku mechanika i budowa maszyn, mogą zdobywać w WAT kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

 • w korpusie wojskowym „logistyki”:
 • czołgowo-samochodowa,
 • materiały pędne i smary,
 • organizacja transportu i ruchu wojsk.;
 • w korpusie wojskowym „inżynieria wojskowa”:
 • maszyny inżynieryjne.

Absolwenci kończący jedną z powyższych specjalności posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające kontynuowanie służby wojskowej w odpowiednim korpusie wojskowym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Inżynierii Mechanicznej
www.wim.wat.edu.pl
dziekanat.wim@wat.edu.pl
tel. 261 837 100

przejdź do spisu treści

Mechatronika


STUDIA WOJSKOWE

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku mechatronika będzie posiadał wiedzę obejmującą: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, automatykę i informatykę wraz z niezbędnymi elementami wiedzy i umiejętności z innych dziedzin niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania współczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

OPIS KIERUNKU

Uzbrojenie i elektronika

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, a także organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.

Artyleria rakietowa

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do realizacji procesu eksploatacji, zwłaszcza sprzętu rakietowego, będącego w gestii Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych RP. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu artylerii rakietowej i lufowej oraz stosowanej do niej amunicji. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.

Środki bojowe

W specjalności tej kształci się specjalistów na potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych, którzy będą przygotowani do planowania, zabezpieczenia i realizowania procesu eksploatacji amunicji i środków bojowych. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru mechaniki, konstrukcji maszyn, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje konstrukcję i eksploatację poszczególnych grup środków bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystywane są w wojskach lądowych. Studenci zapoznają się z organizacją i technologią przeprowadzania przeglądów oraz obsługiwań i napraw amunicji, a także z wyposażeniem przeznaczonym do ich wykonywania. Ważnym elementem studiów jest zapoznanie i utrwalenie wiedzy w zakresie zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas pracy ze środkami bojowymi. Studia zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: uzbrojenia i elektroniki, automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest przyszłym specjalistom podległym merytorycznie Szefostwu Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, odpowiadającym za planowanie i realizację specjalistycznych czynności w procesie eksploatacji środków bojowych. Możliwe jest również wykorzystanie ich kwalifikacji merytorycznych w procesie pozyskiwania i utylizacji tych środków. Umożliwia to podjęcie pracy w składach materiałowych, wojskowych oddziałach gospodarczych, brygadach logistycznych, regionalnych bazach logistycznych i strukturach Szefostwa Środków Bojowych oraz w zakładach produkujących, naprawiających lub utylizujących środki bojowe lub ich elementy składowe. Oprócz jednostek wojskowych studia przygotowują do pracy w instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach przemysłu obronnego w charakterze merytorycznego i jakościowego nadzoru produkcji. Specjaliści w obszarze środków bojowych niezbędni są też w komórkach Sztabu Generalnego odpowiedzialnych za planowanie (P3/P7) i logistykę (P4) oraz w strukturach Inspektoratu Uzbrojenia, odpowiedzialnych za proces pozyskiwania i wdrażania nowego sprzętu i przeznaczonej dla niego amunicji.

Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu wojskowego Wojsk Lądowych. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Służby Czołgowo-Samochodowej a także innych służb technicznych SZRP. Absolwenci są specjalistami w dziedzinie organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu wojskowego. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji sprzętu wojskowego.

Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą przygotowani do projektowania i eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia-powietrze. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.

Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON.

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu konstrukcji, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania zestawów rakietowych przeznaczonych do zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów. W zakresie budowy zestawów rakietowych studiowane są zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych, podstawy radiolokacji, urządzenia mikrofalowe, sieci komunikacyjne i systemy telemetryczne, wyposażenie pokładowe rakiet, systemy antenowe, systemy przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet, metody naprowadzania rakiet na cele powietrzne oraz zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki.  W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację, projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w zestawach rakietowych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.

Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON.

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów, a także zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych na współczesnym polu walki. Studenci zapoznają się z metodami i technologiami stosowanymi w radiolokacji, radiosterowaniu i walce elektronicznej, technologiami sieciowymi wykorzystywanymi w systemach dowodzenia i kierowania przeciwlotniczych zestawów rakietowych, a także z procesem modelowania, symulacji i diagnostyki systemów rakietowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia na specjalności „uzbrojenie i elektronika” przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach przemysłu obronnego. Zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest przyszłym specjalistom służby uzbrojenia i elektroniki, odpowiadającym za remonty techniki uzbrojenia oraz planowanie i realizację procesu eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Specjalności „artyleria rakietowa”, „środki bojowe” oraz „eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego” przygotowują przede wszystkim do pracy w jednostkach wojskowych i innych eksploatujących technikę uzbrojenia (MON, policja, BOR, Straż Graniczna itp.) ale również w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego, ośrodkach badawczo-rozwojowych w charakterze wyższego personelu technicznego i badawczego oraz firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Studia w specjalności „eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych” przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo – badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON. Zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki.

Absolwenci specjalności „radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych” oraz „radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych” są specjalistami z zakresu systemów radiolokacyjnych i radiosterowania przeciwlotniczej techniki rakietowej i znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

JEDNOSTKA NADZORUJĄCA
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wmt@wat.edu.pl
tel. 261 837 856

przejdź do spisu treści

Technologie elektroniczne i przełomowe


STUDIA WOJSKOWE

Studia w charakterze kandydata na oficera realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  oraz stopnia wojskowego podporucznika.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.www.wat.edu.pl

przejdź do spisu treści

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA SEMESTR KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny
budowa dróg i mostów Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Magister Stacjonarny
chemia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Magister Stacjonarny
geodezja i kataster Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka Magister Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria geoprzestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria kosmiczna i satelitarna Inżynier Stacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria systemów bezzałogowych Inżynier Stacjonarny
kryptologia i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka - profil ogólnoakademicki Inżynier Stacjonarny
logistyka - profil praktyczny I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logistyka ekonomiczna Magister Stacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka w języku angielskim Licencjat Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika w języku angielskim Licencjat Stacjonarny
obronność państwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
optoelektronika II stopnia Stacjonarny
technologie elektroniczne i przełomowe Magister Stacjonarny
technologie przełomowe Inżynier Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
 •  
 • Telefon: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
 • Fax: 261 839 159
 • Email: rekrutacja@wat.edu.pl
 • Strona: http://www.wat.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna

to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria.

czytaj dalej

GEODEZJA I KATASTER

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych.

czytaj dalej

Optoelektronika

Kierunek „Optoelektronika” stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w optoelektronice.

czytaj dalej

Informatyka

NA WYDZIALE CYBERNETYKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ WAT

czytaj dalej

Inżynieria systemów bezzałogowych

Absolwenci kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z zakresu: programowania systemów sterowania robotów, autonomicznych pojazdów i platform latających, projektowania i programowania interfejsów HMI, modelowania i prowadzenia symulacji komputerowych poprawności działania układów automatycznych i zrobotyzowanych

czytaj dalej

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach.

czytaj dalej

LOGISTYKA EKONOMICZNA

jednolite studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

WAT Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się 8 czerwca 2024 r.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane