Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rok założenia: 1890 | Rektor: Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Uniwersytet Rolniczy to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to  dogodne warunki dydaktyczne dla studentów jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to kilkadziesiąt kierunków i specjalności, na których kształci się około 11 tysięcy studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 30 rodzajów studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Za­daniem Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go jest ksz­tałcenie specja­listów do pra­cy w sze­ro­ko pojętej go­spo­dar­ce żyw­nościo­wej, leśnej, ksz­tałto­wania i och­ro­ny śro­dowiska przy­rod­ni­cze­go oraz eko­nomi­ki czy mar­ketin­gu. Dzięki wie­lo­let­niej współpra­cy z po­nad 100 ośrod­ka­mi nau­ko­wymi w kraju i za gra­nicą stu­den­ci mogą od­bywać cie­ka­we zajęcia prak­tycz­ne i zdobywać cen­ne doświad­cze­nie za­wodowe.

Pro­gra­my stu­denc­kie

 •  Erasmus
 •  Sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­dentów
 •  Sty­pen­dium mi­nistra za osiągnięcia w nau­ce 
 •  lub wy­bit­ne osiągnięcia spor­to­we
 •  Sty­pen­dium so­cjal­ne
 •  Za­po­mo­ga
 •  Sty­pen­dium specjal­ne dla osób nie­pełnospraw­nych

Przy Uniwer­sy­tecie Rol­niczym działa Cen­trum Kul­tu­ry Stu­denc­kiej. Cen­trum pro­wadzi działal­ność kul­tu­ralną, ar­ty­styczną i oświa­tową na rzecz stu­dentów i pra­cow­ników Uczel­ni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go, Stu­denc­ki Zespół Góral­ski „Skal­ni”, Klub Aka­de­mic­ki „Ar­ka” i Klub „Bu­da”.

Najważniejszymi jednostkami Uczelni są wydziały, w chwili obecnej na Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz UCMW UJ-UR.

Oferta edukacyjna


Wydział Rolniczo Ekonomiczny

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: po pierwszym roku nauki studenci wybierają jedną z czterech specjalności (kryterium: średnia ocen):

studia stacjonarne:

 • agroekonomia,
 • agrobiologia,
 • agroturystyka,
 • inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze,

studia niestacjonarne:

 • agroekonomia

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: na kierunku rolnictwo studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżynier. Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej i  złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magister inżynier na kierunku rolnictwo. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Agriculture - Open space for you (projekt rządowy) – 4 semestry – studia w j. angielskim (od 2018/2019)

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: 

studia stacjonarne:

 • agroekonomia,
 • agrobiologia,
 • agroturystyka,
 • inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze,

studia niestacjonarne:

 • agroekonomia
KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia, na kierunku ochrona środowiska trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej w trybie stacjonarnym, a 6 tygodni w  trybie niestacjonarnym). Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżynier na kierunku ochrona środowiska.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

studia stacjonarne:

 • biotechnologia środowiska
 • monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

studia niestacjonarne: bez specjalności

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: na kierunku ochrona środowiska studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są  dla osób posiadających stopień inżynier lub licencjat na  kierunku ochrona środowiska lub pokrewnych. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magister inżynier (po studiach inżynierskich 3 semestralnych) lub magister (po studiach licencjackich – studia 4 semestralne) na kierunku ochrona środowiska. Zgodnie z przepisami studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry) rozpoczynające się w semestrze letnim po studiach inżynierskich, a po licencjacie – 4 semestry, rozpoczynające się w semestrze zimowym.

environmental protection – Open space for you (program rządowy) – studia w j. angielskim (od 2018/2019)

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • monitoring ekologiczny środowiska
 • kształtowanie i rewaloryzacja środowiska (tylko stacjonarne)
 • agroecology (studia w j. angielskim) – tylko stacjonarne
KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I  stopnia trwają 7 semestrów (w  tym 8 tygodni praktyki zawodowej w trybie stacjonarnym, a 6 tygodni w trybie niestacjonarnym). Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżynier na kierunku biogospodarka.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • bezpieczeństwo biosanitarne,
 • bioinżynieria produkcji pierwotnej.

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: na kierunku biogospodarka studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżynier. Studia II stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magister inżynier na kierunku biogospodarka. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • inżynieria surowców i bioproduktów,
 • ochrona zdrowia roślin.
KIERUNEK STUDIÓW: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia I  stopnia na  kierunku jakość i  bezpieczeństwo środowiska trwają 7 semestrów. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżynier na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: na  kierunku jakość i  bezpieczeństwo środowiska studia II stopnia - magisterskie przeznaczone są  dla osób posiadających stopień inżynier lub licencjat na  kierunku ochrona środowiska lub pokrewnych. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a absolwenci uzyskują tytuł magister lub magister inżynier na kierunku jakość i bezpieczeństwośrodowiska. Studia II stopnia (po studiach inżynierskich) trwają 3 semestry i rozpoczynają się w semestrze letnim, a po licencjacie – 4 semestry, rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • zarządzanie środowiskiem
 • analityka środowiskowa
KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA

Studia I stopnia - licencjackie

Rodzaj studiów: studia I  stopnia realizowane są  w  formie trzyletnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich. Absolwenci studiów I  stopnia po  odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł licencjat, który umożliwia im podjęcie studiów II stopnia na kierunku ekonomia, zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych prowadzonych na  Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność: ekonomika agrobiznesu

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów:

studia na tym kierunku realizowane są w formie dwuletnich studiów magisterskich II stopnia.

Studia magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich kierunków ekonomia oraz zarządzanie. Trwają dwa lata i kończą się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują tytuł magister ekonomii.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • ekonomika gospodarki żywnościowej
 • zarządzanie i marketing w agrobiznesie

business economics - anglojęzyczna specjalność prowadzona w systemie stacjonarnym studiów “International Master Double Degree”, przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny oraz Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Wydział Ekonomii i Zarządzania: Absolwenci uzyskują dwa dyplomy, polski i słowacki.

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia - licencjackie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia na tym kierunku realizowane są w formie trzyletnich studiów licencjackich i  kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł licencjat, który umożliwia im podjęcie studiów II stopnia.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować studia magisterskie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na  kierunku ekonomia, zarówno w  formie studiów stacjonarnych, jak i  niestacjonarnych, bądź na  innych uczelniach akademickich, prowadzących studia II stopnia na  kierunkach zarządzanie lub ekonomia.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność:

 • zarządzanie w agrobiznesie

Wydział Leśny

KIERUNEK STUDIÓW: LEŚNICTWO

Studia I stopnia – inżynierskie i II stopnia – magisterskie

Rodzaj studiów: I stopień studiów stacjonarnych trwa 3,5 roku (7 semestrów), a na studiach niestacjonarnych 4 lata (8 semestrów) i  umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego inżynier oraz kontynuację nauki na  II stopniu studiów. Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: studia stacjonarne:

 • gospodarka leśna
 • ochrona zasobów leśnych

studia niestacjonarne:

 • gospodarka leśna

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

KIERUNEK STUDIÓW: ZOOTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie i II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów i  kończą się napisaniem pracy, złożeniem egzaminu dyplomowego inżynierskiego i uzyskaniem tytułu zawodowego inżynier.

Studia II stopnia - magisterskie, trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i  uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.

Studia niestacjonarne I (inżynierskie) i II (magisterskie) stopnia, realizowane są systemem 3-dniowych zjazdów, kilka razy w ciągu semestru.

Forma studiów:

studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności I stopień: studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • hodowla zwierząt

studia stacjonarne:

 • hodowla i użytkowanie koni
 • prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 • gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód

II stopień:

studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt

studia stacjonarne:

 • bioinżynieria rozrodu zwierząt
 • żywienie i dietetyka zwierząt
 • akwakultura i ochrona środowiska wodnego
 • bioengineering in animal science (studia w j. angielskim)
KIERUNEK STUDIÓW: ICHTIOLOGIA I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają - 3 semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne

Specjalność :

 • inżynieria ekosystemów wodnych 
KIERUNEK STUDIÓW: BIOLOGIA STOSOWANA

STUDIA I STOPNIA – licencjackie

Rodzaj studiów: Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów i kończą się napisaniem pracy dyplomowej, złożeniem egzaminu dyplomowego (licencjackiego) i uzyskaniem tytułu licencjat.

Forma studiów: studia stacjonarne 

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i  uzyskaniem tytułu zawodowego magister. Studia mają charakter otwarty i są przewidziane dla absolwentów studiów I  stopnia kierunku biologia stosowana i  pokrewnych prowadzonych na UR i innych uczelniach (zgodnie z zasadami rekrutacji).

Forma studiów: studia stacjonarne 

KIERUNEK STUDIÓW: BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się napisaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz złożeniem egzaminu inżynierskiego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżynier.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów:Na kierunku bioinżynieria zwierząt prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie – 3 semestry). Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) i jej obroną. Absolwenci II stopnia studiów uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia – inżynierskie i II stopnia – magisterskie

Rodzaj studiów: Studia dwustopniowe: stopień I – inżynierski, stopień II – magisterski.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier.

Ponadto na tym kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia i  uzyskania stopnia naukowego doktor w  dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: studia stacjonarne I stopnia: bez specjalności

studia stacjonarne II stopnia:

 • inżynieria sanitarna
 • infrastruktura obszarów wiejskich

studia niestacjonarne I i II stopnia:

 • inżynieria wodna i sanitarna
KIERUNEK STUDIÓW: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia I stopnia – inżynierskie i II stopnia – magisterskie

Rodzaj studiów: studia dwustopniowe: stopień I – inżynierski, stopień II – magisterski.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry).Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier. Ponadto na tym kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia naukowego – doktor w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • geoinformatyka
KIERUNEK STUDIÓW: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia I stopnia – inżynierskie i II stopnia – magisterskie

Rodzaj studiów: studia dwustopniowe: I stopień – inżynierski, II stopień – magisterski. Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), a II stopnia 1,5 roku (3 semestry).

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

 • rozwój regionalny

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • rozwój regionalny i wycena nieruchomości
 • geoinformacja (nowość od roku 2018/2019)
KIERUNEK STUDIÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Rodzaj studiów: studia stacjonarne dwustopniowe: stopień I – inżynierski, stopień II – magisterski. Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), a studia II stopnia 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier architekt krajobrazu, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier architekt krajobrazu.

Forma studiów: studia stacjonarne

Specjalności: studia stacjonarne I i II stopnia: bez specjalności

KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Rodzaj studiów: studia stacjonarne dwustopniowe: I stopień – inżynierski, stopień II – magisterski. Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), a II stopnia 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier, a po ukończeniu studiów II stopnia tytuł: magister inżynier.

Ponadto na tym kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia naukowego: doktor w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

Forma studiów: studia stacjonarne

Specjalności: studia stacjonarne I stopnia bez specjalności

studia stacjonarne II stopnia:

 • gospodarka wodna
 • inżynieria melioracyjna

Wydział Biotechnologii i  Ogrodnictwa

KIERUNEK STUDIÓW: BIOTECHNOLOGIA

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej) i  egzaminem z  przedmiotów kierunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł inżynier.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne

Specjalność: biotechnologia stosowana

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia to studia magisterskie, trwające 1,5 roku (3 semestry), kończące się egzaminem dyplomowym magisterskim, absolwent uzyskuje tytuł magister inżynier i ma prawo do ubiegania się o przyjęciena III stopień kształcenia obejmujący 4 letnie studia doktoranckie.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Forma: studia stacjonarne

Specjalności: 

 • analityka biotechnologiczna
 • biotechnologia stosowana
KIERUNEK STUDIÓW: OGRODNICTWO

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I  stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent studiów I stopnia kierunku ogrodnictwo uzyskuje tytuł inżynier.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: 

 • ogrodnictwo z marketingiem
 • agroekologia i ochrona roślin
 • bioinżynieria

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry). Po ukończeniu studiów II stopnia i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magister inżynier i  ma prawo ubiegania się o  przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: 

 • rośliny warzywne
 • sadownictwo i uprawa winorośli
 • rośliny ozdobne
 • agroekologia i ochrona roślin
 • bioinżynieria
KIERUNEK STUDIÓW: SZTUKA OGRODOWA

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej) i egzaminem z  przedmiotów kierunkowych. Absolwenci otrzymują tytuł inżynier.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia, studia magisterskie, trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magister inżynier i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie na III stopień kształcenia obejmujący 4-letnie studia doktoranckie.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów: I stopień obejmuje studia inżynierskie trwające 3,5 roku (7 semestrów).

Absolwent studiów I stopnia kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych uzyskuje tytuł inżynier. Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów:

II stopień obejmuje studia magisterskie trwające 1,5 roku (3 semestry).

Absolwent uzyskuje tytuł magister inżynier.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne

KIERUNEK STUDIÓW: INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURAL SCIENCE

Studia II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia - magisterskie trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł magister.

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne w języku angielskim

KIERUNEK STUDIÓW: ENVIRONMENTAL AND PLANT BIOTECHNOLOGY

Studia II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry)

Profil studiów: ogólnoakademicki w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Forma: studia stacjonarne w języku angielskim


Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

KIERUNEK STUDIÓW: TRANSPORT I LOGISTYKA

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I  stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • transport specjalistyczny i spedycja
 • systemy informatyczne w logistyce
 • zarządzanie w logistyce
KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA BIOSYSTEMÓW

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów:

studia I  stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • inżynieria bioweterynaryjna
 • infrastruktura techniczna
 • mechatronika w inżynierii biosystemów
KIERUNEK STUDIÓW: TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Studia I stopnia - inżynierskie

W 2012 r. nagrodzony nagrodą Ministra za najlepszy program studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

Rodzaj studiów: Studia I stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • mechatronika
 • technika i energetyka produkcji
 • techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • mechatronika
 • ekoenergetyka
 • techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej
 • inżynieria rolnicza i spożywcza
KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I  stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • inżynieria produkcji
 • organizacja i zarządzanie

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • inżynieria przetwórstwa spożywczego
 • infrastruktura i logistyka
 • inżynieria systemów przechowalniczych
KIERUNEK STUDIÓW: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzajstudiów: studia I  stopnia - inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • odnawialne źródła energii
 • gospodarka odpadami

Studia II stopnia - magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia - magisterskie trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • odnawialne źródła energii
 • gospodarka odpadami
 • systemy energetyczne w budynkach

Wydział Technologii Żywności

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: studia stacjonarne:

 • technologia żywności
 • żywienie człowieka
 • bioinżynieria i bioprocesy

studia niestacjonarne:

 • technologia żywności

STUDIA II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: studia II stopnia, magisterskie, trwają 3 semestry. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci uzyskują tytuł magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności studia stacjonarne:

 • technologia żywności
 • żywienie człowieka z dietetyką

studia niestacjonarne:

 • technologia żywności
KIERUNEK: DIETETYKA

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie i II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżynier.

Studia II stopnia, magisterskie stacjonarne, trwają 3 semestry, a niestacjonarne 4 semestry. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne (I i II stopnia), studia niestacjonarne (II stopnia)

KIERUNEK: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie i II STOPNIA – magisterskie

Rodzaj studiów: studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżynier.

Studia II stopnia, magisterskie, trwają 3 semestry. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci uzyskują tytuł magister inżynier.

Forma studiów: studia stacjonarne

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie o profilu praktycznym

Rodzaj studiów: studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżynier.

Forma: studia stacjonarne


Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

KIERUNEK STUDIÓW: WETERYNARIA

Jednolite studia magisterskie

Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie, trwają 5,5 roku (11 semestrów). Absolwenci studiów weterynaryjnych otrzymują dyplom lekarza weterynarii.

Forma: studia stacjonarne

Profil absolwenta: W  wyniku odbytych studiów absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, dotyczącą: budowy i funkcjonowania organizmów zwierzęcych, chowu i  hodowli zwierząt, istoty czynników chorobotwórczych i  patogenezy chorób, działania i zasad stosowania leków, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych i niezakaźnych, stosowania technik chirurgicznych, weterynaryjnych aspektów ochrony zdrowia konsumenta oraz uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem tego zawodu. Absolwenci studiów na kierunku weterynaria otrzymują dyplom lekarza weterynarii (stanowiący podstawę do  uzyskania prawa wykonywania zawodu) zezwalający na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, pracę w zakładach i placówkach weterynaryjnych, w tym Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w  laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i  instytutach badawczych, względnie też kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Lekarze weterynarii są  również zatrudniani w  Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej. Przed absolwentami kierunku weterynaria stoją także możliwości zatrudnienia za granicą, w  tym w  organizacjach międzynarodowych (FAO, WHO, WTO i temu podobnych) oraz agendach Unii Europejskiej -szczególnie w  Dyrekcji Generalnej Zdrowie i  Ochrona Konsumenta oraz Europejskim Biurze ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Program kształcenia na kierunku weterynaria obejmuje (minimum) 5100 godzin zajęć i praktyk przekładających się na 330 punktów ECTS.

Studia na tym kierunku obejmują treści z zakresu: przedmiotów podstawowych: fizyka, chemia, biologia, matematyka stosowana w naukach biologicznych; przedmiotów szczegółowych obejmujących następujące dziedziny:

 • nauki podstawowe: anatomia z histologią i embriologią, fizjologia, biochemia, genetyka, farmakologia, farmacja, toksykologia, mikrobiologia, immunologia, epidemiologia, etyka zawodowa;
 • nauki kliniczne: położnictwo, patologia z  anatomią patologiczną, parazytologia, chirurgia ogólna z  anestezjologią, diagnostyka laboratoryjna i  kliniczna, zajęcia kliniczne dotyczące chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgii i rozrodu zwierząt domowych, chorób drobiu i innych zwierząt, profilaktyka, radiologia, rozród i zaburzenia rozrodu, państwowa służba weterynaryjna i ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne i medycyna sądowa, postępowanie terapeutyczne, propedeutyka;
 • produkcja zwierzęca: technologie w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, agronomia, ekonomika rolnictwa, chów i hodowla zwierząt, higiena weterynaryjna, etologia i ochrona zwierząt;
 • higiena żywności: inspekcja i  kontrola środków żywienia zwierząt oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, higiena i technologia żywności, kształcenie praktyczne, w  tym w  ubojniach i  zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;przedmiotów dodatkowych: języka łacińskiego, języka obcego nowożytnego i przedmiotów humanistycznych, podstaw informatyki, wychowania fizycznego.

Nauczanie jednego lub kilku przedmiotów w obrębie każdego zakresu odbywa się w  ramach lub w  związku z  innymi przedmiotami. Kształcenie praktyczne przebiega w formie praktyk i staży realizowanych pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Rekrutacja na kierunek weterynaria prowadzona jest wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy.

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny Wieczorowy
bioinżynieria zwierząt Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ichtiobiologia rybactwo śródlądowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biosystemów Inżynier Stacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka ogrodowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technika rolnicza i leśna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie