Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rok założenia: 1944 | Rektor: prof. dr hab. Marian Wesołowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym. Tradycje uniwersyteckie uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Obecnie kształci studentów na 7 wydziałach, 22 kierunkach i 55 specjalnościach, na których studiuje ponad 10 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, jak również znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe, nowoczesne metody nauczania czy też możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach dydaktycznych, systemie mobilności studentów MOSTAR dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Udział w programach międzynarodowych umożliwia realizację praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie oraz części studiów w zagranicznej uczelni i międzynarodowym otoczeniu, co przyczynia się do poprawy znajomości języków obcych, sprzyja nawiązaniu nowych znajomości oraz poznanie innych kultur. W ramach obowiązkowej praktyki lub do pracy sezonowej w czasie wakacji studenci i absolwenci mogą wyjechać do Wielkiej Brytanii i Holandii.

W ramach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uczelnia oferuje naukę języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania. Każdy moduł językowy, oprócz języka ogólnego zawiera elementy języka fachowego. Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele służą pomocą studentom podczas konsultacji. Ponadto prowadzimy płatne kursy języka specjalistycznego, kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatu językowego TELC. Studium organizuje każdego roku tematyczne imprezy w ramach Dnia Języków Obcych mające na celu propagowanie interkulturowości poprzez liczne prezentacje, zabawy i konkursy językowe.

Uczelnia oferuje stypendia dla studentów: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi. Studenci mogą skorzystać z oferty zamieszkania w Domach Studenckich w Lublinie i Zamościu. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie istnieje możliwość rozwijania i realizacji zainteresowań naukowych w Studenckich Kołach Naukowych, artystycznych w Zespole Pieśni i Tańca „Jawor”, Chórze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i sportowych w Akademickim Związku Sportowym. Uczelnia dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Prężnie działa Samorząd Studencki, który angażuje i zachęca studentów do aktywnego udziału w życiu akademickim. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy, nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami oraz współpracuje i działa w obrębie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Na Uczelni czekają na Ciebie ciekawe zajęcia dydaktyczne, koledzy i koleżanki oraz przyjazna atmosfera. Zapraszamy.

Kierunki studiów

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-60-31; (81) 445-66-44, (81) 445-69-46;
e-mail: dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl

ROLNICTWO
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • agronomia - stacjonarne i niestacjonarne
 • agroturystyka - stacjonarne i niestacjonarne
 • agrobiznes -  stacjonarne i niestacjonarne
 • kształtowanie środowiska -  stacjonarne
 • rolnictwo ekologiczne – stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

TOWAROZNAWSTWO
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • obrót towarowy i obsługa celna - stacjonarne i niestacjonarne
 • zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych - stacjonarne i niestacjonarne

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności: (dotyczą studiów drugiego stopnia)

 • alternatywne źródła energii – stacjonarne
 • gospodarka odpadami - stacjonarne

EKONOMIA
studia pierwszego stopnia
specjalności:

 • ekonomika systemu agrożywnościowego - stacjonarne i niestacjonarne
 • handel - stacjonarne i niestacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

LEŚNICTWO
studia pierwszego stopnia
specjalności:

 • gospodarka leśna – stacjonarne i niestacjonarne
 • ochrona zasobów leśnych i środowiska – stacjonarne i niestacjonarne
 • gospodarka łowiecka – stacjonarne i niestacjonarne
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-66-61; (81) 445-65-65;
e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl

WETERYNARIA
studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Studia trwają 5,5 roku (11 semestrów). 

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-66-11; (81) 445-69-91; (81) 445-65-81
e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl

ZOOTECHNIKA
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt - stacjonarne i niestacjonarne
 • hodowle amatorskie - stacjonarne
 • hodowla koni i jeździectwo - stacjonarne
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych - stacjonarne
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich - stacjonarne
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych - stacjonarne
 • hodowla i użytkowanie koni – niestacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA
studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
specjalności na studiach stacjonarnych:

 • zarządzanie zasobami wód i torfowisk -  stacjonarne
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu -  stacjonarne
 • ochrona zasobów faunistycznych -  stacjonarne
 • proekologiczne systemy produkcji żywności -  stacjonarne
 • zagrożenia środowiskowe -  stacjonarne

BIOLOGIA 
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalność:

 • biologia stosowana – stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
 • biologia stosowana – niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
 • specjalność nauczycielska nauczanie biologii i chemii
 • stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-65-05; (81) 445-68-67
e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl

OGRODNICTWO
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • produkcja ogrodnicza i zielarska - stacjonarne i niestacjonarne
 • tereny zieleni i dekoracje roślinne - stacjonarne
 • ochrona roślin i środowiska przyrodniczego - stacjonarne
 • tereny zieleni – niestacjonarne
 • zarządzanie w ogrodnictwie - stacjonarne
 • ekoturystyka - stacjonarne

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • architektura parków i ogrodów – stacjonarne
 • architektura krajobrazu otwartego - stacjonarne
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-66-32.; (81) 445-65-02
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • infrastruktura techniczna obszarów wiejskich
 • stacjonarne i niestacjonarne
 • inżynieria gastronomiczna -  stacjonarne i niestacjonarne
 • informatyka w inżynierii rolniczej -  stacjonarne i niestacjonarne
 • inżynieria żywności -  stacjonarne i niestacjonarne
 • technika motoryzacyjna i energetyka -  stacjonarne i niestacjonarne
 • inżynieria kształtowania środowiska  - niestacjonarne II stopień
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka -  stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami -  stacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego -  stacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
studia pierwszego stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • obsługa informatyczna produkcji rolniczej - stacjonarne i niestacjonarne
 • systemy komputerowego wspomagania w przemyśle spożywczym

GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
studia pierwszego stopnia
specjalność:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości- stacjonarne

TRANSPORT
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
specjalność:

 • transport żywności -  stacjonarne i niestacjonarne
 • logistyka transportu – stacjonarne i niestacjonarne

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Dziekanat:
20- 950 Lublin, ul. Skromna 8;
tel. (81) 462-33-88; (81) 462-33-74; (081) 462-33-72;
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
studia pierwszego i drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
specjalności na studiach II stopnia:

 • żywienie człowieka -  stacjonarne i niestacjonarne
 • przetwórstwo żywności -  stacjonarne i niestacjonarne

BIOTECHNOLOGIA
studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
studia niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia

DIETETYKA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH ROLNICZYCH z siedzibą w ZAMOŚCIU

Dziekanat:
22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102
tel. (84) 677-27-05; (84) 677-27-06;
e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl

ROLNICTWO
studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:

 • ochrona środowiska rolniczego - stacjonarne i niestacjonarne
 • agroturystyka - stacjonarne
 • agrobiznes - stacjonarne i niestacjonarne

BIOLOGIA
studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technika rolnicza i leśna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Kierunek unikatowy - jedyny taki w Polsce!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie