Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rok założenia: 1944 | Rektor: prof. dr hab. Marian Wesołowski


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym. Tradycje uniwersyteckie uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny.  Obecnie kształci studentów na 7 wydziałach, 22 kierunkach i 55 specjalnościach, na których studiuje ponad 10 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. 

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, jak również znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe, nowoczesne metody nauczania czy też możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach dydaktycznych, systemie mobilności studentów MOSTAR dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Udział w programach międzynarodowych umożliwia realizację praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie oraz części studiów w zagranicznej uczelni i międzynarodowym otoczeniu, co przyczynia się do poprawy znajomości języków obcych, sprzyja nawiązaniu nowych znajomości oraz poznanie  innych kultur. W ramach obowiązkowej praktyki lub do pracy sezonowej w czasie wakacji studenci i absolwenci mogą wyjechać do Wielkiej Brytanii i Holandii.

W ramach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uczelnia oferuje naukę języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania. Każdy moduł językowy, oprócz języka ogólnego zawiera elementy języka fachowego. Nasi wysoko wykwalifikowani nauczyciele służą pomocą studentom podczas konsultacji. Ponadto prowadzimy płatne kursy języka specjalistycznego, kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatu językowego TELC. Studium organizuje każdego roku tematyczne imprezy w ramach Dnia Języków Obcych mające na celu propagowanie interkulturowości poprzez liczne prezentacje, zabawy i konkursy językowe.


Uczelnia oferuje stypendia dla studentów: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogi. Studenci mogą skorzystać z oferty zamieszkania w Domach Studenckich w Lublinie i Zamościu.


W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie istnieje możliwość rozwijania i realizacji zainteresowań naukowych w Studenckich Kołach Naukowych, artystycznych w Zespole Pieśni i Tańca „Jawor”, Chórze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i sportowych w Akademickim Związku Sportowym. Uczelnia dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Prężnie działa Samorząd Studencki, który angażuje i zachęca studentów do aktywnego udziału w życiu akademickim. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy, nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami oraz współpracuje i działa w obrębie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.


Na Uczelni czekają na Ciebie ciekawe zajęcia dydaktyczne, koledzy i koleżanki oraz przyjazna atmosfera. Zapraszamy.Władze Uczelni
Rektor
prof. dr hab. Marian Wesołowski

Prorektorzy:
Ds. studenckich i dydaktyki: prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. Edward Pałys
Ds. kadr i funduszy inwestycyjnych: prof. dr hab. Krzysztof Kostro
Kierunki studiówWYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-60-31; (81) 445-66-44, (81) 445-69-46;
 
 • ROLNICTWO
  studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:
agronomia - stacjonarne i niestacjonarne
agroturystyka - stacjonarne i niestacjonarne
agrobiznes -  stacjonarne i niestacjonarne
kształtowanie środowiska -  stacjonarne
rolnictwo ekologiczne – stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia


 • TOWAROZNAWSTWO
  studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:
obrót towarowy i obsługa celna
stacjonarne i niestacjonarne
zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych
stacjonarne i niestacjonarne

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
  studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności: (dotyczą studiów drugiego stopnia)
alternatywne źródła energii – stacjonarne
gospodarka odpadami - stacjonarne

 • EKONOMIA
  studia pierwszego stopnia
specjalności:
ekonomika systemu agrożywnościowego - stacjonarne i niestacjonarne
handel - stacjonarne i niestacjonarne

 • TURYSTYKA I REKREACJA
  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 • LEŚNICTWO
  studia pierwszego stopnia
specjalności:
gospodarka leśna – stacjonarne i niestacjonarne
ochrona zasobów leśnych i środowiska – stacjonarne i niestacjonarne
gospodarka łowiecka – stacjonarne i niestacjonarne
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
 
Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-66-61; (81) 445-65-65;
e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl

 • WETERYNARIA
  studia jednolite magisterskie
  stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Studia trwają 5,5 roku (11 semestrów). 


WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-66-11; (81) 445-69-91; (81) 445-65-81


 • ZOOTECHNIKA
  studia pierwszego i drugiego stopnia

specjalności:
hodowla i użytkowanie zwierząt - stacjonarne i niestacjonarne
hodowle amatorskie - stacjonarne
hodowla koni i jeździectwo - stacjonarne
towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych - stacjonarne
doradztwo i rozwój obszarów wiejskich - stacjonarne
produkcja i marketing pasz przemysłowych - stacjonarne
hodowla i użytkowanie koni – niestacjonarne

 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

specjalności na studiach stacjonarnych:
• zarządzanie zasobami wód i torfowisk -  stacjonarne
ochrona i kształtowanie krajobrazu -  stacjonarne
ochrona zasobów faunistycznych -  stacjonarne
proekologiczne systemy produkcji żywności -  stacjonarne
zagrożenia środowiskowe -  stacjonarne

 • BIOLOGIA 
  studia pierwszego i drugiego stopnia

specjalność:
biologia stosowana – stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
biologia stosowana – niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
specjalność nauczycielska nauczanie biologii i chemii
- stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-65-05; (81) 445-68-67
e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl


 • OGRODNICTWO – studia pierwszego i drugiego stopnia

specjalności:
produkcja ogrodnicza i zielarska - stacjonarne i niestacjonarne
tereny zieleni i dekoracje roślinne - stacjonarne
ochrona roślin i środowiska przyrodniczego - stacjonarne
tereny zieleni – niestacjonarne
zarządzanie w ogrodnictwie - stacjonarne
ekoturystyka - stacjonarne

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  studia pierwszego i drugiego stopnia

specjalności:
architektura parków i ogrodów – stacjonarne
architektura krajobrazu otwartego - stacjonarne

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-66-32.; (81) 445-65-02
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl

 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
  studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:
infrastruktura techniczna obszarów wiejskich
- stacjonarne i niestacjonarne
inżynieria gastronomiczna -  stacjonarne i niestacjonarne
informatyka w inżynierii rolniczej -  stacjonarne i niestacjonarne
inżynieria żywności -  stacjonarne i niestacjonarne
technika motoryzacyjna i energetyka -  stacjonarne i niestacjonarne
inżynieria kształtowania środowiska  - niestacjonarne II stopień
odnawialne źródła energii i ekoenergetyka -  stacjonarne i niestacjonarne


 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:
• inżynieria zarządzania produkcją i usługami -  stacjonarne
zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego -  stacjonarne

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
  studia pierwszego stopnia
specjalności:
obsługa informatyczna produkcji rolniczej - stacjonarne i niestacjonarne
systemy komputerowego wspomagania w przemyśle spożywczym
stacjonarne i niestacjonarne

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
  studia pierwszego stopnia
specjalność:
geodezja rolna i wycena nieruchomości- stacjonarne

 • TRANSPORT
  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
specjalność:
transport żywności -  stacjonarne i niestacjonarne
logistyka transportu – stacjonarne i niestacjonarne

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
  studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII


Dziekanat:
20- 950 Lublin, ul. Skromna 8;
tel. (81) 462-33-88; (81) 462-33-74; (081) 462-33-72;

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
  studia pierwszego i drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne
specjalności na studiach II stopnia:
żywienie człowieka -  stacjonarne i niestacjonarne
przetwórstwo żywności -  stacjonarne i niestacjonarne

 • BIOTECHNOLOGIA
  studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
  studia niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia

 • DIETETYKA
  studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH ROLNICZYCH z siedzibą w ZAMOŚCIU

Dziekanat:
22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 102
tel. (84) 677-27-05; (84) 677-27-06;
e-mail: dziekanat.zamosc@up.lublin.pl


 • ROLNICTWO
  studia pierwszego i drugiego stopnia
specjalności:
ochrona środowiska rolniczego - stacjonarne i niestacjonarne
agroturystyka - stacjonarne
agrobiznes - stacjonarne i niestacjonarne

 • BIOLOGIA
  studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne


 
Więcej informacji:
Dział Organizacji Studiów

20-950 Lublin ul. Akademicka 13, pok. 264
tel. (81) 445-66-45, (81) 445-68-85
www.up.lublin.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technika rolnicza i leśna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie