Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. dr hab. Piotr Borek

To najstarsza, a zarazem najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce,
która swoje 75-letnie tradycje  i doświadczenie łączy z nowoczesnością
i innowacyjnością.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50  kierunkach studiów.  Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Biuro Współpracy z Absolwentami , aż 84%  ankietowanych absolwentów  poleca studia na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. 

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny. 

Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim "Educatus", studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom  i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. 

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Poza budynkami w których realizowana jest dydaktyka uczelnie podsiada również najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora, Centrum Sportu i Rekreacji, oraz Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.  Ważnym zapleczem uczelni jest także nowoczesne zaplecze mieszkaniowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak” na  ul. Armii Krajowej, „Atol” na ul. Grochowej oraz „Zaułek”na ul. Piekarskiej. 

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Akademickie Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty. 

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH 

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGICZNE

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH - FILOLOGICZNE:

KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

STUDIA II STOPNIA


STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów: 

Lista kierunków i szczegółowe informacje : studiapodyplomowe.up.krakow.pl


Lista kierunków dostępnych podczas rekrutacji 2023/2024

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH :

ADMINISTRACJA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

(z językiem wykładowym angielskim) stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski (P lub R), znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EKONOMIA SPOŁECZNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

GEOGRAFIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
geografia fizyczna, geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska) (tylko niestacjonarne), geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska) (tylko stacjonarne), geografia z przyrodą (nauczycielska), geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska), geoinformacja, geomonitoring, geoturystyka, przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem geograficznym,
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)

GEOPOLITYKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
geoinformacja, gospodarka odnawialnymi źródłami energii, gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej, rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie środowiskiem geograficznym
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (P lub R) – preferowana* geografia (R)

POLITOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

POLITYKA SPOŁECZNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

PRACA SOCJALNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
asystent rodziny, organizator pomocy instytucjonalne
kryteria:
język polski (P lub R)

PRAWO

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz historia lub wiedza o społeczeństwie (P lub R); w przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów decydować będzie kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny (P lub R)

PSYCHOLOGIA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna
kryteria:
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (P lub R)

SOCJOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home
kryteria:
język polski lub historia (P lub R)

TURYSTYKA I REKREACJA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
animacja w turystyce i rekreacji, geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość w turystyce, turystyka międzynarodowa, turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej (tylko stacjonarne)
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
język polski (P lub R)

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
asystentura medyczna, ubezpieczenia społeczne
kryteria:
język polski (P lub R)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGICZNE:

PEDAGOGIKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
społeczno-opiekuńcza, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
kryteria:
język polski (P lub R)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
nauczycielska
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R); sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, logopedia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju
kryteria:
język polski (P lub R)


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH:

ARCHITEKTURA INFORMACJI

studia licencjackie, stacjonarne niestacjonarne,
kryteria:
język polski (P lub R)

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home,
kryteria:
język polski lub historia (P lub R)

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

FILOZOFIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

HISTORIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home
specjalności:
antropologia historyczna, historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
kryteria:
język polski lub historia (P lub R)

KOGNITYWISTYKA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
matematyka lub język obcy nowożytny (P lub R)

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz język obcy (P lub R)

LOGOPEDIA

studia licencjackie, stacjonarne,
kryteria:
język polski (P lub R); sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH - FILOLOGICZNE:

FILOLOGIA ANGIELSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
nauczycielska, nienauczycielska,
kryteria:
język angielski (R)

FILOLOGIA GERMAŃSKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego, nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym›, nienauczycielska – język niemiecki w biznesie, studia stacjonarne,
kryteria:
studia stacjonarne: język niemiecki lub inny język obcy nowożytny (P lub R); studia niestacjonarne: język niemiecki (P lub R)

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
języki specjalistyczne i tłumaczenie,
kryteria:
język hiszpański lub inny język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski oraz język polski (P lub R)

FILOLOGIA POLSKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
edytorstwo, komunikacja społeczna i medialna, nauczycielska (polonistyczna)
kryteria:
język polski (P lub R)

FILOLOGIA ROMAŃSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
filologia romańska nauczycielska, filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany,
kryteria:
język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)

FILOLOGIA ROSYJSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem francuskim, filologia rosyjska z językiem hiszpańskim, przekładoznawcza,
kryteria:
język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (P lub R)

FILOLOGIA WŁOSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
język włoski stosowany,
kryteria:
język polski oraz język obcy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R) 


KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI

DESIGN

studia licencjackie, stacjonarne,
kryteria:
świadectwo maturalne, przegląd portfolio i egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe

DIGITAL DESIGN

studia licencjackie, stacjonarne,
kryteria:
świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna; egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych

GRAFIKA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny (rysunek, ilustracja fragmentu tekstu, zadanie projektowe)

MALARSTWO

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I EDUKACJA

studia licencjackie, stacjonarne
specjalności:
nauczycielska, animacja kultury
kryteria:
świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I MEDIA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd oryginałów prac, egzamin praktyczny: zadanie kompozycyjne

KOMUNIKACJA WIZUALNA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne, egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowo-projektowych, rozmowa kwalifikacyjna 


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

BIOINFORMATYKA

studia inżynierskie, stacjonarne,
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* informatyka, biologia, fizyka lub matematyka (R)

BIOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
biologia (nauczycielska), biologia z modułem chemia (nauczycielska)
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R)

CHEMIA – NAUCZYCIEL CHEMII

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
nauczanie chemii z nauczaniem przyrody, nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej,
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* chemia, matematyka (R)

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie inżynierii produkcji (tylko stacjonarne), technika z informatyką (nauczycielska)
kryteria:
średnia wyników z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100%, z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

FIZYKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
nauczycielska, fizyka materii – nienauczycielska
kryteria:
matematyka oraz język obcy nowożytny (P lub R)

INFORMATYKA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
administracja systemami informatycznymi, multimedia i technologie internetowe,
kryteria:
jeden z przedmiotów: matematyka, informatyka (P lub R)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

studia inżynierskie, stacjonarne
specjalności:
bezpieczeństwo technologii informacyjnych, bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100% z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

MATEMATYKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
analiza danych (tylko stacjonarne), matematyka (nauczycielska), matematyka z informatyką (nauczycielska) (tylko stacjonarne)
kryteria:
matematyka (P lub R)

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia inżynierskie, stacjonarne
specjalności:
odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskiem geograficznym
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana*: biologia, chemia, geografia lub fizyka (R)

STUDIA II STOPNIA

ADMINISTRACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

ART & DESIGN

stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

stacjonarne i niestacjonarne

BIOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA GERMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ROMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA

stacjonarne

FILOLOGIA WŁOSKA

stacjonarne

FILOZOFIA

stacjonarne i niestacjonarne

FIZYKA

stacjonarne

GEOGRAFIA

stacjonarne i niestacjonarne

GEOPOLITYKA 

stacjonarne i niestacjonarne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

stacjonarne i niestacjonarne

GRAFIKA

stacjonarne

HISTORIA

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

INFORMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

stacjonarne i niestacjonarne

LOGOPEDIA

stacjonarne

MATEMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

ODNOWA BIOLOGICZNA

niestacjonarne

PEDAGOGIKA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITYKA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

stacjonarne

SZTUKA I EDUKACJA

stacjonarne

SZTUKA WSPÓŁCZESNA

stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

stacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
art & design II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo państwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka Inżynier Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny
design I stopnia Stacjonarny
digital design I stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka - mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
komunikacja wizualna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny
odnowa biologiczna II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia Stacjonarny
sztuka i edukacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka i media I stopnia Stacjonarny
sztuka współczesna II stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w służbach społecznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 •  
 • Telefon: 12 662 60 14
 • Fax: 12 637 22 43
 • Email: info@up.krakow.pl
 • Strona: http://www.up.krakow.pl


Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia polska
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Etyka – mediacje i negocjacje
 • Filozofia
 • Kogniwistyka
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 515
telefon 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Fizyka

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Art & design
 • Grafika
 • Design
 • Komunikacja wizualna

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Historia
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 403N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Informatyka

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Malarstwo
 • Sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Matematyka

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Architektura informacji
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa

Instytut Neofilologii
ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia angielska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 310
telefon 12 662 67 44
filologia.germanska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia germańska

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl
filologia.romanska@up.krakow.pl
filologia.wloska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia hiszpańska
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia rosyjska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika specjalna

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Psychologia

Instytut Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Praca socjalna
 • Zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki Mediów
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Digital Design
 • Sztuka i media
 • Sztuka współczesna

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zapraszamy 25 kwietnia 2023 od 9.00 do 14.00 do naszej Auli Głównej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

czytaj dalej

Rekrutacja śródroczna 2022/2023 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

15 stycznia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja śródroczna. Będzie można zapisać się na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów w roku 2021 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

ZAPRASZAMY

czytaj dalej

Co robi nauczyciel po Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który nie pracuje w szkole?

… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i skonsternowany zapytał mnie jeszcze raz. Powtórzyłem, że chcę uczyć i rozwijać ludzi i po to tu jestem... – rozmowa z Jackiem Sysakiem, absolwentem filologii polskiej, nauczycielem, który nie uczy w szkole, a jednak pracuje w zawodzie.

czytaj dalej

O tym co fortepian ma wspólnego z psychologią

Psychologia jest kierunkiem, który od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

czytaj dalej

INSTYTUT MALARSTWA I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UP w Krakowie

zaprasza na studia II stopnia: Sztuka i Edukacja oraz Malarstwo

czytaj dalej

Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca

czytaj dalej

Nie miałem wątpliwości – jeśli podyplomówka to tylko na UP!

Rozmowa z Hilarym absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

czytaj dalej

Autorka książek, z „niepolonistyczną pracą w tle” - Aneta Grabowska

Aneta jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia z filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską z oligofrenopedagogiką. W rozmowie z Renatą Gasek opowiada o pisaniu książek, pracy z dziećmi i o tym dlaczego lepiej wybrać studia humanistyczne niż być kiepskim inżynierem.

czytaj dalej

Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!

Wybierz studia na UP

czytaj dalej

3,2,1 ZACZYNAMY!!!

17 marca 2021 r. – Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

czytaj dalej

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

ostatnie dni rekrutacji, ostatnie wolne, ostania szansa na podjęcie dobrej decyzji.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane