Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

studia pierwszego stopnia,
profil ogólnoakademicki
Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Cel studiów

Studia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem badań w naukach kognitywnych, to znaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka i innych zwierząt z różnych perspektyw dziedzinowych, a także z filozoficznymi i etycznymi wnioskami, jakie można na podstawie tej wiedzy wyciągnąć. Ponadto studenci zapoznają się z podstawami informatyki oraz z najnowszymi sposobami modelowania zdolności poznawczych w systemach sztucznych. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kognitywistyki dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu filozofii, psychologii, informatyki, biologii, teorii informacji i komunikacji, lingwistyki i etyki w zakresie, w jakim dyscypliny te dotyczą problematyki kognitywistycznej, to jest biologicznych (neurofizjologicznych) mechanizmów poznawczych i komunikacyjnych, ich językowych uwarunkowań, a także ich komputerowych modeli. Student dysponuje gruntowną wiedzą z filozofii umysłu i epistemologii oraz psychologii poznawczej. Ponadto ma wiedzę na temat problemów etycznych i bioetycznych, które wiążą się z badaniami prowadzonymi we wspomnianych dyscyplinach. W rezultacie dobrze zna naturę człowieka, jego system motywacyjno-emocjonalny, różne formy myślenia i komunikowania się oraz dysponuje umiejętnościami, które pomagają współpracować z innymi i sprawnie działać w świecie.

Posiada podstawowe umiejętności prowadzenia badań naukowych w ramach wymienionych szczegółowych dyscyplin nauk o poznaniu, budowania i oceny wartości argumentów w filozofii umysłu, a także podstawowe umiejętności konstruowania algorytmów i programowania w jednym z popularnych języków programowania. Orientuje się w szerokim zakresie problematyki dyscyplin szczegółowych, dzięki czemu potrafi rozpoznać charakter problemów badawczych i przyporządkować je do odpowiedniej dziedziny. Dąży do pogłębienia wiedzy w wybranej dziedzinie nauki. Rozumie hipotetyczny charakter wiedzy empirycznej i jest gotów na zmianę przekonań w świetle nowych faktów i teorii. Rozpoznaje i uznaje odpowiedzialność etyczną wiążącą się z pracą naukową, w szczególności w związku z badaniami prowadzonymi na istotach ludzkich i zwierzętach.

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych, w tym w szczególności na kierunkach związanych z filozofią, psychologią, językoznawstwem i informatyką.
 

Powiązane kierunki

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane