Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rok założenia: 1944

przejdź do spisu treści

Jednolite Studia Magisterskie

Analityka medyczna

Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat  (10 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 3700
Liczba punktów ECTS: minimum 300
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii i toksykologii.

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Nabywa praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, np. pobieranie i przygotowywanie materiału do badań, wykonywanie badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzowanie i interpretacja wyników badań, rozwiązywanie problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.

Absolwent kierunku analityka medyczna jest przygotowany do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej.

Farmacja

Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów) oraz  staż  w  aptece
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5300
Liczba punktów ECTS: minimum 330
Tytuł zawodowy: magister farmacji
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl 

Studia przygotowują do działalności zawodowej i naukowej na najwyższym poziomie. Uczą profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, udziału w badaniach klinicznych oraz zarządzania w obszarze farmacji.

W ramach kierunku funkcjonują 4 bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa.

Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki: 1 miesiąc w aptece ogólnodostępnej (po 3. roku studiów), 1 miesiąc w aptece szpitalnej (po 4. roku studiów) oraz 6 miesięcy w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej po obronie pracy magisterskiej.

Uzyskanie dyplomu magistra farmacji daje możliwość zatrudnienia w aptekach na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach oraz instytucjach państwowych, samo-rządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, laboratoriach analitycznych, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, jak też jednostkach kontrolno-pomiarowych z dziedziny higieny, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska.

Fizjoterapia

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie
Forma: stacjonarne
Czas kształcenia: 5  lat  (10 semestrów)
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób chorych i niepełnosprawnych.

Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz dyscyplin pokrewnych. Program kształcenia dotyczy teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej. Obejmuje kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych fizjoterapii. Student uczy się testów funkcjonalnych wykorzystywanych podczas doboru metod terapeutycznych stosownych do stanu funkcjonalnego pacjenta, a także jego wieku i płci oraz prowadzenia kontroli uzyskiwanych efektów terapii w celu weryfikacji oraz modyfikacji prowadzonego programu postępowania fizjoterapeutycznego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a także do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w jednostkach ochrony zdrowia.

Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach doktoranckich – studiach trzeciego stopnia.

Lekarski

Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne ; niestacjonarne
Czas kształcenia: 6 lat (12 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5700
Liczba punktów ECTS: minimum 360
Tytuł zawodowy: lekarz
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im.

Jaki ogrom wiedzy i doświadczenia stoi za każdym, wydawać by się mogło prostym „wypisaniem recepty”, wie tylko ten, kto sam tą wiedzę posiadł. Poznawanie tajników sztuki medycznej jest niesamowicie ciekawą drogą, trwającą całe życie, stale przynoszącą nowe doświadczenia. Pierwszy etap tej drogi trwa 6 lat, odbywa się w murach uczelni medycznej i kończy uzyskaniem tytułu lekarza. Student kierunku lekarskiego od początku zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając zarówno jego obraz makroskopowy, mikroskopowy jak i  procesy w nim zachodzące. Ten okres edukacji ma na celu gruntowne przygotowanie do wejścia w nauczanie przedmiotów klinicznych, przekazujących wiedzę o chorobach, ich leczeniu i zapobieganiu. Absolwent kierunku lekarskiego jest doskonale przygotowany teoretycznie i praktycznie do wejścia w kolejne etapy poznawania różnych dziedzin medycyny w ramach szczegółowych specjalizacji. W trakcie studiów każdy ma możliwość rozwinięcia swoich własnych zainteresowań naukowych poprzez działalność w kołach naukowych oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Studia na kierunku lekarskim to także możliwość doskonalenia umiejętności klinicznych poprzez staże wakacyjne w placówkach służby zdrowia. Studia na kierunku lekarskim to w końcu możliwość poznania wielu wspaniałych osób, a zawarte przyjaźnie trwają wiele lat, a może i całe życie…

Absolwent kierunku lekarskiego

  • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędną do wykonywania zawodu lekarza,
  • potrafi skutecznie przeciwdziałać stanom zagrożenia życia oraz udzielać pierwszej pomocy,
  • posiada umiejętność myślenia syntetycznego oraz  szybkiego podejmowania decyzji,
  • posiada umiejętność współpracy z ludźmi oraz jest zdolny do zarządzania placówkami służby zdrowia,
  • może ubiegać się o pracę w szpitalach, przychodniach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • ma możliwość pracy w instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych jako pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny.
Lekarsko-dentystyczny

Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne; niestacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat (10 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5000
Liczba punktów ECTS: minimum 300
Tytuł zawodowy: lekarz dentysta
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej.

Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Uzyskuje wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu pacjenta, a także w zakresie promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Nabywa umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem stomatologicznym oraz w postępowaniu klinicznym respektującym zasady humanitaryzmu.

Po ukończeniu studiów i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu oraz uzyskaniu wysokiej punktacji na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym lekarz ma prawo kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich oraz specjalizowania się w wybranej dziedzinie stomatologii.


przejdź do spisu treści

Studia I Stopnia

Biomedycyna

Wydział: II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: przedmioty obowiązkowe: 2088; przedmioty do wyboru: 1030
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna.

Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. Belgii, Kanady, Finlandii i USA.

Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

Umiejętności praktyczne oraz możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej czynią absolwenta biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką zdrowotną.

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.

Dietetyka

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: 3030
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw oraz planowania żywienia.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę i praktyczne umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania różnych grup ludności, doboru właściwej diety w stanach chorobowych oraz w celach profilaktycznych. Nabywa kompetencji do kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania, jak też oceny stanu odżywienia oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyka w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Elektroradiologia

Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: 3512
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach radiologii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Może kontynuować dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia

Po ukończeniu 3-letniego licencjatu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, możliwe jest dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

Higiena stomatologiczna

Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: 2168
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do pracy w charakterze higienistki stomatologicznej zajmującej się profilaktyką stomatologiczną i wykonywaniem pod nadzorem i na zlecenie lekarza zabiegów profilaktyczno-leczniczych.

Realizowany w trakcie studiów program nauczania obejmuje szkolenie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi standardami.

Kosmetologia

Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 2200
Liczba punktów ECTS: minimum 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Kształcenie na kierunku kosmetologia prowadzone jest w oparciu o przedmioty medyczne związane z profesjonalną pielęgnacją ciała ludzkiego oraz dbałością o zdrowie i urodę. Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w stanach zdrowia i choroby, nauk o zdrowiu oraz zaawansowaną w zakresie kosmetologii. Szczególną uwagę poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. W trakcie studiów licencjackich zobligowany jest do odbycia 3-miesięcznej praktyki zawodowej.

Podczas studiów pierwszego stopnia student nabywa praktyczne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej, jak planowanie zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem odpowiednich kosmetyków, odczytywanie ich składu, organizacji i prowadzenia gabinetu kosmetycznego czy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości), laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych czy w szkołach kosmetycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia zakończonych dyplomem magistra.

Pielęgniarstwo

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: 4720
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.

Student zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełno-sprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i jest przygotowany do pracy w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Położnictwo

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: 4720
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat położnictwa
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu.

Student zdobywa ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Uczy się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Kształcenie może kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Ratownictwo medyczne

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: 4680
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Ratownictwo medyczne to system powołany w celu ratowania życia i zdrowa ludzkiego. Jest dziedziną wciąż rozwijającą się i dającą wiele możliwości.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u do-rosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczy się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz przeprowadzania bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Nabywa również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej, kwalifikowanej pomocy medycznej oraz medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w Systemie Ratownictwa Medycznego: w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, różnych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR) oraz jednostkach ratowniczych działających przy policji, wojsku, straży pożarnej. Może także zabezpieczać pod kątem medycznym obozy, kolonie, imprezy masowe.

Kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Stanowi to dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Techniki dentystyczne

Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych:3669
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Dla kogo techniki dentystyczne?

Kierunek ten jest szczególnie polecany dla osób posiadających zdolności manualne, lubiących zajęcia precyzyjne, charakteryzujących się wyobraźnią przestrzenną.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w szczególności z zakresu technik dentystycznych. Są polecane osobom posiadającym zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. W trakcie realizacji programu kształcenia student poznaje od strony medycznej i inżynieryjnej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Zgłębia zagadnienia z zakresu biomechaniki i uczy się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach klinicznych.

Absolwent kierunku techniki dentystyczne jest przygotowany do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach protetycznych, jak też prowadzenia własnej pracowni dentystycznej o profilu protetycznym bądź ortodontycznym oraz do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).


przejdź do spisu treści

Studia II stopnia

Biomedycyna

Wydział: II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin dydaktycznych: przedmioty obowiązkowe: 890; przedmioty do wyboru: 330
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna po raz pierwszy oraz jako pierwsza uczelnia w Polsce nabór na studia stacjonarne na kierunku biomedycyna 2-go stopnia.

Kto może być studentem studiów II stopnia?

Studentem studiów stacjonarnych na kierunku biomedycyna II stopień (studia magisterskie) może zostać osoba, która ukończyła studia licencjackie na kierunku biomedycyna lub osoba, która ma ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, farmacji, analityki medycznej lub jednolite studia magisterskie na kierunku biotechnologia ze specjalnością medyczną.

Co wyróżnia te studia i dlaczego warto kontynuować naukę na II stopniu?

Kontynuacja studiów II stopnia na kierunku biomedycyna daje możliwość poznania najnowocześniejszych technik badawczych, prowadzenia badań na światowym poziomie, wyjazdów zagranicznych na staże i praktyki we wiodących laboratoriach i ośrodkach naukowych na całym świecie, pozyskiwania funduszy na nowatorskie badania w różnych dziedzinach medycyny, wdrażanie nowych leków do terapii chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych. Po ukończeniu studiów absolwenci mają możliwość zatrudnienia się w krajowych i zagranicznych laboratoriach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych, patentowania nowatorskich leków, wdrażania innowacyjnych procedur i protokołów terapeutycznych, itp. Studia te są unikatowymi w skali kraju, gdyż przygotowują absolwentów do ścisłej współpracy lekarzy i naukowców w zakresie diagnozowania, rozpoznawania potencjalnych zagrożeń szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz przygotowywania najskuteczniejszych terapii w różnych chorobach.

Studia mają na celu wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych.

Program stymuluje studentów do krytycznego myślenia i niezależności naukowej wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne do prowadzenia kariery naukowej w dziedzinie medycyny. Najnowsze wiadomości dotyczą funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie. Obejmuje to procesy na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i organizmu oraz interakcje z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi w środowisku. Program koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów chorobowych na poziomie molekularnym, szczególnie w przypadku najczęstszych i powszechnych chorób, w celu opracowania przyszłych metod diagnozowania i leczenia tych chorób. Program zapewniając studentom naukę i różne szkolenia w środowisku akademickim (krajowym i zagranicznym), zorientowany jest na wysokiej jakości badaniach naukowych, które stymulują studentów intelektualnie, dając im jednocześnie wybór szerokiego wachlarza możliwości późniejszego zatrudnienia w przemyśle i centrach badawczych.

Jakie, dotychczas nie podejmowane na studiach I stopnia metody, aspekty wiedzy, przedmioty są realizowane w programie studiów II stopnia?

Na studiach II stopnia poruszane będą aspekty wiedzy dotyczące m.in. toksykologii i neurofarmakologii, a w szczególności aspekty wpływu substancji neuropsychoaktywnych na zachowanie się i rozwój organizmu ludzkiego. Na zajęciach z farmakokinetyki, studenci poznają różne losy leków w organizmie ludzkim, szlaki metabolicznej degradacji leków, aktywne metabolity i drogi eliminacji leków. Na nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych i komórkach macierzystych, studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie poszukiwania nowoczesnych i innowacyjnych leków oraz terapii przeciwnowotworowych. Na zajęciach omawiających organizmy modelowe studenci będą poznawać modele doświadczalne różnych chorób człowieka u zwierząt, aby móc bezpośrednio badać i leczyć te choroby nowatorskimi i pionierskimi metodami i procedurami. Ponadto, studenci będą poznawać molekularne mechanizmy regeneracji narządów i tkanek człowieka, aby móc opracowywać najskuteczniejsze indywidualizowane terapie regeneracyjne, aby w przyszłości zastępować uszkodzone narządy i tkanki. Biostatystyka i bioinformatyka da przyszłym absolwentom możliwość wyciągania właściwych wniosków wynikających z wiedzy opartej na dowodach medycznych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmu człowieka zarówno w stanie zdrowia jak i choroby, prowadzącej do dysfunkcji narządów i układów. Ponadto, student nabywa wiedzę w zakresie molekularnych mechanizmów zachodzących na poziomie komórkowym i tkankowym w warunkach fizjologii i patologii. Dodatkowo nowoczesne i innowacyjne metody badawcze zapoznają studentów i przyszłych absolwentów z najnowszymi metodami stosowanymi w badaniach naukowych nad poszukiwaniem i pozyskiwaniem skutecznych leków oraz nowoczesnych terapii. Z kolei podstawowe przedmioty tj.: toksykologia, biostatystyka, bioinformatyka, neurofarmakologia, medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe, mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe oraz organizmy modelowe w badaniach biomedycznych, dają ogólny wgląd w prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie.

Absolwent jest przygotowany na osobistą karierę pełną ekscytujących badań naukowych w laboratoriach akademickich, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym oraz firmach biotechnologicznych. Wielu absolwentów będzie miało możliwość przejścia na studia doktoranckie na Uniwersytecie lub w innych krajowych i międzynarodowych instytucjach badawczych, prowadząc badania naukowe dedykowane zwiększaniu wiedzy na temat zdrowia ludzkiego i znajdowaniu strategii zapobiegania i leczenia chorób. Wielu absolwentów będzie również mogło pracować w przemyśle biotechnologicznym wykonując zadania badawcze i pozyskując patenty, zajmując czołowe stanowiska kierownicze. Ponadto, uzyskanie gruntownego wykształcenia biomedycznego umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia.

Jakie konkretne kwalifikacje otrzymuje absolwent Biomedycyny? Co je odróżnia od studiów np. na Bioinżynierii czy na Mikrobiologii?

Kwalifikacje absolwentów po ukończeniu studiów II stopnia będą upoważniać absolwentów do prowadzenia badań naukowych we wszystkich prężenie rozwijających się dziedzinach i dyscyplinach medycyny, m.in. genetyki klinicznej, embriologii molekularnej oraz szeroko pojętej metabolomiki, proteomiki, transkryptomiki i genomiki. Biomedycyna kształtuje absolwentów do przyszłej pracy naukowej w różnych gałęziach medycyny. Biomedycyna przygotowuje absolwentów do zawodu naukowca dając możliwość aplikowania na studia doktoranckie i rozwijanie swej własnej kariery naukowej.

Dietetyka

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin dydaktycznych: 2030
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do wykonywania zawodu dietetyka w sferze profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego oraz w kontekście klinicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej o profilu dietetycznym.

Student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu dietetyka w różnych formach zatrudnienia, z uwzględnieniem kompetencji interpersonalnych oraz przygotowania w zakresie organizacyjnych, prawnych, a także marketingowych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w wielospecjalistycznych zespołach terapeutycznych w Mzakresie wielu specjalności klinicznych. Praktykę dietetyczną może realizować m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, sferze promocji zdrowia i fitness w zakresie edukacji żywieniowej.

Kształcenie może kontynuować na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

Elektroradiologia

Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin dydaktycznych: 2200
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektrokardiografii, elektroencefalografii i audiometrii.

W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej.

Realizacja przedmiotów przybliżających rynek aparatury medycznej w Polsce i na świecie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Elementy kontraktowania i refundacji świadczeń radiologicznych z NFZ pozwolą zaś na kierowanie jednostkami leczniczymi z zakresu diagnostyki obrazowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć studia trzeciego stopnia – doktoranckie.

Fizjoterapia

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godz. dydaktycznych: 2800
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia przygotowują do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i w celach leczniczych.

Student zdobywa wiedzę i umiejętności do wykonywania zabiegów specjalnych i stosowania specjalnych metod fizjoterapii, programowania postępowania fizjoterapeutycznego i kontrolowania jego efektów, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów badawczych i włączania się w pracę zespołów badawczych.

Absolwent posiada kompetencje niezbędne od kierowania zespołem terapeutycznym, zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi oraz pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w placówkach ochrony zdrowia. Jest przygotowany do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, naukowych, i w szkolnictwie.

Dalsze kształcenie może kontynuować na studiach trzeciego stopnia - doktoranckich.

Kosmetologia

Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 1200
Liczba punktów ECTS: minimum 120
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pierwszego stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa kompetencji związanych m.in. z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, poszerzeniem obszaru współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, oceną jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz uzyskiwania kosmetyków w drodze biotechnologii lub biologii molekularnej.

Pielęgniarstwo

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godz. dydaktycznych: 1300
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia kształtują wśród studentów podstawy metodyki prowadzenia badań naukowych, zarządzania w pielęgniarstwie oraz elementów dydaktyki medycznej. Każdy moduł kształcenia zawiera treści z pielęgniarstwa specjalistycznego, medycyny prewencyjnej, klasyfikacji diagnoz i procedur pielęgniarskich.

Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się: sprawdzian ustny wiedzy z zakresu nauk społecznych, klinicznych i opieki pielęgniarskiej oraz zrealizowanie projektu badawczego, którego wyniki opisane są w formie pracy dyplomowej.

Absolwent uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe, a także podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

Położnictwo

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godz. dydaktycznych:  1300
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister  położnictwa
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

Zdrowie publiczne

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godz. dydaktycznych:  1500
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Studia poszerzają wiedzę oraz kształtują umiejętności i postawy w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, w profilaktyce i promocji zdrowia w środowisku lokalnym, prawie ochrony zdrowia, komunikacji społecznej, polityce zdrowotnej i społecznej oraz w administrowaniu zdrowiem publicznym.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz umiejętności włączenia się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w zakresie: opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, jednostkach nadzoru sanitarnego, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz ba-dawczych. Może podjąć studia trzeciego stopnia – doktoranckie.


Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
Biomedycyna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
higiena dentystyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Lekarsko-dentystyczny

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej.

czytaj dalej

Ratownictwo medyczne

Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

czytaj dalej

Biomedycyna

łączy w sobie kilka kierunków badawczych (medycynę, biologię molekularną, mikrobiologię, farmakologię, farmację i bioinformatykę) dostarczając instrumenty niezbędne do uczestniczenia w badaniach naukowych lub klinicznych, które koncentrują się na molekularnych podstawach powstawania i leczenia chorób.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane