Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rok założenia: 1998

przejdź do spisu treści

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i władze Tomaszowa Mazowieckiego, wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży z okolic Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, uznały za celowe powołanie w Tomaszowie Mazowieckim Filii Uniwersytetu Łódzkiego(List intencyjny z dnia 5 czerwca 1998 roku).

Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da”.
Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim podjęła w 2007 r współpracę z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Spale. Studenci wszystkich kierunków odbywają zajęcia z wychowania fizycznego na terenie ośrodka. Studenci Filii mogą korzystać z większości obiektów ośrodka m.in. z hal sportowych, basenu, siłowni, obiektów lekkoatletycznych, kortów tenisowych itp. Dzięki współpracy z Ośrodkiem studenci mają szansę korzystać z urządzeń sportowego ośrodka o randze olimpijskiej.

Studia stacjonarne


Leśnictwo 


Poziom kształcenia: I stopnia (inżynierskie)
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku


Turystyka i rekreacja


Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie)
System studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata

W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja proponowane są specjalności:

 • Menadżer sportu i rekreacji
 • Turystyka biznesowa
 • Hotelarstwo i gastronomia

Zarządzanie


Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie)
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata

Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność i wraz z nim moduł specjalizacyjny, który ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach:

 • Logistyka
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi

Studia niestacjonarne


Administracja I stopnia 


Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie)
System studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata

Po drugim roku studenci wybierają trwającą 1 rok (dwa semestry specjalizacje). Obecnie do wyboru są specjalizacje z zakresu administracji:

 • Publicznej;
 • Społecznej.

Administracja II stopnia 


Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie)
System studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Po I semestrze studenci wybierają trwającą trzy semestry specjalizacje. Obecnie do wyboru są specjalizacje:

 • administracja publiczna, organizacji ochrony prawnej wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego
 • administracja zarządcza, społeczna i rynku pracy

Leśnictwo I stopnia 


Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie)
System studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 4 lata


Zarządzanie I stopnia


Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie)
System studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata


Studia podyplomowe


Administracja 


Czas trwania studiów: 1 rok/ 2 semestrów;


Turystyka i rekreacja 


Czas trwania studiów: 1 rok/ 2 semestrów;przejdź do spisu treści

Leśnictwo 


Poziom kształcenia: I stopnia (inżynierskie) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku


Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) 
System studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 4 lata


Studia na kierunku leśnictwo dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju(np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska). Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych.

Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska oraz dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych technologii pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem. Studenci posiadają znajomość języka obcego, informatyki, systemów informacji przestrzennej oraz technologii geomatycznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.

Elementy programu studiów

 • botanika i zoologia leśna,
 • fizjologia roślin drzewiastych,
 • ekologia, sozologia, entomologia,
 • fitopatologia, ochrona przyrody,
 • matematyka,
 • statystyka matematyczna,
 • technologie informacyjne podstawy chemii i fizyki,
 • inżynieria i maszynoznawstwo leśne,
 • geodezja i fotogrametria leśna,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • hodowla lasu,
 • ochrona lasu,
 • urządzanie lasu,
 • użytkowanie lasu,
 • produkcyjność lasu,
 • łowiectwo,
 • ekonomika leśna,
 • zarządzanie gospodarstwem leśnym

Zasady kwalifikacji

W trakcie rekrutacji należy podawać wyniki faktycznie osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można tu znaleźć.


przejdź do spisu treści

Turystyka i rekreacja


Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) 
System studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata


Studia licencjackie w zakresie Turystyki i Rekreacji, trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywają m.in. zajęcia z zakresu: turystyki, rekreacji, fizjologii, psychologii, ekologii i ochrony środowiska, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego i inne wymagane programem studiów. Studenci odbywają także szereg praktyk w instytucjach związanych z turystyką takich jak np. parki narodowe, muzea, biura podróży, hotele, urzędy samorządowe. Aby poszerzyć umiejętności studentów oferujemy także zajęcia z języka obcego oraz blok przedmiotów z zakresu informatyki i zajęcia z Wychowania Fizycznego. W trakcie studiów odbywają się także: obóz rekreacyjno-sportowy i ćwiczenia terenowe w formie dwóch wyjazdów krajowych oraz jednego zagranicznego. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja wyjeżdżają na terenie kraju nad Morze Bałtyckie, w Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie. W trakcie wyjazdów zagranicznych zwiedzają m.in. takie kraje jak Węgry, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia, Norwegia, Chorwacja czy Włochy. Wyjazdowe ćwiczenia pomagają zapoznać się z walorami turystycznymi i kulturą zwiedzanych regionów oraz ćwiczą umiejętności przewodnictwa i pilotażu.  Wyjazdy studentów naszego kierunku prezentowane są w galerii zdjęć na stronie Filii UŁ.

Na trzecim roku studiów istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień pilota wycieczek turystycznych bez konieczności przechodzenia dodatkowego kursu.

W roku akademickim 2008/2009 uruchomiono na kierunku Turystyka i Rekreacja w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim blok zajęć dydaktycznych przygotowujący studentów do zawodu instruktora  Fitness. Kierunek Turystyka i Rekreacja w Tomaszowskiej Filii jest jednym z niewielu kierunków studiów w kraju, który oferuje możliwość zdobycia tego typu uprawnień instruktorskich. Należy podkreślić, że uprawnienia te mają charakter międzynarodowy i w związku z tym umożliwiają także podjęcie pracy poza granicami Polski. Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat w związku z uzyskaniem uprawnień instruktora Fitness, wszystkie zajęcia odbywają się w ramach programu studiów.

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą dzięki prowadzonej od kilku lat współpracy pomiędzy Filią UŁ a Centralnym Ośrodkiem Sportu w Spale (COS Spała)korzystać na zajęciach Wychowania Fizycznego (W-F) oraz w trakcie obozu sportowo – rekreacyjnego z większości obiektów tego ośrodka. Nasi studenci korzystają  m.in. z hal sportowych, basenu, siłowni, obiektów lekkoatletycznych, kortów tenisowych. Zajęcia na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy COS – Spała oraz wykładowcy Filii. Dzięki współpracy z Ośrodkiem w Spale studenci mają szansę nie tylko korzystać z urządzeń sportowego ośrodka o randze olimpijskiej. Mogą także zapoznać się z najnowocześniejszą, profesjonalną bazą z zakresu rekreacji, fizjoterapii, hotelarstwa którą oferuje ten ośrodek. Część naszych studentów odbywa także praktyki zawodowe w COS Spała. Dodatkowym atutem zajęć w Spale jest także sama miejscowość, która  słynie z doskonałego klimatu i licznych walorów turystycznych.

Sylwetka absolwenta

Po zakończeniu studiów absolwenci Turystyki i Rekreacji mają szerokie możliwości podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym. Pracę po kierunku Turystyka i Rekreacja znaleźć można w biurach podróży, hotelach, instytucjach samorządowych (gmina, powiat, województwo) zajmujących się planowaniem i rozwojem turystyki. Poza tym po zdaniu odpowiedniego egzaminu istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze pilota wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych. Absolwenci naszego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do pracy w charakterze pilota wycieczek turystycznych poprzez blok przedmiotów z zakresu pilotażu i przewodnictwa oraz dzięki wyjazdowym ćwiczeniom terenowym z pilotażu, które odbywają się na terenie Polski i za granicą.

Nasi absolwenci mają także dodatkowe możliwości podjęcia pracy dzięki uprawnieniom instruktora fitness które uzyskać mogą na trzecim roku studiów. Po uzyskaniu tych uprawnień pracują w ośrodkach rekreacyjnych i fitness, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, hotelach. Wielu instruktorów wybiera pracę za granicą jako  animatorzy czasu wolnego i rekreacji ruchowej. Duże  firmy  poszukują dziś profesjonalnej kadry do obsługi imprez rekreacyjnych organizowanych dla swoich najlepszych klientów, co jest coraz częściej praktykowane także w Polsce. Instruktorzy Fitness mogą też pracować jako „personal trainer” czyli trener osobisty, który przygotowuje indywidualne projekty treningów. Poza tym mogą też znaleźć pracę w  ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie Sportu Powszechnego: „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”. Istnieje tutaj możliwość zatrudnienia jako instruktor organizujący zajęcia na tzw. „Orlikach”.


W ramach kierunku Turystyka i Rekreacja proponowane są specjalności:

Specjalność: MENADŻER SPORTU I REKREACJI

To specjalizacja interdyscyplinarna z pogranicza zarządzania, marketingu, kultury fizycznej, psychologii i turystyki. Menadżer sportu i rekreacji to osoba, która planuje, zarządza, przygotowuje, realizuje i rozlicza funkcjonowanie klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także imprez i zawodów sportowych. Podstawą skutecznej realizacji projektów przez menadżera sportu i rekreacji są liczne umiejętności i wiedza teoretyczna, które studenci będą zgłębiali podczas trzyletnich studiów licencjackich. Kluczowe przedmioty specjalizacyjne dotyczą planowania i projektowania imprez masowych, finansowania sportu i pozyskiwania sponsorów, budżetowania i rozliczania projektów, logistyki, podstaw animacji w rekreacji ruchowej, marketingu sieciowego i mediów społecznościach.

Specjalność: TURYSTYKA BIZNESOWA

Specjalność turystyka biznesowa odróżnia nas od innych kierunków na których kształceni są specjaliści z zakresu Turystyki i Rekreacji. Praca w Turystyce Biznesowej jest bez wątpienia najefektywniejszą i najbardziej niezwykłą w całej branży turystycznej. Uzyskiwane umiejętności i kursy zapewniają absolwentom dobrze płatną pracę od razu po ukończeniu studiów m. in. w charakterze pilota na imprezach turystyki biznesowej lub też instruktora fitness,  w licznie powstających fitness klubach w kraju i za granicą. W ramach studiów realizowany jest m.in. obóz zimowy na którym studenci doskonalą uprawianie sportów zimowych. Najzdolniejszym proponujemy pomoc w uzyskaniu uprawnień instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo.

Specjalność: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA

Absolwenci podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zakładach hotelarskich i gastronomicznych. Zajęcia prowadzone są zarówno z przedmiotów zawodowych jak i z zakresu zarządzania obiektami hotelarskimi.


GŁÓWNE PRZEDMIOTY


Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka – wiemy, że turystyki i hotelarstwa nie da się nuczyć siedząc w ławce więc stawiamy na zajęcia w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, autokary, hotele, lotniska, parki rozrywki, muzea, największe targi turystyczne Europy. Zajęcia realizowane są m.in. w Norwegii, Danii, Niemczech, Czechach.


PRAKTYKI


Na kierunku Turystyka i Rekreacja nie da się uczyć wyłącznie studentów siedzących w ławce. Stawiamy na zajęcia prowadzone przez praktyków w terenie: narty, łyżwy, kajaki, promy, lotniska, hotele, muzea, największe targi turystyczne Europy. Nasi studenci podczas ćwiczeń w trakcie 3 lat studiów okrążają niemal ¼ ziemskiego globu pokonując około 10.000 kilometrów. Zajęcia realizowane są m.in. w Niemczech, Dani, Norwegii, Czechach, Austrii, Włoszech, Słowenii, Chorwacji.


MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA


Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwiają absolwentowi zarówno prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i podejmowanie pracy zawodowej jako:

 • organizator turystyki (touroperator) na wszystkich szczeblach i poziomach (pilot i przewodnik wycieczek, informator turystyczny, organizator wyjazdów, kongresów, konferencji itp.)
 • odpowiedzialny pracownik wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, biur podróży, hoteli i innych obiektów noclegowych, ośrodków wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń
 • promotor i popularyzator turystyki (praca w agencjach informacyjno reklamowych zajmujących się promocją turystyki, wydawnictwach i redakcjach przygotowujących przewodniki turystyczne itp.)
 • instruktor rekreacji, pracownik SPA i hoteli uzdrowiskowych a także salonów odnowy biologicznej oraz także siłowni
 • manager klubów, ośrodków, stowarzyszeń i związków sportowych, a także organizator imprez i zawodów sportowych
 • manager obiektów gastronomicznych
 • na całym świecie, w każdym miejscu tam, gdzie ludzie chcą z uśmiechem na twarzy spotkać drugiego człowieka, odpocząć, nabrać sił, doświadczyć innej kultury, zwyczajów, języka.

Turystyka i rekreacja podyplomowe


Czas trwania studiów: 1 rok/ 2 semestrów;

I semestr – 85 godzin

Eventy – wprowadzenie do problematyki
Turystyka eventowa jako część sektora MICE
Podstawy prawne organizacji eventów
Bezpieczeństwo w organizacji imprez
Event jako produkt turystyczny
Event jako element marki miejsca
Event jako oferta korporacyjna
Psychologia i socjologia w pracy nad eventami
Reguły marketingu i komunikacja marketingowa

II semestr – 105 godzin

Planowanie i organizacja eventów
Planowanie budżetu, rozliczanie imprezy i współpraca z otoczeniem
Finansowanie eventów
Rola promocji w zarządzaniu eventami
Internet i social media w eventach
Targi jako przykład imprezy MICE
Warsztaty z organizacji eventów
Seminarium


przejdź do spisu treści

Zarządzanie 


Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata


Celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej, interdyscyplinarnej wiedzy jak również ukształtowanie praktycznych umiejętności analitycznego myślenia jakie są niezbędne aby sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki i oczekiwaniom rynku pracy.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie zdobywasz ugruntowaną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania i złożonych uwarunkowaniach rozwoju współczesnych przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego, a także rozwijasz umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania funkcji kierowniczych, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz podejmowania właściwych decyzji.

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak podstawy zarządzania, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, podstawy wiedzy o finansach, rachunkowość, nauka o organizacji, uruchomienie biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wstęp do prawa, socjologia, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, badania marketingowe, technologie informacyjne, informatyka w zarządzaniu, logistyka, oraz inne dodatkowe przedmioty w ramach specjalności. Studenci mogą specjalizować się na 3 roku w zakresie logistyki lub finansów i rachunkowości, zarządzanie organizacjami publicznymi, zarządzanie w turystyce i hotelarstwie.

Absolwent zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających II stopnia, kończących się zdobyciem tytułu zawodowego magistra.

Studia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego zapewniają wysoką jakość kształcenia adekwatną do wymogów współczesnej gospodarki oraz stwarzają absolwentom możliwość uzyskania awansu zawodowego, społecznego i materialnego. Absolwenci Uczelni mają kwalifikacje zarówno do pacy w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Absolwent studiów I –go stopnia na kierunku zarządzanie zdobywa ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, a także potrafi wykorzystywać podstawowe techniki informatyczne w podejmowaniu decyzji w w/w obszarach. Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent będzie posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.


Absolwent, dzięki zdobytej wiedzy będzie:

 • posiadać umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych typach organizacji, także w przypadku prowadzenia własnej firmy;
 • posiadać zdolności analityczne umożliwiające dokonywanie trafnej diagnozy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym otoczeniu rynkowym, sporządzania analiz rynkowych, przeprowadzania badań marketingowych, opracowywania strategii rozwoju organizacji,
 • posiadać umiejętności logicznego myślenia, diagnozowania i rozpoznawania problemów organizacyjnych oraz ich rozwiązywania, aby podejmować działania ukierunkowane na podwyższanie poziomu konkurencyjności, kreowanie kapitału intelektualnego i budowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa;
 • posiadać umiejętności wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii informatycznych, samodzielnego uczenia się, kierowania swoim rozwojem zawodowym,
 • posiadać umiejętności podejmowania decyzji menedżerskich, kierowania zespołem pracowników, motywowania pracowników, kreowania modelu kultury organizacyjnej zachęcającej do dzielenia się wiedzą, zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem etyki w zarządzaniu;
 • wykazywać się znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność i wraz z nim moduł specjalizacyjny, który ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach:

 • LOGISTYKA

Logistyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin wiedzy praktycznej. Bada zjawiska i procesy determinujące przepływy produktów oraz związanych z nimi informacji. Dostarcza odpowiednich metod oraz instrumentów kształtowania tych przepływów. Zajęcia prowadzone na tej specjalności przygotowują do wykonywania pracy w firmach szybko rozwijającego się sektora logistyczno – produkcyjnego. Zdobyta wiedza w ramach charakteryzowanego modułu daje możliwość zatrudnienia w firmach krajowych i międzynarodowych, zajmujących się dystrybucją dóbr.

 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Student zdobywa ogólną wiedzę ekonomiczną oraz wiedzę z zakresu zarządzania, a przede wszystkim wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, analizy finansowej i auditingu oraz nabywa umiejętności praktyczne pozwalające mu nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę. Program specjalności jest dostosowany do europejskich standardów rachunkowości.

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji na rynkach krajowych oraz światowych. . Studia skierowane są do osób, które zainteresowane są pracą na rzecz turystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych, pracowników administracji publicznej.

 • ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

Specjalność została stworzona dla kształcenia specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zakres przedmiotów pozwala kandydatowi zdobyć wiedzę z praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Profil specjalności został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, finansów, rachunkowości, logistyki i informatyki. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować oraz interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej, czy globalnej. Zna metody i techniki (także te informatyczne), niezbędne w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Jest wyposażony w unikalny zestaw wiedzy z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów analizy danych logistyki, co pozwala mu być cennym i poszukiwanym specjalistą dla wielu podmiotów gospodarczych.


GŁÓWNE PRZEDMIOTY

Podstawy zarządzania; podstawy logistyki, podstawy rachunkowości, informatyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej, logistyka produkcji, logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, projektowanie procesów i systemów logistycznych.


przejdź do spisu treści

Administracja I stopnia


Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie) 
System studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata


Studia na kierunku administracja pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnego współuczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z nowoczesnością oraz aktualnymi i antycypowanymi potrzebami rynku pracy. Umożliwiają one zdobycie rzetelnej, szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, konstytucyjnego systemu organów ochrony prawnej, historii myśli politycznej, ekonomicznej i społecznej, prawa karnego i prawa wykroczeń, podstaw prawa pracy, zarysu prawa cywilnego, teorii organizacji i zarządzania, instytucji i źródeł prawa UE, funduszy strukturalnych UE oraz przygotowywania projektów unijnych.

Studia na kierunku administracja pozwalają na rozwinięcie umiejętności komunikacji i utrzymywania zadowalających relacji społecznych w procesie administrowania. Uzyskane w toku studiów wiedza i umiejętności predestynują absolwentów do pracy w instytucjach publicznych, finansowych, różnego rodzaju służbach, sądach, a także w ramach obsługi kancelaryjnej podmiotów prywatnych (kancelarie adwokackie, notarialne).


Zasadnicze cele kształcenia:

 • przekazanie podstaw wiedzy z zakresu dziedzin prawa niezbędnych do sprawowania administracji
 • przekazanie  elementarnej wiedzy w zakresie odpowiedzialności administratywisty za podejmowane decyzje;
 • wykształcenie podstawowych umiejętności interpretacji przepisów;
 • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz konstruowania wniosków na podstawie posiadanych danych;
 • wykształcenie umiejętności całościowego oglądu postępowania administracyjnego.

Po administracji absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • urzędnik państwowy;
 • urzędnik samorządowy;
 • osoba wykonująca obsługę kancelaryjną (biura, sekretariaty wszystkich rodzajów instytucji);
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – kurator;
 • zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – może uzyskać stanowisko podinspektora w instytucji publicznej, czyli stać się przedstawicielem kadry zarządzającej czy kierowniczej.

Po drugim roku studenci wybierają trwającą 1 rok (dwa semestry specjalizacje). Obecnie do wyboru są specjalizacje z zakresu administracji:

 • Publicznej;
 • Społecznej.

Administracja II stopnia


Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) 
System studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata


Studia na kierunku administracja pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnego współuczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z nowoczesnością oraz aktualnymi i antycypowanymi potrzebami rynku pracy. Umożliwiają one zdobycie rzetelnej, szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, konstytucyjnego systemu organów ochrony prawnej, historii myśli politycznej, ekonomicznej i społecznej, prawa karnego i prawa wykroczeń, podstaw prawa pracy, zarysu prawa cywilnego, teorii organizacji i zarządzania, instytucji i źródeł prawa UE, funduszy strukturalnych UE oraz przygotowywania projektów unijnych. Studia na kierunku administracja pozwalają na rozwinięcie umiejętności komunikacji i utrzymywania zadowalających relacji społecznych w procesie administrowania. Uzyskane w toku studiów wiedza i umiejętności predestynują absolwentów do pracy w instytucjach publicznych, finansowych, różnego rodzaju służbach, sądach, a także w ramach obsługi kancelaryjnej podmiotów prywatnych (kancelarie adwokackie, notarialne).


Zasadnicze cele kształcenia :

 • przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu dyscyplin prawnych;
 • przekazanie rozszerzonej wiedzy odnośnie pożądanych postaw urzędniczych i sposobów administrowania;
 • rozwinięcie uzyskanych w toku kształcenia na poziomie pierwszego stopnia umiejętności wykładni przepisów;
 • wykształcenie i udoskonalenie umiejętności pracy w zespole na każdym stanowisku;
 • poszerzenie oglądu procedur administracyjnych o etap sądowo administracyjny.

Po administracji absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • urzędnik państwowy;
 • urzędnik samorządowy;
 • osoba wykonująca obsługę kancelaryjną (biura, sekretariaty wszystkich rodzajów instytucji);
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – kurator;
 • zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – może uzyskać stanowisko podinspektora w instytucji publicznej, czyli stać się przedstawicielem kadry zarządzającej czy kierowniczej.

Po I semestrze studenci wybierają trwającą trzy semestry specjalizacje. Obecnie do wyboru są specjalizacje:

 • administracja publiczna, organizacji ochrony prawnej wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego

Administracja podyplomowe


Czas trwania studiów: 1 rok/ 2 semestrów;

RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW

 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Zarządzanie w administracji
 • Nadzór i kontrola w administracji
 • Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Europejskie zasady wykonywania administracji
 • Prawne zasady finansowania w administracji publicznej
 • Prawo urzędnicze
 • Administracja w sądownictwie
 • Etyka urzędnicza
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy publicznych
 • Karnoprawna ochrona działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja
turystyka i rekreacja

Główny adres uczelni

 • Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 •  
 • Telefon: 44 724 97 20
 • Fax: 44 724 97 20
 • Email: filiaul@uni.lodz.pl
 • Strona: http://filia.uni.lodz.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane