Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

przejdź do spisu treści

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach:

 • Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
 • Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Studenci, w ramach Wydziałów, mają do wyboru 10 kierunków w języku polskim i 8 programów w języku angielskim, w tym studia doktoranckie dla obcokrajowców. Dużym powodzeniem cieszą się również: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Szkoła Giełdowa.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.

Uczelnia w liczbach


Liczba studentów

 • studia stacjonarne ok. 8000
 • studia niestacjonarne ok. 4000
 • studia III stopnia ok. 500
 • studia podyplomowe i MBA ok. 2500
 • studenci cudzoziemcy 480
 • studenci cudzoziemcy w ramach programu Erasmus 288
 • studenci polscy na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus 126

Liczba absolwentów

 • ponad 75 000

Kola naukowe i organizacje studenckie

 • 74

Kadra naukowo-dydaktyczna

 • 581 (w tym 144 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych)

Dydaktyka

 • kierunki w języku polskim – 10
 • pogramy w języku angielskim – 7

Akredytacje krajowe i zagraniczne

 • Państwowej Komisji Akredytacyjnej – 10 (w tym 2 wyróżniające)
 • CIMA - Chartered Institute of Management Accountants
 • EPAS - European Foundation for Management Development Accreditation System
 • ACCA - Association of Chartered Certified Accountants
 • CFA Institute (Chartered Financial Analyst)
 • CEEMAN – International Association for Management Development in Dynamic Societies

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Ekonomicznych 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w zakresie ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu. To Wydział pierwszej kategorii według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który otrzymał pozytywną notę w ocenie instytucjonalnej przeprowadzonej w 2014 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną – co potwierdza najwyższą jakość kształcenia na oferowanych przez Wydział kierunkach.

Wydział Nauk Ekonomicznych w liczbach:

 • 3 stopnie studiów,
 • 5 kierunków kształcenia: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Gospodarka Przestrzenna
 • 16 specjalności na I stopniu studiów,
 • 19 specjalności na II stopniu studiów,
 • 5 unikatowych programów studiów w języku angielskim (Program of Bachelor Studies in International Business, Program of Bachelor Studies in Management and Marketing, Program of Master Studies in International Business, European Doctoral Program in Economics, Management and Finance),
 • 20 kół naukowych,
 • 5 000 studentów, 160 nauczycieli akademickich,
 • 16 katedr naukowych, 2 instytuty…

Wydział Nauk Ekonomicznych to:

 • 70-letnia tradycja,
 • wysoka pozycja na tle innych wydziałów o profilu ekonomicznym w kraju,
 • kompleksowa oferta edukacyjna (studia I, II, III stopnia, studia podyplomowe i szkolenia),
 • procedury European Credit Transfer System (ECTS) umożliwiające udział w międzynarodowych programach wymiany oraz uznawalność kwalifikacji,
 • studia w językach obcych,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • wysoki poziom badań naukowych,
 • olbrzymia liczba opracowań na rzecz praktyki gospodarczej (ekspertyzy, opinie, doradztwo),
 • każdego roku ponad 5 000 kandydatów na studia…

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ekonomicznych?

 • wysoki poziom kształcenia w ramach kompleksowej oferty edukacyjnej - studia stacjonarne i niestacjonarne I, II oraz III stopnia (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), studia podyplomowe i szkolenia,
 • akredytowane kierunki - Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie,
 • unikalne biznesowo sprofilowane specjalności tworzone we współpracy z pracodawcami,
 • atrakcyjne i nowoczesne programy nauczania pozwalające nabyć umiejętności szczególnie cenione na rynku pracy (m.in. takie, jak komunikacja, kreatywność, praca w zespole, przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się, kompetencje interkulturowe, języki),
 • praktyczny charakter zajęć, w tym liczne spotkania z osobami ze świata biznesu (seminaria, debaty, wykłady otwarte, wizyty studyjne, programy mentoringowe, coaching),
 • aktywne metody dydaktyczne (gry i symulacje biznesowe, warsztaty, projekty, pełne kursy e-learningowe),
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo-dydaktycznej, w tym do zasobów Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej, jednej z najnowocześniejszych bibliotek w kraju,
 • studia w językach obcych oraz studia za granicą (program wymiany międzynarodowej ERASMUS+, umowy partnerskie z uczelniami z USA),
 • płatne staże i praktyki zawodowe w ramach projektów unijnych realizowanych na uczelni,
 • stypendia Rektora (naukowe) i stypendia socjalne,
 • kilkanaście kół naukowych i organizacji studenckich (rozwój zainteresowań, dodatkowe doświadczenie, nawiązywanie kontaktów - NETWORKING),
 • efektywne wykorzystanie czasu na naukę i czasu wolnego w obrębie zwartego kameralnego kampusu, z szerokim zapleczem socjalnym (stołówki, bary, kafejki, kluby studenckie, obiekty sportowe, domy studenckie), w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum miasta,
 • … a także wiele innych form aktywności, pozwalających realizować własne pasje.
Jeden Wydział Wiele Możliwości

Wydział Nauk Ekonomicznych posiada akredytację instytucjonalną

W dniach 3-5 lipca 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła na Wydziale Nauk Ekonomicznych szczegółową wizytację. Przedmiotem oceny ekspertów PKA była szeroko rozumiana jakość kształcenia. W efekcie wizytacji Wydział otrzymał akredytację instytucjonalną. Na osiem szczegółowych kryteriów oceny, siedem uznano za spełnione "w pełni", a jedno - za spełnione "w stopniu wyróżniającym". W raporcie powizytacyjnym Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej podkreślił bogatą ofertę kształcenia, nasyconą treściami praktycznymi, rosnący stopień umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki, a także stałe poszerzanie zakresu współpracy Wydziału z praktyką gospodarczą, w tym udział pracodawców w procesie kształcenia. Działania Wydziału na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Polska Komisja Akredytacyjna uznała za wzorcowe, określając je mianem dobrych praktyk dla innych uczelni i szkół wyższych.

Studia z podwójnym dyplomem magistra

Na Wydziale istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia z podwójnym dyplomem magistra: 

 • na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze są to dwuletnie studia stacjonarne w języku angielskim z dyplomem magistra Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Master in International Economic Relations/ Specialization "International Business") oraz Uniwersytetu Wileńskiego (Master in Management),
 • na kierunku Zarzadzanie są to dwuletnie polsko-francuskie studia niestacjonarne w języku polskim "Zarzadzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej" z dyplomem magistra Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Universite Paris XIII.

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Studia stacjonarne I stopnia - dostępne kierunki i specjalności

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse i rachunkowość spółek
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Skarbowość i podatki
 • Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 • Biznes międzynarodowy
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Logistyka międzynarodowa

PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN INTERNATIONAL BUSINESS - studies in English

ZARZĄDZANIE

 • Komunikacja marketingowa
 • Menedżer biznesu
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie projektami

PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN MANAGEMENT AND MARKETING - studies in English

EKONOMIA

 • Analityk rynku
 • Analityk otoczenia biznesu
Studia stacjonarne II stopnia - dostępne kierunki i specjalności

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Bankowość, ubezpieczenia i doradztwo finansowe
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse, podatki i rachunkowość spółek
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 • Biznes międzynarodowy
 • Logistyka międzynarodowa
 • Międzynarodowy rynek pracy

PROGRAM OF MASTER STUDIES IN INTERNATIONAL BUSINESS – studies in English

ZARZĄDZANIE

 • Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie
 • Komunikacja korporacyjna i Public Relations
 • Lean Management w biznesie i sektorze publicznym
 • Marketing internetowy i e-Commerce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w organizacji
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA – NOWOŚĆ
 • Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych 
 • Rynki nieruchomości

EKONOMIA

 • Analityk rynku
 • Analityk otoczenia biznesu

przejdź do spisu treści

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 

Wysoki poziom naukowy prezentowany przez pracowników Wydziału IE został potwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatniej ocenie parametrycznej, przeprowadzonej w roku 2013, spośród wszystkich jednostek naukowych reprezentujących nauki ekonomiczne w Polsce, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny zajął 6 miejsce.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (do 1999 r. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu) istnieje od 1954 roku. Powstał z inicjatywy prof. Krzysztofa Jeżowskiego jako nowatorska jednostka edukacyjno-naukowa.

Przez cały okres istnienia, na wydziale jest realizowany interdyscyplinarny profil kształcenia, łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Przez wiele lat był to jedyny wydział w kraju kształcący tzw. inżynierów ekonomistów, a zatem ekonomistów z dobrym przygotowaniem technicznym. W grupie uczelni ekonomicznych jest on nadal nietypową jednostką naukowo-dydaktyczną. Na Wydziale studenci kształcą się na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i magistra. Należy podkreślić, że nie tylko profil kształcenia, ale również wymienione wyżej tytuły zawodowe wyróżniały i wyróżniają Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny wśród uczelni ekonomicznych w kraju. 

Główne obszary badawcze katedr wydziału to: technologia i biotechnologia żywności, ocena jakości produktów spożywczych, chemia ciała stałego, chemia związków heterocyklicznych, wybrane zagadnienia z aparatury i inżynierii procesowej, polimery reaktywne, ocena i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, człowiek i praca w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwój agrobiznesu w warunkach zmian systemowych. Pracownicy wydziału są autorami wielu patentów i oryginalnych metod technologicznych stosowanych w produkcji przemysłowej. Publikacje w postaci rozpraw i artykułów naukowych w czasopismach fachowych o zasięgu międzynarodowym z dziedziny chemii, inżynierii chemicznej, technologii przemysłu spożywczego i chemicznego oraz ekonomii stanowią cenny wkład do dorobku nauki polskiej i światowej.

W ostatnich latach wydział współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi m.in. z Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Portugalii, Grecji, Słowacji, Arabskiej Republiki Syryjskiej, USA, Kanady.

przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

Na Wydziale zatrudnionych jest prawie 200 pracowników naukowo-dydaktycznych, a studiuje na nim około 6000 studentów.

Praca naukowa prowadzona jest na Wydziale w pięciu Instytutach Naukowych grupujących dwadzieścia cztery Katedry oraz w jednej Katedrze niezrzeszonej - Katedrze Prawa Gospodarczego. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz do prowadzenia przewodów i postępowań habilitacyjnych w obszarze nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w zakresie nauk o zarządzaniu oraz w zakresie finansów. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów jest jednostką naukową I kategorii.

Pracownicy Wydziału, w ciągu już kilkudziesięciu lat istnienia Wydziału, przygotowali wiele monografii i podręczników akademickich, opublikowali wiele artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych światowych (czasopisma z tzw. listy filadelfijskiej) i krajowych (czasopisma z listy A). Dorobek naukowy pracowników Wydziału znajduje bardzo często uznanie i jest bardzo często nagradzany przez zagraniczne i krajowe gremia naukowe. Pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w licznych komitetach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą, m.in. w Komitecie Ekonometrii i Statystyki PAN, Komitecie Nauk o Organizacji i Zarządzaniu PAN, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Polskim Towarzystwie Statystycznym, Polskim Towarzystwie Matematycznym, Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Naukowym Towarzystwie Informatyki Ekonomicznej, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i w wielu innych. Pracownicy Wydziału uczestniczą także w pracach Komitetu Badań Naukowych i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów to także studenci. Obecnie to prawie sześciotysięczna społeczność. Od 2007 r. studenci studiują już w trójstopniowym systemie studiów. Pierwszy stopień (6 semestrów) kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego - licencjat. Drugi stopień (4 semestry) kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego - magister. Trzeci stopień to studia doktoranckie (8 semestrów). Kończą się one obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w zakresie nauk o zarządzaniu lub w zakresie finansów.

Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wydział oferuje studia na sześciu kierunkach w j.polskim:

 • Analityka gospodarcza na studiach I i II stopnia,
 • Finanse i rachunkowość na studiach I i II stopnia,
 • Informatyka w biznesie na studiach I i II stopnia,
 • Zarządzanie na studiach I i II stopnia,
 • Logistyka na studiach I i II stopnia,
 • Konsulting prawny i gospodarczy na studiach II stopnia (niestacjonarne)

oraz w j.angielskim

 • Bachelor Studies in Finance - stacjonarne
 • Bachelor in Business Informatics - stacjonarne
 • Bachelor of Business Management - stacjonarne
 • Bachelor in Logistics - stacjonarne
 • Master Studies in Finance - stacjonarne i niestacjonarne
 • Master of Business Management - stacjonarne

przejdź do spisu treści

Wydział Ekonomii, Zarządzanie i Turystyki w Jeleniej Górze

Na Wydziale EZiT pracuje obecnie 198 osób, w tym 94 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych z tytułem naukowym profesora, stopniem doktora habilitowanego oraz doktora i tytułem zawodowym magistra.

Wydział ma szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:

 • ekonometria i statystyka, statystyczna analiza wielowymiarowa,
 • badania regionalne i euroregionalne,
 • zarządzanie gospodarką turystyczną,
 • makroekonomia i mikroekonomia,
 • logistyka,
 • zarządzanie jakością i środowiskiem.

Efektem prowadzonych badań są publikacje książkowe, artykuły naukowe i referaty. O wysokim poziomie naukowym dorobku pracowników Wydziału świadczą wyniki oceny parametrycznej za lata 1997-2000, 2001-2004 oraz 2005-2009, na podstawie których Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki otrzymał kategorię 1 (najwyższą) według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nowej ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 Wydział otrzymał wysoką kategorię A, plasując się wśród najlepszych Wydziałów uczelni ekonomicznych w Polsce.

Działalność dydaktyczna Wydziału

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, a studia drugiego stopnia to trwające 4 semestry studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach studiów trzeciego stopnia – doktoranckich, trwających osiem semestrów, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii, a od roku akademickiego 2012/2013 również stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii. Program oferowanych studiów doktoranckich uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce ekonomii oraz praktyce biznesu, zmiany zachodzące w otoczeniu polskiej gospodarki, koncentruje się na ich wyjaśnianiu i analizie wewnętrznych czynników dostosowawczych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego.

Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki umożliwiają również:

 • zapoznanie się z metodami badawczymi wykorzystywanymi w ekonomii i zarządzaniu,
 • przygotowanie do samodzielnej pracy naukowo-badawczej,
 • zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w badaniach naukowych,
 • uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym,
 • uczestniczenie w praktycznych zajęciach dydaktycznych ze studentami,
 • przygotowanie pracy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Akredytacje

Potwierdzeniem dbałości o jakość kształcenia są uzyskane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Polska Komisja Akredytacyjna jest jedynym, obejmującym cały obszar szkolnictwa wyższego, ustawowym organem działającym na rzecz oceny jakości kształcenia, którego opinie i uchwały mają moc prawną, co oznacza, że bez jej pozytywnej opinii nie może funkcjonować żadna szkoła wyższa.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

semestr zimowy

Accounting and Financial Management
[EN] edycja 8


Advanced Project Management
certyfikat PMI PC i PRINCE2® Foundation/Practitioner, we współpracy z PMI Poland Chapter, edycja 1


Akademia Startup
edycja 3


Akademia Trenera - Profesjonalne Zarządzanie Szkoleniami
edycja 2, gwarancja uruchomienia


Analiza finansowa i zarządzanie wynikami
edycja 11


Analiza i sprawozdawczość finansowa
studia dla analityków finansowych, edycja 3


Audyt systemów informatycznych
Certyfikat - Audytor Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych , edycja 3


Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach
Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW, edycja 5


Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach
Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW, edycja 6


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
edycja 19


Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji, edycja 3


Business Communication
[EN] in collaboration with University of Malta, edycja 4


Business Accounting
[EN] in cooperation with CIMA, edycja 5


Coaching przywódczy i trenerski
edycja 6


Compliance w organizacji
Certyfikat Specjalisty ds. Compliance/Compliance Officer, edycja 3


Controlling i rachunkowość zarządcza
edycja 12


Controlling wspomagany komputerowo
edycja 8 - ostatnie wolne miejsca


Cyber Security Management
we współpracy z IBM GSDC, edycja 5


Data Science: zaawansowana analiza danych
edycja 1


Doradztwo podatkowe
edycja 7


Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami
edycja 20


Dyrektor Finansowy
edycja 2


E-commerce - praktyczne zastosowanie systemów SAP Hybris i Magento
edycja 1


Ekspert usług księgowych
edycja 4


English for IT Professionals and IT Managers
[EN] edycja 1 - od semestru letniego 2018/19 tj. od lutego 2019r.


Evidence Based Management
[EN] edycja 1


Ewidencja księgowa i podatkowa z wykorzystaniem programów komputerowych
edycja 3


Finanse i Bankowość
dla niefinansistów pracujących w branży finansowej, edycja 38


Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym
we współpracy i pod patronatem merytorycznym Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Oddział Dolnośląski /DO KIDP/


Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów)
edycja 12, rekrutacja zakończona


Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów)
edycja 13


Finanse i Rachunkowość (z akredytacją ACCA
(edycja 2)


Finanse i Rachunkowość (z akredytacją ACCA)
(edycja 3) (Zapisy na semestr letni)


Handel Zagraniczny
edycja 34


HR Business Partner
edycja 6


HR Business Partner
edycja 7


Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian
we współpracy z Instytutem Liderów Zmian, edycja 4


International Human Resources Management
[EN] edycja 5


Inżynieria procesów produkcyjnych
edycja 4


Inżynieria procesów produkcyjnych
edycja 5


IOD - Inspektor ochrony danych osobowych. Zarządzanie ochroną informacji w firmie
edycja 1


IT Talent Acquisition
edycja 1 - od semestru letniego 2018/19 tj. od lutego 2019r.


Kadry i płace
edycja wieczorowa, edycja 15


Kadry i płace
edycja 19, rekrutacja zakończona


Kadry i płace
edycja 20, rekrutacja zakończona


Kadry i płace
edycja 21


Kadry i płace
edycja 22


Kadry i płace - prawo i praktyka
Jelenia Góra, edycja 2


Kadry i płace - prawo i praktyka
Świdnica, edycja 3


Kierownik zespołu - team leader
certyfikat IBM® CRC, edycja 10


Komunikacja korporacyjna i public relations
edycja 5


Krajowe Standardy Rachunkowości
KRFiK, edycja 1


Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe
edycja 16, rekrutacja zakończona


Lean Management – Menedżerskie Studia Podyplomowe
edycja 17


Lider pozytywnych zmian
Leader of the positive changes, edycja 2


Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
we współpracy z Kuehne Foundation i Kuehne+Nagel, Wrocław, edycja 6


Logistyka wspomagana komputerowo
SAP ERP, MS Excel, edycja 4


Management Accounting
[EN] in cooperation with CIMA, edycja 1


Managing Business
[EN] edycja 8


Master of Lean Management
edycja 1


MEDIATOR (Master of Business Mediation)
edycja 12


Menedżer branży automotive
edycja 4


Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
edycja piątek - sobota


Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera
edycja sobota - niedziela


Menedżerskie studia podyplomowe-Przywództwo w kierowaniu ludźmi
edycja 1


MS Excel w controllingu dla zaawansowanych
edycja 17, zapisy zakończone


MS Excel w controllingu dla zaawansowanych
edycja 18, ostatnie wolne miejsca


Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność)
edycja 1


Nowoczesne zarządzanie placówkami oświatowymi
edycja 3


Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
edycja 32


Ochrona danych osobowych w biznesie i administracji
edycja 1


Produkcja 4.0 (Industry 4.0)
edycja 1


Profesjonalna sprzedaż i zarządzanie sprzedażą
edycja 3


Project Management
certyfikaty IBM® CRC i PRINCE2® Foundation, zaoczne, edycja 28


Project Management
certyfikaty IBM® CRC i PRINCE2® Foundation, wieczorowe, edycja 29


Project Management
certyfikaty IBM® CRC i PRINCE2® Foundation, zaoczne, edycja 30, rekrutacja zakończona


Project Management
certyfikaty IBM® CRC i PRINCE2® Foundation, zaoczne, edycja 31


Psychologia w Zarządzaniu
edycja 3


Rachunkowość - studia podyplomowe dla nieksięgowych
edycja 3


Rachunkowość budżetowa
Jelenia Góra, edycja 4


Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
edycja 8


Rachunkowość dla samodzielnych księgowych i menedżerów finansowych (we współpracy z PwC)
edycja 6


Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego
Jelenia Góra


Rachunkowość i podatki
edycja 45


Rachunkowość i podatki w rolnictwie
edycja 5


SAP ERP - Narzędzia i techniki rozwoju systemu
edycja 5


Six Sigma – Menedżerskie Studia Podyplomowe
we współpracy z OpEx Group, edycja 5


Specjalista do spraw kadr i płac
edycja 5


Strategy and International Business Management
[EN] edycja 1


Suplementy diety i żywność wzbogacana
we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, edycja 1


Współczesna gospodarka cyfrowa - zarządzanie i testowanie projektów internetowych
Jelenia Góra


Wycena nieruchomości
edycja 3


Zaawansowane systemy sterowania i monitorowania produkcji
edycja 1


Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
edycja 5


Zarządzanie dla Inżynierów
edycja 4


Zarządzanie dla menedżerów IT i programistów
edycja 1


Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia
Białystok, edycja 11


Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia
Wrocław, edycja 29


Zarządzanie i marketing
edycja 37


Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia
Białystok, studia dofinansowane, edycja 1


Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
we współpracy z TÜV Nord Polska, edycja 22


Zarządzanie miastem
pod patronatem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, edycja 2


Zarządzanie placówkami kultury
we współpracy z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - edycja 3


Zarządzanie produkcją i usługami
certyfikat ukończenia kursu iScala, edycja 13


Zarządzanie Projektami
certyfikaty Microsoft® MS Project i Prince2® Foundation, edycja 17


Zarządzanie Projektami
certyfikaty Microsoft® MS Project i Prince2® Foundation, edycja 18


Zarządzanie Projektami
certyfikaty Microsoft® MS Project i Prince2® Foundation, edycja 19


Zarządzanie Projektami E-Commerce
we współpracy z Ceneo.pl, GrupaUnity i Interaktywnie.com, pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej, edycja 4


Zarządzanie w sektorze publicznym
edycja 4Nazwa Uczelni w językach obcych brzmi:
w języku angielskim – Wroclaw University of Economics and Business,
w języku francuskim – Université des Sciences Économiques de Wrocław,
w języku hiszpańskim – Universidad de Ciencias Económicas de Wrocław,
w języku niemieckim – Wirtschaftsuniversität in Wrocław,
w języku rosyjskim – Университет Экономики и Бизнеса во Вроцлаве,
w języku ukraińskim – Вроцлавський Yніверситет Eкономіки та Бізнесy,
w języku włoskim – Università di Scienze Economiche e Aziendali di Wrocław.

Studia stacjonarne I stopnia - dostępne kierunki i specjalności


WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse i rachunkowość spółek
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Skarbowość i podatki
 • Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 • Biznes międzynarodowy
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Logistyka międzynarodowa
 • PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN INTERNATIONAL BUSINESS - studies in English

ZARZĄDZANIE

 • Komunikacja marketingowa
 • Menedżer biznesu
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie projektami

PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN MANAGEMENT AND MARKETING - studies in English

EKONOMIA

 • Analityk rynku
 • Analityk otoczenia biznesu

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • inżynieria produktów żywnościowych
 • inżynieria produktów chemicznych
 • inżynieria bioproduktów

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Rachunkowość i auditing
 • Rachunkowość i podatki w biznesie
 • Inwestycje finansowe
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Technologie informatyczne w finansach
 • Finanse i rachunkowość - specjalność zaawansowana (tylko stacjonarne)

BACHELOR STUDIES IN FINANCE - studies in English

INFORMATYKA W BIZNESIE

 • Analiza i projektowanie systemów
 • Informatyka w usługach i administracji
 • Technologie baz danych i aplikacje mobilne

BACHELOR STUDIES IN BUSINESS INFORMATICS - studies in English

ZARZĄDZANIE

 • Biznes i start-upy
 • Kierowanie ludźmi
 • Menedżer projektów i procesów

BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT (BBM) - studies in English

ANALITYKA GOSPODARCZA

 • Analityk rynku
 • Analityk decyzji biznesowych

LOGISTYKA

 • Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Logistyka w handlu i usługach

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE


EKONOMIA

 • Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze
 • Lider sektora publicznego
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe

ZARZĄDZANIE

 • Menedżer jakości i środowiska
 • Menedżer logistyki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

TURYSTYKA

 • Nowoczesny biznes turystyczny
 • Projektowanie i sprzedaż oferty w turystyce

 

Studia stacjonarne II stopnia - dostępne kierunki i specjalności


Wydział Nauk Ekonomicznych


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Bankowość, ubezpieczenia i doradztwo finansowe
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse, podatki i rachunkowość spółek
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 • Biznes międzynarodowy
 • Logistyka międzynarodowa
 • Międzynarodowy rynek pracy

PROGRAM OF MASTER STUDIES IN INTERNATIONAL BUSINESS – studies in English

ZARZĄDZANIE

 • Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie
 • Komunikacja korporacyjna i Public Relations
 • Lean Management w biznesie i sektorze publicznym
 • Marketing internetowy i e-Commerce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w organizacji

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – NOWOŚĆ

 • Planowanie rozwoju przestrzeni zurbanizowanych 
 • Rynki nieruchomości

EKONOMIA

 • Analityk rynku
 • Analityk otoczenia biznesu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny REKRUTACJA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE W LUTYM


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • przedsiębiorczość i innowatyka
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • zarządzanie rozwojem
 • zarządzanie technologią

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Audyt finansowy i podatkowy
 • Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem
 • Menedżer finansowy
 • Finanse osobiste
 • Europejski certyfikat bankowca

MASTER STUDIES IN FINANCE - studies in English

INFORMATYKA W BIZNESIE

 • Big Data w biznesie
 • E-usługi i e-biznes
 • Menadżer systemów informacyjnych

ZARZĄDZANIE

 • Strategic Management and Leadership
 • Process and Lean Management
 • Advanced Project Management

MASTER OF BUSINESS MANAGEMENT (MBM) - studies in English

ANALITYKA GOSPODARCZA

 • Analityk danych ekonomicznych
 • Analityk procesów biznesowych

LOGISTYKA

 • Menedżer ds. logistyki
 • Menedżer ds. łańcucha dostaw
 • Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

EKONOMIA

 • Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze
 • Lider sektora publicznego
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących

ZARZĄDZANIE

 • Menedżer logistyki i łańcucha dostaw
 • Menedżer procesów
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Wydziały na uczelni:

gospodarki regionalnej i turystyki
inżynieryjno-ekonomiczny
nauk ekonomicznych
zarządzania i informatyki

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bachelor of business management I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bachelor studies in business informatics I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bachelor studies in finance I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka w biznesie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Zadzwoń

71 36 80 170 

71 36 80 982 - Rekrutacja cudzoziemców 

71 36 80 374 - Studia niestacjonarne

71 36 80 896 - studia w j. angielskim

71 36 80 518  - pytania dotyczące systemu rekrutacji on-line 

Napisz

rekrutacja@ue.wroc.pl
- dla kandydatów z obywatelstwem polskim

enrolment@ue.wroc.pl
- dla cudzoziemców (język polski, angielski, rosyjski, ukraiński)

Przyjdź

Biuro Rekrutacji - rekrutacja cudzoziemców | 71 36 80 982 | Budynek Z, pokój 9

Godziny otwarcia biura: 9.00 - 14.00

Rekrutacja - studia niestacjonarne | 71 36 80 374 | Budynek Z, pokój 10

Godziny otwarcia biura: poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00 | soboty 9.00 - 12.00

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zimowa rekrutacja na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi rekrutację na trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

czytaj dalej

Student przed maturą, czyli projekt "Liderzy wiedzy - Liderzy sukcesu"

Osiem umów patronackich podpisanych ze szkołami średnimi z Wrocławia i województwa, ponad dwadzieścia wizyt klas maturalnych na uczelni połączonych z wykładem akademickim, setki „polubień” i uśmiechów wieńczących pobyt na Uniwersytecie Ekonomicznym…

czytaj dalej

V LO we Wrocławiu objęte patronatem UEW

V Liceum Ogólnokształcące, szkoła średnia z siedemdziesięcioma latami tradycji, zostało odjęte patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane