Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rok założenia: 1925

przejdź do spisu treści

Studiuj. Doświadczaj. Żyj.

Zdobywaj fachową wiedzę, odkrywaj nowe horyzonty i ciesz się życiem!… Zobacz więcej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tys. studentów, Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Nasi studenci zdobywają wiedzę w trzech kolegiach: Ekonomii, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Uczelnia, nieprzerwanie od blisko stu lat, wiernie realizuje misję wskazaną przez swoich założycieli: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy), kształcąc serca i umysły kolejnych pokoleń znakomitych specjalistów. Aktualnie UEK oferuje studia na 30 kierunkach w języku polskim i angielskim, studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA.

Od momentu powstania mury UEK opuściło już ponad 100 000 absolwentów. Uniwersytet współpracuje z ponad 200 uczelniami z całego świata, dzięki czemu studenci mogą wybierać spośród licznych programów wymian, staży i praktyk zagranicznych oraz zdobywać podwójne dyplomy. Wizytówką Uczelni jest szeroka oferta kierunków i specjalności, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy. Jak wynika z badań losów studentów i absolwentów, prowadzonych od 2010 roku przez Akademickie Centrum Kariery, aż 85% studentów UEK znajduje pracę już w trakcie studiów.

Wszyscy razem - pracownicy, doktoranci, studenci, absolwenci i byli pracownicy - tworzymy wspólnotę wyjątkową. Zawsze wierzyłem, że Uniwersytet to nie tylko miejsce zatrudnienia, ale także ważna część życia.
 - Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UEK W KRAKOWIE?

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i efektywnie zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należymy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo-badawczym.

Cechą charakterystyczną Uniwersytetu jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to również kursy z dziedzin humanistycznych, społecznych oraz ścisłych, wśród nich m.in. takie jak: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata. Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach, a także uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej lub amerykańskiej.

O atrakcyjności studiów w naszej Uczelni decyduje także możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Absolwentom, nie tylko naszej Uczelni, chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje, oferujemy liczne studia podyplomowe. Prowadzimy także prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).

Renoma UEK, bogata oferta edukacyjna oraz doskonale przygotowana kadra – to nie wszystko, co mamy do zaproponowania kandydatom na studia. Zapewniamy również doskonałe warunki do nauki i rozwijania zainteresowań. Oferujemy przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, halę sportowo-widowiskową, a także wciąż rozbudowywany kampus. Na naszej uczelni działają liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie, w tym sportowe, które zapewniają możliwość rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni ekonomicznych w Polsce. Potwierdza to między innymi duża liczba kandydatów, rekrutujących się na studia.

Studiując w murach Uniwersytetu Ekonomicznego zwiększasz szanse osiągnięcia zawodowego sukcesu!

SPIS KIERUNKÓW

ADMINISTRACJA
ANALITYKA GOSPODARCZA
AUDYT FINANSOWY
BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE (studia dualne) - NOWY KIERUNEK
EKONOMIA
EUROPEISTYKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA STOSOWANA
INFORMATYKA STOSOWANA - APPLIED INFORMATICS - (studia w j. angielskim)
INNOWACJE W BIZNESIE
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
MODERN BUSINESS MANAGEMENT - (studia w j. angielskim)
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE
PRAWO
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
RYNKI FINANSOWE
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
STUDIA MIEJSKIE
TOWAROZNAWSTWO
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


  Wszystkie informacje na temat oferowanych kierunków i specjalności znajdują się w najnowszym Vademecum dla kandydatów na rok akademickie 2020/2021.przejdź do spisu treści
 • Kierunek: Administracja (studia pierwszego stopnia)
Kierunek został utworzony z myślą o przeprofilowaniu tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględnienia ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Studia są osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej i umożliwiają wszechstronny rozwój osobisty oraz pogłębianie pozanaukowych zainteresowań.
Absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w dziedzinach: administracji, prawa, ekonomii, nauk politycznych i zarządzania. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej potrafią skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi.
Kierunek przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną.
 • Kierunek: Ekonomia (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, jak i w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych.
W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.
 
Specjalności oferowane na kierunku Ekonomia:
1. Ekonomia menedżerska
2. Gospodarowanie nieruchomościami
3. Przedsiębiorczość i innowacje
4. Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne
5. Strategie rozwoju społeczno ekonomicznego
6. Public Management and Administration
7. Zarządzanie i doradztwo personalne
 
Ekonomia menedżerska
Program specjalności ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy z zakresu umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwia także praktyczne wykorzystywanie informacji gospodarczej i jej umiejętne przetwarzanie.
Celem specjalności jest przygotowanie kadr profesjonalnie przygotowanych do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu ekonomicznego, przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych,
z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Za bardzo ważne uznano wyposażenie absolwenta w umiejętność praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu właściwych decyzji ekonomicznych.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zarówno przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, jak i instytucji publicznych czy organizacji non-profit.
 
Gospodarowanie nieruchomościami
Program tej specjalności uzyskał certyfikat CEPI Eur, będący zaświadczeniem, że jest on dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Certyfikat ułatwi studentom pracę w zawodach pośrednika i zarządcy nieruchomości w krajach UE. W ramach specjalności prowadzone są przedmioty o zróżnicowanym charakterze. Omawiane są problemy związane z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości. Obok tematyki ekonomicznej poruszana jest tematyka techniczna, dotycząca podstaw  technik budowlanych, kosztorysowania, oraz geodezji i geologii inżynierskiej.
Jest to sprawdzony, nowoczesny, oraz dostosowany do realiów rynkowych program.
Absolwenci po ukończeniu tej specjalności wyposażeni zostaną w wiedzę
o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Ukończenie tej specjalności ułatwia absolwentom postępowanie przy staraniach o uzyskanie państwowych licencji w trzech zawodach, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie:
• rzeczoznawca majątkowy,
• pośrednik w obrocie nieruchomościami,
• zarządca nieruchomości.
Posiadanie powyższych licencji zawodowych umożliwia utworzenie i prowadzenie własnej firmy w tych dziedzinach.
Ukończenie specjalności pozwala na podjęcie pracy w:
• przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku,
• instytucjach prowadzących swą działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu i zarządzania nieruchomościami,
• firmach konsultingowych w zakresie spraw inwestycyjnych i gospodarki nieruchomościami,
• własna działalność gospodarcza w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego, itp.
 
 
Przedsiębiorczość i innowacje
Studenci kierunku Ekonomia zdobywają w ciągu pierwszych 3 lat studiów wiedzę z przedmiotów podstawowych, ogólnoekonomicznych i kierunkowych, w tym wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Ci spośród nich, którzy wybierają specjalność przedsiębiorczość i innowacje - w ciągu czterech kolejnych semestrów poznają program specjalistycznych studiów w zakresie ekonomiki i zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Studia na tej specjalności przeznaczone są dla studentów, którzy chcą dobrze poznać zasady, metody i techniki przedsiębiorczego działania w różnych organizacjach i w różnych dziedzinach gospodarki oraz nabyć umiejętności umożliwiające samodzielne prowadzenie firmy tworzonej przez siebie lub innego przedsiębiorcę.
Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie jako menedżerowie - zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach. Część z nich znajduje pracę w sektorze bankowym, a także w instytucjach publicznych, administracji państwowej i samorządowej.
 
 
Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne
Specjalność ta przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów rozumiejących potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Podczas studiów zwraca się uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, stałe dążenie do doskonalenia działania, rolę dynamiki otoczenia w stymulowaniu rozwoju i wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania. W grupie przedmiotów kierunkowych plan nauczania obejmuje: zarządzanie rozwojem organizacji, gospodarka przestrzenna, przedsiębiorczość i innowacje, ekorozwój, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, rozwój kapitału ludzkiego. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe zapewniają zdobycie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy w zakresie zarządzania rozwojem przedsiębiorstw.
Absolwenci posiadają wiedze teoretyczną oraz znajomość wielu praktycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem i sposobów ich rozwiązywania.
Absolwenci mogą podjąć prace w przedsiębiorstwach przemysłowych, developerskich, handlowych, w bankach, agrobiznesie, firmach konsultingowych. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności.
 
 
Strategie rozwoju społeczno ekonomicznego
Program specjalności przewiduje wykłady dotyczące strategii rozwoju kraju, regionów i firm, polityki regionalnej i rolnej UE oraz możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, strategii rozwoju miast, konkurencyjności regionów i firm. W programie przewiduje się również szeroki kontakt z praktyką gospodarczą i potencjalnymi pracodawcami, czemu służyć będą seminaria z praktykami gospodarczymi, praktyki w instytucjach i firmach, wyjazdowe sympozja połączone z wizytacją specjalnych stref ekonomicznych, samorządów regionów, powiatów i gmin oraz agencji rozwoju regionalnego. Najlepsi studenci mają również możliwość odbywania praktyk zagranicznych w krajach UE i jej instytucjach oraz firmach.
Absolwenci są specjalistami posiadającymi wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie programowania rozwoju społeczno-ekonomicznego, które stanowią standard funkcjonowania Unii Europejskiej. Umiejętność programowania rozwoju dotyczy wszystkich poziomów gospodarowania tj. kraju, regionów, powiatów, miast i gmin, jak również podmiotów gospodarczych. Ważnym atutem absolwentów tej specjalności jest również znajomość zagadnień integracji Polski z UE oraz wynikające z niej możliwości pozyskania środków pomocowych.
Absolwenci mają szerokie możliwości pozyskania atrakcyjnej pracy w instytucjach i agencjach rządowych, samorządowych, agencjach rozwoju regionalnego i podmiotach gospodarczych oraz firmach konsultingowych. Absolwenci mogą również zakładać własne podmioty specjalizujące się w świadczeniu usług konsultingowych w zakresie opracowywania projektów i programów rozwojowych oraz biznes planów. Absolwenci mogą się ubiegać o stanowiska pracy w różnych instytucjach UE oraz jej krajach członkowskich.
 
 
Public Management and Administration
Specjalność ta została utworzona z myślą o poszerzeniu i unowocześnieniu oferty dydaktycznej na studiach uzupełniających magisterskich wieczorowych. Program studiów obejmuje jeden semestr studiów za granicą oraz automatyczne uznanie zdawanych tam egzaminów. Program został skonstruowany w sposób atrakcyjny tak z punktu widzenia studentów polskich jak i zagranicznych. Studia są czterosemestralne z językiem wykładowym angielskim. W pierwszym, drugim i czwartym semestrze studenci studiować będą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w trzecim semestrze na uczelni zagranicznej.
Absolwent tej specjalności charakteryzuje się solidnym wykształceniem w dziedzinie ekonomii, prawa, nauk politycznych i zarządzania. W pracy zawodowej potrafi skutecznie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, posługiwać się komputerem. Specjalność przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę ekonomistów dla służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw i instytucji szeroko pojętego sektora publicznego.
 
 
Zarządzanie i doradztwo personalne
Specjalność ta adresowana jest do zainteresowanych pracą na rynku usług związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Zmieniająca się gospodarka, której charakterystycznymi cechami stają się globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, prowadzi do zmian w obszarze zatrudnienia i funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Wyrazem ich są zarówno upowszechniające się nietypowe formy wykonywania pracy, jak również zmiany w sposobie zarządzania jednym z najcenniejszych kapitałów, za jaki uznaje się obecnie kapitał ludzki, będący ważnym źródłem konkurencyjności w warunkach nowej gospodarki. Postawę programu specjalności stanowią przedmioty wykształcenia ogólnego, kierunkowe ekonomiczne i z zakresu problematyki międzynarodowej.
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi osadzone w wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i stosunków międzynarodowych, co będzie ich wyróżniało pozytywnie na rynku pracy w nowej gospodarce. Umiejętności dotyczą m.in. rozwiązywania problemów związanych z rekrutacją, ocenianiem, motywowaniem i szkoleniem pracowników, budowaniem strategii zarządzania kapitałem ludzkim.
Rynek pracy dla absolwentów tej specjalności jest szeroki i stale rozwija się dzięki rosnącej roli kapitału ludzkiego w walce konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Mogą oni znaleźć pracę w małych, średnich i dużych firmach działających lokalnie, na rynku krajowym i na arenie międzynarodowej, a ponadto w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pracodawców oraz firmach doradczych i szkoleniowych.
 
 • Kierunek: Europeistyka (studia pierwszego stopnia)
Kierunek Europeistyka dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE), prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych i ich funkcjonowanie w krajowym systemie prawnym) oraz ekonomicznych (mikro- i makropodstawy procesów integracyjnych, pogłębianie integracji rynków, idea jednolitego rynku europejskiego i zasady funkcjonowania swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, znajomość zasad polityk wspólnotowych).
Studia adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na  zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny a także do tych którzy zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej.
 
 
 • Kierunek: Gospodarka i administracja publiczna (studia pierwszego stopnia)
Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Wyróżnia go nowoczesny i zarazem unikatowy w skali kraju program nauczania, gwarantujący zdobycie gruntownej wiedzy oraz umiejętności, stwarzający korzystne warunki dla kształtowania kariery zawodowej i osobistego rozwoju.
Oferta dydaktyczna obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej, ponadto studenci przygotowywani są do codziennego poruszania się w labiryncie przepisów, a także wykorzystywania możliwości wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. W programie znajduje się blok przedmiotów ukierunkowanych na kształcenie kadr dla szeroko rozumianego sektora publicznego, a także przedmioty zapewniające uniwersalność kształcenia.
Kierunek oferuje możliwość wytyczenia indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez wybór profilu kształcenia. Nasi absolwenci pracują w różnych instytucjach sektora publicznego, wielu z nich jest także menedżerami i specjalistami w firmach prywatnych oraz pracuje w sektorze organizacji pozarządowych.
 
 • Kierunek: Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania.
 
Studentom oferowane są następujące specjalności:
• Studia wschodnie,
• Międzynarodowe stosunki polityczne,
• Polityka i komunikacja międzynarodowa,
• Zarządzanie międzynarodowe.
 
Studia wschodnie (studia pierwszego stopnia)
Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione, więc staje się kształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności" Wschodu potrafiliby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym z partnerami z tamtych części świata.
Absolwenci Studiów wschodnich zdobędą kwalifikacje do pracy w firmach działających na rynkach rosyjskim i chińskim oraz w spółkach z kapitałem japońskim i koreańskim inwestujących w Polsce. Otwarte dla nich będą organizacje i instytucje międzynarodowe, placówki dyplomatyczne i konsularne, biura handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną, środki masowego przekazu, administracja publiczna oraz organizacje pozarządowe. Wśród absolwentów specjalizacji będą także znakomicie wykształceni eksperci unijni, specjaliści i konsultanci biznesowi.
Absolwenci tej specjalności przygotowani będą do pracy w charakterze doradców (ekspertów) w instytucjach publicznych i prywatnych organizujących współpracę naszego kraju z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Ich rola będzie szczególnie doniosła w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej i NATO na Wschód oraz w kontekście wzrastającego znaczenia Rosji i Ukrainy oraz wielkich państw azjatyckich w polityce i gospodarce światowej.
 
 
Międzynarodowe stosunki polityczne (studia drugiego stopnia)
Świat przełomu XX i XXI wieku znalazł się w kolejnej fazie globalizacji, którą charakteryzuje szereg złożonych tendencji i przebieg procesów rozwojowych na różnych poziomach. Odzwierciedlają one m.in. w dynamicznych przemianach politycznych i gospodarczych sceny międzynarodowej. Studia na specjalności Międzynarodowe stosunki polityczne przybliżają studentom zarówno ich złożoność, jak i genezę, aby mogli zrozumieć współczesny świat oraz określić w nim miejsce współczesnej Polski, a tym samym odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości, w tym zawodowej.
Absolwenci specjalności Międzynarodowe stosunki polityczne będą mogli podjąć pracę w organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach, ośrodkach kultury, fundacjach krajowych i zagranicznych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną, środkach masowego przekazu. Mogą także znaleźć zatrudnienie zarówno w organach administracji centralnej lub lokalnej, jak i w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych.
 
Polityka i komunikacja międzynarodowa (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Program specjalności oferuje wykłady specjalistyczne dotyczące społecznej i gospodarczej problematyki międzynarodowej, w tym problemów rynków energii, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz problemów rozwoju państw Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. W programie specjalności silny nacisk kładziony jest na zrozumienie i praktyczne opanowanie technik komunikacji międzykulturowej. Znaczna część zajęć prowadzona jest z udziałem zewnętrznych, zagranicznych i krajowych ekspertów i praktyków. Studenci specjalności mają możliwość wyjazdów na semestralne studia zagraniczne dostępne w ramach oferty uczelnianej i w ramach specjalnych ofert dostępnych wyłącznie dla studentów specjalności.
Absolwenci są specjalistami umiejącymi identyfikować problemy gospodarcze i społeczne oraz projektować efektywne sposoby ich rozwiązywania. Specjalność przygotowuje osoby myślące kreatywnie i umiejące tworzyć i realizować projekty realizowane w zespołach międzynarodowych.
Silną stroną absolwentów jest umiejętność zastosowania narzędzi analizy ekonomicznej do rozwiązywania problemów biznesowych i społecznych w kontekście międzynarodowym. W czasie studiów studenci wielokrotnie realizują projekty badawcze i wdrożeniowe, budując w ten sposób własne kwalifikacje oraz nabywając umiejętność pracy w zespołach.
Absolwenci specjalności uzyskują wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia w polskich i zagranicznych firmach i instytucjach szukających kreatywnych pracowników i oferujących im interesujące ścieżki kariery zawodowej i rozwoju profesjonalnego (w tym w bankowości, finansach, ubezpieczeniach oraz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych).
Absolwenci mogą także tworzyć własne firmy oferujące usługi doradcze w zakresie międzynarodowej współpracy oraz programów pomocy rozwojowej. Wielu absolwentów uzyska także możliwość pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.
Studenci specjalności korzystają z pomocy pracowników i absolwentów w zakresie organizowania praktyk zawodowych oraz uzyskiwania stałego zatrudnienia.

Zarządzanie międzynarodowe (studia drugiego stopnia)
Studenci, którzy wybiorą tę specjalność otrzymują gruntowną wiedzę na temat prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej, obejmującą m.in. problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, logistykę i marketing międzynarodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ponadto poznają one szereg metod i technik zarządzania, negocjacji i skutecznego komunikowania się w warunkach różnorodności kulturowej. Uświadamiają sobie, że wiele zjawisk zachodzących w otoczeniu ma charakter ponadnarodowy.
Studenci nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. W zmienności otoczenia dostrzegać będą zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i jego potencjalne ograniczenia.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w rodzimych przedsiębiorstwach prowadzących działalność ponadnarodową, korporacjach zagranicznych, firmach konsultingowych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Wiedza z zakresu zarządzania w kontekście międzynarodowym oraz umiejętności negocjacji i skutecznego komunikowania się a ludźmi pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych, pozwolą spełnić wymagania stawiane bardzo dobrym absolwentom Uczelni ekonomicznych przez podmioty krajowe i zagraniczne.
Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych ze globalnymi stosunkami polityczno - społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem jej zainteresowania są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, międzynarodowe stosunki finansowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych. Studentom oferowane są następujące specjalności: Gospodarka światowa, Handel zagraniczny, International Business, Logistyka międzynarodowa.

Gospodarka światowa (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Jest to unikalna specjalność łącząca międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne, ponieważ dotyczy procesów i zjawisk w skali globalnej, regionalnej i narodowej, przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Problematyka ta związana jest także z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami, zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej, aktualnymi tendencjami w dyplomacji gospodarczej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych.
Absolwenci tej specjalności otrzymują w trakcie dwustopniowych studiów tytuł magistra ekonomii w zakresie Międzynarodowych stosunków gospodarczych, co oznacza wykwalifikowanego ekonomistę w zakresie globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej.
Ukończenie studiów tej na specjalności daje szerokie możliwości pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, firmach konsultingowych, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach, międzynarodowych organizacjach gospodarczych, szczególnie agendach Unii Europejskiej, przedstawicielstwach dyplomatycznych, ministerstwach i instytucjach centralnych.
 
 
Handel zagraniczny (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Podstawowe problemy objęte tokiem kształcenia na tej specjalności są następujące: ekonomika handlu zagranicznego, organizacja i technika handlu zagranicznego, marketing i reklama w handlu zagranicznym, prognozowanie procesów rynkowych i giełdowych, zasady podejmowania decyzji na giełdach towarowych i kapitałowych, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw międzynarodowych, zagadnienia prawne, celne, podatkowe itp. w obrocie międzynarodowym, finansowo-księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w sferze handlu zagranicznego, modelowanie i optymalizacja strumieni handlu zagranicznego, zagadnienia szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, zasady funkcjonowania międzynarodowych organizacji gospodarczych, badanie międzynarodowych rynków towarowych, surowcowych, walutowych, zasady zawierania umów i kontraktów w sferze obrotu międzynarodowego, analiza procesów integracyjnych jednoczącej się Europy i perspektyw Polski w tym względzie.
Absolwenci tej elitarnej specjalności posiadają, obok głębokiej wiedzy merytorycznej, dobrą znajomość dwóch zachodnich języków, umieją posługiwać się wieloma użytkowymi pakietami programów komputerowych i potrafią rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Ukończenie studiów na wymienionej specjalności stwarza dużą szansę znalezienia dobrej i wysoko płatnej pracy, m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, agencjach reklamowo-promocyjnych, spółkach joint venture, przedsiębiorstwach międzynarodowych itp.
 
 
International Business (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Specjalność stanowi ofertę studiów w języku angielskim na studiach wieczorowych licencjackich i uzupełniających magisterskich. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. Studia odbywają się w środowisku międzynarodowym, z udziałem studentów zagranicznych. Elementem programu nauczania są, co najmniej semestralne studia odbywane za granicą. Studenci mają możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyboru określonego profilu specjalności.
Absolwenci, oprócz gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i stosunków międzynarodowych, będą posiadać praktyczną znajomość, co najmniej dwóch języków obcych, rozumienie różnic kulturowych jak również umiejętności adaptacyjne nabyte w trakcie studiów i praktyk realizowanych za granicą.
Absolwenci, w zależności od obranego profilu specjalności będą mogli podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.
Logistyka międzynarodowa (studia pierwszego stopnia)

Studenci specjalności otrzymują gruntowna wiedzę w zakresie międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej, integracji działań logistycznych, a także wielu innych zagadnień związanych z logistyką. Naszym celem jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

 Studenci nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. W zmienności otoczenia dostrzegać będą zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i jego potencjalne ograniczenia. Studia te kształcą także umiejętności komunikowania międzynarodowego.
Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w rodzimych przedsiębiorstwach logistycznych działających w skali międzynarodowej, korporacjach zagranicznych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, m.in. jako specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i przemysłowych. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz firmach doradczych.

przejdź do spisu treści

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Dziekanat: Budynek Główny II piętro, pok. 207 i 209tel. 12 293 59 23
e-mail gap@uek.krakow.pl

W ofercie dydaktycznej Wydziału GAP znajdują się następujące kierunki studiów:

 • Administracja I i II stopień,
 • Gospodarka i administracja publiczna I i II stopień,
 • Gospodarka przestrzenna (lic, studia inż., II stopień),
 • Studia miejskie (I stopień),
 • Socjologia (I stopień).

Wg stanu na 1 października 2019 roku w Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej studiowało ok. 1 300 aktywnych studentów.

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (Kolegium GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest jednostką prowadzącą działalność w ramach dwóch dyscyplin naukowych: nauki o polityce i administracji oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Kolegium tworzą trzy instytuty w skład których wchodzi 12 katedr.

W ramach dyscypliny – nauki o polityce i administracji – działają: Instytut Polityk Publicznych i Administracji oraz Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii. W ramach zaś dyscypliny – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – działa Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich.

W nowych warunkach prawnych w jakich funkcjonuje obecnie nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce oraz w świetle rozwiązań organizacyjnych przyjętych w naszym Uniwersytecie rolą Kolegium, kierowanego przez Dziekana, są kwestie związane z prowadzeniem działalności badawczej w ramach wyżej wymienionych dyscyplin oraz zapewnienie dobrej jakości efektów prac naukowych, a w konsekwencji osiągnięcie wysokiej oceny poziomu naukowego dyscyplin (ocenianych w cyklu czteroletnim). W ramach instytutów – kierowanych przez Dyrektorów Instytutów – realizowany jest proces dydaktyczny (w połączeniu ze sprawami studenckimi) na kierunkach związanych z dyscyplinami naukowymi. Kształcenie w Instytutach tworzących Kolegium GAP w ramach studiów I i II stopnia realizowane jest na kierunkach: Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna, Studia Miejskie oraz Gospodarka Przestrzenna.

Historia kolegium

Na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Hausnera utworzono Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, przekształcony później w Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP). Od początku funkcjonowania GAP-u koncentrowano się na kształceniu profesjonalnej kadry dla administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Początkowo Gospodarka i administracja publiczna była jedną ze specjalności na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Z czasem, w oparciu o autorski program kształcenia, utworzono studia I i II stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna a także moduł GAP na studiach doktoranckich.

Rozwój naukowy pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, rosnąca liczba studentów i absolwentów stanowiły przesłanki do wnioskowania o utworzenie Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Proces tworzenia naszego Wydziału został zainicjowany Zarządzeniem Rektora UEK nr R-201-37/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej (na podstawie opinii Senatu Uczelni), zmienionym Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201-1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Wydział GAP powstał w wyniku podziału Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (WEiSM) oraz Wydziału Finansów (WF) (obecnie Finansów i Prawa) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i od dnia 1 października 2016 r. funkcjonował w strukturze 6 Katedr (działających wcześniej na WEiSM oraz WF):

 • Katedra Filozofii,
 • Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej,
 • Katedra Gospodarki Regionalnej,
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej,
 • Katedra Prawa Publicznego,
 • Katedra Socjologii.

Rada Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK w dniu 25 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie w miejsce Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Katedry Administracji Publicznej i Katedry Gospodarki Publicznej. Zmiana weszła w życie 1 lutego 2017 r.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. Wydział GAP liczył ponad 80 pracowników naukowych.

W ofercie dydaktycznej Wydziału GAP znajdują się następujące kierunki studiów:

 • Administracja ( I stopień),
 • Gospodarka i administracja publiczna I i II stopień,
 • Gospodarka przestrzenna (lic, studia inż., II stopień),
 • Socjologia (I stopień).

Wg stanu na 1 października 2016 roku w Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej studiowało ok. 1 700 aktywnych studentów.

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej wypełniał swoją misję, podejmuje działania na rzecz zwiększania efektywności sektora publicznego poprzez kształcenie i kreowanie liderów działających w podmiotach i organizacjach sektora publicznego oraz prowadzenie badań i działalność ekspercką w zakresie spraw publicznych.

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej dysponował potencjałem badawczym, który umożliwia prowadzenie badań podstawowych, stosowanych i wdrożeniowych na poziomie zaawansowania porównywalnego do najlepszych ośrodków w Polsce.

Potencjał oraz zamierzenia rozwojowe Wydziału znajdowały odzwierciedlenie w Strategii na lata 2017-2024.

Profil naukowo-badawczy

Realizowaniu tak zdefiniowanej misji ma służyć bogaty i komplementarny profil naukowo-badawczy Wydziału, zorientowany m.in. na:

 • sektor publiczny (w ujęciu dynamicznym i komparatywnym),
 • administrację publiczną (w ujęciu instytucjonalnym, organizacyjnym i prawnym),
 • zarządzanie publiczne (w tym: zarządzanie w ochronie zdrowia),
 • prawo publiczne,
 • polityki publiczne i ich ewaluację,
 • ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarowania przestrzenią miast (studia miejskie) i regionów,
 • ekonomikę zdrowia,
 • zarządzanie dziedzictwem, ochronę i rewitalizację krajobrazu kulturowego.

Badania naukowe podejmowane w ramach Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej obejmują przede wszystkim:

 • identyfikowanie dysfunkcji w obszarze regulacji i funkcjonowania sektora publicznego i administracji publicznej,
 • wypracowywanie użytecznych narzędzi i sposobów usprawniania działania sektora publicznego i administracji publicznej (z jednej strony, z wykorzystaniem międzynarodowych doświadczeń, a z drugiej – z uwzględnieniem polskiej specyfiki i kultury prawno-organizacyjnej),
 • doskonalenie funkcjonowania organizacji działających w różnych dziedzinach społeczno-gospodarczych pod względem ich efektywności, sprawności i wydajności,
 • społeczno-gospodarcze analizy rozwoju kraju w układach terytorialnych, w tym mechanizmy, koncepcje i determinanty rozwoju, analizy spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej,
 • programowanie rozwoju, w tym programowanie strategiczne oraz ewaluację programów i projektów,
 • analizę efektywności dokumentów programowych różnych szczebli administracji publicznej dotyczących rozwoju polskiej gospodarki,
 • uwarunkowania efektywnej regulacji działalności sfery gospodarczej,
 • rolę etyk zawodowych: instytucjonalizacja etyki w sferze administracji (etyka urzędnicza) oraz w sferze gospodarczej (etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu).

Ważnym elementem dopełniającym badania prowadzone w ramach Wydziału jest przygotowywanie całościowych diagnoz dla wybranych, kluczowych obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki (np. konkurencyjności, innowacyjności, samorządu terytorialnego, rynku pracy, ochrony zdrowia).

Od 1 października 2019 r, w wyniku reorganizacji układu organizacyjno-funkcjonalnego, Wydział GAP przekształcony został w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (KGAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W skład w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej wchodzą trzy:

 • Instytut Polityk Publicznych i Administracji
 • Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

W Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej funkcjonuje 12 katedr:

 • Katedra Polityk Publicznych
 • Katedra Gospodarki Publicznej
 • Katedra Polityk Regulacyjnych
 • Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
 • Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej
 • Katedra Filozofii
 • Katedra Studiów Politycznych
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych
 • Katedra Socjologii
 • Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

przejdź do spisu treści

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 122935539

Działalność dydaktyczna Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości prowadzona jest w ramach 15 kierunków studiów, na których studiuje łącznie ponad 7 tys. studentów.

Kierunki studiów prowadzonych w Instytucie Zarządzania:

 • Informatyka stosowana
 • Innowacje w biznesie
 • Inżynieria organizacji i zarządzania
 • Logistyka międzynarodowa
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Modern Business Management
 • Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
 • Quantitative Methods in Contemporary Management
 • Rachunkowość i controlling
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie międzynarodowe

Kierunki studiów prowadzonych w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem:

 • Innowacyjność produktu
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kolegium kieruje Dziekan, który zarządza prowadzeniem działalności badawczej oraz koordynuje działalność organizacyjną Instytutów. Instytutami kierują Dyrektorzy Instytutów. Dyrektorzy Instytutów i ich Zastępcy zarządzają działalnością w zakresie kształcenia i spraw studenckich na kierunkach studiów prowadzonych przez Instytuty.

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości zostało utworzone 1 października 2019 roku. Powstało ono z połączenia Wydziału Zarządzania i Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem oraz Katedr zarządzania, funkcjonujących wcześniej w ramach Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Zmiana ta związana była z dostosowaniem struktury organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych. Główną przesłanką utworzenia Kolegium było zgrupowanie wszystkich Katedr oraz pracowników, którzy prowadzą badania naukowe w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Obecnie Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości tworzy 25 Katedr wchodzących w skład dwóch instytutów: Instytutu Zarządzania oraz Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem.

Katedry w Instytucie Zarządzania to:

 • Katedra Analiza Strategicznych
 • Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
 • Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych
 • Katedra Informatyki
 • Katedra Marketingu
 • Katedra Metod Organizacji i Zarządzania
 • Katedra Procesu Zarządzania
 • Katedra Psychologii i Dydaktyki
 • Katedra Rachunkowości
 • Katedra Systemów Obliczeniowych
 • Katedra Turystyki
 • Katedra Zachowań Organizacyjnych
 • Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego
 • Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

Katedry w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem to:

 • Katedra Chemii Ogólnej
 • Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych
 • Katedra Jakości Produktów Żywnościowych
 • Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Opakowalnictwa Towarów
 • Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów
 • Katedra Zarządzania Jakością
 • Katedra Zarządzania Procesowego

Działalność naukowo-badawcza Katedr Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości dotyczy najważniejszych współczesnych problemów funkcjonowania polskiej, europejskiej i światowej gospodarki, koncentrując się zwłaszcza wokół zagadnień związanych z: metodami i procesem zarządzania, zarządzaniem kapitałem ludzkim, ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw, rachunkowością i controllingiem, marketingiem i komunikacją rynkową, handlem i instytucjami rynkowymi, turystyką i rekreacją, analizą rynku i badaniami marketingowymi, informatyką i systemami obliczeniowymi, logistyką, towaroznawstwem, zarządzaniem jakością, zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów przemysłowych i żywnościowych oraz zarządzaniem technologią i ekologią wyrobów.

Kadra naukowo-dydaktyczna Kolegium liczy obecnie łącznie 257 osób, w tym: 16 profesorów tytularnych, 65 profesorów uczelnianych, 2 doktorów habilitowanych, 125 doktorów, 40 asystentów oraz 9 pracowników technicznych. Zespoły badawcze złożone z pracowników Kolegium z powodzeniem uczestniczą w konkursach o granty na badania naukowe, organizowane przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym NCN i NCBiR. Kolegium współpracuje również z wieloma ośrodkami akademickimi z zagranicy, m.in. z Niemiec, Włoch, Rosji, Francji, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Ukrainy, Kazachstanu, Turcji, Serbii, Słowenii, Litwy, Czech i Słowacji. Kooperacja ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci Kolegium.


przejdź do spisu treści

Szkoła Doktorska UEK


Sekretariat Centrum Kształcenia Doktorantów i Obsługi Postępowań Doktorskich
Pawilon B pok. 275 - w najbliższych dniach prosimy o kontakt mailowy:
gucwaa@uek.krakow.pl
lub
szkola.doktorska@uek.krakow.pl

 

Szkoła Doktorska UEK rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia JM Rektora UEK. Podstawowym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych umożliwiających przygotowanie rozprawy doktorskiej w jednej z dyscyplin nauk społecznych tj.: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UEK

Kształcenie

 • 3-letnie kształcenie (6 semestrów)
 • Kształcenie w ramach jednego z sześciu kierunków (2019/2020)
 • Zajęcia konwersatoryjne 
 • Realizacja zajęć w języku polskim
 • Praktyki dydaktyczne
 • Rozliczenie semestralne. Do końca drugiego semestru Indywidualny Plan Badawczy. Po trzecim semestrze Ocena śródokresowa.

Odpłatność i stypendia

 • Kształcenie i postępowanie w sprawie o nadanie stopnia jest bezpłatne
 • W czasie trzech lat kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości:

37% minimalnego wynagrodzenia profesora (2371 zł) - przed oceną śródokresową,
57% minimalnego wynagrodzenia profesora (3653 zł) - po ocenie śródokresowej.
Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami wynosi 30% kwoty wyliczonej w punkcie 1

Zatrudnienie w uczelni

Zgodnie z art 209 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

"Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1. w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ust. 2 pkt 2 i 3;

2. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;

3. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie."

Złożenie oświadczenia w tej kwestii będzie wymagane na etapie potwierdzenia zamiaru kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK

Procedura Rekrutacji

Zachęcamy osoby zainteresowane uczestnictwem w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UEK w roku akademickim 2020/2021 do zapoznania się z dokumentami:


Uniwersytet w roku 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oferuje 34 kierunki.

ALFABETYCZNY SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI

Kierunek Administracja
Specjalności:

 • Finanse i zamówienia publiczne
 • Gospodarka komunalna
 • Kadry w administracji
 • Public Administration: A Comparative Perspective

Kierunek Analityka gospodarcza
Specjalności

 • Analityka makroekonomiczna 21
 • Analityka mikroekonomiczna 21
 • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

Kierunek  Applied Informatics

Kierunek Audyt finansowy
Specjalności

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • Specjalność Bankowość zaawansowana
 • Specjalność Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym 2

Kierunek Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze

Kierunek Ekonomia
Specjalności

 • Analityka ekonomiczno-finansowa
 • Analityka ekonomiczno-finansowa
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Konsulting gospodarczy
 • Konsulting gospodarczy
 • Nieruchomości i Inwestycje
 • Nieruchomości i Inwestycje
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu
 • Strategie Rozwoju Biznesu

Kierunek Europeistyka
Specjalności

 • Biznes i współpraca na rynku europejskim
 • Menedżer projektów europejskich

Kierunek Finanse i rachunkowość
Specjalności

 • Bankowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse i administracja publiczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Rynki finansowe
 • Corporate Finance & Accounting
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość menedżerska
 • Doradztwo biznesowe
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Zarządzanie bankiem
 • WISE 

Kierunek Finanse i Rachunkowość (PONE) 

Kierunek Gospodarka i administracja publiczna

Kierunek Gospodarka przestrzenna 
Specjalności

 • Planowanie i inżynieria przestrzenna (inż.) 
 • MAGISTERSKIE 3- SEMESTRALNE

Kierunek Informatyka stosowana
Specjalności

 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy informacyjne
 • Systemy inteligentne

Kierunek Innowacje w biznesie
Specjalności

 • Instytucjonalne Formy Rozwoju Innowacji 
 • Menedżer Innowacji
 • Zarządzanie Innowacjami
 • Zarządzanie start-upem

Kierunek Innowacyjność produktu
Specjalności

 • Projektowanie i doskonalenie produktu
 • Rozwój i komercjalizacja produktu

Kierunek Inżynieria organizacji i zarządzania
Specjalności

 • Audyt i controlling zarządczy
 • Zarządzanie i doradztwo personalne
 • Zarządzanie rozwojem biznesu

Kierunek Logistyka
Specjalności

 • Menedżer logistyki
 • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Business logistics

Kierunek Logistyka międzynarodowa

Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa
Specjalności

 • Analityka Rynku
 • E-Marketing
 • Handel elektroniczny
 • Handel i budowanie relacji z nabywcami
 • Marketing miast i regionów
 • Marketing międzynarodowy
 • Reklama i Public Relations
 • Zarządzanie produktem

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Specjalności

 • Ekonomia biznesu międzynarodowego 
 • Handel zagraniczny 
 • International Business 

Kierunek Modern Business Management

Kierunek Modern Business Management II 

Kierunek Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
Specjalności

 • Projektowanie systemów zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

Kierunek Prawo

Kierunek Rachunkowość i Controlling
Specjalności

 • Controlling
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość według MSR i MSSF

Kierunek Rynki finansowe
Specjalności

 • Doradztwo inwestycyjne
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym

Kierunek Stosunki Międzynarodowe
Specjalności

 • Euroazja – polityka i gospodarka
 • Studia Euroazjatyckie
 • Międzynarodowe polityki rozwoju
 • Polityka i komunikacja międzynarodowa

Kierunek Studia miejskie
Specjalności

 • Analityka procesów przestrzennych
 • Zarządzanie Zasobami Miasta

Kierunek Towaroznawstwo
Specjalności

 • Handlowo-celna
 • Menedżer produktu
 • Zarządzanie jakością wyrobów
 • Transport i spedycja

Kierunek Turystyka i rekreacja
Specjalności

 • Animacja czasu wolnego
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Menedżer zdrowego stylu życia
 • Obsługa kulturowych form turystyki
 • Turystyka międzynarodowa
 • International Tourism Management (in English)
 • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

Kierunek Zarządzanie
Specjalności

 • Kooperacja w biznesie
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie small businessem
 • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 • Zarządzanie wiedzą i informacjami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi 

Kierunek Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie projektami w produkcji
 • Projakościowe zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie

Kierunek Zarządzanie międzynarodowe
Specjalności

 • Globalne systemy logistyczne
 • Zarządzanie w projektach międzynarodowych

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi


Wydziały na uczelni:

ekonomii i stosunków międzynarodowych
finansów
towaroznawstwa
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka i administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 •  
 • Telefon: (12) 293 5700, (12) 293 5200
 • Strona: http://www.uek.krakow.pl

DZIAŁ NAUCZANIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok.107–108
tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25
e-mail studiainfo@uek.krakow.pl

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Dziekanat: Budynek Główny
parter, pok. 002, 005, 005a, 006, 006a, 007, 007a, 008, 009
tel. 12 293 52 20,
e-mail salwaj@uek.krakow.pl

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Dziekanat:
Budynek Główny II piętro, pok. 207 i 209
tel. 12 293 59 23
e-mail gap@uek.krakow.pl

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Dziekanat:
Budynek Główny parter, pok. 002, 005, 005a, 006, 006a, 007, 007a, 008, 009
tel. 122935539, 122935465

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Gospodarka i administracja publiczna - studia z oceną wyróżniającą PKA

Kształcimy ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia. Wiemy, że bez sprawnego sektora publicznego nie da się budować konkurencyjnej gospodarki. Dlatego nasz autorski, interdyscyplinarny program nauczania gwarantuje zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu administracji, ekonomii, prawa i zarządzania.

czytaj dalej

Studia miejskie

To nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studia integrują zagadnienia teoretyczne z dziedzin zajmujących się problematyką miasta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne w zakresie socjologii, gospodarki przestrzennej, polityk publicznych, zarządzania.

czytaj dalej

Gospodarka przestrzenna

To studia interdyscyplinarne – łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geografii, ekologii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, socjologii, prawa, historii sztuki, zarządzania. Kształcimy na nich kadry ekonomiczne o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Prawo bliżej biznesu

czyli jak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kształci prawników.

czytaj dalej

Studiuj w języku angielskim w Krakowie!

W bogatej ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znajdziesz ciekawe kierunki studiów nie tylko w języku polskim. Nasza propozycja jest także rozszerzona o programy kształcenia w języku angielskim na wszystkich stopniach studiów i w różnorodnej formule.

czytaj dalej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

STATYSTYKA REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

czytaj dalej

Od Wyższego Studium Handlowego do Uniwersytetu Ekonomicznego

95 lat historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane