Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prawo bliżej biznesu

czyli jak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kształci prawników.

Z dniem 1 października 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczął kształcenie studentów na kierunku Prawo. Niewątpliwie było to wydarzenie ważne dla całej Uczelni. Do dnia dzisiejszego żadna z publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce nie ma w swojej ofercie studiów prawniczych. W tym roku, po pięcioletnim cyklu kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich, UEK opuszczają pierwsi absolwenci, którzy mogą pochwalić się tytułem zawodowym magistra prawa.

Gdy w 2015 r. UEK rozpoczynał kształcenie na kierunku Prawo istniało wiele wątpliwości. Przede wszystkim, jak uczelnia stricte ekonomiczna poradzi sobie z kształceniem przyszłych prawników. Po drugie, podnoszono zasadność tworzenia nowego ośrodka kształcenia na kierunku prawo, skoro w Krakowie można studiować prawo m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Co więcej, w mediach pojawiało się również pytanie w czym studia prawnicze na  UEK będą konkurencyjne w stosunku do tych realizowanych np. na UJ. 

 

Kierunek prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym i jego studenci

Łączenie prawa i w pewnym zakresie ekonomii w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo  UEK oznacza wpisywanie się w tym względzie w tendencje europejskie oraz światowe. Obecnie można zauważyć coraz to silniejsze przenikanie się i oddziaływanie na siebie obu dyscyplin. Co więcej, efektywne łączenie obu nauk może stanowić determinantę dla rozwoju określonych podmiotów, branż w gospodarkach krajowych oraz światowych. Tytułem przykładu można wskazać na dynamicznie rozwijający się sektor FinTECH, który de facto jest tworem ekonomicznym (z silnym wsparciem nauk informatycznych), ale który nie mógłby się efektywnie rozwijać i zwiększać swojego potencjału gdyby nie inicjatywy prawno-regulacyjne (np. piaskownice regulacyjne).

Pośród osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek prawo  UEK są także laureaci olimpiad, którzy świadomie wybierają ten kierunek, a nie studia na kierunku prawo w uniwersytetach „bezprzymiotnikowych”. O przyjęciu na ten kierunek decyduje wyższa punktacja, niż na zdecydowaną większość innych kierunków studiów w UEK. Studenci tego kierunku coraz częściej wygrywają w różnych konkursach z kolegami z kierunków prawo z innych uniwersytetów (np. konkursy krasomówcze czy związane ze stosowaniem prawa podatkowego). Studenci kierunku Prawo na  UEK współpracują z innymi studentami zarówno z Polski, jak i z Europy np. w ramach Stowarzyszenia ELSA.

Oferta dydaktyczna 

Kierunek Prawo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie stanowi swoiste novum na dydaktyczno - prawniczej mapie Polski. 

Z jednej strony, są to typowe studia prawnicze, które zawierają w swoim programie wszystkie przedmioty niezbędne w procesie uzyskania tytułu zawodowego magistra nauk prawnych. W ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich studenci są zaznajamiani z przedmiotami, które stanowią podstawowy kanon nauk prawnych, tj. m.in.: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne czy postępowanie administracyjne, cywilne i karne. Podstawową wiedzę prawną studenci rozszerzają poprzez uczestnictwo w innych przedmiotach obowiązkowych oraz fakultatywnych. W ramach  innych przedmiotów obowiązkowych wykładane są m.in.: prawo gospodarcze publiczne, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, prawo  międzynarodowe publiczne  czy międzynarodowe prawo prywatne. Oferowane przez Instytut Prawa przedmioty fakultatywne mają na celu pomóc studentowi w ukierunkowaniu  i rozwoju  swoich zainteresowań. Umiejętnie dobierając przedmioty do wyboru studenci mogą rozwijać się w dziedzinie np. prawa podatkowego (przedmioty do wyboru: podatek VAT i akcyza, podatki dochodowe, podatki i opłaty lokalne, doradztwo podatkowe), prawa gospodarczego  prywatnego czyli prawa handlowego (przedmioty do wyboru: międzynarodowe prawo handlowe, prawo spółek, umowy handlowe), czy prawa rynku finansowego (przedmioty do wyboru: prawo bankowe i ubezpieczeniowe, prawo rynku kapitałowego, FinTech Law). 

Z drugiej strony, kierunek prawo na UEK pozwala uzupełnić wiedzę prawniczą o przedmioty związane z ekonomią, finansami, w tym rachunkowością. Stanowi to znaczące wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy dla prawnika, który będzie rozumiał pewne procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Stąd, w ramach studiów na kierunku prawo student poznaje podstawy ekonomii czy rachunkowości. Co więcej, wskazane przedmioty może dalej rozwijać korzystając z oferty przedmiotów do wyboru, w ramach której znajdują się m.in.: sprawozdawczość finansowa, matematyka finansowa, czy rachunkowość podatkowa. 

Mówiąc o kierunku prawo na UEK nie sposób nie wspomnieć, iż w jego ramach jednym z przedmiotów obowiązkowych jest lektorat z języka angielskiego lub innego języka obcego, np. niemieckiego. Zajęcia te prowadzone są na różnych stopniach zaawansowania począwszy od B1 do C1. Co ważne, lektorat z języka obcego koncentruje się przede wszystkim na nauce terminologii związanej ze studiowanym kierunkiem prawo. W związku z tym studenci, w toku studiów, otrzymują kurs specjalistycznego języka obcego zarówno prawnego i prawniczego, jak i biznesowego. Umiejętności językowe studenci mogą dalej rozwijać zapisując się na przedmioty, które realizowane są tylko w języku obcym, np. Basics of Law, Business Law, Einführung in das polnische Zivilrecht, European Law, Conceptos fundamentales de derecho civil polaco, Polish arbitration law, International Civil Procedure. 

Plan studiów prawniczych na UEK ulegał dynamicznym zmianom. Oferta dydaktyczna, która została przygotowana dla studentów na rozpoczynający się rok akademicki 2020/2021 jest szersza aniżeli w pierwszym roku po otwarciu kierunku. Niewątpliwy wpływ na aktualny kształt programu studiów mieli sami studenci, którzy w  ramach współpracy z nauczycielami akademickimi zgłaszali swoje pomysły, potrzeby, zainteresowania. Powyższe wraz z dobrą obserwacją przez kadrę akademicką ewolucji rynku usług prawniczych pozwoliło na powstanie nowych przedmiotów, które na stałe zagościły w planie studiów. Do takich przedmiotów należą przede wszystkim: FinTech Law, prawo handlu elektronicznego, prawo marketingu i reklamy oraz ochrona danych osobowych.

Współpraca naukowa

Studenci kierunku prawo UEK mają szanse uczestniczyć w kołach naukowych, programach badawczych poszczególnych katedr prawniczych Instytutu Prawa, a także wygłaszać referaty, w tym w języku angielskim, na organizowanych przez te katedry konferencjach międzynarodowych. Niektórzy studenci już w trakcie studiów stają się autorami lub współautorami publikacji oraz badań naukowych.

Teoria a praktyka

Jedną z zalet studiowania na kierunku Prawo na UEK jest związek nauczycieli akademickich z praktyką prawną i gospodarczą. Nauczyciele akademiccy to osoby, które oprócz stopni czy tytułów naukowych w znamienitej większości posiadają uprawnienia do wykonywania  zawodów prawniczych lub zawodu doradcy podatkowego i te zawody wykonują. Ponadto niektórzy mają doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej albo są uznanymi na rynku ekspertami. Stąd, studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów, notariuszy, praktyków gospodarczych, czy specjalistów z prawa zamówień publicznych. Co ważne podkreślenia, przedmioty prowadzone przez nauczycieli akademickich odpowiadają ich praktyce zawodowej. Dzięki temu niejednokrotnie wzbogacają oni treść swoich zajęć poprzez wykorzystywanie przykładów z własnej praktyki. 

Studia prawnicze na UEK dokonały ważnego z punktu widzenia przyszłego absolwenta rozdziału pomiędzy teorią, a praktyką. Podział przedmiotów na część wykładową i ćwiczeniową sprzyja zgłębieniu danego zagadnienia. Podczas wykładu studenci są zaznajamiani z częścią teoretyczną, a następnie w ramach ćwiczeń próbują wykorzystać zdobytą wiedzę rozwiązując kazusy, czy np. sporządzając projekty umów i pism procesowych. 

Instytut Prawa współpracuje również z wieloma podmiotami na rynku prawniczym oraz z instytucjami publicznymi. Dzięki temu studenci mają możliwość odbywania interesujących praktyk, staży oraz podjęcia zatrudnienia zarówno w kancelariach prawnych i doradztwa podatkowego, w przedsiębiorstwach, w międzynarodowych korporacjach rynku finansowego oraz w instytucjach publicznych stosujących prawo (np. urzędy skarbowe).

Perspektywy dla absolwenta

Kierunek Prawo na UEK ma dopiero pięć lat, a już solidnie przygotowuje studenta do jednej z wielu ścieżek zawodowych. Przede wszystkim każdy z absolwentów kończąc studia prawnicze na UEK może przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, , sędziowską, prokuratorską, notarialną, komorniczą. Co więcej, absolwenci mogą też zdecydować się na zdawanie egzaminów państwowych takich jak: egzamin na doradcę podatkowego, egzamin na brokera ubezpieczeniowego czy biegłego rewidenta. 

Egzaminy korporacyjne oraz zawodowe to tylko jedna z dróg dalszego rozwoju absolwentów prawa na UEK. Magistrzy prawa znajdą również zatrudnienie w działach prawnych lub finansowych instytucji rynku finansowego, przedsiębiorstw, administracji publicznej. Zdobyta w trakcie studiów wiedza ułatwi również założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

O kierunku – subiektywnie

Kierunek Prawo na UEK oceniam bardzo dobrze. Będąc jego studentem przez ostatnie pięć lat mogłem zaobserwować  jego ewolucyjny rozwój. Teraz już jako magister prawa widzę, że studia na kierunku Prawo pomogły mi z jednej strony zdobyć nową, interesującą i cenioną przez pracodawców wiedzę oraz umiejętności, a z drugiej umożliwiły mi ugruntowanie i poszerzenie tego, czego nauczyłem się będąc studentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem. Możliwość studiowania na wskazanych kierunkach jeszcze wyraźniej pokazała mi związki pomiędzy prawem a ekonomią. 

Pięcioletnie studia magisterskie sprzyjają integracji zarówno pomiędzy studentami, jak i na linii student wykładowca. Mała liczebność grup na studiach pozwoliła na lepszą identyfikację potrzeb i problemów studentów przez poszczególnych nauczycieli akademickich. Otwarte drzwi i czas, który nauczyciele akademiccy poświęcali studentom sprawiły, że jeżeli ktoś chciał, to mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z prawem. Dzięki pomocy i wskazówkom pracowników katedr Instytutu Prawa jeszcze lepiej mogłem odnaleźć to, czym chcę się zajmować w życiu zawodowym. Już jestem zatrudniony w spółce prowadzącej działalność na rynku finansowym oraz w kancelarii prawnej, a ponadto prowadzę szkolenia dla przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą, w których wykorzystuję wiedzę nabytą w trakcie studiów na kierunku Prawo UEK. Zamierzam przystąpić do egzaminu na aplikację radcowską i ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.

Z perspektywy czasu widać, że kierunek Prawo na UEK nie powiela zakresu i sposobu kształcenia na kierunkach prawniczych w innych uniwersytetach, nie jest zatem konkurencją dla innych ośrodków kształcących od kilkuset, czy kilkudziesięciu lat w dyscyplinie prawo. Prawo na UEK, które od początku istnienia tej ponad 95 letniej Uczelni było w niej nauczane, stanowi odpowiedź na potrzeby studentów, którzy szukają studiów prawniczych nakierowanych na współpracę z biznesem. Mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli ktoś ze studentów chciał zostać specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, w tym handlowego, prawa podatkowego, czy prawa rynku  finansowego, to dzięki sumiennej pracy i studiom na kierunku prawo UEK to postanowienie będzie mógł zrealizować w praktyce.
 

Powiązane artykuły

Studiuj w języku angielskim w Krakowie!

W bogatej ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie znajdziesz ciekawe kierunki studiów nie tylko w języku polskim. Nasza propozycja jest także rozszerzona o programy kształcenia w języku angielskim na wszystkich stopniach studiów i w różnorodnej formule.

czytaj dalej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

STATYSTYKA REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

czytaj dalej

Od Wyższego Studium Handlowego do Uniwersytetu Ekonomicznego

95 lat historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane