Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rok założenia: 2000 | Rektor: prof. nadzw. dr Klemens Budzowski

przejdź do spisu treści

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Oferujemy studentom 22 kierunki studiów licencjackich I stopnia, uzupełniających II stopnia i jednolitych magisterskich, studia MBA realizowane we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem w Bedfordshire, studia i seminaria doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Wydziały:


W lipcu 2015 roku jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim i w roku akademickim 2016/17 studia medyczne rozpoczął pierwszy rocznik studentów.

Uczelnia posiada nowoczesny kampus z trzema budynkami, z multimedialnymi aulami i salami wykładowymi, świetnie wyposażoną biblioteką i czytelnią, studiem telewizyjnym i radiowym, strzelnicą i zapleczem sportowym, kafejkami i stołówką, księgarnią, przychodnią lekarską. Kampus jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Krakowska Akademia plasuje się wysoko w rankingach uczelni wyższych. Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce. Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymaliśmy nagrodę specjalną towarzyszącą Rankingowi Uczelni Wyższych 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy - Awans Roku 2015 za spektakularny skok (na miejsce 7) w ogólnopolskim Rankingu Niepublicznych Uczelni Akademickich. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców (II miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce w kategorii preferencje pracodawców w Rankingu Perspektyw 2016).

Od lat budujemy własną kadrę naukowo-dydaktyczną, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożyliśmy skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia. Współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych.

Wszystko to sytuuje Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na ugruntowanej pozycji na polskim rynku edukacyjnym.


Kierunki magisterskie:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Studia podylomowe


przejdź do spisu treści

Jednolite studia magisterskie


Aktorstwo

Każdy ma marzenia. My również. To marzenie, o tym by jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce prowadzić studia na kierunku Aktorstwo. Dobry, spełniający wymogi zmieniającego się rynku ale i oczekiwania przyszłych studentów program studiów przygotowywaliśmy trzy lata. Odbyliśmy setki spotkań z aktorami, pedagogami, reżyserami, z tymi, którzy o aktorstwie wiedzą prawie wszystko, ale też tymi, którzy swą przygodę z aktorstwem chcą dopiero rozpocząć. Długie godziny spędziliśmy analizując i przygotowując się do tego, by sprostać wymaganiom studentów, by wspólnie z nimi realizować marzenie o aktorstwie.

Wytrwale dążyliśmy do celu. W lipcu 2019 roku nasze marzenie stało się rzeczywistością. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Aktorstwo.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszechstronnego kształcenia współczesnego aktora, chcemy by nasi studenci mieli kontakt z różnorodnymi technikami i metodami aktorskimi.

 • Dlatego zajęcia prowadzić będą Artyści Sceny i Filmu różnych pokoleń, wywodzący się z teatrów dramatycznych, muzycznych czy teatrów tańca
 • Przedmioty związane z filmem pozostaną w gestii uznanych reżyserów, a odbywać się będą przed kamerą w studio telewizyjnym
 • Techniki pracy z mikrofonem uczyć będą osoby na co dzień pracujące w radiu
 • Ekspresja ciała i jego świadomość to pojęcie, które będzie motywem przewodnim zajęć ruchowych i tanecznych

KSZTAŁCENIE

W chaosie współczesnego świata w wielości kanałów komunikacji zatraca się kontakt między ludźmi. Dlatego tak ważna jest jakość komunikatu, jaki wysyła ze sceny, ekranu kinowego, czy monitora aktor do swojego widza.

Skuteczność tego komunikatu, jego forma, klarowność, atrakcyjność przekazu to w efekcie

Istota Aktorstwa

Tak pojmujemy Naszą wizję kształcenia

JAK UCZYMY?

Nie ma jednej techniki, czy metody nauczania aktorstwa. Można dowodzić wyższości metody Konstantego Stanisławskiego lub Michaiła Czechowa, ale wzorować się też na technikach improwizacji Keitha Johnstona.

Nasz program to różnorodność

Wychodzimy z założenia, że nie można kształcić studentów aktorstwa tylko pod kątem teatru. Dzisiejszy świat tzw. show-biznesu wymaga od adeptów sztuki aktorskiej wszechstronności. Aktor powinien umieć grać na scenie, przed kamerą, w studiu przed mikrofonem, ale i na estradzie, w kabarecie, czy stand-upie.

więcej...

Fizjoterapia

Zawód fizjoterapeuty to w Polsce jeden z niewielu zawodów medycznych mających tradycję kształcenia na poziomie studiów wyższych. Absolwent zdobędzie wykształcenie zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi – przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i celach leczniczych.  

W czasie studiów studenci nabędą umiejętności konieczne do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności utraconej lub obniżonej wskutek chorób lub urazów u osób w różnym wieku, a także kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii, podejmowania decyzji i postępowania w sytuacjach trudnych i nietypowych, wynikających ze specyfiki zawodu. Przyswoją sobie również zasady przestrzegania etyki zawodowej w kontaktach z pacjentem i jego rodziną.

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Wybrane przedmioty

 • anatomia prawidłowa i rentgenowska
 • biologia medyczna
 • fizjologia
 • biochemia
 • biofizyka
 • kształcenie umiejętności ruchowych
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • masaż leczniczy
 • terapia manualna i techniki specjalne
 • psychologia
 • pedagogika i pedagogika specjalna

więcej...

Kierunek lekarski

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Lekarz
Profil studiów: ogólnoakademicki
Język studiów: Polski – oferujemy również studia lekarskie w języku angielskim
Czas trwania studiów: 12 semestrów (w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku)
Tryb studiów: stacjonarny
Liczba godzin zajęć ogółem: 5728
Liczba ECTS ogółem: 360

Absolwent kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie lekarza w ramach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego.

Kierunek z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Po przeprowadzonej ocenie programowej na kierunku lekarskim Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Prezydium PKA stwierdziło, że Wydział spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Ocenę w pełni spełniającą kryteria otrzymały między innymi koncepcja kształcenia, program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia oraz opieka nad studentami.

Możliwości zatrudnienia

Lekarz - zawód zaufania publicznego

Zawód lekarza cieszy się wysokim prestiżem i zaufaniem społecznym. Jednocześnie w Polsce stwierdza się znaczny niedobór lekarzy, co niekorzystnie wpływa na dostępność i poziom świadczeń zdrowotnych. W lipcu 2015 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, a od października 2016 roku rozpoczęła kształcenie przyszłych lekarzy.

Absolwent kierunku może przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie daje prawo wykonywania zawodu i umożliwia podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest poprzez zatrudnienie w ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, a także oddziałach klinicznych.

Kształcimy w oparciu o unikatowy i nowatorski program

Program studiów na naszej Uczelni nawiązuje do doświadczeń najlepszych zagranicznych uczelni medycznych i odzwierciedla najnowsze tendencje dotyczące kształcenia lekarzy. Jest to program zintegrowany, w znacznej mierze oparty na modułach przekraczających granice tradycyjnych dyscyplin i specjalności. Nauczanie przedmiotów podstawowych odbywa się w ramach modułów takich jak: Układ nerwowy, Układ krążenia i oddechowy, Układ pokarmowy czy Układ moczowo-płciowy, które łączą treści z zakresu anatomii, radiologii, histologii i fizjologii. Zintegrowane jest również nauczanie przedmiotów klinicznych, poprzez tworzenie modułów takich jak: Kardiologia, Gastroenterologia, Choroby układu endokrynnego czy Choroby nerek i dróg moczowych, na które składają się zagadnienia właściwe dla chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej czy medycyny nuklearnej. Dzięki realizacji takiego modelu nauczania przyswojenie przez studentów holistycznego i wielowymiarowego sposobu lekarskiego myślenia staje się łatwiejsze.

więcej...

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Współcześnie wymaga się od nauczycieli kształcących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kompleksowego przygotowania do wykonywania zawodu. Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne zapewni przyszłym nauczycielom realizacja studiów w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studia te opracowane zostały według innowacyjnego pomysłu nauczycieli akademickich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Inspiracją do stworzenia nowoczesnych studiów był m.in.  model kształcenia nauczycieli przygotowany przez zespół ekspertów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zawód nauczyciela należy wciąż do najbardziej prestiżowych zawodów, cieszących się wysokim zaufaniem, wymaga zatem uważnego przygotowania w procesie kształcenia akademickiego, opartego nie tylko na wiedzy i kształtowaniu umiejętności metodycznych, ale przede wszystkim na długotrwałym rozwijaniu kompetencji społecznych. Krakowska Akademia ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Liczni absolwenci tej uczelni pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski i za granicą. Część z nich z powodzeniem rozwija swoje pasje związane z zawodem nauczyciela zakładając własne przedszkola i podejmując inne, nowatorskie inicjatywy edukacyjne.

Krakowska Akademia dysponuje profesjonalnie przygotowanymi pracowniami, w których studenci przygotowują się do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozwijają swoje umiejętności m. in. w dziedzinie wykorzystania nowych mediów w dydaktyce, innowacyjnych obszarów pracy z dzieckiem zdolnym i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowania artystycznego.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają absolwentom uprawnienia:

 • do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, klasach „0”,
 • do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej,
 • do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego.

Studia przeznaczone są dla osób rozpoczynających kształcenie w zakresie uzyskania kwalifikacji nauczycielskich niezbędnych do pracy w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej a także dla absolwentów studiów licencjackich kierunku: pedagogika specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna chcących podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. Przyjęcie w niniejszym trybie na studia 5-letnie magisterskie będzie polegało na rekrutacji na semestr I studiów, następnie ubieganiu się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym wpisanie na wyższe semestry studiów. Uczelnia w tym zakresie posiada autonomię, opiera się na zasadach określonych w regulaminie studiów i indywidualnie rozpatruje każdy przypadek.

więcej...

Prawo

– jednolite studia magisterskie

Kształcenie na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii, organizowane jest w formie 5 letnich (10 semestrów) studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Studenci oprócz przedmiotów obowiązkowych mają możliwość wyboru licznych przedmiotów fakultatywnych, co umożliwia indywidualizację ścieżki kształcenia. W trakcie studiów na kierunku Prawo student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, która rozwija umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej. Studenci zobowiązani są również do nauki języków obcych. Język angielski (lub niemiecki) jest językiem obowiązkowym na kierunku Prawo, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W naszej uczelni istnieje również możliwość wyboru dodatkowego (komercyjnego) lektoratu języka obcego. Kształcenie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Prawo odbywa się przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Zajęcia z prawa procesowego odbywają się w sali przekształconej w salę rozpraw. Wykładowcami są w większości przypadków osoby łączące działalność naukową z wykonywaniem zawodu prawniczego. Na terenie Kampusu studenci mają możliwość korzystania z bogato i nowocześnie wyposażonej biblioteki i czytelni. Ponadto studenci mają dostęp do systemów informacji prawniczej LEX i LEGALIS.

Student studiów na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ma możliwość zdobycia rozległej wiedzy z zakresu dogmatyki i teorii prawa oraz umiejętności stosowania prawa z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Przedmioty objęte planem studiów umożliwiają studentom poznanie poglądów na istotę prawa i jego społeczne funkcje, wskazują doktrynalne źródła instytucji politycznych i prawnych oraz przybliżają historię prawa polskiego na tle dziejów powszechnych. Do modułów obligatoryjnych należą przedmioty umożliwiające studentom pogłębione poznawanie podstawowych gałęzi prawa publicznego i prawa prywatnego, materialnego i procesowego, w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Student studiów na kierunku Prawo poznaje również prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej oraz ich relacje z prawem krajowym. Jednocześnie studenci planujący dalszy rozwój naukowy uczestniczyć mogą w zajęciach rozwijających umiejętność prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych. W programie studiów znajdują się również przedmioty dotyczące normatywnych i praktycznych aspektów podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa, samorządu oraz podmiotów gospodarczych, regulacji prawnych z zakresu obrotu handlowego i konsumenckiego oraz stosunków pracy. Studenci mogą również poznawać regulacje prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz problematykę prawa nowych technologii. W planie studiów uwzględniono również moduły rozwijające problematykę związaną z wykonywaniem zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza. Liczne zajęcia warsztatowe rozwijają umiejętność przygotowywania projektów m.in. umów, dokumentacji w spółkach, pism urzędowych oraz pism procesowych. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego poprzez działalność w Studenckiej Poradni Prawnej.

Studenci zainteresowani zjawiskiem przestępczości mogą pogłębiać zdobytą w trakcie studiów wiedzę w ramach ścieżki specjalizacyjnej Kryminologia. Absolwenci tej ścieżki, mając wszystkie uprawnienia związane z ukończeniem studiów prawniczych (dostęp do wszystkich aplikacji oraz do zawodów prawniczych), uzyskają dodatkowe wykształcenie w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych. Wśród przedmiotów wykładanych znajdują się obok kryminologii i kryminalistyki, m.in. seksuologia sądowa, nauka o więziennictwie, nauki policyjne, nauki sądowe (forensic sciences). Ścieżka ta przygotowuje prawników do pracy w służbach policyjnych, specjalnych, w więziennictwie, a także osoby, które chcą po studiach prawniczych, po ukończonej aplikacji, specjalizować się w sprawach karnych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ułatwiają zatrudnienie w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Zasadniczym celem, studiów jest przygotowanie absolwenta do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych min. sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną.

Rozbudowany system seminariów, wspierany przez działalność kół naukowych, przygotowuje absolwenta kierunku Prawo do podjęcia i rozwijania samodzielnej pracy naukowej.  Ma on możliwość kontynowania rozwoju naukowego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach seminariów doktorskich, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - w ramach kierunku „prawo” uruchomiona zostaje ścieżka specjalizacyjna „kryminologia”.

więcej...

Psychologia

Człowiek jest fascynująca istotą i takie też mogą być studia zgłębiające tajemnice jego psychiki – umysłu, emocji, motywacji, zachowania indywidualnego i jako członka grupy społecznej.

Jednolite studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych (jedyny wydział w Krakowie w swej nazwie promujący psychologię) zaprasza na studia magisterskie na kierunku Psychologia. Dają one możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoznawanie problemów oraz opracowywanie i realizowanie programów interwencji psychologicznej, zmierzających do szeroko rozumianej poprawy jakości życia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym czy społecznym.

Wykładowcy naszej Uczelni to naukowcy i praktycy zajmujący się różnymi obszarami psychologii i dziedzin pokrewnych np. psychiatrii, neuropsychologii, seksuologii, socjologii.

Absolwenci z tytułem magistra psychologii, uprawniającym m.in. do posługiwania się testami psychologicznymi, zastrzeżonymi tylko dla profesjonalistów, mogą szukać zatrudnienia wszędzie tam, gdzie potrzebne są  kompetencje związane z kontaktami międzyludzkimi oraz z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów. Studia otwierają też drogę do dalszego kształcenia specjalistycznego np. w dziedzinie psychoterapii.

Od naboru 2019/2020 roku kierunek Psychologia prowadzony będzie w profilu praktycznym. Studia nie będą oferować specjalności niemniej na IV i V roku  studenci będą wybierali przedmioty pozwalające samodzielnie kształtować rozszerzony zakres znajomości poszczególnych subdyscyplin psychologii: psychologii klinicznej i  psychosomatyki; różnych kierunków psychoterapii, neuropsychologii i neurorehabilitacji, psychologii sądowej, penitencjarnej i resocjalizacji, psychologii biznesu i zarządzania (w tym: HR, szkolenia i coaching) czy innych obszarów psychologii stosowanej jak np. psychologia transportu, psychologia reklamy, czy psychologia sportu.

więcej...przejdź do spisu treści

Studia I stopnia


Oferujemy następujące kierunki studiów I stopnia:

Administracja

Student studiów I-go stopnia (licencjackich) na Kierunku Administracja - zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej (ze względu na obowiązkowe praktyki) jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. W trakcie trwających 3 lata (6 semestrów) studiów student nabywa umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Student nabywa umiejętności wykorzystania zdobytej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest również przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent po zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uprawnia go do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich (studia II-go stopnia).

więcej...

Architektura

Rozpocznij studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM. To jedyne takie studia w Małopolsce.

W tzw. Klasach Mistrzowskich nauczysz się zawodu architekta czerpiąc wiedzę od praktyków, uznanych architektów, o znaczącym dorobku realizacyjnym i naukowym. To właśnie Klasy Mistrzowskie wyróżniają nas!  Studiując architekturę w Krakowskiej Akademii masz wyjątkową możliwość pracy w małych grupach. Nie jesteś anonimowym studentem. W trakcie studiów pracujesz ze swoim Opiekunem – Mistrzem, który przekazuje Ci swoją wiedzę, daje wskazówki do dalszej pracy i wspiera Twój rozwój Taki sposób kształcenia sprawdza się, a dowodem na to są liczne osiągnięcia naszych studentów, których prace są wyróżniane i nagradzane nie tylko w krajowych konkursach architektonicznych.

Przekonaj się: www.ka.edu.pl/aisp/galeria/klasy-mistrzowskie/

Już po ukończeniu studiów I stopnia możesz rozpocząć proces uzyskiwania Uprawnień Budowlanych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/uprawnienia oraz rozpocząć studia magisterskie II stopnia na naszym kierunku.

Co więcej: kierunek Architektura – jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych - otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 r. jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Studia pierwszego stopnia odbywają się w pełnym wymiarze godzin określonym w programie studiów, realizowane w systemie punktacji w wymiarze 210 punktów ECTS. Wszystkie przedmioty w programie są obowiązkowe. Proces nauczania uwzględnia teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia w równym stopniu. Przedmioty projektowe realizowane są w formie pracowni mistrzowskich prowadzonych przez wybranych architektów z odpowiednim dorobkiem naukowym, projektowym i realizacyjnym. 50% zajęć zaplanowanych w programie nauczania  to seminaria i ćwiczenia projektowe. Zajęcia o charakterze praktycznym stanowią 50% zajęć.

Od nowego roku akademickiego 2018/2019 studenci kształcący się na naszym kierunku oprócz przedmiotów objętych podstawowym programem kształcenia wzbogacą swoją wiedzę z zakresu architektury wnętrz w specjalnie przygotowanym module.

W ramach procesu kształcenia jest możliwość podjęcia jedno lub dwusemestralnych studiów na innej uczelni w ramach wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS. Elementem programu studiów są praktyki zawodowe (plener rysunkowy, praktyka architektoniczna w biurze projektów). Studia pierwszego stopnia kończą się Egzaminem Dyplomowym na który składa się obrona wykonywanego w trakcie siódmego semestru Projektu Inżynierskiego i Egzaminem Teoretycznym z zakresu programu studiów. Przed przystąpieniem do Dyplomu należy uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Opracowany program autorski studiów pozwala na osiągniecie zakładanych efektów kształcenia gwarantując odpowiedni stopień kwalifikacji.

Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami dla kierunku: architektura zawartymi w Rozporzędzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. oraz jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Koncepcja kształcenia na kierunku architektura ma na celu realizację wytycznych i ustaleń Unii Europejskiej i UIA jakim powinny odpowiadać standardy kształcenia przyszłych architektów. Realizacja programu kształcenia odbywa się we współpracy z SARP i Izbą Architektoniczną celem zapewnienia edukacji zgodnej z wymogami standardów profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu architekta.

więcej...

Bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci w ramach studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa oraz przygotowywani do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Właściwy dobór teorii, ugruntowany praktyką edukacyjną zapewnia przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w ciągle wzrastającej liczbie wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa.

Absolwenci są w sposób właściwy przygotowani do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Absolwenci kierunków mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Mogą uzyskać również uprawnienia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela lub wykładowcy „Edukacji dla bezpieczeństwa narodowego” na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Są też przygotowani do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

 • System bezpieczeństwa UE i NATO
 • Wiedza o wojsku i obronności
 • Historia wojskowości
 • Topografia
 • Strzelectwo sportowe
 • Sposoby operacyjne w systemie bezpieczeństwa
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Ochrona osób i mienia
 • Zwalczanie terroryzmu
 • Pomoc przedmedyczna
 • Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa RP
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie

 W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na jednej z sześciu ścieżek specjalizacyjnych:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • siły i służby specjalne - bezpłatne studia projektowe

więcej...

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwenci uzyskują ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i społecznych oraz  prawnych, będących podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci nabędą umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka - w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Będą także umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Nauczą się pracy zespołowej, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Program studiów, obok umiejętności zawodowych, uwzględnia również dobre  opanowanie języków obcych oraz nabywa umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Obejmuje również zagadnienia z zakresu utrzymania indywidualnej kondycji psychofizycznej. Absolwent kierunku może zostać funkcjonariuszem wszelkich służb bezpieczeństwa państwa, przede wszystkim: Wojska, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, lub pracownikiem firm ochroniarskich czy analitykiem ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach.

Wybrane przedmioty:

 • monitoring bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • medialne wspomaganie systemu bezpieczeństwa
 • współczesne tendencje w przestępczości oraz jej zwalczanie
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo biznesu
 • ochrona osób, mienia i obiektów
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki
 • zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo imprez i uroczystości
 • pomoc przedmedyczna
 • strzelectwo sportowe i specjalne
 • wiedza o wojsku i obronności

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na ścieżkach specjalizacyjnych:

 • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Detektywistyka

więcej...

Dietetyka

Dietetyka - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Studia mają profil praktyczny i pozwolą wykształcić Absolwentów, którzy przy bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym z zakresu nauk podstawowych dla kierunku: chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, uzyskają wiedzę ukierunkowaną na żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktykę chorób żywieniowo-zależnych.

Przedmioty zawodowe: towaroznawstwo surowców spożywczych i żywności, technologia potraw, toksykologia żywności powiązane są merytorycznie z naukami klinicznymi w ramach podstaw żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie, farmakologią i problematyką integracji leków z żywnością.

Program studiów wyróżnia nauczanie przedmiotu Leczenie żywieniowe, jako terapii stosowanej u chorych ze stwierdzoną niewydolnością przewodu pokarmowego, przygotowując Absolwentów do pracy w klinicznych Oddziałach Leczenia Żywieniowego i Szpitalnych Zespołach Żywieniowych. Przedmiot rekomenduje Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), a jego realizację powierzono doświadczonym klinicystom zajmującym się na co dzień pacjentami wymagającymi żywienia dożylnego i dojelitowego z wykorzystaniem diet chemicznie zdefiniowanych specjalnego przeznaczenia.

Realizując program edukacyjny Student nabywa umiejętności:

1. oceny zapotrzebowania pokarmowego w stanie zdrowia i choroby oraz praktycznie określa zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów uwzględniając zmienność wynikającą ze stanu klinicznego, wieku, płci, aktywności fizycznej,

2. planowania i oceny indywidualnych jadłospisów stosowanych w różnych sytuacjach zdrowia i choroby oraz ocenia znaczenie programowania żywieniowego i jego wpływ na zdrowie populacji,

3. praktycznej oceny stanu odżywienia człowieka i potrafi kwalifikować do poszczególnych grup klinicznych,

4. opracowywania indywidualnych zaleceń dietetycznych w ramach poradnictwa dietetycznego oraz leczenia żywieniowego z wykorzystaniem specjalistycznych diet przemysłowych,

5. oceny funkcjonowania przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie oraz doboru właściwej schorzeniu formy terapii żywieniowej,

6. praktycznego przygotowywania potraw dla zdrowych i chorych ludzi oraz stosowania systemu analizy zagrożeń przygotowywania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem transmisji chorób infekcyjnych i inwazyjnych,

Po ukończeniu pełnego programu edukacji Absolwent zgodnie z definicją zawodu określoną przez EFAD (Europejska Federacja Towarzystw Dietetycznych) będzie przygotowany do podjęcia współpracy z lekarzem w strukturach Zespołów lub Oddziałach Leczenia Żywieniowego, prowadzenia poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, edukacji zdrowotnej społeczeństwa, a także prowadzenia własnej działalności  gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych i doradztwa dietetycznego.

Aktywna i ukierunkowana nauka języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwoli na posługiwanie się profesjonalnym słownictwem z zakresu dietetyki klinicznej i leczenia żywieniowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • szpitale 
 • ogólne i specjalistyczne poradnie dietetyczne
 • sanatoria i domy  wczasowe
 • żłobki, przedszkola, stołówki szkolne i pracownicze
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
 • firmy farmaceutyczne produkujące preparaty do żywienia
 • firmy cateringowe, przedsiębiorstwa turystyczno-hotelarskie
 • usługi branży rekreacyjno-terapeutycznej (ośrodki fitness, SPA, odnowy biologicznej)
 • szkoły gastronomiczne i przemysłu spożywczego (po ukończeniu kursu pedagogicznego)

Dodatkowo: Absolwent zostaje przygotowany także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych i doradztwa dietetycznego.

Dlaczego warto studiować Dietetykę w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego?

 • wszystkie zajęcia – wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez Autorów licznych podręczników i monografii z zakresu żywienia i dietetyki, współzałożycieli i członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki - dyplomowanych dietetyków, technologów żywienia, doświadczonych nauczycieli zawodu oraz lekarzy klinicystów na co dzień zajmujących się problematyką żywienia człowieka i leczenia żywieniowego,
 • student ma możliwość wybrania dodatkowych przedmiotów ukierunkowujących lub rozszerzających wiedzę zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami,
 • student ma zapewnione miejsce realizacji praktyk wakacyjnych i śródrocznych, bowiem Akademia posiada umowy o współpracy z ośrodkami szkolenia praktycznego, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i szpitalami. Praktyka trwa 6 miesięcy
 • do dyspozycji studenta oddane zostaną specjalnie przygotowane i w pełni wyposażone Pracownie: Dietetyki i żywienia oraz Technologii potraw, a także bogata w zasoby książkowe biblioteka uczelniana. 
 • podczas całego okresu kształcenia w Krakowskiej Akademii student nabiera kompleksowych i wymaganych od dietetyka klinicznego umiejętności zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

więcej...

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia I stopnia, profil praktyczny

Jeśli masz szerokie zainteresowania i ciekawość świata, potrafisz dostrzec więcej niż inni i chcesz się tym dzielić, lubisz słuchać i zadawać pytania – dziennikarstwo jest dla Ciebie!

Studia pozwalają zrozumieć współczesny świat i dają narzędzia do jego opisu. W arkana zawodu wprowadzą Cię praktycy związani z mediami i public relations. Pod ich kierunkiem będziesz szlifować język wypowiedzi dziennikarskiej, pracować nad głosem, realizować materiały video, uczyć się podstaw warsztatu operatorskiego i montażu, poznasz pracę rzecznika prasowego i piarowca. Nauczymy Cię samodzielnie realizować materiały dziennikarskie, promocyjne i reklamowe na potrzeby portali internetowych i mediów tradycyjnych.

Zajęcia praktyczne prowadzą dziennikarze m.in. z TVP, TVN i Radia RMF FM, a także specjaliści public relations.

Dostaniesz do dyspozycji kamery i sprzęt do realizacji dźwięku, pracownię radiową i pracownię montażu telewizyjnego.

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach dziennikarza, specjalisty public relations, specjalisty do spraw komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rzecznika prasowego czy też doradcy ds. kontaktów z mediami instytucji, firm i organizacji.

Studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności dziennikarskich w studenckim magazynie „Mixer” i telewizji internetowej ktvi.pl.

Kierunek został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą w wysokości miliona złotych za najlepsze programy kształcenia. Środki te służą ciągłemu podnoszeniu jakości kształcenia.

więcej...

Film and TV Production Management - studia w j. angielskim

więcej...

Filologia

W roku akademickim 2020/2021 studia pierwszego stopnia na KIERUNKU FILOLOGIA – W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO będą prowadzone na profilu praktycznym.

Program studiów obejmuje naukę języka angielskiego do poziomu C1 (wg ESOKJ), przedmioty z zakresu wiedzy o języku, historii, literaturze i kulturze angielskiej i amerykańskiej oraz przedmioty obejmujące kompetencje kluczowe, takie jak np. presentation skills, tworzenie i administrowanie stron internetowych czy English in the media.

W planie trzyletnich studiów znajdują się również sześciomiesięczne praktyki zawodowe oraz lektorat drugiego języka nowożytnego.

Absolwenci studiów na kierunku filologia będą mieć przygotowanie do pracy w biurach tłumaczeniowych lub podjęcia zatrudnienia na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego i drugiego języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska biznesowego.

W roku akademickim 2020/2021 na kierunku Filologia oferowane są ścieżki specjalizacyjne:

 • Język angielski w biznesie: English in Business
 • English/Polish and Polish/English Translation

więcej...

Finanse i rachunkowość

Od naboru 2019/20 studia na tym kierunku zmieniają profil na praktyczny. Oznacza to zwiększenie udziału przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz liczby godzin ćwiczeń i seminariów, przy ograniczeniu wykładów. Przedostatni, piąty semestr będzie wolny od zajęć i przeznaczony na odbycie 6-cio miesięcznej (od września do lutego) praktyki zawodowej. Uczelnia będzie kierować studentów na odbycie praktyki do instytucji zapewniających osiągnięcie odpowiednich dla kierunku efektów kształcenia w zakresie praktyki zawodowej. Będzie istniała także możliwość zaliczenia w poczet praktyki, pracy zawodowej studenta (o ile będzie wypełniała efekty kształcenia), dotyczyć to będzie w szczególności studentów niestacjonarnych. Studia kończyć będą się egzaminem dyplomowym bez pracy licencjackiej.

Studia łączą zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa i innych dyscyplin w ramach nauk społecznych. Przygotowują studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych. Zaznajamiają z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe (MSSF). Dają studentowi wiedzę o funkcjonowaniu instytucji rynku finansowego oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w tych instytucjach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i jednostkach samorządu terytorialnego.

Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych studia dają praktyczną wiedzę i umiejętności obsługi programów finansowo-księgowych. Dodatkowo przygotowują studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej (w tym biur rachunkowych). Uczą pozyskania dotacji unijnych, otwierania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste dokumenty wymagane prawem. W programie przewidziano zajęcia dotyczące wyboru przez mikroprzedsiębiorcę form opodatkowania, wraz z ukazaniem ich zalet i wad w celu wyboru najlepszej opcji ze względu na minimalizację podatku.

Wybrane przedmioty:

 • podstawy rachunkowości
 • rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw
 • rachunkowość finansowa
 • rachunek kosztów
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunkowości branżowe:
 • rachunkowość bankowa
 • rachunkowość budżetowa
 • rachunkowość ubezpieczeniowa
 • analiza finansowa
 • finanse publiczne
 • rynki finansowe
 • finanse przedsiębiorstw
 • bankowość
 • prawo finansowe
 • programy komputerowe w rachunkowości
 • etyka w rachunkowości
 • organizacja usług  z zakresu rachunkowości

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu – magisterskim, w ramach ścieżki specjalizacyjnej  „Rachunkowość w zarządzaniu” na kierunku „Zarządzanie” (bez żadnych różnic programowych).

więcej...

Fizjoterapia

Zawód fizjoterapeuty to w Polsce jeden z niewielu zawodów medycznych mających tradycję kształcenia na poziomie studiów wyższych. Absolwent zdobędzie wykształcenie zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi – przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i celach leczniczych.  

W czasie studiów studenci nabędą umiejętności konieczne do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności utraconej lub obniżonej wskutek chorób lub urazów u osób w różnym wieku, a także kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii, podejmowania decyzji i postępowania w sytuacjach trudnych i nietypowych, wynikających ze specyfiki zawodu. Przyswoją sobie również zasady przestrzegania etyki zawodowej w kontaktach z pacjentem i jego rodziną.

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej.

więcej...

Informatyka i ekonometria

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i ekonometria trwają 3,5 roku, kończą się egzaminem dyplomowym. W ramach studiów student odbywa 6-miesięczną praktykę, która w całości jest realizowana w ramach jednego semestru studiów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków.

Od naboru 2019/20 studia na tym kierunku zmieniają profil na praktyczny. W związku z tym nastąpiło zwiększenie w planie studiów udziału przedmiotów o charakterze praktycznym, zwiększona zostaje liczba ćwiczeń i laboratoriów, jednocześnie zmniejszona zostanie liczba zajęć o charakterze teoretycznym. Studenci w ramach przedostatniego semestru studiów odbywają praktykę w firmach i instytucjach pozwalających na zapewnienie osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się. Studia będą się kończyć egzaminem dyplomowym bez pracy licencjackiej.

Absolwenci kierunku maja uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania komputerów, budowie i funkcjonowaniu komputerów i sieci komputerowych, wiedzę o metodach i technikach projektowania systemów informatycznych, systemach informatycznych zarządzania, wykorzystywania i programowania baz danych spotykanych w gospodarce. Posiadają także wiedzę o różnych rodzajach wybranych struktur i instytucji społecznych, ich istotnych elementach i relacjach zachodzących między nimi. Absolwenci znają także technologie inżynierskie w zakresie informatyki, zarządzania i ekonomii.

W ramach studiów prowadzone są zajęcia m.in. z :

 • Java,
 • XML,
 • JavaScript,
 • HTML i CSS,  
 • C++,
 • PHP z SQLite i MySQL,
 • Język R,
 • ActionScript 3.0,  
 • Visual Basic for Application in Excel,
 • Język UML z implementacją w narzędziu CASE będącym de facto implementacją języka UML:  Visual Paradigm Community Edition.
 • Na ćwiczeniach do prac projektowych z zakresu zintegrowanych systemów informacyjnych wykorzystywane jest narzędzie z grupy BI (Bussines Intelligence): SAP Analytics Cloud (SAC). W segmencie analiz chmurowych SAC konsoliduje funkcje analityczne, takie jak analiza, raportowanie, planowanie i analiza predykcyjna dla różnych typów użytkowników w jednym produkcie. To ujednolicone, specjalnie zaprojektowane rozwiązanie dla chmury jest oparte na SAP Cloud Platform .
 • Oprogramowanie graficzne i inżynierskie (grafika 2Di 3D), m.in. AutoCAD, AdobePhotoshop, narzędzi CorelDRAW Graphics Suite.
 • Zajęcia na symulatorze Cisco Packet Tracer, Multimedia Logic,
 • Programowanie w Visual Studio Code.

Absolwenci poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych oferowanych na kierunku studiów inżynierskich i licencjackich Informatyka i ekonometria są przygotowani do

 • wdrażania, eksploatacji oraz oceny systemów informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, instytucjach finansowych, instytucjach publicznych, jednostkach administracji państwowej i terenowej
 • wspierania działalności przedsiębiorstwa w Internecie lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Internecie,
 • podejmowania działań związanych z tworzeniem i obróbką graficzną obrazów, tworzeniem animacji, pracy w studiach graficznych i fotograficznych, przy produkcji filmowej – w obszarze projektowania animacji, przy projektowaniu graficznym stron internetowych.
 • podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, prowadzenia audytów bezpieczeństwa, analizy rynku IT

W ramach studiów oferowane są ścieżki specjalizacyjne:

 • Informatyka stosowana
 • E-biznes
 • Grafika komputerowa i techniki internetowe
 • Bezpieczeństwo informacji - w przygotowaniu
 • Projektowanie gier i aplikacji VR - studia bezpłatne, w przygotowaniu

więcej...

Kosmetologia

Studia na kierunku Kosmetologia w Krakowskiej Akademii pozwalają na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz regeneracyjnych skóry, potrafiących ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie skóry zmienionej chorobowo. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólna z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu estetyki i makijażu, kosmetologii, w szczególności, obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej.

Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, a także w zależności od wybranej specjalizacji współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów estetycznych bądź dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Plan studiów i organizacja zajęć

W toku kształcenia realizowane są przedmioty teoretyczne i praktyczne. Szczególną uwagę poświęca się na praktyczne i aktywizujące oraz specjalistyczne nauczanie. Program realizowany jest zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na podstawie stosownych regulacji prawnych.

W toku kształcenia realizowane są przedmioty kierunkowe, takie jak: kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca, dermatologia, estetyka, higiena, chemia surowców kosmetycznych, receptura kosmetyczna i ziołolecznictwo, przedmioty podstawowych nauk medycznych: anatomia, fizjologia i patofizjologia, przedmioty biologiczno-chemiczne: biochemia, farmakologia, immunologia, mikrobiologia i biofizyka, a także wybierane przez studentów przedmioty fakultatywne, m.in. alergologia, żywienie w kosmetologii, psychodietetyka, suplementy diety, SPA i wellness, techniki masażu w kosmetologii, aromaterapia, analiza sensoryczna, elementy wizażu, elementy podologii, podstawy prawne działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, biznes plan.

Szczególną uwagę poświęca się przygotowaniu praktycznemu studentów do wykonywania zawodu. Uczelnia posiada własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez wykwalifikowaną kadrę czynnych zawodowo kosmetologów. Po pierwszym i drugim roku studiów realizowane są także praktyki zawodowe, których głównym celem jest zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zdobytych w toku ćwiczeń. Uczelnia umożliwia samodzielny wybór dogodnego miejsce odbywania praktyki.

Studia kończą się egzaminem teoretyczno-praktycznym oraz obroną pracy licencjackiej. Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat kierunku Kosmetologia.

Dlaczego warto studiować u nas

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.

Dysponujemy również doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności pielęgnacyjne.

Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach kosmetologicznych, dzięki którym nasz student zapozna się z tajnikami pracy w zawodzie pod kierunkiem najlepszych specjalistów.

Działające od 2013 roku na Wydziale Koło Naukowe „Manufaktura piękna daje możliwość rozszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, kursów i szkoleń, udział w konferencjach i targach kosmetycznych, SPA i wellness, przygotowywanie skryptów i rozpraw naukowych, organizowanie wycieczek o charakterze naukowym, współudział w badaniach naukowych w zakresie kosmetologii, współpracy z innymi organizacjami realizującymi podobne cele, a ponadto organizowanie imprez integracyjnych.

więcej...

Kryminologia i resocjalizacja

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia  i resocjalizacja” umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Uczymy praktycznie, dzięki czemu absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym,  psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej), w agencjach ochrony, w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

więcej...

Management - studia w j. angielskim

więcej...

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Fascynuje Cię świat filmu i telewizji? Chcesz z widza stać się uczestnikiem procesu produkcji filmowej i telewizyjnej  – wybierz studia na tym kierunku!

Zdobędziesz szeroką wiedzę na temat filmu i telewizji. Poznasz zawody planu filmowego a także etapy produkcji filmowej i telewizyjnej od scenariusza, poprzez realizację zdjęć na postprodukcji kończąc. Nauczysz się pracować ze scenarzystami, reżyserami, aktorami, dziennikarzami, realizatorami zdjęć i dźwięku, scenografami i montażystami.  Poznasz technikę i technologię produkcji filmowej i telewizyjnej, a także prawne aspekty produkcji. Nauczysz się planować, kosztorysować i rozliczać produkcje. Te specjalistyczne umiejętności pozwolą Ci na podjęcie pracy w charakterze producenta filmowego, producenta telewizyjnego, kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, kierownika planu, asystenta reżysera, script-continuiti, organizatora imprez i widowisk.

Zajęcia warsztatowe prowadzą praktycy związani z produkcją filmową i telewizyjną z TVP, TVN, Krakowskiej Fundacji Filmowej, oraz niezależni producenci.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w agencjach i zespołach filmowych, stacjach telewizyjnych, firmach zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną, biurach festiwalowych, agencjach artystycznych, agencjach reklamowych.

Krakowska Akademia dysponuje studiem telewizyjnym, wyposażonym w kamery, profesjonalne oświetlenie i scenografię, zestawy do realizacji dźwięku, stanowiska montażowe w systemie Final Cut Pro i Adobe Production Premium, mikser obrazu i dźwięku.

więcej...

Pedagogika

Pedagogika jest kierunkiem studiów społecznych i humanistycznych. Należy do obszaru studiów praktycznych. Misją studiów pedagogicznych jest wykształcenie refleksyjnych profesjonalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe oraz  społeczne do realizowania i tworzenia nowych zadań w zakresie lokalnej polityki edukacyjnej w dziedzinie wychowania, opieki i zarządzania instytucjami oraz procesami edukacyjnymi.

Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na kształcenie prozawodowe i interdyscyplinarne, akcentując rozwijanie odpowiedniego nastawienia emocjonalno-motywacyjnego studentów, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w warunkach następujących współcześnie gwałtownych przemian społeczno - kulturowych.  

Studia pedagogiczne należą do obszaru kształcenia praktycznego i mają charakter interdyscyplinarny. Pedagogikę jako kierunek studiów wyróżnia: ustawiczne dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy pedagoga; przygotowanie studentów do działalności pedagogicznej w aspektach: medialnym, kulturalnym; kształcenie interdyscyplinarne, łączące wiedzę pedagogiczną z innymi dyscyplinami wiedzy w celu wszechstronnego przygotowania do pracy zawodowej; kształcenie umiejętności studentów niezbędnych dla projektowania ścieżki zawodowej własnej i osób podlegających ich przyszłej działalności pedagogicznej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 22.05.2014 r. wydało ocenę pozytywną kierunkowi Pedagogika prowadzonemu na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych na poziomie studiów I i II stopnia. Ponadto kierunek został wyróżniony w dwóch kategoriach: wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia oraz infrastruktura dydaktyczna (Uchwała Nr 256/2014).

Studia przygotowują studentów do wykonywania zawodu pedagoga, doradcy ds. wychowawczych, pedagoga szkolnego, pedagoga resocjalizacyjnego, kuratora sądowego, pedagoga pracy.

Kształcenie studentów na studiach I stopnia odbywa się na ścieżkach specjalizacyjnych:  

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii NOWOŚĆ
 • Kreator działań społecznych w biznesie

więcej...

Pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowej oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Absolwent posiada wiedzę w szczegółową w zakresie pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu i  nauk medycznych. Posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

W zakresie umiejętności potrafi: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Natomiast w zakresie kompetencji społecznych: skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się.

Plan studiów i organizacja zajęć

Program kształcenia realizowany jest zgodnie ze standardami, a kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Kształcenie praktyczne stanowi 2300 godzin (1100 godz zajęć praktycznych oraz 1200 godz praktyk zawodowych). Odbywa się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasz student zapozna się z pracą w zawodzie.

Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

1. Nauk podstawowych
(anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),

2. Nauk społecznych
(psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki),

3. Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
(podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego),

4. Nauk w zakresie opieki specjalistycznej
(choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego).

Nasze atuty:

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponad to umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

więcej...

Ratownictwo medyczne

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie ratownika medycznego w ramach jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne: szpitalnych oddziałów ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. W ramach posiadanych kompetencji potrafi wykonywać wszystkie czynności określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego samodzielnie bądź pod nadzorem lekarza systemu.

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorca. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie kursów pierwszej pomocy.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku - zależnie od kryteriów kwalifikacji ustalonych przez uczelnię przyjmującą, może także wzbogacać wiedzę i umiejętności w ramach ofert studiów podyplomowych. Jako aktywny zawodowo ratownik medyczny jest zobowiązany do doskonalenia zawodowego przez całe życie - na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Możliwości zatrudnienia

Ratownictwo medyczne – to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również ważny dla systemu opieki zdrowotnej zawód medyczny. Absolwenci tego kierunku mogą wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale również w innych placówkach i instytucjach wykorzystując posiadane kwalifikacje i doświadczenie. W uznaniu posiadanych kompetencji, najlepsi absolwenci tuż po ukończeniu studiów chętnie przyjmowani są do pracy za granicą - w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii i innych krajach.

Plan studiów i organizacja zajęć

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne realizowane jest w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, trwających 7 semestrów. Program studiów jest dostosowany do wymogów Polskiej Ramy Kwalifikacji i tych określonych ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ukończenie studiów pozwala na kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia, a także uprawia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Obecnie obowiązujący program studiów przewiduje w ciągu całego okresu ich trwania realizację wymaganych Ustawą o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego zajęć zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. W toku studiów realizowane są przedmioty obowiązkowe i fakultatywne – ponad 1/3 przedmiotów może być wybrana indywidualnie przez każdego Studenta tak, aby w możliwie największym stopniu zapewnić możliwość rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze jego zainteresowań.

więcej...

Stosunki międzynarodowe

Na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzony jest nabór na następujące ścieżki specjalizacyjne na studiach I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Ścieżki specjalizacyjne do wyboru od III semestru:

 • Handel zagraniczny
 • Logistyka międzynarodowa
 • Współczesna dyplomacja

Ścieżki specjalizacyjne w formie studiów stacjonarnych:

 • International Business
 • International Relations and Cultural Diplomacy
 • International Tourism

Uruchomienie danej ścieżki specjalizacyjnej (na kierunku Stosunki międzynarodowe) zależy od ilości osób, które się na nią zapiszą. Określona ścieżka zostaje wprowadzona do programu nauczania, jeśli zapisze się na nią minimum 30 osób.

więcej...

Turystyka i rekreacja

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja (profil praktyczny) stanowią ofertę edukacyjną kształcącą kadry na potrzeby rynku usług turystycznych i rekreacyjnych.

Program studiów jest skonstruowany tak, aby absolwent kierunku posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów przewiduje możliwość wyboru dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

 • hotelarstwo i przemysł spotkań
 • gospodarka turystyczna

Studia I stopnia w ramach ścieżki kształcenia hotelarstwo i przemysł spotkań mają na celu wyposażenie absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiający podjęcie pracy w obiektach noclegowych turystyki (zwłaszcza w hotelach), w podmiotach wyspecjalizowanych w obsłudze segmentu podróży biznesowych (np. posiadających certyfikat PCO – Professional Congress Organisers), w tzw. firmach eventowych, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z programowaniem i organizacją spotkań, podróży motywacyjnych, wystaw, targów i wydarzeń. Nabyte w czasie studiów kompetencje zawodowe umożliwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

Studia I stopnia w specjalności gospodarka turystyczna mają na celu wyposażenie absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiający podjęcie pracy w przedsiębiorstwach turystycznych o różnym charakterze (biura podróży, biura przewoźników turystycznych, atrakcje turystyczne, urządzenia i obiekty infrastruktury turystycznej, informacja turystyczna itd.) a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.

Niezwykle ważnym efektem kształcenia w specjalności gospodarka turystyczna będzie przygotowanie kompetentnych kadr dla potrzeb zarządzania turystyką w administracji państwowej a zwłaszcza samorządowej różnych szczebli. Szczególnie kompetencje te niezbędne są w procesie planowania rozwoju funkcji turystycznych, ocenie potencjału turystycznego i strategii jego wykorzystania, umiejętności organizacji przestrzeni turystycznej włącznie z racjonalizacją wyboru lokalizacji różnych przedsięwzięć gospodarki turystycznej. Uzyskane kompetencje zawodowe umożliwią również prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.

Ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie tytułu licencjata stwarza możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim (studia II stopnia) w naszej Uczelni na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w ramach ścieżki specjalizacyjnej turystyka międzynarodowa lub w innych uczelniach posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia.

Wybrane przedmioty:

 • geografia turystyczna świata, Europy i Polski,
 • geografia społeczno-ekonomiczna,
 • historia kultury i sztuki,
 • prawo w turystyce i rekreacji,
 • organizacja i logistyka imprez turystycznych i rekreacyjnych,
 • systemy informacji i rezerwacji w turystyce,
 • marketing usług turystycznych,
 • informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym,
 • organizacja i logistyka kongresów i konferencji (przemysł spotkań MICE),
 • samorząd terytorialny i administracja państwowa w turystyce,
 • projektowanie przedsięwzięć turystycznych,
 • metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych.

Program studiów przewiduje obowiązkowe uczestnictwo w warsztatach specjalistycznych, ćwiczeniach terenowych, wyjazdach turystycznych i odbycie praktyk zawodowych zgodnych z wybraną specjalizacją (6 miesięcy).

Ukończenie studiów umożliwia także, uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie wykonywania (pełnienia) funkcji pilota wycieczek, umiejętności posługiwania się systemem informacji i rezerwacji AMADEUS oraz daje kompetencje związane z obsługą gościa hotelowego.

więcej...

Zarządzanie

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit. W szczególności zna zadania kierownika średniego szczebla zarządzania, narzędzia marketingu, rodzaje strategii marketingowych, elementy polityki rynkowej, ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Posiada umiejętności analizowania i podejmowania decyzji gospodarczych, zbierania i systematyzowania informacji z zakresu zarządzania, marketingu i finansów oraz dokonywania samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne i ekonometryczne. W tym celu posługuje się biegle techniką komputerową, umie wyszukiwać niezbędne informacje w sieci komputerowej, potrafi dokonać ich analizy posługując się różnymi programami komputerowymi, w szczególności arkuszami kalkulacyjnymi i po analizie przedstawiać wyniki w formie prezentacji multimedialnej. Absolwent będzie przygotowany do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstw, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Absolwent posiądzie kompetencje kierowania pracą personelu z uwzględnieniem dostosowania stylów zarządzania do specyfiki organizacji i pracowników.

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,  agencjach konsultingowych, instytucjach publicznych, organizacjach non-profit. Absolwent jest też przygotowany do zarządzania procesami w organizacjach o charakterze administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy powiatu i województwa. Posiada także kompetencje do podjęcia własnej działalności gospodarczej dzięki przedmiotom dotyczącym rachunkowości małych firm i przedsiębiorczości. W trakcie studiów wyrabiane są także u przyszłych absolwentów kompetencje komunikowania się w organizacji, negocjowania, przekonywania do własnych rozwiązań. Absolwent ma też zapewnione podstawy teoretyczne i umiejętności analityczne oraz zdolności do krytycznej oceny rzeczywistości gospodarczej  pozwalające do kontynuacji nauki na II stopniu studiów. W zakresie językowym absolwenci opanowują j. angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy 

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Marketing
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Badania marketingowe
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie jakością

Ścieżki specjalizacyjne:

 • Marketing
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie projektami - studia bezpłatne, w przygotowaniu
 • Management - studia bezpłatne w j. angielskim

więcej...


przejdź do spisu treści

Studia II stopnia


Oferujemy następujące kierunki studiów II stopnia:

Administracja

Studia II stopnia

O trwające 2 lata (4 semestry) studia II-go stopnia na Kierunku Administracja ubiegać się może osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata (ukończone studia I-go stopnia). W trakcie studiów student opanowuje umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w: strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, oraz posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwenci mają możliwość uczestnictwa w seminariach doktorskich organizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.

więcej...

Architektura

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Architektura - od 7 stycznia 2020 r.

Studia na naszym Wydziale są trzysemestralne i kończą się obroną pracy dyplomowej wraz z egzaminem dyplomowym ze stopniem magistra.

Zapraszamy do rekrutacji: http://www.ka.edu.pl/rekrutacja/jak-zostac-studentem/

Studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM pozwalają studentom - poza standardowym sposobem nauki bazującej na wiedzy teoretycznej - na jedyną w Małopolsce możliwość nauki zawodu architekta w tzw. Klasach Mistrzowskich. Podobnie jak na studiach pierwszego stopnia, realizowanych na naszym wydziale formuła Klas Mistrzowskich oparta jest na specjalnie dobranej kadrze architektów-praktyków pracujących w zawodzie, o znaczącym dorobku naukowym, a przede wszystkim realizacyjnym. To, co wyróżnia tę metodę nauczania to wyjątkowa możliwość pracy w małych grupach, pozwala ona na indywidualne podejście do studenta oraz naukę warsztatu opartą o rzetelną profesjonalną wiedzę architektoniczną. Prace dyplomowe można realizować pod okiem profesorów – praktyków, wybitnych polskich architektów, których prace są rozpoznawalne w krajobrazie polskiej architektury i przestrzeni.

Wybrane prace prezentujemy na stronie:

http://www.ka.edu.pl/aisp/galeria/klasy-mistrzowskie/

Dowodem na skuteczność stosowanej przez nas metody są osiągniecia naszych studentów w polskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych.

Spójrz na stronę internetową: https://www.ka.edu.pl/aisp/galeria/galeria-projektow/

W czasie studiów oferujemy wymianę  międzynarodową z mi.in. z uniwersytetami w Wenecji, Pradze, Palermo i Sewilli.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.ka.edu.pl/aisp/wspolpraca-miedzynarodowa/

Już po ukończeniu studiów II stopnia można rozpocząć proces ubiegania się Uprawnienia Budowlane w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: http://www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/uprawnienia oraz rozpocząć studia doktoranckie III stopnia.

Dyplom magisterski naszej uczelni jest dyplomem notyfikowanym przez Komisję Europejską (jako jedyny wśród uczelni niepublicznych w Polsce!) i jest uznawany w we wszystkich krajach UE.

Studia II stopnia

Program nauczania na studiach drugiego stopnia został skonstruowany pod kątem przekazania absolwentowi poszerzonej - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzy, dotyczącej projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrony zabytków oraz planowania przestrzennego.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura będzie posiadał gruntowną wiedzę oraz w zaawansowanym stopniu umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

 • projektowania architektonicznego budynków wraz z ich otoczeniem o różnych programach funkcjonalnych, spełniających wysokie wymagania estetyczne, techniczne, użytkowe i kulturowe z uwzględnieniem czynników społecznych, z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • kształtowania przestrzeni miast, rozumienia interdyscyplinarnych uwarunkowań planowania, opracowania planów miejscowych,
 • ochrony obiektów zabytkowych, historycznych zespołów urbanistycznych i krajobrazu kulturowego,
 • problemów planowania przestrzennego i regionalnego
 • zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli architekta w społeczeństwie oraz jego wpływ na jakość środowiska zabudowanego,
 • zasad etyki zawodowej.

Po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.  

więcej...

Architecture - studia w j. angielskim

więcej...

Bezpieczeństwo narodowe

Studia II stopnia (studia magisterskie)

Studenci w ramach kierunku studiów przygotowani są do obejmowania stanowisk kierowniczych przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, instytucji centralnych a także pracowników pionu dyplomacji, w tej części gdzie potrzebne są kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Są oni również przygotowani do obejmowania stanowisk kierowniczych i dowódczych w służbach mundurowych, administracji i szkolnictwie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pełnienia funkcji specjalisty w wydziałach zarządzania kryzysowego urzędu do szczebla wojewódzkiego włącznie. Umieją analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Znają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, umieją rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Absolwenci mając właściwe przygotowanie do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa.

Absolwenci mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Dodatkowo absolwenci uzyskują kwalifikację do pracy na stanowiskach związanych z nauczaniem przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach wszystkich szczebli.

Ścieżki specjalizacyjne prowadzone w ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe na studiach II stopnia:

 • Obrona Terytorialna
 • Ochrona informacji

Przedmioty na kierunku:

 • Podstawy dyplomacji
 • Negocjacje i przywództwo
 • Historia wojen
 • Strzelectwo specjalne
 • Służby i siły specjalne
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Metodologia badań w naukach społecznych
 • Bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie
 • Analiza ryzyk
 • System reagowania kryzysowego NATO i UE
 • Badania naukowe

więcej...

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia II stopnia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2014 r. Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia przygotują absolwentów do pracy w charakterze dziennikarza, specjalisty public relations, samodzielnego producenta medialnego lub członka zespołu produkcyjnego. W programie studiów szczególny nacisk położony został na umiejętności związane z posługiwaniem się nowymi narzędziami i technologiami medialnymi i komunikacyjnymi. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez praktyków – dziennikarzy i piarowców.

Wybrane warsztaty: warsztat samodzielnego producenta medialnego, organizacja produkcji telewizyjnej, PR międzynarodowy, branding osób i instytucji, media społecznościowe w pracy dziennikarza i piarowca.

więcej...

Fizjoterapia

Studia drugiego stopnia są adresowane do absolwentów studiów licencjackich kierunku Fizjoterapia z tytułem licencjata. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania, wykonywania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

W trakcie studiów prowadzone są zajęcia z metod specjalnych w rehabilitacji m.in. terapii manualnej, metoda Muligana, Kinesiotapig, metody stosowane neurorehabilitacji, co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy. Ponadto, objęte planem studiów przedmioty tj.: Alternatywne metody terapeutyczne, Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback w fizjoterapii oraz Dietetyczny coaching dają tym samym szerszą perspektywę pracy z pacjentem. Wśród przedmiotów do wyboru prowadzone są również w wykładowym języku angielskim.

Absolwenci mają możliwość prowadzenia badań stanowiąc skład zespołu badawczego, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

Od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku Fizjoterapia prowadzimy także studia jednolite magisterskie

więcej...

Kryminologia i resocjalizacja

Studia drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia i resocjalizacja” umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Uczymy praktycznie, dzięki czemu absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym,  psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów. Znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej umożliwi absolwentom poszukiwane odpowiednich sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Absolwent posiadać będzie szereg kompetencji praktycznych z zakresu kryminologii. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy uzyska on ogólne kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych), w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej), w agencjach ochrony, w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.  

więcej...

Pedagogika

Studia II stopnia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 22.05.2014 r. wydało ocenę pozytywną kierunkowi Pedagogika prowadzonemu na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych na poziomie studiów I i II stopnia. Ponadto kierunek został wyróżniony w dwóch kategoriach: wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia oraz infrastruktura dydaktyczna (Uchwała Nr 256/2014).

Absolwenci studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika zostaną przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego. 

Mogą być zatrudniani jako wykwalifikowani pracownicy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej w działaniach zajmujących się kreowaniem i realizacją lokalnej polityki oświatowej oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się wspieraniem jednostek nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Będą tam mogli pełnić obowiązki wychowawców, doradców, organizatorów i realizatorów programów interwencyjnych, profilaktycznych, etc.

Przygotowanie prawno-organizacyjne pozwoli absolwentom podejmować działalność również na własny rachunek, poprzez tworzenie samodzielnych firm o charakterze usługowym (projektowanie, wdrażanie, doradztwo), bądź zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań edukacyjnych.

Słuchacze studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika będą mieli możliwość wyboru przedmiotów dodatkowych współdecydując tym samym o profilu własnych studiów. Wśród występujących w tym zakresie opcji przewiduje się możliwość szczególnego pogłębienia wiedzy w zakresie możliwych do wyboru od semestru II ścieżek specjalizacyjnych: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z logopedią, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodą Marii Montessori, pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W programie studiów znajdują się także przedmioty dotyczące ważnych cywilizacyjnych wyzwań współczesnej edukacji, np. edukacja medialna dzieci i młodzieży oraz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Wybrane przedmioty:

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne
 • Prawne i organizacyjne podstawy wychowania
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia pracy umysłowej i twórczości
 • Pedeutologia
 • Elementy pedagogiki sądowej i resocjalizacyjnej
 • Funkcje i warsztat pracy pedagoga szkolnego
 • Stymulacja rozwoju jednostki przez sztukę z elementami arteterapii
 • Psychologia i profilaktyka uzależnień
 • Konstruowanie programów w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

Ścieżki specjalizacyjne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodą Marii Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

więcej...

Pielęgniarstwo

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa. Ponadto posiada zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Dysponuje także kompetencjami związanymi z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem właściwego ministra. Jest także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Plan studiów i organizacja zajęć

Proces kształcenia obejmuje:

Nieodłącznym elementem na studiach drugiego stopnia jest kształcenie praktyczne, które może być realizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz placówkach oświatowo-wychowawczych.

1. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych

(teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europejskie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii),

2. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

(nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną).

Nasze atuty:

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponadto umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.

więcej...

Stosunki międzynarodowe

Studia II stopnia - wybór ścieżki specjalizacyjnej od I semestru

 • International Business
 • International Relations and Cultural Diplomacy
 • International Tourism

Studia II stopnia - wybór ścieżki specjalizacyjnej od II semestru

 • Handel zagraniczny
 • Turystyka międzynarodowa

więcej...

Zarządzanie

studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomicznych i praktyczną wiedzę w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pozwalającą rozpoznać prawidłowości funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

Absolwent posiądzie wiedzę z dziedziny zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym i krajowym. Umiejętności te pozwolą absolwentowi tego kierunku rozwiązywać problemy, interpretować, analizować i wpływać na procesy podejmowania strategicznych decyzji w dziedzinie organizowania i kierowania większymi zespołami ludzkimi. Absolwent będzie miał wykształcone kompetencje społeczne przydatne w komunikowaniu się, negocjowaniu kompromisu i zarządzaniu konfliktem. Absolwent posiądzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania grupą pracowników. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej dzięki umiejętności rozpoznania i krytycznej analizy zjawisk rynkowych, znajomości zasad rachunkowości i uwarunkowań wspierania własnej przedsiębiorczości.

Dzięki programowi poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji menadżera średniego i wyższego szczebla podejmującego specjalistyczne zadania w systemie zarządzania organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Absolwent posiądzie kompetencje do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia zawodowego. Umiejętność formułowania hipotez i wyznaczania celów badawczych da szczególnie zdolnym absolwentom możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Wybrane przedmioty kierunkowe: Psychologia w zarządzaniu, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie strategiczne, Marketing międzynarodowy, Prawo handlowe, Zarządzanie procesami, Badania operacyjne, Przedsiębiorczość, Logistyka, Bezpieczeństwo, Negocjacje w zarządzaniu

Ścieżki specjalizacyjne na kierunku Zarządzanie (studia II stopnia):

 • Rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
aktorstwo Magister Stacjonarny
architecture I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Aktorstwo - jednolite studia magisterskie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Aktorstwo.

czytaj dalej

Informatyka i ekonometria w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i ekonometria trwają 3,5 roku, kończą się egzaminem dyplomowym.

czytaj dalej

Detektywistyka - studia I stopnia

Zawód detektywa w obecnej chwili kiedy zachodzą liczne przemiany w społeczeństwie zdobywa coraz większą popularność.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

STUDIES IN ENGLISH

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

czytaj dalej

Rozbudowa Kampusu Krakowskiej Akademii

Pierwsze zajęcia odbędą się w nowym budynku na początku roku akademickiego 2020/21.

czytaj dalej

Studia bezpłatne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Projektowanie gier i aplikacji VR

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane