Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Zaprasza na kierunek:

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH


Instytut Sztuk Audiowizualnych łączy wielowiekowe dziedzictwo i prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego z najnowszymi metodami kształcenia w zakresie wiedzy o filmie, mediach audiowizualnych i grach wideo.

Wszyscy nasi studenci otrzymują możliwość zdobywania wiedzy w nowocześnie wyposażonych salach III Kampusu UJ. Zapewniamy im kontakt z wybitną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz satysfakcję ze studiowania na wyjątkowej uczelni i w oferującym wiele atrakcji Krakowie. Każdy z naszych studentów może korzystać z internetowych baz książek i czasopism, rozwijać swoje pasje pod kierunkiem wykładowców, poszerzać wiedzę i międzynarodowe kontakty dzięki licznym ofertom stypendiów zagranicznych, a także współpracować z niezwykle aktywnymi studenckimi kołami filmoznawców i medioznawców.

Studiowanie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale też rozwijania swoich zainteresowań i łączenia kinofilskiej przyjemności z pogłębionymi badaniami nad kulturą audiowizualną.

Ogólna charakterystyka studiów

W ramach studiów na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, na obu stopniach studiów, można realizować ścieżki edukacyjne związane zarówno z wiedzą o filmie, jak też o mediach i grach wideo.

Ścieżka filmoznawcza

Pierwsza ścieżka koncentruje się na historii kina polskiego i światowego, przybliża wiedzę o filmie współczesnym, zawiera kursy związane z analizą, teorią i krytyką filmową oraz takimi zjawiskami jak: film dokumentalny, animowany, muzyka filmowa i adaptacje tekstów literackich. Studia filmoznawcze odbywają się w trybie dwustopniowym – w formie trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich magisterskich, po których można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

W trakcie studiów pierwszego stopnia, w ramach ścieżki filmoznawczej, student uczestniczy w trzech kursach z zakresu historii kina niemego, klasycznego i nowofalowego, poszerzając też wiedzę o kinie najnowszym na wykładach monograficznych. Uzupełnieniem kursów historycznofilmowych jest także cykl zajęć skoncentrowanych na badaniu kina polskiego okresu przedwojennego i peerelowskiego. W segmencie zajęć teoretyczno-analitycznych przewidziano kursy poświecone badaniu języka filmu, refleksji nad budową filmowego przekazu, metodom interpretacji filmu i historii myśli filmowej. Uzupełnieniem tych kursów są przedmioty skoncentrowane na badaniu kontekstów, w których osadzone jest kino, stąd osobnymi zajęciami są wykłady poświęcone historii, literaturze, teatrowi i muzyce filmowej, a także szeroki segment kursów kulturoznawczych.

Rdzeniem studiów drugiego stopnia są zajęcia z kierunków filmu współczesnego i najnowszego filmu polskiego, które stanowią przedłużenie kursów historycznofilmowych zawartych w programie studiów licencjackich. Pogłębioną wiedzę o historii i analizie filmu można zdobyć na kursach teoretyczno-filmowych, które stanowią metodologiczna bazę projektów naukowych rozwijanych na seminarium magisterskim. Dla studentów, którzy potrzebują wiedzy o podstawach historii filmu, przewidziano stosowny kurs wyrównawczy. Na stopniach drugiego stopnia przewidziano także zajęcia z kina animowanego i dokumentalnego, a także praktyczne kursy z krytyki filmowej, dające szansę rozwoju umiejętności dziennikarskich i popularyzatorskich. Ważną częścią zajęć są nadal kursy kulturoznawcze i socjologiczne. Tak jak zwieńczeniem studiów pierwszego stopnia jest praca licencjacka, tak ukoronowaniem studiów drugiego stopnia jest praca magisterska i egzamin magisterski.

Ścieżka medioznawcza

Druga ścieżka, którą może wybrać student, poświęcona jest nowym mediom, kulturowym aspektom mediów sieciowych i technologii informatycznych. W programie studiów na obu stopniach można zatem znaleźć kursy dotyczące m.in. zagadnień cyberkultury, mediów społecznościowych, teorii mediów elektronicznych i cyberdyskursywności. Konieczną porcję praktycznych umiejętności można zdobyć uczestnicząc w zajęciach z technologii informacyjnych. Oferta kursów z zakresu wiedzy o nowych mediach jest poszerzona o obszerny, kompleksowy kurs poświęcony sztuce nowych mediów oraz o zajęcia wprowadzające w tajniki nowych nurtów metodologicznych – w tym performatyki, pracy z narzędziami humanistyki cyfrowej czy netnografii. Sporo uwagi poświęcamy kulturze konwergencji – dlatego w programie studiów przewidziano aż trzy kursy dotyczące telewizji i jej związków z nowymi mediami oraz kształtującej się wokół telewizji kultury fanowskiej. Zagadnieniom kultury konwergencji jest także podporządkowany kurs z historii mediów, który ma charakter zajęć laboratoryjnych i warsztatowych.

Oddzielną ścieżkę edukacyjną proponujemy zainteresowanym badaniami gier wideo na poziomie uniwersyteckim. W latach 2009 – 2013 realizowany był pionierski w Polsce projekt utworzenia specjalizacji „projektowanie gier wideo" (we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej). Oferowane w ramach ścieżki kursy są efektem tej współpracy: studenci mają także możliwość zdobycia praktycznej wiedzy (m.in. na kursach z projektowania gier wideo prowadzonej we współpracy z informatykami). Absolwenci naszych studiów należą do czołówki polskich badaczy gier wideo roku (doktoranci uczestniczą w najważniejszych europejskich konferencjach naukowych z tej dziedziny). Wielu z nich pracuje także w ważnych firmach dynamicznie rozwijającej się w Polsce branży.

Badania można kontynuować na prowadzonych w ramach wydziału studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), u wybranego promotora z ISzA UJ.

Instytut Sztuk Audiowizualnych oferuje studentom program, który zarówno nadąża za przemianami kultury audiowizualnej i odpowiada na wyzwania współczesnych badań nad kulturą, jak i dobrze przygotowuje do pracy w wielu dziedzinach.Studia I stopnia

(filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach)

Od roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie Sztuk Audiowizualnych obowiązuje dwustopniowy system studiów (3+2). Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych filmem, telewizją, grami wideo i nowymi mediami oraz ich wzajemnymi związkami i przenikaniem w ramach kultury konwergencji.

Wiedzę o filmie, grach wideo i nowych mediach zdobywa się tu na tle ogólnej wiedzy o kulturze. Program studiów ma charakter modułowy; można w nim wyróżnić grupy przedmiotów z zakresu: ogólnej wiedzy o kulturze, specyficznie filmoznawcze i medioznawcze, projektowania gier wideo. Przez kolejne lata studiów studenci mają możliwość uczestnictwa w projekcjach filmowych, uzupełniających wykłady z historii filmu. Program uzupełniają lektoraty języków obcych (każdego studenta obowiązuje zdanie dwóch egzaminów: język angielski i drugi język obcy), wychowanie fizyczne (na I roku), wykłady monograficzne i tzw. opcje, czyli wybrane zajęcia na innych kierunkach uniwersyteckich.Na drugim roku studenci odbywają praktyki zawodowe, w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych.

Poza studiami dziennymi Instytut prowadzi analogiczne płatne studia niestacjonarne - zaoczne, w zmniejszonym wymiarze godzin (sobotnio-niedzielne sesje co dwa tygodnie).

Studia I stopnia, inaczej zwane studiami licencjackimi, trwają sześć semestrów, czyli 3 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia. Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Studia II stopnia

(filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach)

Studia drugiego stopnia na kierunku "filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach" przygotowują do pracy związanej z kulturą audiowizualną w jej różnorodnych formach (film, telewizja, nowe media, kultura konwergencji). Ścieżki edukacyjne są zorganizowane w moduły obejmujące grupy przedmiotów z zakresu historii i teorii filmu, medioznawstwa lub projektowania gier wideo. Dla osób pragnących zdobyć uprawnienia nauczycielskie prowadzone są dodatkowe zajęcia z edukacji audiowizualnej.

W ramach seminarium magisterskiego studenci piszą prace magisterskie. Po zdaniu egzaminu magisterskiego (do którego zostaje się dopuszczonym po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów) uzyskuje się dyplom magistra. Absolwenci naszych studiów przygotowani są do podjęcia pracy w różnych zawodach związanych z upowszechnianiem kultury, w ośrodkach telewizyjnych, wydawnictwach, w prasie i w agencjach reklamowych. Ci, którzy zdobyli uprawnienia nauczycielskie, mogą pracować w szkole. Na absolwentów o predyspozycjach naukowych czekają prowadzone w ramach Wydziału ZiKS czteroletnie studia doktoranckie (aktualnie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przyjmowanych jest na nie dziesięć osób w roku akademickim, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej).

 

W Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ realizowane są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Studia mają strukturę modułową, studenci mogą samodzielnie kształtować tok swoich studiów w 30% na pierwszym stopniu i niemal w 50% na drugim stopniu. Prowadzimy także zajęcia warsztatowe i laboratoryjne z krytyki filmowej, scenopisarstwa, reżyserii, projektowania gier wideo i technologii informatycznych.


Kierunki wykładane na uczelni:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

  • Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
    ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
  •  
  • Telefon: 12 664 55 67
  • Strona: http://www.film.uj.edu.pl

Sekretariat, godziny przyjęć:
poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 10:00-14:00
środa 9:00-13:00
czwartek 10:00-14:00
piątek dzień wewnętrzny

tel.: (12) 664 55 67: studia pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)
tel.: (12) 664 56 07: studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane