Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Rok założenia: 1969

Obecnie AWFiS jest uczelnią dwuwydziałową, zatrudniającą ponad 170 nauczycieli akademickich. Kształcimy 4200 studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Tym samym uczelnia zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych kadr zawodowych dla potrzeb oświaty, kultury, sportu, systemu ochrony zdrowia i gospodarki. 

W roku akademickim 2007/2008 uruchomiono dwa nowe kierunki studiów: sport i fizjoterapię.  Nasi absolwenci korzystają też z dodatkowych możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach instruktorskich i trenerskich. W miarę potrzeby prowadzone są również kursy kompensacyjne (np. dla prowadzących gimnastykę korekcyjną, kursy pilotów wycieczek).

Nasi OLIMPIJCZYCY: Leszek Blanik, Adam Korol, Sylwia Gruchała, Natalia Partyka, Kamila Chudzik, Alicja Fiodorow, Waldemar Legień, Tomiak Tomasz, Cezary Siess, Anna Rybicka, Dadci Adriana, Sobczak Ryszard Tadeusz

Działalność  naukowo-badawcza  AWFiS dotyczy obszarów teorii sportu, teorii wychowania fizycznego, wysiłku fizycznego, sprawności motorycznej i zdrowotności z uwzględnieniem ich morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych i biofizycznych uwarunkowań. Obejmuje ona  również edukacyjne aspekty historii kultury fizycznej oraz problemy organizacji ruchu turystycznego i ekonomiki turystyki. Ponadto współpracujemy z licznymi uczelniami, instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

Baza obiektów sportowych AWFiS jest jedną z najlepszych w kraju - najważniejsze z nich to:

 • wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa o powierzchni 4563 m2 (kubatura 38173m3), przeznaczona do organizacji imprez sportowych i innych, mogąca pomieścić 2000 widzów 
 • Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich
 • Stadion Lekkoatletyczny im. Sławomira Zieleniewskiego
 • przystań wioślarska
 • pływalnia im. Reginy Ziółkowskiej
 • boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią


KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE


I  STOPNIA

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie Wychowania Fizycznego otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przygotowanie do pracy w zakresie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują kwalifikacje wynikające z wybranej specjalizacji.

Specjalizacje do wyboru: instruktorska, instruktor treningu personalnego, instruktor przygotowania motorycznego, rekreacji ruchowej, profilaktyki w geriatrii, odnowa biologiczna i inne.

II  STOPNIA
-  (kierunek tylko dla absolwentów I stopnia  w zakresie Wychowania Fizycznego)

Absolwenci studiów II stopnia w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują pełne przygotowanie pedagogiczne do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach różnych typów i wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych a także przygotowania do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych.

Student wybiera jedną spośród proponowanych specjalizacji: trenerska w wybranej dyscyplinie sportu, komunikacja i dziennikarstwo sportowe.


KIERUNEK: SPORT


I  STOPNIA

W ramach kierunku student podejmuje specjalność trenerską w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez Uczelnie tj.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, żeglarstwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie, jeździectwie. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu a także dyplom trenera sportu w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności. Uzyskana wiedza przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi.

II STOPNIA

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie sportu. W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalizacji: zarządzanie w sporcie, nauczycielską, odnowa i żywienie w sporcie, komunikacja i dziennikarstwo sportowe.


Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA


I STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata  w zakresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, domach wczasowych, hotelach, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego.

Nadajemy kwalifikacje zgodnie z Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie i Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Nasi absolwenci są rozpoznawalni na europejskim rynku pracy. Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe.

Legitymacje Instruktora rekreacji ruchowej i trenera osobistego, certyfikaty wychowawcy kolonijnego, animatora czasu wolnego oraz z zakresu SPA & Wellness, patent żeglarza jachtowego. Kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness.

II STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich II stopnia otrzymują dyplom magistra  w zakresie turystyki i rekreacji. Uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji imprez turystycznych jak również  kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness. Ukończenie studiów umożliwia podjecie pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych a także prowadzenie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i sportu masowego.


KIERUNEK: FIZJOTERAPIA 


Pięcioletnie jednolite studia magisterskie

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Absolwenci jednolitych studiów magisterskich uzyskują przygotowanie do pracy  w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowie, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

II STOPNIA 
(kierunek tylko dla absolwentów I stopnia  w zakresie Fizjoterapii)

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą absolwenci I stopnia w zakresie kierunku fizjoterapia. Absolwenci studiów II stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie profilaktyki jak i terapii a także prowadzenia i programowania zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu u osób w różnym wieku oraz szkolenie zawodowe w zakresie podstawowych procedur i nauczania przedmiotów zawodowych i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowie, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych oraz placówki szkolne.


KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA


I STOPNIA

O przyjęcie na studia ubiegach się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do pracy z dziećmi, osobami starszymi, z zaburzeniami fizycznymi i niepełnosprawnymi.  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie terapii zajęciowej otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, jak również dziećmi mające problem z integracją sensoryczną. Miejscem pracy mogą być placówki medyczne, społeczne, centra rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, ośrodki sportowe jak i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.


Wydziały na uczelni:

turystyki i rekreacji
wychowania fizycznego

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-366 Gdańsk
 •  
 • Telefon: +48 58 554 71 21
 • Strona: http://www.awf.gda.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Jubileusz 50-lecia Uczelni

W 2019 roku, minie 50 lat od powstania Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, dziś - Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane