Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej

Rok założenia: 2016 | Rektor: gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz

przejdź do spisu treści

jest obecnie największą uczelnią cywilno-wojskową w Polsce


W jej murach studiuje blisko 5 tys. studentów cywilnych i ok. 3, 5 tys. słuchaczy wojskowych.


ZADANIA I MISJA 

Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia, studiach jednolitych (planowanych) w obszarach nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych. I tak:

 • studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów),
 • studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry),
 • jednolite studia magisterskie trwające 5 lat (10 emestrów),
 • studia podyplomowe skierowane są do osób posiadająych tytuł zawodowy i trwają 1 rok (2 se mestry).

W Akademii Sztuki Wojennej istnieje możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (także w trybie eksternistycznym).

W zakresie kształcenia studentów cywilnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym, czego wyrazem jest szerokie zainteresowanie studiami. Działania uczelni zmierzają do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich wyzwań, aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach i przejawiali troskę o bezpieczeństwo regionu/państwa.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce – najnowocześniejsze w Europie – Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, jak również specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem – stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego.


MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ

1 października 2016 roku, na mocy przyjętej ustawy, powołano do życia Akademię Sztuki Wojennej.

Uczelnia jest następczynią dokonań swioch poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Akademia kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa, a młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

Zachowując dziedzictwo pokoleń Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej poprzez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO poprzez działalność ekspercką oraz badania, m.in. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowanie tradycji narodowych.

Wymienione wyżej zadania Akademia realizuje opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, tj.: prawda, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.


KIERUNKI STUDIÓW

DYSCYPLINA: NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 
kierunki:

 • bepieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • obronność

DYSCYPLINA: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 
kierunki:

 • logistyka
 • zarządzanie i dowodzenie
 • lotnictwo
 • dowodzenie

DYSCYPLINA: NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 
kierunek:

 • administracja

DYSCYPLINA: NAUKI PRAWNE 
kierunek:

 • prawo

LOKALIZACJA

Kampus Akademii Sztuki Wojennej usytuowany jest w Warszawie w dzielnicy Rembertów, która jest jedną z najspokojniejszych i najbardziej zielonych dzielnic stolicy po prawej stronie Wisły.

Teren Akademii, łącznie z budynkami akademickimi i poligonem szkoleniowym, obejmuje swym zasięgiem ponad 65 hektarów.

Wiele obecnych budynków akademickich wraz z dawnym osiedlem oficerskim i fragmentem malowniczego parku jest wpisana do mazowieckiego rejestru zabytków kultury.


INFRASTRUKTURA

Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają do dyspozycji:

 • 7 budynków dydaktycznych,
 • 29 auli i sal wykładowych,
 • 125 klas szkoleniowych i ćwiczeniowych,
 • 22 sale laboratoryjne i pracownie komputerowe,
 • 3 budynki internatowo-hotelowe (ok. 1000 miejsc noclegowych),
 • innowacyjną bibliotekę (a w niej: e-zasoby, katalog on-line, ok. pół miliona zbiorów)
 • Inowoczesną salę widowiskowo-konferencyjną (425 miejsc),
 • hale i boiska sportowe,
 •  basen,
 •  kasyno.

Znajdujące się dookoła kompleksy leśne oraz lokalny rezerwat przyrody tworzą korzystny mikroklimat i zapewniają osobom w każdym wieku doskonałe warunki do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznej.przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

Perspektywy zawodowe

Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta, studenci są przygotowywani do pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.

Specjalności:
 • administracja publiczna,
 • administracja wojskowa,
 • administracja bezpieczeństwa.

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE


Studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (państwowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

Specjalności:
 • ochrona i obrona narodowa,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacyjne.

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA


Studia I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego, a w szczególności dotyczących: organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie/kraju.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, organizacji i instytucji międzynarodowych.

Specjalności:
 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego,
 • dyplomacja i komunikacja polityczna,
 • analityka i prognostyka.

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

Specjalności:
 • ochrona i obrona narodowa,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacyjne.

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (państwowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obronnych jednostkach administracji państwowej lub samorządowej, w organizacjach gospodarczych oraz w służbach mundurowych: Straży Granicznej, Policji, ABW, CBA, straży miejskiej, służbach ratowniczych, a także komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Specjalności:
 • bezpieczeństwo powszechne,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • bezpieczeństwo społeczne.

przejdź do spisu treści

DOWODZENIE


studia I stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, w tym taktyki prowadzenia działań przez wojska lądowe (WL) i wojska obrony terytorialnej (WOT), a także wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku dowodzenie są przygotowani do pracy w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz do realizacji zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie taktycznym, jak również wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej.

Absolwenci tego unikatowego w skali kraju kierunku posiadają również kwalifikacje predysponujące do podjęcia zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT lub nauki w ramach studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach obrony terytorialnej, a także do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Specjalności:
 • planowanie i organizacja działań WOT,
 • praca analityczno-sztabowa.

przejdź do spisu treści

LOGISTYKA


studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, w tym techników logistycznych, interesujący się logistyką podmiotów gospodarczych, sił zbrojnych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do wykonywania obowiązków menedżera ds. logistyki na stanowiskach operacyjnych (absolwenci studiów pierwszego stopnia) i wyższych stanowiskach menedżerskich (absolwenci studiów drugiego stopnia). Nowoczesny program kształcenia gwarantuje przygotowanie absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach, podmiotach sił zbrojnych oraz innych organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym do prowadzenia badań naukowych.

Specjalności:
 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • transport,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.

przejdź do spisu treści

LOTNICTWO


Studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

Osoby pragnące studiować kierunek lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku lotnictwo mogą znaleźć zatrudnienie jako kierownicy lub specjaliści, zajmujący stanowiska w administracji publicznej i państwowej czy doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej. Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje lotnicze lub związane z branżą lotniczą: instytucje naukowe, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W kwietniu 2018 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi lotnictwo Certyfikat i Znak Jakości Studia z Przyszłością oraz Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia. Wyróżnienia te przyznawane są takim specjalnościom i kierunkom, które kładą nacisk na nowoczesność koncepcji kształcenia, odznaczają się najwyższą jakością realizowanych programów oraz wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy.

Specjalności:
 • organizacje lotnicze,
 • zarządzanie ruchem lotniczym.

przejdź do spisu treści

OBRONNOŚĆ


studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy są zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami z teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, obrony terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych.

Perspektywy zawodowe

Kierunek obronność zapewnia nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dając absolwentom wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, tj.: instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, resort obrony narodowej, resort spraw wewnętrznych, przemysł obronny, jednostki Sił Zbrojnych RP.

Specjalności:
 • obrona terytorialna,
 • współczesne konflikty zbrojne.

przejdź do spisu treści

PRAWO


Jednolite studia magisterskie

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych. Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej, tj. kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza na potrzeby Sił Zbrojnych RP studenci kierunku prawo otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Specjalizacje:
 • prawno-karna,
 • prawno-cywilna,
 • prawno-administracyjna.
Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno- konsularną lub rzecznnikowską.

Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem i bezpieczeństwem.

Absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (tj.: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE


studia I stopnia, Studia II stopnia,
stacjonarne, niestacjonarne

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich zainteresowani systemem zarządzania i dowodzenia państwem oraz osoby, które chcą związać swoją przyszłość z działalnością w administracji publicznej, i samorządowej, instytucjach wojskowych i organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotach gospodarczych. Mile widziane są osoby posiadające umiejętność analitycznego myślenia, zdolność dostrzegania związków i zależności w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność do współpracy w grupie i pod presją czasu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego unikalnego w Polsce kierunku zarządzanie i dowodzenie będą posiadać umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa państwa.

Uzyskane wykształcenie pozwoli na podjęcie pracy w charakterze specjalisty analityka, projektanta w jednostkach administracji publicznej czy kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Preferowane miejsca zatrudnienia dla absolwenta to jednostki administracji publicznej, instytucje zarządzania kryzysowego, komórki i jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP.

Specjalności:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo sektora obronnego

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie lotnictwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

Zarządzanie w organizacjach publicznych

Zarządzanie w sztabach wojskowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Historia służb specjalnych

Komunikacja strategiczna

Logistyka systemów gospodarczych

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Polityka bezpieczeństwa


przejdź do spisu treści

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA


Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia

W przypadku liczby kandydatów przekraczającej liczbę miejsc nie wyklucza się przeprowadzenia dodatkowych egzaminów wstępnych.

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

rekrutacja.akademia.mil.pl

Termin aktywacji systemu ogłaszany jest na stronie internetowej Akademii.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

Brane są pod uwagę:

1) wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego;

2) wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

1) dowód osobisty;

2) świadectwo dojrzałości/ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej;

3) aktualne kolorowe zdjęcie w formacie JPG, JPEG o wymiarach 232x291 pikseli i rozdzielczości 300 dpi.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo informacyjne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dowodzenie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lotnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
obronność I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i dowodzenie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Zarządzanie i dowodzenie - studia I i II stopnia

Absolwenci tego kierunku zyskują podstawy wiedzy w naukach o obronności i naukach pokrewnych, znajomość funkcjonowania instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa, umiejętność diagnozowania i prognozowania sytuacji i analizowanie strategii działań praktycznych działalności kierowniczej.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - studia w Akademii Sztuki Wojennej

Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową i ogólną odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych (energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych).

czytaj dalej

Obronność - studia I i II stopnia w Warszawie

Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych

W Akademii Sztuki Wojennej, 14 listopada 2019 r., odbyła się I Konferencja Naukowa z nowego cyklu Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Tematem przewodnim naukowego spotkania była Rola broni pancernej i zmechanizowanej na współczesnym polu walki.

czytaj dalej

MBA D&S - Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

Studia MBA w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, służbach mundurowych oraz przemyśle zbrojeniowym.

czytaj dalej

Dwadzieścia lat w NATO

Mija już dwadzieścia lat od momentu, kiedy Polska wstąpiła do struktur Paktu Północnoatlantyckiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane