Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

MBA D&S - Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

Studia MBA w AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ zostały stworzone z myślą o potrzebach rozwojowych kadry kierowniczej i menedżerskiej pracującej w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, służbach mundurowych oraz przemyśle zbrojeniowym.

Rodzaj studiów:
czterosemestralne niestacjonarne studia podyplomowe MBA D&S

Odpowiedzialny:
Akademia Sztuki Wojennej wraz uczelniami partnerskimi:

 • Uniwersytetem Helmuta Schmidta – Uniwersytetem Bundeswehry (Niemcy)
 • Uniwersytetem w Miszkolcu (Węgry)

Język studiów:
polski/angielski

Obszar nauki: nauki społeczne w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o bezpieczeństwie, ekonomia i finanse

Poziom kwalifikacji: kwalifikacja na poziomie niepełnym siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Wymagania:
Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających:

 • wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie lub inne równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • m.in. 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • m.in. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

Adresaci:
Studia skierowane są do osób zainteresowanych problematyką zarzadzania podmiotami realizującymi zadniania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w tym:

 • przemysłu zbrojeniowego
 • instytucji badawczo-rozwojowych
 • służb mundurowych
 • infrastruktury krytycznej

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów:

 • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
 • złożenie wdrożeniowej pracy dyplomowej
 • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej

Absolwent otrzymuje dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA D&S.


Absolwent studiów MBA D&S:

 • będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych),
 • zdobędzie umiejętności: analityczne  potrzebne do opracowania strategii ogólnej, domenowej, modelu biznesowego, podejmowania decyzji i implementacji strategii rozwoju podmiotu realizującego zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa,
 • będzie gotowy do wypełniania zobowiązań wobec podmiotu w sposób kompetentny – świadomy, odpowiedzialny, przedsiębiorczy, etyczny.
 • Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktycy/eksperci m.in. z Polski, Niemiec, Węgier; praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Tak opracowany program studiów MBA D&S zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych.

więcej: http://www.akademia.mil.pl/zasady-rekrutacji
 

Powiązane artykuły

Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych

W Akademii Sztuki Wojennej, 14 listopada 2019 r., odbyła się I Konferencja Naukowa z nowego cyklu Sztuka Wojenna we współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych. Tematem przewodnim naukowego spotkania była Rola broni pancernej i zmechanizowanej na współczesnym polu walki.

czytaj dalej

Dwadzieścia lat w NATO

Mija już dwadzieścia lat od momentu, kiedy Polska wstąpiła do struktur Paktu Północnoatlantyckiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane