Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - studia w Akademii Sztuki Wojennej

Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową i ogólną odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych (energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych).

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych.

FORMY ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI

Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności: organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. 

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

CELE

Kreowanie podstaw myślenia, wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. Uzupełnienie kompetencji w polskim dyskursie naukowym z zakresu prognostyki i analityki zagrożeń, nowych zjawisk społecznych, politycznych i technologicznych oraz ich reperkusji na bezpieczeństwo narodowe i pozycję międzynarodową Polski.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

  • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
  • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
  • dyplomacja i komunikacja polityczna
  • analityka i prognostyka

Specjalność bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego prezentuje wiedzę z zakresu systemów politycznych państw Azji centralnej, południowej i wschodniej. Specjalizacja kształtuje kwalifikacje z wąskich pól tematycznych prezentujących azjatycki, a w szczególności chiński, indyjski i japoński potencjał naukowo-analityczny, główne i  znaczące ośrodki analityczne Azji, koncepcje geopolityczne dotyczące tego obszaru (zarówno europejskie, amerykańskie jak i azjatyckie), strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw, struktury siłowe i rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz technologicznego Chin, Indii i Japonii.

Student wybierający tę specjalność uzyska przygotowanie ze znajomości doktryn wojennych państw azjatyckich, rynku zorganizowanej przestępczości, struktury społecznej, religijnej i demograficznej, organizacji terrorystycznych, systemów medialnych, struktur opozycyjnych i rynków finansowych. Takie przygotowanie pozwoli uzyskać wysokie i cenione kwalifikacji do pracy w strukturach służb państwowych.

Specjalność bezpieczeństwo obszaru europejskiego prezentuje wiedzę z zakresu systemów politycznych państw europejskich. Specjalizacja kształtuje kwalifikacje z wąskich pól tematycznych prezentujących europejski (niemiecki, francuski, brytyjski) potencjał naukowo-analityczny, główne i  znaczące ośrodki analityczne Europy, koncepcje geopolityczne dotyczące tego obszaru, strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw, struktury siłowe i rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz technologicznego.

Specjalność ma za zadanie wtajemniczyć studenta w działania służb specjalnych, realizowanie polityki opartej o rację stanu poszczególnych państw a także rolę i znaczenie w Europie Unii Europejskiej jako organu politycznego i militarnego wraz z całością analityczną i prognostyczną dotyczącą jej przyszłości.

Student wybierający tę specjalność uzyska przygotowanie ze znajomości doktryn wojennych państw europejskich i UE, rynku zorganizowanej przestępczości (Francja, Włochy, Niemcy), struktury społecznej, religijnej i demograficznej, organizacji terrorystycznych, systemów medialnych, struktur opozycyjnych i rynków finansowych. Takie przygotowanie pozwoli uzyskać wysokie i cenione kwalifikacji do pracy w strukturach służb państwowych.

Specjalność dyplomacja i komunikacja polityczna prezentuje wiedzę z zakresu zagadnień i problematyki dyplomatycznej. Specjalizacja ta ukierunkowana jest na kształcenie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień konsularnych, m. in. historii dyplomacji, kulturowych aspektów dyplomacji, organizacji międzynarodowych, warsztatu i protokołu dyplomatycznego, prawa konsularnego czy negocjacji międzynarodowych.

Wiedza ta poszerzona zostanie o kontekst komunikacyjny, gdzie kształcenie obejmować będzie szereg zagadnień praktycznych, takich jak zarządzanie eventami, zarządzanie wizerunkiem, sztuka wystąpień publicznych, komunikacja międzykulturowa, branding narodowy, komunikacja polityczna.

Student po ukończeniu tej specjalności uzyska przygotowanie ze znajomości podstawowych zagadnień konsularnych w obszarze europejskim i azjatyckim. Szeroki zakres uzyskanej wiedzy pozwoli mu zostać m. in. specjalistą do spraw kontaktów międzynarodowych czy specjalistą do spraw kontaktów z mediami.

Specjalność analityka i prognostyka kształtuje praktyczny i naukowy wymiar zagadnień z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Nacisk w tej specjalności kładziony jest na umiejętności samodzielnego analizowania procesów i wydarzeń o znaczeniu politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym czy społecznym. Specjalność analityka i prognostyka kładzie szczególny nacisk na takie zagadnienia jak metodologia analizy, prognozowanie w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, narzędzia badawcze w procesach społecznych i politycznych, studia nad przyszłością, analiza ryzyka, analiza danych, analiza systemowa, analiza biznesowa, analiza jakości i certyfikacji.

Wybierając tę specjalność student uzyska szereg kompetencji prognostycznych i analitycznych. Specjalność ta ma za zadanie kształtować przyszłe kadry sektora prywatnego, w zakresie bezpieczeństwa i kontroli danych, analizy danych jakościowych, finansowych. Uzyskując szeroki zakres wiedzy społecznej i politycznej absolwent tej specjalności stanie się także analitykiem politycznym, specjalistą do spraw bezpieczeństwa, specjalistą w zakresie prognoz i analiz.

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja kształcą przyszłych specjalistów w charakterze bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dyplomatycznych, negocjacyjnych i analitycznych. Kierunek pozwoli na zdobycie wiedzy i zdolności w konkretyzowaniu działań wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych decyzji.

DROGA DO DYPLOMU - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW

Po ukończeniu kursu podstawowego, przekazującego wiedzę z zakresu m. in. socjologii, historii, filozofii, w trakcie drugiego i trzeciego semestru studiów rozpocznie się kształcenie specjalistyczne ukierunkowane na przekazanie wiedzy kierunkowej z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji.

Semestr czwarty i piąty poświęcone są na kształcenie specjalnościowe i fakultatywne. W tych semestrach to student decyduje o specjalizacji i o przedmiotach. Dzięki odpowiednio przygotowanemu programowi studiów katalog przedmiotów fakultatywnych będzie poruszał najbardziej aktualne zagadnienia naukowe i polityczne. Przedmioty specjalnościowe będą natomiast prowadzone przez przedstawicieli ośrodków analitycznych tak, by oprócz wiedzy przekazać również umiejętności analityczne, prognostyczne i metodologiczne.

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?

W czasie trwania studiów położony jest nacisk na rozwój studenta w obszarze wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie analizowania zagrożeń, identyfikacji i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, państwa, regionu w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym, energetycznym, demograficznym i kulturowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą być zatrudniani jako: specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych.

Odpowiednią pracą będzie stanowisko specjalisty w administracji publicznej każdego szczebla, stanowisko w instytucjach międzynarodowych zajmujących się problemem bezpieczeństwa, ośrodkach analitycznych typu know-how.

Z uwagi na warsztat analityczny i prognostyczny, absolwent stanie się cennym nabytkiem na rynku pracy dla każdej korporacji zajmujących się obsługą i przetwarzaniem danych. Z uwagi na profil polityczny i wywiadowczy kierunku studiów, nieobce dla absolwentów będą umiejętności warsztatowe pracowników służb specjalnych, dzięki czemu na chętnych będzie czekać kariera w wywiadzie, kontrwywiadzie oraz innych służbach specjalnych.
 

Powiązane kierunki

Zarządzanie i dowodzenie - studia I i II stopnia

Absolwenci tego kierunku zyskują podstawy wiedzy w naukach o obronności i naukach pokrewnych, znajomość funkcjonowania instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa, umiejętność diagnozowania i prognozowania sytuacji i analizowanie strategii działań praktycznych działalności kierowniczej.

czytaj dalej

Obronność - studia I i II stopnia w Warszawie

Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane