Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. Dorota Segda

Akademia  Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (AST) została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla.

W pierwszym okresie swego istnienia, pod nazwą  Państwowa Szkoła Dramatyczna, Uczelnia  kształciła aktorów dramatycznych w toku trzyletnich studiów. W 1948 roku zmieniono nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Aktorską, wtedy też przedłużono okres studiów do czterech lat. W 1954 r. zmieniono nazwę na: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, a w 1955 r. Ludwik Solski został patronem PWST.

Obecna nazwa: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
obowiązuje od 1 października 2017 r.

W latach 1954 - 1964  Uczelnia kształciła również aktorów na Oddziale Lalkarskim w Krakowie  (absolwentami tego kierunku byli m.in. Maja Komorowska, Ryszard Cieślak, Kazimierz Kaczor). W nowym kształcie specjalizacja lalkarska została reaktywowana w 1972 r. już jako samodzielny Wydział Lalkarski z siedzibą we Wrocławiu. W krakowskiej  AST prowadzone są również studia na kierunku reżyseria. Pierwotnie wydział został powołany w 1955 r., ale ze względów organizacyjnych przetrwał tylko do 1962 r. Absolwentami Wydziału Reżyserii byli m. in.: Mieczysław Górkiewicz, Jerzy Grotowski, Halina Gryglaszewska. Ponownie Wydział Reżyserii Dramatu powołał Rektor Jerzy Krasowski w 1973 r. Do tej pory Wydział wykształcił około stu reżyserów, tworząc wizerunek polskiego teatru współczesnego (m.in. Mikołaj Grabowski, Krystian Lupa, Edward Lubaszenko, Anna Polony, Krzysztof Babicki, Tadeusz Bradecki, Andrzej Dziuk, Waldemar Zawodziński, Anna Augustynowicz, Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski).

Obecnie AST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9 semestrów, a na kierunku reżyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Filii w Bytomiu. Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.   

Uczelnią od początku istnienia kierowali wybitni artyści teatru: Juliusz Osterwa, Tadeusz Burnatowicz, Władysław Woźnik, Eugeniusz Fulde, Bronisław Dąbrowski, Jerzy Krasowski, Danuta Michałowska, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr. Historię AST współtworzyli z jednej strony wybitni pedagodzy (związani z Uczelnią przez dłuższy czy krótszy okres), zarówno aktorzy, reżyserzy, jak i teoretycy, a z drugiej absolwenci, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształt polskiego teatru. Do grona pedagogów krakowskiej Uczelni można zaliczyć: Jerzego Jarockiego, Jerzego Golińskiego, Tadeusza Kantora, Mieczysława Kotlarczyka, Władysława Krzemieńskiego, Ewę Lassek, Krystiana Lupę, Krzysztofa Pendereckiego, Annę Polony, Krystynę Skuszankę, Martę Stebnicką, Konrada Swinarskiego, Romana Zawistowskiego.

Spośród najwybitniejszych absolwentów Wydziału Aktorskiego  w Krakowie można wymienić: Halinę Gryglaszewską, Gustawa Holoubka, Jerzego Jarockiego, Zbigniewa Cybulskiego, Leszka Herdegena, Kalinę Jędrusik, Bogumiła Kobielę, Izabelę Olszewską, Jerzego Grotowskiego, Zofię Kucównę, Annę Polony, Marka Walczewskiego, Janusza Zakrzeńskiego, Jerzego Bińczyckiego, Aleksandra Bednarza, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Jana Nowickiego, Annę Seniuk, Ewę Demarczyk, Jana Peszka, Olgierda Łukaszewicza, Wojciecha Pszoniaka, Mikołaja Grabowskiego, Henryka Talara, Jerzego Trelę, Jerzego Stuhra, Krystynę Tkacz, Annę Dymną, Bogusława Lindę, Jana Frycza, Krzysztofa Globisza, Dorotę Segdę, Magdalenę Cielecką,  Maję Ostaszewską, Tomasza Kota, Dawida Ogrodnika). Wielu z nich  współpracowało lub współpracuje obecnie  z AST jako pedagodzy i reżyserzy spektakli dyplomowych.

AST od początku swego istnienia zapewnia ciągłość polskiej sztuki aktorskiej. O specyfice krakowskiej Uczelni decyduje również jej bliski związek z teatrami krakowskimi.

STRUKTURA UCZELNI

WYDZIAŁY W KRAKOWIE

Wydział Aktorski

kierunek: aktorstwo

specjalność:

 • aktorstwo dramatyczne
 • wokalno-aktorska

Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu

Liczba studentów
22 osoby na specjalności aktorstwo dramatyczne
8 osób na specjalności wokalno-aktorskiej

Wydział Aktorski im. Ludwika Solskiego w Krakowie kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie.

PORADNIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA WYDZIALE AKTORSKIM 

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w okresie od listopada do kwietnia prowadzi poradnię dla kandydatów na Wydział Aktorski. Konsultacje odbywają się we wszystkie soboty w godz. 16.00-18.00. Porad Kandydatom udzielają Pedagodzy AST. Konsultacje są nieodpłatne.

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 422-72-89, 12 422-18-55, wew. 20, 21
fax 12 422-02-09

Wydział Reżyserii Dramatu

kierunek: reżyseria

specjalność:

 • reżyseria teatralna
 • dramaturgia
 • reżyseria teatru muzycznego

Limit przyjęć coroczna Uchwała Senatu

Liczba studentów
4 osoby na specjalność reżyseria teatralna
4 osoby na specjalność dramaturg teatru
2 osoby na specjalność reżyseria teatru muzycznego

Wydział Reżyserii Dramatu kształci reżyserów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 10 semestrów. Celem kształcenia jest przekazanie studentom podstaw wiedzy w możliwie najszerszym zakresie dyscyplin humanistycznych, poszerzenie wyobraźni i wrażliwości, zapoznanie z warsztatem teatralnym oraz uzmysłowienie studentom ich indywidualnych predyspozycji twórczych.

Dziekanat:
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 422-72-89,  12 422-18-55 wew. 20, 21
fax 12 422-02-09

FILIA WE WROCŁAWIU

Wydział Aktorski

kierunek: aktorstwo

specjalność:

 • aktorstwo dramatyczne

poziom studiów: jednolite magisterskie

czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki 
limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST 

Przez cały okres studiów studenci pracują nad warsztatem aktorskim oraz nad rozwojem osobistych predyspozycji aktorskich. Wydział Aktorski jest uczelnią artystyczną, w której kształcenie nastawione jest na rozwój indywidualny osobowości artystycznej. Pedagodzy w sposób systemowy i zaplanowany przeprowadzają studenta przez skomplikowany proces tworzenia roli od elementarnych pojęć dotyczących istnienia na scenie rozpoczynając, poprzez uruchamianie impulsu wewnętrznego, dialogu, kontaktu z partnerem, uwagi scenicznej – na coraz bardziej zaawansowanym poziomie – aż do nabycia umiejętności przeprowadzenia całkowitego procesu twórczego od analizy roli do jej prezentacji na scenie. 

Program dydaktyczny Wydziału Aktorskiego obejmuje przedmioty kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Przedmioty kierunkowe na I roku to elementarne zadania aktorskie i podstawy gry aktorskiej, na II i III sceny klasyczne i sceny współczesne, na roku IV jest to przedstawienie dyplomowe, ponadto wiersz, proza, piosenka, wymowa, impostacja głosu.

Przedmioty te służą wprowadzeniu w podstawowe zasady aktorskiego rzemiosła, uruchomienia aparatu wykonawczego, wytrenowaniu ciała pod kątem elastyczności i plastyczności oraz rozbudowania wrażliwości oraz odpowiedniej emocjonalności scenicznej. Uczą posługiwania się ciałem, głosem w przestrzeni teatralnej, prowadzenia monologu wewnętrznego i dialogu z partnerem scenicznym, konstruowania zdarzenia scenicznego.

W programie studiów są też zajęcia kształcące muzycznie: umuzykalnienie, piosenka oraz zajęcia usprawniające ciało: taniec, rytmika, pantomima, plastyka ruchu scenicznego, trening aktorski wychowanie fizyczne, akrobatyka, pływanie.

Odrębną grupę zajęć stanowią zajęcia teoretyczne, które wyposażają studenta w niezbędną wiedzę w zakresie sztuki, filozofii i kultury: teatr i dramat powszechny, teatr i dramat polski, historia sztuki, historia filozofii, etyka, antropologia kultury.

Wydział Aktorski ukończyło wielu znakomitych aktorów, którzy osiągają sukcesy w filmie, serialu na scenie teatralnej w kraju i za granicą, są to m. in.: Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Jolanta Fraszyńska, Kinga Preis, Robert Gonera, Paweł Małaszyński, Krystian Wieczorek, Mariusz Jakus, Ilona Ostrowska, Eryk Lubos, Aleksandra Popławska, Aleksandra Hamkało, Marta Ścisłowicz.

W 2015 roku Wydział Aktorski we Wrocławiu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk teatralnych. 

Wydział Lalkarski

kierunek: aktorstwo
specjalność:

 • aktorstwo teatru lalek

poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki

kierunek: reżyseria
specjalność:

 • reżyseria teatru lalek

poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 10 semestrów 
profil studiów: ogólnoakademicki

Program dydaktyczny Wydziału Lalkarskiego zawiera ponad 40 przedmiotów kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Obok przedmiotów praktycznych, funkcjonujących na wszystkich wydziałach aktorskich takich jak: technika i wyrazistość mowy, impostacja głosu, interpretacja wiersza, prozy i piosenki, plastyka ruchu scenicznego, taniec, sceny klasyczne i współczesne największa liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia związane z nauką gry lalkami i w masce. Podstawę nauczania kierunkowego na I roku studiów stanowi przedmiot „ elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym”. Kształtuje on aktorską wyobraźnię, rozbudza wrażliwość plastyczną, poczucie przestrzeni i formy, uświadamia istotę animacji, stanowi punkt wyjścia do szczegółowego poznania klasycznych technik lalkowych – jawajki, pacynki, kukły i marionetki oraz gry w masce na II roku studiów. Przedmioty „gra aktorska w planie lalkowym” , „praca nad rolą” i „aktor z lalką na estradzie” na III roku to kolejny, wyższy stopień procesu dydaktycznego, kształcący umiejętność samodzielnej kreacji postaci scenicznej w teatrze lalek, konstruowania przedstawienia (małej formy teatralnej) oraz poczucia gry zespołowej i odpowiedzialności w dokonywaniu twórczych wyborów. 

Obok aktorskich zajęć praktycznych program studiów obejmuje przedmioty kształcące wrażliwość muzyczną i plastyczną. Są to np. umuzykalnienie i solfeż, rytmika, technika wokalna, zagadnienia plastyczne czy budowa lalek.

Duża grupę przedmiotów nauczania stanowią przedmioty teoretyczne, m.in. psychologia, historia kultury i historia sztuki, historia teatru i dramatu, historia i dramaturgia teatru lalek. Wszyscy studenci wydziału uczelni uczeni są pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji, obowiązkowo uczęszczają na lektoraty językowe oraz zajęcia na pływalni, sali gimnastycznej i siłowni.

Wydział Lalkarski posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuk teatralnych. 

Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży

kierunek: reżyseria


Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław 

Centrala
tel.: 71 35 83 400 
Rekrutacja (informacje dla kandydatów)
tel. 71 35 83 407, 71 35 83 412 

Sekretariat
tel.: 71 35 83 401
fax: 71 35 83 421
e-mail: sekretariat@ast.wroc.pl

FILIA W BYTOMIU

Wydział Teatru Tańca

kierunek: aktorstwo
specjalność:

 • aktor teatru tańca

poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 9 semestrów 
profil studiów: ogólnoakademicki

Limit przyjęć ustalony rocznie
Liczba studentów na wydziale 114 osób 

ul. Piłsudskiego 24A, 41-902 Bytom
tel.  +48 32 283 02 72  w.10
fax: +48 32 283 02 74       

Kształcenie aktorów teatru tańca rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie jako specjalizacja aktor teatru tańca. Specjalizacja powstała we współpracy PWST ze Śląskim Teatrem Tańca. Pierwsza koncepcja programowa została opracowana w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Od roku akademickiego 2008/2009 specjalizacja przekształcona została w Wydział Teatru Tańca, którego siedzibą jest Bytom.

Studia jednolite na kierunku aktorstwo, specjalność aktor teatru tańca trwają nie mniej niż 4,5 roku  (9 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu magistra sztuki. Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 4.590. Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie tańca, aktorstwa, teorii, historii teatru i tańca, polskiego folkloru, muzyki, anatomii, technik głębokich, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji. Proces kształcenia łączy wykłady stałe i warsztaty twórcze. W ramach tych drugich studenci poznają rozmaite trendy edukacyjne i artystyczne we współczesnej sztuce europejskiej; uczyć się będą pod kierunkiem wykładowców z kraju i z zagranicy. Dynamika studiów polega na zestawieniu wiedzy podstawowej z uzupełniajcą (oferowaną w ramach zajęć warsztatowych).

Absolwent studiów zawodowych kierunku aktorskiego, specjalności aktor teatru tańca powinien być profesjonalnie i wszechstronnie wykształconym tancerzem mającym wiedzę teoretyczną i praktyczną, która zapewnia na wskroś współczesne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: do samodzielnej, oryginalnej i twórczej pracy scenicznej. Absolwenci otrzymują solidne podwaliny nie tylko do rozwijania własnej twórczości, lecz także są doskonałymi wykonawcami ról w nowoczesnym teatrze tańca i teatrze dramatycznym. Zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym (łączącym wysoką sprawność fizyczną, taniec, aktorstwo i głos).


Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii dramatu

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
reżyseria Magister Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
  ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków
 •  
 • Telefon: 12 422 18 55, 12 422 57 01
 • Fax: 12 422 02 09
 • Strona: http://www.ast.krakow.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

18. FESTIWAL NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE

17-19 MAJA 2018 R.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane