Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Rok założenia: 2002 | Rektor: dr Paweł Strózik

przejdź do spisu treści

Blisko Ciebie, Profesjonalna kadra.
Bogata oferta kierunków.

Jesteśmy placówką z tradycjami solidnego kształcenia i doskonalenia od 1945 roku. Proponujemy interesujące studia oraz zdobycie ciekawych zawodów. Na bieżąco poszerzamy ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Współpracujemy ze szkołami wyższymi krajowymi i zagranicznymi. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, zapewniający dobry start w wyuczonej specjalności. Dotychczasowe doświadczenia przekonują o tym, że tutejsza kadra naukowo-dydaktyczna, złożona ze znakomitych specjalistów i uznanych naukowców, będzie Waszym sojusznikiem i partnerem w pokonywaniu ewentualnych trudności, wiążących się z nową drogą Waszego rozwoju.

Racibórz to stare, historyczne miasto leżące nad rzeką Odrą, na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego, kilka kilometrów od granicy czeskiej. Szkołę wyższą utworzono tu na bazie obiektów, w których nieprzerwanie od 60 lat kształcono nauczycieli. Powstała solidna, państwowa uczelnia, umożliwiająca kilku tysiącom studentów zdobycie wykształcenia bez kosztownych wyjazdów do dużych aglomeracji miejskich. Szkoła jest placówką samodzielną (nie filią), posiada zezwolenia i oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej - co jest gwarancją jej stabilności.

STUDIUJ W RACIBORZU!

Czeka na Was Racibórz – średniowieczne miasto – rówieśnik Krakowa – o ambicjach nowoczesnego zarządzania (m. in. pierwszy w Europie certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 ).


Witamy w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu!

Jesteśmy jedyną uczelnią zawodową w regionie. Łączymy praktykę z nauką. Współpracujemy z biznesem. Kształcimy prawdziwych specjalistów.
Dołącz do naszej społeczności. Rozwiń swoje umiejętności i daj sobie szansę!


Studia magisterskie

Studia inżynierskie

Studia licencjackie

Studia podyplomowe


Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) są bezpłatne, natomiast w trybie niestacjonarnym (zaoczne) obowiązuje opłata czesnego.

Proces rekrutacji polega na zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji) i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji. Na kierunku architektura, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych, jest przeprowadzany egzamin wstępny w terminie podanym w harmonogramie:przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA


jednolite  studia magisterskie (5-LETNIE), STACJONARNE, 
profil praktyczny

Złożoność i rozległość cywilizacyjnych przemian zmusza człowieka do podejmowania racjonalnych działań na różnych płaszczyznach egzystencji. W codziennym życiu poszukuje się kompetentnych ludzi – fachowców, z wysokimi umiejętnościami w danej dziedzinie, z pożądanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku: Pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna o profilu praktycznym sprosta tym wymaganiom, gdyż jest przygotowany do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy  w przedszkolu i klasach początkowych. 

Jednolite, stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym trwają pięć lat – 10 semestrów, w tym 6 miesięcy praktyk w przedszkolu i klasach początkowych. Ich oferta edukacyjna jest atrakcyjna poznawczo i skoncentrowana na studencie – jego cechach osobowościowych oraz przygotowaniu go do wykonywania zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych (zawiera przedmioty służące rozwojowi osobowości dzieci). W trosce o satysfakcję z procesu studiowania i efektywność podejmowanych działań już na pierwszym semestrze zaplanowano dla studentów zajęcia do wyboru: z zakresu technik uczenia się lub pracy na rzecz własnego rozwoju, a na ostatnim – przedmiot pn. personalizacja procesu kształcenia nauczycieli, który umożliwi studentom dokonanie autodiagnozy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej,  swoich kompetencji pedagogicznych. Przewidziano w nim także indywidualne doradztwo metodyczne dla każdego studenta z uwzględnieniem  wymagań w zakresie obowiązującego awansu zawodowego nauczycieli. Studiowaniu na prognozowanym kierunku sprzyja także posiadana przez PWSZ baza lokalowa oraz  inne  obiekty, które cały czas ulegają modernizacji i relokacji pomieszczeń tak, by sprzyjały studiowaniu, procesowi komunikowania się z kadrą dydaktyczno – naukową  (obecnie trwają prace nad wyodrębnieniem pionu pomieszczeń przeznaczonych dla pedagogiki).

ZAPRASZAMY – REKRUTACJA ZOSTAŁA JUŻ ROZPOCZĘTA! – KLIKNIJ LINK, ABY SIĘ ZAPISAĆ

Jednym z atutów kształcenia przyszłych nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest zaplanowana kadra, o której pomyślano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Są to osoby posiadające, oprócz stosownego dorobku naukowego, także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a związane z realizowanym (dawniej bądź obecnie) zawodem nauczyciela – praktyka. Ponadto zaplanowano zatrudnienie dwóch samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora – specjalistek w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze Słowacji, wpisując się w ten sposób w sugerowaną w Ustawie 2.0 strategię umiędzynarodowienia uczelni, będącą, w myśl słów wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina – główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Panie Profesor złożyły oświadczenie, iż przydzielone im zajęcia realizować będą w języku polskim.

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu programu kształcenia, planu studiów było, aby przyszły absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym legitymował się następującymi cechami i kompetencjami:

 • to profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja). Jest świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia;

 • jako refleksyjny praktyk w działaniu, który potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki. Wysoki poziom kompetencji prakseologicznych pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia – zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości. Dzięki temu będą one mogły "doświadczać świata" – uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

 • oprócz przygotowania do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu, czy też z dzieckiem zdolnym, absolwent wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim. Rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.

przejdź do spisu treści

ARCHITEKTURA


Kadrę wykładowców stanowią znani profesorowie, praktycy z międzynarodowym doświadczeniem dydaktycznym i projektowym z następujących uczelni:

 • Politechniki Śląskiej
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Oferujemy  B E Z P Ł A T N E   studia I stopnia (3,5 roku) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym.

Dyplom inżyniera architekta umożliwia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na dowolnym wydziale architektury prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą.

Otwiera przed Państwem swoje podwoje uczelnia o tradycjach sięgających 1945 roku.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech oraz na Litwie i Łotwie.

Na uczelni istnieje m.in. prężne Studenckie Koło Fotografii Artystycznej z bardzo ambitnym programem działania co dla studentów kierunku ARCHITEKTURA może być doskonałym źródłem inspiracji twórczych.

Uczelnia oferuje BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY, który jest niezwykle pomocny w opanowaniu właściwej dla przyszłych architektów sztuki przedstawienia i kreacji przestrzeni.
Zapewniamy możliwość zakwaterowania w przestronnym własnym Domu Akademickim ze stołówką  i obiektami sportowymi (w tym kryty basen).


przejdź do spisu treści

AUTOMATYKA I ROBOTYKA


Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do wykonywania prac inżynierskich w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz ich aplikacji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i programowania komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, w tym programowalnych sterowników logicznych.

Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach machatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych. Posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn technologicznych i ich diagnostyki. Uzyskują oni również wiedzę w zakresie informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych CAx, eksploatacji systemów produkcyjnych, projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych (wytwarzania i przetwórstwa), baz danych i systemów sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn. Posiadają również praktyczne umiejętności z zakresu budowy, projektowania i eksploatacji maszyn.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Znajdują zatrudnienie w zakładach wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przmyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

SPECJALNOŚCI

 • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • STEROWNIKI LOGICZNE


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym kierunkiem studiów skonstruowanym w oparciu o nauki o zarządzaniu oraz kompetencje inżynierskie. Istotnym elementem programu kształcenia jest dodatkowy moduł zajęć z języków obcych w zakresie specjalistycznego języka biznesowego oraz języka technicznego. Program kształcenia dla kierunku ZiIP zbudowano w taki sposób, aby łącząc wiedzę menedżerską z elementami wiedzy inżynierskiej dać zdecydowanie większe możliwości absolwentom na rynku pracy. Dodatkowo tak skonstruowany program jest równocześnie odpowiedzią na wymagania wielu pracodawców, którzy poszukują menedżerów posiadających umiejętności techniczne lub inżynierów znających problemy zarządzania. Interdyscyplinarność kierunku daje absolwentom gruntowne i staranne wykształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w dowolnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, pozwalając jednocześnie na swobodne nawiązanie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach zarówno z konstruktorami, ekonomistami, technologami, informatykami oraz innymi specjalistami.

Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pierwszego stopnia profilu praktycznego, posiadają wiedzę matematyczną, podstaw statystyki i badań operacyjnych, fizyczną i chemiczną pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych. Znają różnorodne techniki wytwarzania w zakresie technologii maszyn. Mają wiedzę z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi i eksploatacyjnymi. Znają techniki i metody projektowania, nadzorowania i doskonalenia tych systemów. Absolwenci identyfikują i analizują podstawowe koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać typowe problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Ponadto posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych. Absolwenci znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafią również posługiwać się językiem angielskim biznesowych i znają słownictwo języka używanego w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posługują się również drugim językiem obcym nowożytnym w stopniu komunikatywnym. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci są również przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

W pierwszych dwóch latach (4 semestry) studia odbywają się według wspólnego, obowiązkowego programu, a począwszy od piątego semestru następuje indywidualizacja programu studiów wyrażająca się wyborem specjalności. Wyboru specjalności studenci dokonują w semestrze czwartym. Wybierając daną specjalność studenci wybierają specyficzne dla tej specjalności przedmioty. W przypadku specjalności Logistyka i spedycja są to między innymi następujące przedmioty: logistyka w przedsiębiorstwie, podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, eksploatacja maszyn i systemów transportowych. Natomiast w przypadku specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością jest to blok przedmiotowy zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentacją techniczną, normalizacji i standaryzacja oraz niezawodność maszyn.

Specjalności:

 • Logistyka i spedycja
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością

przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


specjalności: administracja publiczna i administracja gospodarcza

Korzystając z możliwości jakie daje reforma szkolnictwa wyższego uruchamiane studia mają mieć profil praktyczny. Oznacza to, że absolwenci studiów administracyjnych ukończonych w PWSZ będą posiadali konkretne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów wymagających zastosowania wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej oraz będą dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazywania aktywności i wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w dziedzinie administracji.

Wybór praktycznego profilu studiów administracyjnych odpowiada nowoczesnym standardom nauczania i jednocześnie jest świadectwem odpowiedzialności władz Uczelni za swoich absolwentów. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia będzie zarówno odpowiednio skonstruowany program studiów, dominująca rola ćwiczeń i warsztatów w systemie kształcenia oraz doskonała kadra składająca się w przeważającej części z doświadczonych praktyków.

Swoją gotowość do pracy zadeklarowali naukowcy jednocześnie aktywnie działający w obszarze praktyki: sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia sądu administracyjnego, radca prawny, adwokat, kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz trenerzy prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców i urzędników różnych szczebli. Atrakcyjność kierunku podnoszą również zaproponowane specjalności, które odpowiadają podziałowi gospodarczemu kraju na sektor publiczny i sektor prywatny.

Specjalność administracja publiczna odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego. Studenci w ramach tej specjalności zostaną przygotowani do pracy w administracji sądów i prokuratur, urzędach, samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych (np. w zakładach komunalnych, inspekcjach pracy, inspekcjach sanitarnych, strażach i wielu innych).

Natomiast specjalność administracja gospodarcza jest skierowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem sfery biznesowej. Studenci wybierający tą specjalność zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia administracji w ramach własnej działalności gospodarczej oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

Uruchomienie kierunku administracja z pewnością wzbogaci i urozmaici rozbudowującą się ofertę studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.


przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA


Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Stoisz o krok od realizacji swoich marzeń. Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA prowadzone przez Instytut Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Od nowego roku akademickiego Instytut Studiów Społecznych  wprowadza na kierunku Bezpieczeństwo Państwa nową specjalność – Bezpieczeństwo Publiczne. Dedykowana ona będzie osobom ubiegający się w przyszłości o pracę przede wszystkim w służbach mundurowych.

Siatka godzin była tworzona przez funkcjonariuszy służb mundurowych: policjantów, wojskowych, strażaków, pograniczników, funkcjonariuszy służby więziennej i straży miejskiej oraz pracowników sztabu zarządzania kryzysowego. Wśród przedmiotów znajdą się takie, które wprowadzają w specyfikę danych służb. Oprócz zajęć teoretycznych, studenci uczestniczyć będą także w zajęciach praktycznych potrzebnych w wykonywaniu przyszłych obowiązków służbowych np. techniki interwencji, pomoc przedmedyczna z elementami pola walki, oględziny miejsca zdarzenia. Dodając do tego przedmioty realizowane obecnie (np. samoobrona, strzelectwo, bezpieczeństwo w sieci) absolwenci kierunku będą lepiej przygotowani do wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców.

Dzięki temu kierunkowi:

 • zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego;
 • dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe;
 • będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Weź sprawy w swoje ręce i rozpocznij studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.  Sam zdecyduj, w czym chcesz się specjalizować:

 • bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
 • bezpieczeństwo Polityczno-militarne

Bezpieczeństwo narodowe to praktyczny kierunek studiów, który pozwoli Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku.

Przykładowe stanowiska pracy: absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Państwa to: pracownik instytucji lub formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, pracownik komórki Zarządzania Kryzysowego, ABW, CBW; biurowy lub operacyjny pracownik na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego; pracownik biurowy w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i obronnością, także w kancelarii niejawnej; główny analityk danych w sytuacjach kryzysowych; główny operator lub inspektor ds. monitorowania zagrożeń; doradca w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.


przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA


Oferujemy studia na kierunku pedagogika, które zaspokoją potrzeby w zakresie indywidualnego rozwoju i satysfakcji zawodowej, ale także są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Kształcimy w ramach ciekawych specjalności, których wybór umożliwia zdobycie szerokich kompetencji.

Dodatkowym walorem studiów na kierunku pedagogika jest ich praktyczny profil. Studia na profilu praktycznym ukierunkowane są na zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania do zawodu. Zajęcia przewidziane w programie studiów odbywają się w formie wykładów (np. konwencjonalnych, konwersatoryjnych i problemowych) oraz ćwiczeń i warsztatów, czyli zajęć metodycznych, które umożliwiają bezpośrednie wykonywanie przyszłych zadań zawodowych. Ponadto wspomniane zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte poza uczelnią wyższą oraz dorobek naukowy.

W ramach studiów oferujemy 12 tygodni praktyk zawodowych w różnorodnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, profilaktyczno – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że szeroki wybór wspomnianych placówek znajduje się na terenie Raciborza.

Studia na kierunku pedagogika dają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych, realizacji międzynarodowych studenckich projektów badawczych, konferencji studenckich i obozów naukowych, zdobycia dodatkowych certyfikatów zawodowych, a także studiowania za granicą w ramach Programu ERASMUS+ na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa), Uniwersytcie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).

Obecnie na kierunku pedagogika oferujemy studia na następujących specjalnościach:

 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy (j. angielski/ j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna,
 • logopedia szkolna z terapią pedagogiczną,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego.

ROFIL  ABSOLWENTA  I  MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:

 • wychowawca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • wychowawca w młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, placówce wsparcia dziennego, w pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym, policyjnej izbie dziecka;
 • pedagog szkolny w szkole podstawowej;
 • wychowawca uliczny (streetworker);
 • funkcjonariusz Służby Więziennej;
 • kurator sądowy społeczny;
 • asystent rodziny.

EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ JĘZYK OBCY:

 • nauczyciel w przedszkolu, klasach I–III szkoły podstawowej (placówki publiczne, niepubliczne, społeczne);
 • specjalista w zakresie nauczania języka obcego dziecka w ramach pełnienia obowiązków zawodowych na wymienionych stanowiskach;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA:

 • nauczyciel w przedszkolu, klasach I–III szkoły podstawowej (placówki publiczne, niepubliczne, społeczne);
 • nauczyciel terapeuta pedagogiczny w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III), przygotowany do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu, a także dzieckiem zdolnym; przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym; udzielania konsultacji i porad dla dzieci i rodziców;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

LOGOPEDIA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ:

 • absolwent przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu i w szkole podstawowej, udzielania porad i konsultacji dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • nauczyciel logopeda w przedszkolach i w szkole podstawowej przygotowany do diagnozowania logopedycznego, prowadzenia zajęć logopedycznych, porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka 
 • i eliminowania jej zaburzeń oraz do podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • nauczyciel terapeuta pedagogiczny przygotowany do  pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu, a także dzieckiem zdolnym w szkole podstawowej i w przedszkolu;

 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO:

 • geragog, gerontopedagog, wychowawca osób starszych;
 • doradca geragogiczny;
 • asystent rodziny;
 • opiekun w stacjonarnym lub dziennym domu pomocy społecznej, klubie seniora;
 • opiekun środowiskowy wspomagający osobę starszą w środowisku domowym;
 • kreator czasu wolnego w placówkach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych realizujących zajęcia dla starszych osób, uniwersytetach trzeciego wieku.


przejdź do spisu treści

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH


BĄDŹ TWÓRCZY! BĄDŹ KREATYWNY! WYRAŹ SIĘ!

CZAS TRWANIA: 3 LATA

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o ugruntowanej pozycji na polskich uczelniach. Realizują go m.in. niektóre uniwersytety i Akademie Sztuk Pięknych. To kierunek przygotowujący artystów, którzy potrafią także przybliżać sztukę innym osobom, potrafią wprowadzać w świat wartości związanych z tą dziedziną. To kierunek, który wyposaża w umiejętności ściśle artystyczne pozwalające jego absolwentom odnaleźć się na rynku pracy.

W raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej edukacja artystyczna jest obecna już 14. lat. Od roku akademickiego 2017/2018 studia na tym kierunku będą miały profil praktyczny. Oznacza to, że zdecydowana większość zajęć, przede wszystkim w pracowniach artystycznych,  odbywa się w formie warsztatów. Szczególny akcent położony jest na wykształceniu konkretnych umiejętności o praktycznym charakterze. Praktyczny profil kształcenia to także 12 tygodni praktyk w miejscach zapewniających pogłębianie i doskonalenie nabytych praktycznych umiejętności.

Dwie specjalności

 • grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne
 • sztuki użytkowe.

Absolwent specjalności: grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne może podjąć pracę w firmach związanych z komputerowym przygotowaniem materiałów do druku oraz w firmach wykorzystujących klasyczny i cyfrowy obraz fotograficzny (m.in. firmy reklamowe, mass media, studia fotograficzne, drukarnie, firmy poligraficzne).

Ukończenie specjalności: sztuki użytkowe, umożliwia podjęcie pracy w firmach, w których wymagane są wiedza i umiejętności w zakresie technik malarskich, rzeźbiarskich i graficznych (m.in. pracownie witraży, pracownie renowacji i konserwacji,  firmy reklamowe, firmy zajmujące się plastycznym wystrojem wnętrz).

Absolwenci obu specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę i profesjonalne umiejętności w zakresie sztuk plastycznych.  Pozwala to na funkcjonowanie w roli samodzielnych twórców oraz uczestników i animatorów  kultury współczesnej. Te kompetencje umożliwiają podjęcie pracy m.in. w domach kultury, muzeach i galeriach sztuki, a także z powodzeniem prowadzić  własną firmę świadczącą szeroko rozumiane i różnorodne usługi o charakterze artystycznym.

Wszyscy absolwenci nabywają, bez względu na ukończoną specjalność, zawodowe kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach podstawowych oraz instytucjach kultury i edukacji pozaszkolnej.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Wszyscy pedagodzy prowadzący pracownie artystyczne to aktywni, wystawiający swoją twórczość artyści. To twórcy, którzy swoje kwalifikacje pogłębiają poza Uczelnią realizując dzieła funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Zajęcia prowadzą również pedagodzy pracujący na innych uczelniach i instytucjach kultury (ASP w Katowicach, Muzeum w Głubczycach, Państwowe Ognisko Plastyczne w Rydułtowach).

Studia na kierunku edukacja artystyczna umożliwiają również rozwijanie swoich pasji i zainteresowań w studenckich kołach naukowych. Są to: Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Studenckie Koło Naukowe GRAFIT, Studenckie Filmowe Koło Naukowe ANIMATIK.  W trakcie studiów studenci mogą także prezentować własną twórczość na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. W ramach programu ERASMUS + studenci edukacji artystycznej mogą swoje wykształcenie uzupełniać na uczelniach za granicą.przejdź do spisu treści

FILOLOGIA


Praktyczny profil studiów
Rodzaj studiów: studia I stopnia, dyplom licencjata
Czas trwania nauki – 3 lata (6 semestrów)
Bezpłatne studia stacjonarne

Moduły praktycznej nauki języka do wyboru:

 1. Język angielski – nauka od poziomu komunikacyjnego (filologia angielska)
 2. Język angielski – intensywna nauka od poziomu podstawowego
 3. Język niemiecki – nauka od poziomu komunikacyjnego (filologia germańska)
 4. Język niemiecki – intensywna nauka od poziomu podstawowego
 5. Język czeski – intensywna nauka od poziomu podstawowego (filologia czeska)

Zgodnie z wymogami nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce w roku akademickim 2020/2021 rekrutacja będzie odbywać się na kierunek filologia. Kandydaci na studia w momencie rekrutacji wybierają jeden z pięciu modułów praktycznej nauki języka obcego wyszczególnionych powyżej. Podczas pierwszego semestru, oprócz wybranego modułu praktycznej nauki języka obcego, studenci realizują przedmioty ogólnofilologiczne, do których należą: literatura powszechna XX wieku, realioznawstwo wybranych obszarów językowych, podstawy lingwistyki stosowanej, kulturę języka i netykietę, technologię informacyjną, oraz lektorat drugiego języka obcego. W kolejnych semestrach kontynuowana jest intensywna nauka wybranego języka, wzbogacona o zajęcia z kultury i literatury danego obszaru językowego; ponadto studenci wybierają jeden z czterech modułów przedmiotów specjalistycznych: kształcenia translatorskiego (przekład specjalistyczny), kształcenia biznesowego (komunikacja w biznesie), kształcenia z dodatkowym językiem obcym czy też kształcenia pedagogicznego.

Plan zajęć na studiach stacjonarnych w ramach kierunku filologia umożliwia naukę osobom pracującym lub planującym podjęcie zatrudnienia. Kandydaci, którzy wybiorą moduł praktycznej nauki języka angielskiego od poziomu komunikacyjnego (filologia angielska), realizują zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych (przy odpowiedniej ilości kandydatów możliwe jest również utworzenie grupy popołudniowo-sobotniej). Kandydaci, którzy wybiorą moduł praktycznej nauki języka czeskiego (filologia czeska), realizują zajęcia od poniedziałku do czwartku od godziny 15.00. Kandydaci, którzy wybiorą moduł nauki języka angielskiego od poziomu podstawowego, języka niemieckiego od poziomu podstawowego lub języka niemieckiego od poziomu komunikacyjnego (filologia germańska), realizują zajęcia we wtorki i środy od godziny 15.30 oraz w soboty od godziny 8.00.

Wykorzystując doświadczenie w realizacji zajęć przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, od października 2020 planowane jest również prowadzenie niektórych zajęć w formie zdalnej za pomocą platformy e-learningowej Microsoft. W pierwszej kolejności będą to wybrane wykłady w grupach popołudniowo-sobotnich. Takie rozwiązanie umożliwi udział w zajęciach osobom, które ze względu na różne zobowiązania mają trudności z dojazdem do siedziby Uczelni.

W związku z dynamicznym rozwojem rynków międzynarodowych i coraz częstszą obecnością na tych rynkach polskich firm i przedsiębiorstw powstaje potrzeba płynnej i skutecznej komunikacji. Absolwenci specjalności filologicznych z biegłą znajomością języków obcych są doskonale przygotowani do pracy z klientem zagranicznym, przez co wzrastają ich możliwości zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Do dziś w wielu firmach jedną z głównych barier rozwoju jest brak wyspecjalizowanej kadry pracowników biegle posługujących się językami obcymi i potrafiących pracować w środowisku wielokulturowym. Studia na kierunku filologia w PWSZ w Raciborzu przygotowują do podjęcia takiej właśnie pracy. Niezwykle ważnym elementem kształcenia jest praktyczny profil studiów, dzięki któremu realizowany jest rozbudowany program praktyk i staży w zakładach pracy, firmach usługowych, biurach tłumaczeń i jednostkach samorządu terytorialnego. Studenci filologii mają również możliwość uczestniczenia w warsztatach i seminariach z zakresu translacji czy języka biznesu, podczas których zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych w realiach rynkowych. Warsztaty te prowadzone są zarówno przez doświadczonych nauczycieli akademickich, jak i specjalistów reprezentujących różne dziedziny gospodarki. Warto podkreślić, że studia w PWSZ w Raciborzu w systemie stacjonarnym (obejmującym również grupy popołudniowo-sobotnie) są bezpłatne!

Oprócz zajęć z przedmiotów filologicznych studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych konwersatoriach prowadzonych przez ‘native-speakerów’, wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach programu ERASMUS+ oraz udziału w organizowanych przez Instytut Neofilologii konferencjach naukowych. Absolwenci filologii znają biegle język obcy, a ponadto posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania specjalistycznym językiem z zakresu administracji i biznesu; nabywają też doświadczenia w kontaktach interpersonalnych, co z pewnością przygotowuje ich do rozpoczęcia kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

Warto podkreślić, że w Instytucie Neofilologii realizowane są studia umożliwiające intensywną naukę języka angielskiego oraz języka niemieckiego od poziomu podstawowego. Dzięki nowatorskiemu programowi kształcenia (w którym główny nacisk kładziony jest na praktyczną naukę języka obcego) oraz wykwalifikowanej kadrze po 3 latach nauki absolwenci będą płynnie posługiwać się językiem angielskim lub niemieckim.

Atutem studiów na kierunku filologia jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w trakcie odbywania studiów. Stąd w większości grup zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym lub popołudniowo-sobotnim.


Program kształcenia na kierunku FILOLOGIA

Program kształcenia na kierunku FILOLOGIA oparty jest o aktualnie obowiązujące regulacje prawne, składa się z kilku modułów przedmiotowych.

Pierwszy z nich obejmuje praktyczną naukę języka, zorientowaną na podstawowe umiejętności niezbędne w komunikacji (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego. Drugi moduł zawiera treści typowo filologiczne, czyli przedmioty kształcenia, do których należą: historia literatury, praktyczne aspekty literaturoznawstwa i językoznawstwa, realioznawstwo obszaru językowego z elementami geografii, historii i kultury.

Kolejne moduły to przedmioty specjalistyczne, przygotowujące do wykonywania przyszłego zawodu. I tak studenci, którzy wybiorą moduł przedmiotów z zakresu translatoryki, realizują przedmioty przygotowujące ich do zawodu tłumacza. Obok podstaw teoretycznych, kształcenie przewiduje zajęcia praktyczne, jak np. stylistykę, analizę przekładu, translatorykę tekstów użytkowych i artystycznych. Zajęcia te prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Studenci zainteresowani językiem angielskim/niemiecki w biznesie będą mieli możliwość poszerzyć praktyczną znajomość języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tego modułu przedmiotów realizowane będą między innymi: korespondencja handlowa, język administracji i biznesu, przedsiębiorczość i projekty UE, public relations.

Kształcenie z dodatkowym językiem obcym umożliwia poszerzenie znajomości tego języka. Oprócz zwiększonej ilości godzin praktycznej nauki dodatkowego języka obcego, studenci, którzy wybiorą ten moduł poznają również elementy języka specjalistycznego, wykorzystywanego w świecie biznesu.

Z kolei moduł kształcenia pedagogiczne przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci pierwszego stopnia studiów PWSZ w Raciborzu mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Proces kształcenia filologicznego kończy seminarium dyplomowe, podczas którego studenci szczegółowo opracowują wybrane przez siebie tematy i przygotowują pod opieką promotora pracę dyplomową.

Nauka języka czeskiego

Studenci filologii czeskiej, oprócz intensywnej nauki języka czeskiego od poziomu podstawowego, poznają literaturę, historię i kulturę Czech. Ponadto, w ramach wybieralnych modułów, realizują przedmioty z zakresu translatoryki i języka biznesu. Wykładom towarzyszą warsztaty i konwersatoria organizowane zarówno w wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach, jak i w warunkach terenowych (komenda policji, jednostki terenowe straży granicznej). Dodatkowo studenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach podpisanych umów międzynarodowych. Instytut Neofilologii współpracuje intensywnie z Uniwersytetami w Ostrawie i Ołomuńcu. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych. Ponadto, zajęcia na specjalności filologia czeska odbywają się popołudniami (od poniedziałku do czwartku po godz. 15.00), co umożliwia odbywanie studiów osobom pracującym.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ONLINE JUŻ TERAZ!przejdź do spisu treści

PIELĘGNIARSTWO


Od roku akademickiego 2017/2018 w naszej Uczelni rozpoczniemy kształcenie na kierunku pielęgniarstwo. Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość zdobycia tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa i tym samym umożliwia podjęcie pracy  w licznych placówkach służby zdrowia w całej Unii Europejskiej.

Praca na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza wymaga bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz dużej odpowiedzialności. Zawód ten należy do grupy zawodów obdarzonych społecznym zaufaniem, a zakres kompetencji wpisany w omawianą profesję wzrasta wraz z intensywnym rozwojem medycyny. Obecnie obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej  uregulowania prawne dopuszczają do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza tylko osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo. Po studiach absolwenci otrzymują prawo do wykonywania zawodu.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo trwa 3 lata (studia I stopnia). Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu medycyny i pielęgniarstwa, a także pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa i promocji zdrowia. Znaczna część zajęć ma charakter praktyczny i odbywa się w różnorodnych placówkach służby zdrowia. Studenci przed rozpoczęciem zajęć praktycznych we wspomnianych placówkach uczą się profesjonalnych umiejętności w warunkach symulowanych. Zajęcia te odbywają się w odpowiednio to tego przygotowanych pracowniach, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny – czyli ćwiczą wszystkie niezbędne umiejętności na fantomach.

Tak zaplanowany proces kształcenia jest podyktowany potrzebą wysokiej profesjonalizacji zawodu pielęgniarki oraz coraz większego jego usamodzielniania się. Warto tutaj wspomnieć, że obecnie pielęgniarka/pielęgniarz przejmuje coraz więcej zadań związanych z procesem diagnozy i leczenia – wykonuje badanie fizykalne pacjenta, zleca badania diagnostyczne, wypisuje recepty oraz obsługuje specjalistyczny sprzęt.

Do największych zalet zawodu pielęgniarki/pielęgniarza można zaliczyć, oprócz misji  związanej z ratowaniem i poprawą komfortu ludzkiego życia, pewną pracę w Kraju oraz duże możliwości  kontynuowania kariery we wszystkich państwach UE. Ta pozytywna perspektywa zawodowa, czyli przede wszystkich znalezienie bez trudu pracy po ukończeniu studiów, wynika z systematycznie rosnącego zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej, a tym samym wzrost zapotrzebowania na kadrę pielęgniarek (Główny Urząd Statystyczny: Prognoza ludności na lata 2008-2035). Należy tu zwrócić przede wszystkim uwagę na następujące okoliczności:

 • wysokie miejsce tej kategorii zawodowej we wszystkich prognozach krajów zachodnioeuropejskich,
 • proces starzenia się społeczeństw europejskich, w tym społeczeństwa polskiego, który będzie wymagał zwiększonej opieki zdrowotnej w nad ludźmi niedołężnymi i chorymi przewlekle,
 • tendencje do wydłużania się życia i okresu sprawności w drodze wykorzystania nowoczesnych zdobyczy biotechnologii, promocja zdrowia oraz dążenie do poprawy jakości życia w wieku starszym i sędziwym,
 • zwiększony rozwój usług medycznych w ramach sektora prywatnego.

Prognozowana sytuacja demograficzna i zdrowotna zderza się z niekorzystną koniunkturą sytuacji zawodowej pielęgniarek w Polsce. Od roku 2010 szacuje się systematycznie wzrastający niedobór pielęgniarek, gdyż liczba wchodzących do systemu nie tylko nie jest tożsama z szacowaną liczbą odchodzących na emeryturę, ale stanowi tylko nieznaczny jej procent. Według prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych szacuje się, że w roku 2020 w systemie służby zdrowia będzie brakować ponad 60 tyś. pielęgniarek, zatem tyle miejsc pracy będzie czekało na absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oferując studia na kierunku pielęgniarstwo. Studia z ciekawym programem kształcenia, pracowniami umiejętności zawodowych wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt, profesjonalną kadrą oraz z możliwością odbywania zajęć praktycznych  w wielospecjalistycznych placówkach medycznych.


przejdź do spisu treści

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne, prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, przygotowują do zawodu:

 • Trenera Personalnego
 • Trenera, instruktora sportu,
 • Instruktora kinezygerontoterapii
 • Instruktora odnowy biologicznej.
 • Nauczyciela wychowania fizycznego,

Pozwalają one na podjęcie pracy w szkołach, klubach sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach i organizacjach kultury fizycznej oraz dają możliwość samozatrudnienia.

Absolwenci mają możliwość podjęcia dalszych studiów magisterskich (II stopnia) na dowolnie wybranej uczelni krajowej lub zagranicznej.

Podczas studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne student może kształcić się jednocześnie na dwóch wybranych specjalnościach i uzyskać dodatkowe atrakcyjne uprawnienia zawodowe.

specjalność trener personalny (pozwala uzyskać uprawnienia trenera personalnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach świadczących usługi treningu personalnego – kluby fitness, ośrodki sportu i rekreacji, hotele, spa, ośrodki odnowy biologicznej oraz mają możliwość samozatrudnienia otwierając ośrodki treningu personalnego)

specjalność kinezygerontoterapia (pozwala uzyskać przygotowanie do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych oraz profilaktycznych, a także leczniczych z osobami starszymi)

specjalność instruktorsko – trenerska (pozwala uzyskać stopień instruktora lub trenera w wybranych dyscyplinach sportowych),

specjalność odnowa biologiczna (pozwala uzyskać stopień instruktora odnowy biologicznej i umożliwia samozatrudnienie).

pedagogika resocjalizacyjna (na specjalności wychowanie fizyczne w szkole),

gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna (jw.)

Uzyskane na tych studiach wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowanie umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała pozwala na posiadanie kwalifikacji umożliwiających kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość aby spełnić potrzeby wychowanków, uczniów, podopiecznych w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania i nauczenia ich dbałości o swoje zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała, a po zakończeniu edukacji – dbałości o ciało przez całe życie.

Gruntowna znajomość metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantuje efektywną realizację zajęć lekcyjnych, pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży, a także stwarza ogromne możliwości na mobilnym rynku pracy.

Umiejętności nabyte w zakresie kultury fizycznej mają swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie życia. Osobom kreatywnym, sprawnym fizycznie i mającym przygotowanie psychologiczno – społeczne łatwiej jest podejmować wyzwania, stwarzać przełożonym i sobie co raz to nowe propozycje i ambicje, tym samym stając się atrakcyjnym pracownikiem, pożądanym animatorem wszelkiego rodzaju zajęć.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny
architektura Inżynier Stacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny
bezpieczeństwo państwa I stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny
filologia czeska I stopnia Stacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Jak zostać studentem Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Wystarczy, że posiadasz zdaną maturę na poziomie podstawowym lub dyplom ukończenia studiów, jeśli interesujesz się kierunkami 2. stopnia.

czytaj dalej

Koncert jubileuszowy na 20-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Serdecznie zapraszamy 19 maja 2022 roku !

czytaj dalej

10 lat Kierunku Architektura

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

czytaj dalej

ABSOLWENCI INSTYTUTU ARCHITEKTURY PWSZ W RACIBORZU LAUREATAMI PRESTIŻOWEGO KONKURSU

Dobre wiadomości z PWSZ w Raciborzu. Absolwenci kierunku architektura Jonasz Matuszczyk i Wojtek Remer zwyciężyli w prestiżowym konkursie „Moontrip”.

czytaj dalej

ARANŻACJA I DEKORACJA WNĘTRZ Z ELEMENTAMI WZORNICTWA

REWOLUCYJNA ZMIANA PROGRAMU NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane