Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie
Krakowska Akademia Muzyczna
jest jedną z najstarszych i najznakomitszych uczelni muzycznych w Polsce i w Europie. Szczególną rangę nadał jej, począwszy od lat 70-tych, ówczesny Rektor - światowej sławy kompozytor prof. dr. h.c. Krzysztof Penderecki.

Uczelnia powstała jako Konserwatorium założone i kierowane przez Władysława Żeleńskiego w lutym 1888 roku.


WYDZIAŁ TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia stacjonarne na kierunkach:
  • kompozycja i teoria muzyki (specjalność: kompozycja, specjalność: teoria muzyki),
  • dyrygentura 
Studia trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata, uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, pracy artystycznej w dziedzinie twórczości muzycznej, dyrygentury symfonicznej, chóralnej i operowej oraz dydaktycznej w szkołach stopnia podstawowego (w zależności od ukończonego kierunku lub specjalności).

Studia II stopnia stacjonarne na kierunkach:
  • kompozycja i teoria muzyki (specjalność: kompozycja, specjalność: teoria muzyki) 
  • dyrygentura
Studia trwają 2 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł magistra sztuki uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, pracy artystycznej w dziedzinie twórczości muzycznej, dyrygentury symfonicznej, chóralnej i operowej, do pracy naukowo-badawczej lub publicystycznej, redakcyjnej oraz dydaktycznej w szkołach stopnia podstawowego i średniego (w zależności od ukończonego kierunku lub specjalności).

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (płatne) na kierunku
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 3 lata. 
Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata, uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz do pracy artystycznej, animatorskiej i dydaktycznej w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (płatne) na kierunku
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają dwa lata i prowadzone są w trzech specjalnościach:
a. prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
b. nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych,
c. muzyka kościelna.

Absolwent uzyskuje dyplom i tytuł magistra sztuki w określonej specjalności uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka, animatora działalności kulturalnej, dyrygenta zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, nauczyciela w szkolnictwie muzycznym i ogólnokształcącym w zakresie szeroko pojętej edukacji artystycznej (do liceum włącznie).

STUDIA PODYPLOMOWE

:: Podyplomowe Studia Krytyki Muzycznej
Celem dwuletnich studiów jest przygotowanie profesjonalnych dziennikarzy-krytyków z zakresu muzyki klasycznej (zachodniej) i jazzowej, zaznajomionymi z różnorodnymi formami pracy dziennikarskiej

:: Podyplomowe Studia Teorii Muzyki
Celem dwuletnich studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu teorii muzyki

:: Studia Podyplomowe z Muzykoterapii

:: Podyplomowe studia dla dyrygentów chóralnych
Studia te są skierowana do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody i sposobu prowadzenia próby, oraz koncertu z amatorskim i profesjonalnym zespołem chóralnym. Trwają dwa lata.

:: Podyplomowe studia – Zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim
Kierowane są do osób zaangażowanych w działalność w kulturze, zwłaszcza w instytucjach artystycznych.
Zaplanowane są zarówno dla tych, którzy od lat budują swoją pozycję zawodową i chcieliby pogłębić własną wiedzę lub udoskonalić niektóre umiejętności.


WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

  • kierunek instrumentalistyka

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata sztuki. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instrumentalistów. Absolwent, który zamierza prowadzić działalność dydaktyczną musi uzyskać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzyskuje dyplom i tytuł magistra sztuki. O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, będący absolwentami studiów I stopnia kierunek – instrumentalistyka. Celem studiów jest przygotowanie instrumentalistów do działalności koncertowej solowej, orkiestrowej i kameralnej, kształcenie nauczycieli-instrumentalistów dla potrzeb szkolnictwa muzycznego. Absolwent, który zamierza prowadzić działalność dydaktyczną musi uzyskać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

STUDIA PODYPLOMOWE (płatne) Celem dwuletnich studiów podyplomowych jest doskonalenie artystów-instrumentalistów poprzez realizację ich indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie.

Studia obejmują:

GRĘ NA INSTRUMENCIE
- doskonalenie wirtouozowstwa instrumentalnego,
- mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów.
KAMERALISTYKĘ
- dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe,
- dla pianistów według indywidualnego planu.
WYKONAWSTWO MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ
- solowe (fortepian),
- kameralne – dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe.


WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI


Studia I stopnia stacjonarne na kierunku
  • wokalistyka
Studia trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata uprawniający do: ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, pracy w instytucjach artystycznych (chóry zawodowe) oraz działalności solistycznej.


Studia II stopnia stacjonarne na kierunku
  • wokalistyka
Studia trwają 2 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł magistra sztuki, który daje prawo do samodzielnej działalności artystycznej w charakterze śpiewaka – solisty oraz ubiegania się o zatrudnienie w instytucjach artystycznych. Działalność pedagogiczna jest możliwa po ukończeniu Studium Pedagogicznego.


Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie