Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

Oferujemy wysoką jakość kształcenia, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne. Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci, którzy zajmują się problematyką związaną z danym kierunkiem studiów.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ŚRODOWISKU IT

Oferta kierowana jest do:

 • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw, specjalistów zarządzających procesami.

Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania;
 • identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów;
 • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji;
 • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych;
 • wykorzystania języka R (pakiety graphics, lattice ggplot2, grid , shiny, maps) do analizy danych i wizualizacji wyników;
 • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji;
 • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
 • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów;
 • biznesowych. Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS;
 • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu;
 • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji;
 • komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii;
 • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej oraz systemów i narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami organizacji;
 • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT).

Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Szczegółowe informacje

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnymw zakresie zarządzania.

Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych z zakresu:

 • rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera;
 • znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole;
 • zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego;
 • rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych;
 • mechanizmów wpływu społecznego;
 • komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe;
 • taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym;
 • projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych;
 • możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT w procesach komunikowania;
 • informatyzacji procesów informacyjno-decyzyjnych;
 • tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych);
 • metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych;
 • odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej;
 • diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników;
 • oceniania i motywowania pracowników;
 • inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej;
 • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Szczegółowe informacje

ANALIZA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

Celem kształcenia studiów podyplomowych jest  przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Studia umożliwiają zdobycie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • istoty oraz uwarunkowań współczesnych finansów;
 • zasad analizy finansowej;
 • systemu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa);
 • systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu (współczesne narzędzia i metody prezentowania informacji finansowych i operacyjnych, wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych w ramach sprawozdawczego rachunku kosztów, rachunku kosztów działań, kosztów zmiennych, docelowych, analizy progu rentowności i strategicznej karty wyników);
 • funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii;
 • najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FF CFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych;
 • analizy fundamentalnej i technicznej jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metod wyceny przedsiębiorstw;
 • wykorzystania komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej);
 • podstawowych pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

Czas trwania studiów:

 • dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. zajęć audytoryjnych);
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Szczegółowe informacje
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

WAT Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się 8 czerwca 2024 r.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej WAT – 3 czerwca 2023r.

Jeśli lubicie przedmioty ścisłe, interesujecie się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcecie przekuć w konkretne innowatorskie rozwiązania techniczne, nie może Was zabraknąć na Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

25 marca 2023r (sobota)

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane