Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PRAWO, KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Poznaj ofertę Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

KIERUNEK STUDIÓW

PRAWO

jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Ukończenie studiów otwiera naszym Absolwentom drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską. Program studiów w Wyższej Szkole Prawa opiera się na przedmiotach prawniczych z podstawowych gałęzi i dziedzin prawa (np. prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo handlowe). Dodatkowo w programie przewidziano zajęcia interdyscyplinarne oraz uzupełniające, które wybierane są przez  Studentów zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami oraz przyszłymi zamierzeniami zawodowymi. Studenci mają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych przez siebie dziedzinach. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu na kierunku Prawo proponuje dwie specjalności:

 • Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych. Student przygotowywany jest do zawodu przez praktyków. Nabywa wiedzę rozwiązując kazusy prawne, bierze regularnie udział w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej i warsztatach z zakresu kryminalistyki.  Nabywa umiejętność tworzenia pism zarówno urzędowych, jak i procesowych. Poznaje działalność sądów, prokuratury, policji. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika.

 • Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność  umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów. Absolwenci specjalności przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania samodzielnych decyzji na bazie prawniczej wiedzy.

  Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości takich zawodów jak doradca prawny, mediator, negocjator, prawnik w korporacjach międzynarodowych, menedżer,  doradca w organizacjach pozarządowych, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych, prawnik w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

KIERUNEK STUDIÓW

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

3-letnie studia pierwszego stopniana, stacjonarne i niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

Przestępczość w różnej swojej postaci towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jednak z czasem zaczęła przybierać nowe i coraz bardziej niebezpieczne i skomplikowane formy. Obecnie wykrywanie sprawców przestępstw nie polega jedynie na wykonywaniu prostych czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. Dziś niezbędna jest w tym celu specjalistyczna wiedza poznawcza z zakresu motywów postępowania osób dokonujących czynu zabronionego, jak i okoliczności jego popełnienia, ponieważ każda zbrodnia ma swoją logikę.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

 • TECHNIKI ŚLEDCZE
 • PROFIL PRZESTĘPCY
 • ZABEZPIECZANIE MIEJSCA ZBRODNI
 • REKONSTRUKCJA ZDARZEŃ
 • BADANIE POSZLAK
 • DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI KRYMINALISTYCZNYCH
 • ZASADY WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH SŁUŻB W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

SPECJALNOŚĆ

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Z roku na rok wzrasta liczba użytkowników, korzystających z nowych technologii. Cyberprzestępczość to już nie tylko wirusy komputerowe, które mogą wpłynąć na jakość pracy naszego sprzętu. To także wyłudzenia, kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego i wiele innych nielegalnych działań. Społeczeństwo coraz bardziej jest zależne od technologii, a przez to narażone na nowe zagrożenia, które jeszcze parę lat temu nie istniały.

Jeżeli interesujesz się taką tematyką, chcesz zdobyć wiedzę z zakresu cyberprzestępczości, sposobów jej zwalczania i zapobiegania, ta specjalność jest dla Ciebie. Jest ona realizowana w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu w trybie dziennym oraz zaocznym.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

 • OCHRONA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • INFORMATYKA ŚLEDCZA
 • REGULACJE PRAWNE
 • KRADZIEŻE TOŻSAMOŚCI
 • ZAGROŻENIA W SIECI

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

We współczesnym świecie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mają różnorodne oblicza, przyczyny oraz zasięg. Mogą one mieć charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny czy też ekologiczny. W każdym z tych przypadków system organizacji państwa musi zmierzyć się z nie lada wyzwaniem logistycznym, organizacyjnym oraz finansowym. Aby temu podołać, niezbędne są jak najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego, a także wykwalifikowani specjaliści, którzy pod względem organizacyjnym sprostają każdemu zewnętrznemu lub wewnętrznemu zagrożeniu.

Gruntownie przygotowanie

Jeżeli interesuje Cię tematyka bezpieczeństwa państwa, a szczególnie zarządzania kryzysowego, a także identyfikowania, przeciwdziałania oraz minimalizowania wszelkich zagrożeń związanych z funkcjonowaniem państwa, wybierz studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wyposażymy Cię w umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przygotujemy Cię do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa, a także nauczymy Cię podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji jego infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Będziesz w stanie samodzielnie identyfikować oraz proponować rozwiązania dla skomplikowanych problemów towarzyszących bezpieczeństwu lokalnemu, regionalnemu oraz ogólnopaństwowemu.

Kariera zawodowa

Kończąc studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe, możesz wykorzystać zdobyte umiejętności jako specjalista pracujący m.in.:

 • w Policji,
 • w Straży Granicznej,
 • w Straży Miejskiej,
 • w Biurze Ochrony Rządu,
 • w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • w Centrach Zarządzania Kryzysowego,
 • w strukturach administracji państwowej i samorządowej,
 • w różnorodnych formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego kraju.

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi, społecznymi, ekologicznymi, zdrowotnymi, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu państwa polskiego. Znajdziesz się na pierwszej linii frontu, strzegąc i gwarantując wszystkim obywatelom naszego kraju nienaruszalność terytorialną oraz stabilizację we wszystkich sferach ich życia.

Zapraszamy na studia
 

Powiązane artykuły

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - gdzie może Cię spotkać?

Internet daje wiele możliwości, niesie ze sobą również zagrożenia ...

czytaj dalej

DNI OTWARTE ONLINE W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA WE WROCŁAWIU

26-27 KWIETNIA

czytaj dalej

ZALETY STUDIOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA

Wrocławska Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia, której misją jest kształcenie studentów według najwyższych standardów.

czytaj dalej

Praca prawnika w dobie koronawirusa

Globalna pandemia koronawirusa zaciągnęła hamulec ręczny nie tylko w światowej gospodarce, ale i w wielu innych dziedzinach życia. Wpłynęła również na pracę sądów i prawników, wstrzymując bieg postępowań, mnożąc kolejkę spraw oraz utrudniając szerzej rozumiane świadczenie usług prawnych.

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA WE WROCŁAWIU

na czołowych miejscach w najnowszych rankingach wydziałów prawa

czytaj dalej

PRAWO we Wrocławiu. REKRUTACJA 2020

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych.

czytaj dalej

Klinika Prawa – Praktycznie wiesz więcej!

Klinika Prawa w Wyższej Szkole Prawa to zajęcia dla studentów, którzy chcą posiąść dodatkową, praktyczną wiedzę prawną. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, uczestnicy workshopów mogą nabyć większą biegłość w sporządzaniu umów, rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych.

czytaj dalej

Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

29 CZERWCA 2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane