Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Psychokryminalistyka studia licencjackie we WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

Program studiów I stopnia licencjackich
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalność: Psychokryminalistyka
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH  

PSYCHOKRYMINALISTYKA we WSZOP różni się od studiów realizowanych w innych uczelniach PRAKTYCZNYM CHARAKTEREM KSZTAŁCENIA, który polega na utrwaleniu wiedzy akademickiej z technik kryminalistycznych, jak daktyloskopia, traseologia, mechanoskopia, balistyka, w pracowniach Laboratorium Kryminalistycznego, którego potencjał jest porównywalny do tych, którymi dysponuje Policja oraz na realizacji staży w specjalnie wybranych instytucjach.

Temu celowi służy także prezentacja najnowszych wyników badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Psychologii Sądowej WSZOP np. z zakresu psychologii sądowej - zeznań świadków czy metod identyfikacji pisma. Materią do ćwiczeń są m.in. opinie w sprawach nieletnich (z zapewnieniem anonimowości) wykonane na zlecenie sądów przez pracowników Zakładu – biegłych sądowych.

W trakcie prowadzonych konwersatoriów studenci nabywają umiejętność w zakresie stosowania różnorakich technik przesłuchań i mediacji w stosunku do sprawców przestępstw, jak i ich ofiar. Pracownia Przesłuchań i Czynności Śledczych jest przystosowana do obserwacji przesłuchiwanej osoby bezpośrednio oraz poprzez lustro fenickie. Posiada system audiowizualny umożliwiający obserwację z zewnątrz i pozwalający na analizę zachowań oraz poligraf - urządzenie umożliwiające odczytywanie emocji przesłuchiwanego podczas zeznań.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Podstawy psychofizjologii człowieka
 • Aspekty psychologiczne w praktyce kryminalistycznej
 • Formowanie zeznań i wyjaśnień
 • Typy i modele profilowania
 • Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji
 • Psychopatologia. Sposoby postępowania z osobami zaburzonymi
 • Badania kryminalistyczne
 • Interwencje kryzysowe
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty podstawowe

 • Ustrój organów ochrony prawnej
 • Prawa człowieka
 • Prawo pracy
 • Organizacja Unii Europejskiej
 • Podstawy prawa karnego i wykroczeń
 • Podstawy administracji publicznej
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Przedmioty kierunkowe

 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Kryminologia
 • Migracje międzynarodowe w aspekcie bezpieczęństwa
 • Patologie społeczne
 • Kryminalistyka
 • Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna
 • Wybrane czynności procesowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Sytemy ratownictwa w Polsce
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Aspekty zwalczania terroryzmu
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Ochrona przecipożarowa
 • Podstawy wyszkolenia strzeleckiego
 • Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy przedlekarskiej
 • Psychologia kryminalistyczna
 • Współczesne konflikty zbrojne na świecie
 • Informatyka śledcza
 • Obóz szkoleniowo-kondycyjny

Laboratorium

Studenci specjalności psychokryminalistyka będą odbywać zajęcia w specjalnie przygotowanym Laboratorium Kryminalistyki. Pod okiem ekspertów będą m.in. zbierać i analizować ślady, rekonstruować miejsca zdarzenia, a także uczyć się badania prawdziwości podpisów. W trakcie zajęć prezentowane będą zarówno tradycyjne, jak i najnowsze techniki stosowane w wykrywaniu i dokumentowaniu faktu popełnienia przestępstwa.

Laboratorium posiada nowoczesny sprzęt potrzebny do zabezpieczania oraz badania śladów z miejsca zdarzenia, m.in.: walizki śledcze, stół daktyloskopijny, wariograf, narkogogle, alkogogle, sengogle, kamerę termowizyjną, noktowizor, itp. Podczas trzyletnich studiów studenci będą korzystać ponadto z profesjonalnego pokoju przesłuchań, wyposażonego w rejestratory obrazu i dźwięku oraz fenickie lustra. Do dyspozycji jest także pracownia symulacyjna z manekinami do ustalania śladów z miejsca przestępstwa czy sprzęt do narkotestów oraz narzędzia do analizy śladów użycia broni i wyznaczania lotu pocisków. Osobne miejsce przeznaczono także na pracownię ruchu drogowego, do wyposażenia której planowany jest zakup symulatora doskonalenia jazdy kierowców.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Detektywistyka i kryminalistyka

Program specjalności Detektywistyka i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest tak skonstruowany, aby absolwenci zostali wyposażeni w gruntowną wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

czytaj dalej

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

czytaj dalej

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane