Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

Program studiów II stopnia 
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Specjalność: Migracje w aspekcie bezpieczeństwa
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH  

Studia dofinansowane w 50% ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Studenci specjalności Migracje w aspekcie bezpieczeństwa będą odbywać zajęcia w specjalnie przygotowanych laboratoriach i pracowniach.

 • Laboratorium Kryminalistyki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt służy symulacjom oględzin miejsca zdarzenia i przygotowuje do pracy w sekcjach kryminalnych. W skład laboratorium wchodzi Pracownia Ruchu Drogowego oraz profesjonalnie wyposażona w wariograf, aparaturę audiowizualną oraz lustro fenickie Pracownia Przesłuchań i Czynności Śledczych.
 • W Laboratorium Informatyki Śledczej studenci poznają profesjonalne programy do odzyskiwania utraconych danych oraz zabezpieczania tajnych informacji. Zajęcia są kontynuacją wykładu z bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, po zaliczeniu przedmiotów otrzymują certyfikat.
 • Zajęcia terenowe z taktyki działań w ochronie granic są wspomagane przez sprzęt optyczny do śledzenia osób oraz noktowizory; w ramach ćwiczeń studenci poznają różne rodzaje broni i sposoby posługiwania się nimi.
 • Umiejętności praktyczne zapewniają zajęcia na specjalności - prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć terenowych przez ekspertów - praktyków mających doświadczenie w Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:

 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Wydziałach urzędów administracji państwowej i samorządowej
 • Organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się emigrantami i uchodźcami

Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie instytucji państwowych i samorządowych – Straży Granicznej, Policji, ABW, wydziałów urzędów różnych szczebli zajmujących się emigrantami – w związku z rosnącym w Europie i Polsce problemem migracji ludności, m.in. z Afryki i Azji.  

Ogromnym atutem przyszłej pracy jest bonus w postaci szkolenia dla Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – kompetencje bardzo pożądane w pracy, także w sektorze finansowym i w bankach oraz kurs praktycznej mowy języka angielskiego wraz z egzaminem certyfikującym. Zajęcia są nieobowiązującym w programie,  ale korzystnym dla studentów dodatkiem do zdobytych w trakcie studiów kompetencji.

Program studiów

W ramach Zakładu Psychologii Sądowej został powołany Zespół biegłych sądowych, którzy wykonują ekspertyzy na zlecenie sądów – dzięki temu studenci na zajęciach z psychologii zaburzeń pod okiem prowadzącego mają możliwość rozwiązywać realne kazusy i dyskutować (przy całkowitym zachowaniu anonimowości sprawy).

Program studiów – I rok:

 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego
 • Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego
 • Ochrona danych osobowych
 • Komunikacja społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Zarys problematyki migracyjnej na świecie
 • Psychologia zaburzeń zachowania i postępowania
 • Strategie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Służby specjalne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Metody i strategie zapobiegania przestępczości
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
 • Wybrane probelmy wspólczesnej kryminalistyki.

Program studiów - II rok:

 • Polskie prawo migracyjne
 • Demograficzne uwarunkowania procesów migracyjnych
 • Kulturowe i religijne aspekty migracji
 • Organizacje i instytucje działające na rzecz uchodźców i migrantów 
 • Polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce
 • Komunikacja w społeczeństwach wielokulturowych
 • Rola i zadania Straży Granicznej
 • Procesy migracyjne a bezpieczeństwo publiczne
 • Informatyka śledcza w aspekcie migracji
 • Taktyka działań w ochronie granic
 • Pragmatyka pracy z migrantami
 • Perwsza pomoc przedlekarska.

Zdobyciu umiejętności służą również wizyty studyjne w instytucjach związanych bezpieczeństwem oraz praktyki zawodowe.

Laboratorium

Studenci specjalności migracje w aspekcie bezpieczeństwa będa odbywać zajęcia w specjalnie przygotowanym Laboratorium Kryminalistyki, gdzie pod czujnym okiem eksperta będą zbierać i analizować ślady, rekonstruować miejsca zdarzenia, a także nauczą się badania prawdziwości podpisów. W trakcie zajęć prezentowane będą zarówno tradycyjne, jak i najnowsze techniki stosowane w wykrywaniu i doskonaleniu faktu popełnienia przestępstwa. Laboratorium posiada nowoczesny sprzęt potrzebny do zabezpieczania oraz badania śladów z miejsca zdarzenia - walizki śledcze, stół daktyloskopijny oraz odpowiednie środki chemiczne. Jego potencjał można porównać do Komendy Miejskiej Policji średniej wielkości.

Treści programowe:

 • Ślady daktyloskopijne (ujawnianie metodami fizycznymi).
 • Ślady traseologiczne (obuwia i środków transportu), zabezpieczanie śladów.
 • Ślady osmologiczne (wykorzystanie pochłaniaczy zapachowych,  zabezpieczanie śladów osmologicznych, metryczki do pobierania śladów zapachowych).
 • Ślady mechanoskopijne (ujawnianie i zabezpieczanie śladów działania narzędzi).
 • Zabezpieczanie miejsca zdarzenia (wykorzystanie istniejącej pracowni fotograficznej, robienie zdjęć w warunkach trudnych).
 • Ekspertyza kryminalistyczna w różnych obszarach badań kryminalistycznych.
 • Osmologia – prezentacja wzorcowych śladów zapachowych i materiału porównawczego. Ujawnienie i zabezpieczanie śladu zapachowego. Pobranie materiału porównawczego od wytypowanej osoby i sporządzenie protokołu z tej czynności.
 • Użycie broni palnej. Prezentacja wzorcowych śladów użycia broni palnej. Pokaz wytyczania linii strzału.
 • Odtwarzanie wyglądu osób i rzeczy. Prezentacja materiałów związanych z sporządzaniem portretu metodą rysunkową i komputerową.
 • Kryminalistyka a medycyna sądowa. Prezentacja dokumentacji z ofiarami różnych przestępstw. Omówienie zmian pośmiertnych wyróżnianych w medycynie sądowej istotnych dla działań kryminalistycznych.
 • Prezentacja zasad dokumentowania przeszukania i okazania w formie pisemnej oraz fotograficznej i filmowej.
 • Mechanoskopia klasyczna oraz mechanoskopia w badaniach „przestępstw samochodowych” oraz wszelkich wyłudzeń samochodowych.
 • Miejsce pracy jako miejsce potencjalnego popełnienia przestępstwa, wymogi i sposoby prawidłowego zabezpieczania materiałów dowodowych do celów procesowych.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Detektywistyka i kryminalistyka

Program specjalności Detektywistyka i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest tak skonstruowany, aby absolwenci zostali wyposażeni w gruntowną wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

czytaj dalej

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

czytaj dalej

Psychokryminalistyka studia licencjackie we WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane