Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

Program studiów I stopnia inżynierskich
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: BHP
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH  

Program kształcenia na specjalności obejmuje m.in. zagadnienia związane z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Absolwent będzie miał kompetencje do nadzoru nad warunkami pracy, szacowania ryzyka zawodowego oraz prowadzenia szkoleń. Będzie znał wytyczne w celu wdrażania dyrektyw i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy określonych przez Komisję Europejską.

Studenci uzyskują Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania BHP.

SPECJALNOŚĆ JEST REKOMENDOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE SŁUŻB BHP.

Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. (Dz.U. nr 246 poz. 2468). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP.

Przedmioty kierunkowe

 • Podstawy zarządzania
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Nauka o materiałach
 • Grafika inżynierska
 • Mechanika techniczna
 • Projektowanie inżynierskie
 • Techniki i procesy wytwarzania
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Metrologia
 • Informatyka
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Przedmioty specjalnościowe

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Elektrotechnika i zagrożenia elektryczne w środowisku pracy
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy
 • Technologia chemiczna i zagrożenia chemiczne w środowisku pracy
 • Postępowanie powypadkowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Toksykologia przemysłowa
 • Fizjologia pracy
 • Ergonomia
 • Zagrożenia biologiczne
 • Metodyka szkolenia bhp
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Choroby zawodowe i profilaktyka
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe

więcej...
 

Powiązane kierunki

Detektywistyka i kryminalistyka

Program specjalności Detektywistyka i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest tak skonstruowany, aby absolwenci zostali wyposażeni w gruntowną wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

czytaj dalej

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

czytaj dalej

Psychokryminalistyka studia licencjackie we WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

czytaj dalej

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane