Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie


przejdź do spisu treści

Wybór Uczelni Wyższej należy do jednych z najtrudniejszych decyzji w życiu i musi być on świadomy i przemyślany. Ważnym jest, aby wybór ten szedł w parze z pasją i zainteresowaniami, wówczas sukces w przyszłości jest niemal gwarantowany.

Naszą misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także danie młodym ludziom szansy efektywnego rozwoju własnej osobowości. Czynimy starania, by być Uczelnią otwartą, dostępną pod względem ekonomiczno-finansowym, nastawioną na dobre kształcenie. Pragniemy być oknem na świat dla wielu zdolnych młodych ludzi, którzy nie zawsze mają możliwość kontynuacji nauki m.in. ze względów finansowych. Takiej młodzieży pragniemy zapewnić bardzo dobre warunki nauki, zaś Biuro Karier wspiera w staraniach o dobrą pracę po ukończeniu studiów.

W WSTiJO duży nacisk kładziemy na praktyczną naukę języka obcego, dlatego wszyscy studenci zarówno studiów dziennych jak i zaocznych uczą się dwóch języków obcych. Są nimi jako pierwszy – jęz. angielski – istnieje możliwość wyboru nauki na kilku poziomach zaawansowania, oraz drugi jęz. do wyboru spośród : hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Tak duży wachlarz językowy zwiększa znacząco szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy po ukończeniu studiów.

Kierunki studiów

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia Licencjackie
Studia Magisterskie
Studia Podyplomowe

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja są poniekąd interdyscyplinarne i dają studentowi rozległą wiedzę z wielu dziedzin. Student zapoznaje się m.in. z historią architektury i sztuki, psychologii, geografii turystycznej, zgłębia elementy ekonomii, zarządzania jak również prawa, marketingu i PR w branży turystycznej. Dzięki temu ma możliwość podjęcia pracy w bardzo szerokim sektorze jakim jest turystyka, obejmującym swym zasięgiem zarówno hotelarstwo, gastronomię jak i organizację ruchu turystycznego, pracę w charakterze pilota czy przewodnika turystycznego.

Dzięki bogatej współpracy ze specjalistami z branży studenci WSTiJO mają możliwość zapoznania się z praktyczną stroną nauczania jaką są warsztaty m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem hotelowym i turystycznym, zapoznają się z najpopularniejszymi systemami rezerwacyjnymi w turystyce, przygotowują kalkulacje imprez turystycznych etc.

Następnie w zależności od wybranej ścieżki specjalizacyjnej pogłębiają wiedzę z jej zakresu stając się specjalistami m.in. ds. hotelarstwa, gastronomii, zarządzania w turystyce, turystyki międzynarodowej czy zdrowotnej, żeby wyliczyć tylko kilka.

Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych na stanowiskach menadżerskich i operacyjnych, może prowadzić własną działalność turystyczną, hotelarską i gastronomiczną. Posiada umiejętność kierowania zespołem ludzkim oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia Licencjackie
Studia Magisterskie

W dobie zmian społecznych i pogłębiającej się integracji europejskiej zapotrzebowanie na specjalistów władającymi biegle w mowie i piśmie językami obcymi stale rośnie. Znajomość języka powiązana jest ze zdobyciem wiedzy z zakresu kultury i cywilizacji krajów anglojęzycznych przygotowując absolwenta do podjęcia pracy w charakterze tłumacza czy nauczyciela języka angielskiego.

Dzięki nowym specjalnościom w WSTiJO Filologia Angielska stała się nie tylko nauką o języku, ale podstawą w wielu zawodach na rynku pracy.

W nowym programie połączyliśmy przedmioty dające wiedzę teoretyczną z praktycznymi warsztatami, dzięki czemu, studenci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem firm, które mogą stanowić dla nich potencjalne miejsce pracy oraz zadaniami, w których będzie można wykazać się znajomością języka (formułowanie pism i ofert, tłumaczenie tekstów, prowadzenie rozmów telefonicznych itp.). Nowe specjalności przygotowują absolwentów naszej Uczelni do pracy w zawodzie dziennikarza sportowego i społecznego dając solidny warsztat w postaci praktyk zawodowych i kształtowania sprawności posługiwania się językiem angielskim.

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Studia Licencjackie

FilologiaJęzyk hiszpański jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. Szacuje się, że posługuje się nim ponad 650 mln ludzi, w większości z obszarów Ameryki Południowej, Północnej, Europy i Afryki. Jest też jednym z najpopularniejszych języków Unii Europejskiej.

Dzięki nowym specjalnościom w WSTiJO Filologia Hiszpańska stała się nie tylko nauką o języku, historii i kulturze krajów hiszpańskojęzycznych, ale wyniesione wiedza i umiejętności pomogą absolwentom w znalezieniu pracy w sektorze biznesowo-turystycznym, handlowym, usługowym, medialnym.

W nowym programie połączono przedmioty dające wiedzę teoretyczną z warsztatami: biznes i turystyka oraz dziennikarstwo i media w języku hiszpańskim. Studenci będą mogli wykazać się znajomością języka hiszpańskiego (prowadzenie korespondencji i sekretariatu, redagowanie pism i ofert, prowadzenie rozmów telefonicznych itp.). Nowe specjalności pogłębiają kierunkową znajomość języka hiszpańskiego oraz przygotowują absolwentów naszej Uczelni do pracy w wyżej wymienionych sektorach aktywności zawodowej.

Dołącz do ok. 40 mln. osób uczących się hiszpańskiego na całym świecie!

Rozwijane pasje i zainteresowania Studentów w ramach kół naukowych i kulturowych których działalność i wyjazdy są dofinansowane ze środków WSTiJO. Liczne praktyki krajowe i zagraniczne, które w całości zapewnia i organizuje Uczelnia pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy.

Wszelkie działania są wspierane przez znakomitą kadrę wykładowców mających duże doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, modowej, językowej.

Absolwenci naszej Uczelni w ogromnej większości odnajdują się w szeregu zawodów związanych z turystyką, branżą mody, kultury oraz w sektorze publicznym. Są to touroperatorzy, menagerowie, tłumacze, pracownicy agencji rządowych, specjaliści PR. Ich sukces zawodowy jest naszą satysfakcja, świadczy on bowiem o tym , że swoje zainteresowania i talent dzięki wiedzy zdobytej w naszej Uczelni przełożyli na zdobycie ciekawej i atrakcyjnej pracy.

STUDY IN ENGLISH!

Recruitment process for academic year 2019/2020 for tourism studies in English is opened!

We inform that we have already started recruitment for tourism studies in English. The academic year begins on 1st October 2019. We start Bachelors and Masters Programmes.

More information and documents to fill you can find HERE.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe, przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych, pracowników sektora turystycznego związanego m.in. z hotelarstwem i gastronomią, pracowników jednostek kształcących specjalistów w zakresie turystyki, wydziałów administracji rządowej i samorządowej zajmujących się turystyką.

Studia podyplomowe w WSTiJO to możliwość realnego i szybkiego podniesienia swoich kwalifikacji oraz stania się liderem w branży turystycznej.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje Studia Podyplomowe na następujących specjalnościach:

Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych

PSKTUiP to studia dla osób, które posiadają biegłą znajomość języka obcego (poziom C2), w tym dla obcokrajowców, biegle posługujących się, obok języka obcego, językiem polskim.

ZAKRES KSZTAŁCENIA: zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (grupa wieczorowa, od godz. 17.00) 2 razy w tygodniu lub weekendowym (grupa weekendowa) 8 weekendów w semestrze.

CEL KSZTAŁCENIA: przygotowanie do państwowego egzaminu ustnego i pisemnego na tłumacza przysięgłego, przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza, nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa (w tym prawa UE i spoza UE), działalności gospodarczej, przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przekładu ustnego i pisemnego różnych tekstów użytkowych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA: program studiów obejmuje 2 semestry, każdy z których podzielony jest na bloki teoretyczny i praktyczny. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów językowo-tłumaczeniowych. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Są to jedyne studia w Polsce, które oprócz zajęć z języka obcego zawierają również niezwykle rozbudowany moduł z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksowych regulacji na gruncie polskiego prawa materialnego jak i procesowego, w tym środków ochrony prawnej, w obszarze różnych gałęzi prawa, a także terminologii prawniczej. Niewątpliwą zaletą jest także tryb prowadzenia zajęć: część z nich odbywa się w trybie kształcenia na odległość, część w trybie stacjonarnym. Językiem wykładowym jest język polski oraz wybrany przez słuchacza język obcy (angielski, rosyjski).

więcej...

Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla nauczycieli

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 360
3 semestry

Studia Podyplomowe dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, ukończenie studiów podyplomowych kształcenia kierunkowego daje uprawnienia merytoryczne do prowadzenia zajęć z hotelarstwa, turystyki i gastronomii (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych). Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie zatwierdzonych przez MEN z dnia 10. 01. 2012, modułowych programów kształcenia.

Studia w WSTiJO przygotowują kadrę nauczycielską pod względem metodycznym i dydaktycznym do prowadzenia zajęć z zastosowaniem najnowszej wiedzy z zakresu trendów oraz standardów współczesnej turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu nauczania przedmiotów turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych

BLOK TREŚCI HOTELARSKICH

 • Podstawy hotelarstwa
 • Usługi podstawowe i dodatkowe w hotelarstwie
 • Działalność recepcji
 • Marketing usług hotelarskich
 • Organizacja pracy służby pięter
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Metodyka kształcenia zawodowego w hotelarstwie

BLOK TREŚCI TURYSTYCZNYCH

 • Podstawy turystyki
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Obsługa klienta
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Geografia turystyczna
 • Marketing usług turystycznych
 • Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
 • Metodyka kształcenia zawodowego w turystyce

BLOK TREŚCI ŻYWIENIA I GASTRONOMII

 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Zasady żywienia
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Obsługa konsumenta
 • Metodyka kształcenia zawodowego w gastronomii

BLOK TREŚCI OGÓLNYCH

Systemy informatyczne w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

więcej...

Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 190
2 semestry

Studia są skierowane do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki, a w szczególności w odniesieniu do żywności funkcjonalnej i dietetycznej dieto terapii. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów kierunków lub specjalności: dietetyka, żywienie człowieka, technologia żywności, lekarski, pielęgniarski, farmacja, rehabilitacja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne, psychologia, nauczycieli oraz pokrewnych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka studiów:

 • Wybrane zagadnienia z fizjologii i biochemii żywienia
 • Wybrane zagadnienia z higieny i towaroznawstwa żywności
 • Wybrane zagadnienia z technologii gastronomicznej w żywieniu dietetycznym
 • Żywność funkcjonalna i dietetyczna
 • Metody psychologiczne i socjologiczne stosowane w poradnictwie dietetycznym
 • Dietoterapia chorób dietozależnych oraz układanie jadłospisów
 • Fizjologiczna rola preparatów dietetycznych i suplementów
 • Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności
 • Symulacja udzielania porad dietetycznych w określonych rodzajach schorzeń

Poradnictwo dietetyczne jest bardzo istotnym elementem zarówno w realizacji strategii światowej, jak i europejskich strategii krajowych w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym (m.in. nadciśnieniu tętniczemu, alergiom, niedokrwiennej chorobie serca). Stanowi integralną część całego procesu leczenia. Odpowiednio zbilansowane żywienie dostosowane do tempa przemian metabolicznych, wyrównujące niedobory składników odżywczych poprawia skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, zmniejsza częstość występowania powikłań (np. zakażeń układu moczowego i oddechowego), zgonów, skraca czas leczenia i rehabilitacji oraz istotnie obniża wydatki na ochronę zdrowia.

Niezbędnym warunkiem rozwoju systemu poradnictwa dietetycznego jest właściwe kształcenie specjalistów z tego zakresu, którzy powinni mieć nie tylko dobre przygotowanie teoretyczne z zakresu żywienia, lecz także, a może przede wszystkim, zdobyć umiejętności w zakresie udzielania kompetentnych porad dietetycznych oraz w zakresie planowania żywienia.

więcej...

Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
2 semestry
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 190

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadr kierowniczych różnych szczebli i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania turystyką hotelarstwem i gastronomią, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego, hotelu, zakładu gastronomicznego.

Słuchacze zapoznają się przede wszystkim z funkcjonowaniem międzynarodowego rynku turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego, zasadami nowoczesnego zarządzania tymi jednostkami w dzisiejszym świecie, zarządzania personelem, finansami, przepisami prawnymi, podstawami podejmowania decyzji kierowniczych, motywowaniem pracowników.

W ramach studiów słuchacze będą mieli możliwość odbycia praktyk w najlepszych hotelach warszawskich, biurach podróży i zakładach gastronomicznych, z którymi nasza Uczelnia ma podpisane umowy na odbywanie praktyk. Wykładowcami będą nasi doświadczeni profesorowie i doktorzy – specjaliści w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz specjaliści branżowi spoza Uczelni.

więcej...

Język angielski w hotelarstwie, biurach podróży, przewodnictwie i pilotażu grup turystycznych

Studia podyplomowe dla absolwentów studiów magisterskich.

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.
Wymiar godzin: 190

Celem studiów podyplomowych jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy w hotelarstwie, biurach podróży, w przewodnictwie i pilotażu grup turystycznych. Program studiów zakłada przygotowanie uczestników do skutecznego komunikowania się w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej w szeroko pojętej branży turystycznej.

Absolwenci otrzymają wiedzę w zakresie obsługi obcojęzycznych klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Studia nakierowane są szczególnie na specjalistyczne słownictwo stosowane w języku angielskim w odniesieniu do branży hotelarskiej i turystycznej.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę na stanowiskach wymagających swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w hotelach (recepcja, biuro rezerwacji, współpraca z kontrahentami zagranicznymi), biurach podróży (piloci wycieczek zagranicznych, rezydenci, przewodnicy, personel biur), ośrodkach informacji turystycznej, itp.

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Języki na uczelni:

francuski, rosyjski, hiszpański, włoski

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  Al. Prymasa Tysiąclecia 38, 01 - 242 Warszawa
 •  
 • Telefon: (22) 855 47 58, 624 95 60
 • Fax: (22) 855 47 58
 • Email: dziekanat@wstijo.edu.pl
 • Strona: http://wstijo.edu.pl

/22/ 855-47-58 (dziekanat)
/22/ 624-95-60 (rekrutacja)
Dziekanat: dziekanat@wstijo.edu.pl
Rekrutacja: rekrutacja@wstijo.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

STUDIUJESZ - STAŻujesz

wsparcie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie