Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie


Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie to wyznaniowa jednowydziałowa szkoła wyższa Kościoła Zielonoświątkowego w RP kształcąca studentów w zakresie teologii. Założona w 1968 w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, początkowo funkcjonowała pod nazwą Szkoły Biblijnej, następnie Warszawskiego Seminarium Teologicznego, a od października 2012 posiada obecną nazwę.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie to wyznaniowa jednowydziałowa szkoła wyższa Kościoła Zielonoświątkowego w RP kształcąca studentów w zakresie teologii. Założona w 1968 w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, początkowo funkcjonowała pod nazwą Szkoły Biblijnej, następnie Warszawskiego Seminarium Teologicznego, a od października 2012 posiada obecną nazwę.

SPECJALIZACJE LICENCJACKIE

Teologia Judaizmu Mesjanistycznego

Instytut Mesjanistyczny to studia licencjackie, których celem jest kształcenie, wyposażanie i wzmacnianie tych wszystkich osób, które zarówno w Polsce, jak i zagranicą, są zainteresowane możliwościami i perspektywami służby mesjańskiej. Specjalnie przeszkoleni, doświadczeni specjaliści w zakresie teologii mesjanistycznej, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez wykłady, warsztaty, dyskusję, inspirując studentów do aktywności własnej, dostarczą niezbędnych narzędzi do umiejętnej i wychodzącej naprzeciw wyzwaniom współczesności misji wśród społeczności żydowskich. 

We współczesnym wielorakim i zróżnicowanym świecie potrzebujemy Królestwa Bożego, które przyniósł Jeszua Mesjasz. Potrzebujemy sprawiedliwości, radości i pokoju, które są konstytucją Bożego Królestwa. Potrzebujemy Drogi, Prawdy i Życia, które przyniósł i którymi JEST Jeszua Mesjasz. Potrzebujemy znać i rozumieć źródło i korzenie chrześcijaństwa, aby Królestwo Boże było dziś w nas. Królestwo Boże tu i teraz.

więcej...

Pedagogika religii i etyka

Celem studiów jest przygotowanie studentów do zdobycia kwalifikacji pedagogicznych i kierunkowych (przedmiotowych) niezbędnych do nauczania religii i etyki w szkole (religii także w pozaszkolnym punkcie katechetycznym).

W ramach tej specjalizacji włącza się dodatkowo zadania związane z dokształcaniem nauczycieli w obszarach:

 • edukacja chrześcijańska (dla zainteresowanych nauczaniem w przedszkolach i szkołach chrześcijańskich);
 • problemy wychowania (w tym wychowanie w obliczu współczesnych zagrożeń

więcej...

Poradnictwo i profilaktyka społeczna

Poradnictwo jest zarówno specyficznym rodzajem wsparcia psychicznego, jak i instytucjonalnym systemem o określonej strukturze organizacyjnej. Zadaniem poradnictwa jest pomoc człowiekowi w osiągnięciu utraconej równowagi psychicznej i towarzyszenie mu w procesie wychodzenia z trudnej dla niego sytuacji życiowej.

Celem studiów jest przygotowanie studentów  do pracy w charakterze duszpasterzy,  doradców rodzinnych, pracowników ośrodków  opiekuńczych, terapeutycznych (praca  z osobami uzależnionymi) i pomocy socjalnej. 

Student poznaje problemy społeczne,  dostrzegane z perspektywy całości systemowej  i poszczególnych jednostek, a także prawne zależności funkcjonowania instytucji publicznych.

więcej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna

Studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Komunikacji Społecznej to  oferta edukacji opartej na współczesnej wiedzy z zakresu zarządzania  oraz na chrześcijańskich wartościach kultury organizacyjnej.

Celem studiów jest kształtowanie praktycznych  umiejętności menedżerskich, wyposażenie w wiedzę i przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji. Studenci nauczą się jak skutecznie kierować działem personalnym, jak tworzyć strategię personalną,  oraz jak przeprowadzać konstruktywne zmiany.

więcej...

Teologia biblijna i pastoralna

Celem studiów jest przygotowanie studentów do służby w charakterze pastorów, kaznodziejów, ewangelistów, duszpasterzy oraz pogłębienie wiedzy biblijnej i teologicznej. W ramach programu studenci zdobywają kompetencje w zakresie języków biblijnych, pozwalających na egzegezę tekstu Starego i Nowego Testamentu na poziomie podstawowym oraz zrozumienie głównych tematów Starego i Nowego Testamentu w ich historycznym i kulturowym kontekście. Zapoznają się również z historycznym rozwojem i współczesnymi sformułowaniami treści wiary chrześcijańskiej. Program ma na celu także zdobycie formacji duchowej, służącej ciągłemu pogłębianiu Chrystusowej dojrzałości i rozumieniu wyzwań, przed jakimi stoi współczesny Kościół.

więcej...

STUDIA PODYPLOMOWE

Przedsiębiorczość. Wartości i Zysk

Przedsiębiorczość, wartości i zysk to roczne studia podyplomowe ukierunkowane w 70% na doświadczenie, praktykę, studium przypadków, własną aktywność, możliwość dyskusji i warsztaty. Pozostałe 30% stanowi niezbędne tło wykładowe.

więcej...

Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna

Głównym celem studiów jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej oraz nadanie osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnień do realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie na różnych poziomach kształcenia (w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum oraz szkołach branżowych). Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych i przygotowania merytorycznego, studia kształtują szczegółowe umiejętności metodyczne.

więcej...

Szkoła Liderów

Liderzy pełnią kluczową rolę w życiu kościołów, a wysoka jakość ich posługi ma bezpośredni, budujący wpływ na ludzi i dynamikę wzrostu chrześcijańskich wspólnot. Szkoła Liderów w WSTS jest miejscem planowania osobistego rozwoju, zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązywania twórczych relacji. Zajęcia prowadzą wyłącznie doświadczeni i uznani nauczyciele – mentorzy. Studia są adresowane do duchownych, liderów służb i tych wszystkich, którzy pragną rozwinąć swoje powołanie i włączyć się w budowę Kościoła.

więcej...

Teologia biblijna i pastoralna

Celem studiów  jest dostarczanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości Biblii, języków biblijnych, doktryny i etyki chrześcijańskiej oraz kaznodziejstwa i duszpasterstwa. Studia skierowane są do osób pragnących przygotować się do służby pastorskiej, kaznodziejskiej oraz tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę biblijną i teologiczną.

więcej...

Szkoła charyzmatyczna

Wierzymy, że każde pokolenie chrześcijan powinno, polegając na doświadczeniach swoich poprzedników, na nowo rozniecać dar łaski, jaki stał się ich udziałem, gdy po raz pierwszy doświadczyli mocy Ducha Świętego.

Celem Szkoły Charyzmatycznej  jest interdyscyplinarne oraz praktyczne spojrzenie na dary Ducha Świętego we współczesnym ruchu zielonoświątkowym. U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że charyzmatyczność jest istotnym narzędziem służącym dojrzewaniu i rozwojowi Kościoła.

więcej...

Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw

Celem studiów podyplomowych Poradnictwa i Terapii Małżeństw jest przygotowanie absolwentów do pracy z parami tak, aby zapewnić Kościołom i instytucjom pomocy profesjonalną kadrę, mogącą służyć małżeństwom i rodzinom, zarówno w dziedzinie profilaktyki, jak i poradnictwa.

więcej...

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiczno-katechetycznego

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania religii w ramach systemu oświaty. MEN określa, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel katecheta. Program studiów jest dostosowany do aktualnych wymogów prawa oświatowego.

więcej...

Coaching i Mentoring

Coaching inspiruje ludzi do korzystania z wszystkich talentów, umiejętności, bez wielu barier, które ich przed tym powstrzymują. Mentoring polega na wspieraniu rozwoju drugiej osoby, poprzez udostępnianie jej swojej wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, udzielanie informacji zwrotnej, inspirowanie do podejmowania wyzwań.

więcej...

Poradnictwo i terapia osób uzależnionych

Celem studiów jest nabycie zaawansowanych umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w pierwszym kontakcie oraz dalszej pracy na płaszczyźnie lokalnych kościołów, punktów konsultacyjnych, programów dziennych, ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, grup wsparcia, a także pracy bezpośrednio na ulicy w charakterze streetworkera.

więcej...


SPECJALIZACJE LICENCJACKIE

 • Teologia Judaizmu Mesjanistycznego
 • Pedagogika religii i etyka
 • Poradnictwo i profilaktyka społeczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna
 • Teologia biblijna i pastoralna

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Przedsiębiorczość. Wartości i Zysk
 • Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna
 • Szkoła Liderów
 • Teologia biblijna i pastoralna
 • Szkoła charyzmatyczna
 • Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw
 • Studia podyplomowe z zakresu katechetyki
 • Coaching i mentoring
 • Poradnictwo i terapia osób uzależnionych

Kierunki wykładane na uczelni:

teologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie
  ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 679 72 41
 • Fax: 22 678 42 48
 • Strona: http://www.wst.edu.pl

SEKRETARIAT:

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach: 9:00-15:00
sobota podczas zjazdów studentów niestacjonarnych: 9:00-15:00
Telefon: 22 679 72 41
E-mail: sekretariat@wsts.edu.pl

DZIEKANAT:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00-16:00
Piątek 10:00-15:00
Podczas zjazdów studiów niestacjonarnych:
Sobota 9:00-15:00
Niedziela – nieczynny
Telefon. 22 679 72 41
E-mail: dziekanat@wsts.edu.pl

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI:

Godziny:
wtorek-sobota.: 10:00-17:00
Telefon: (+48) 579 832 406
E-mail: rekrutacja@wsts.edu.pl


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Historia Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie

Nasza uczelnia sięga do najlepszych tradycji ewangelicznej edukacji w naszym kraju.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie