Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Historia Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie

Nasza uczelnia sięga do najlepszych tradycji ewangelicznej edukacji w naszym kraju.

W okresie międzywojennym Gustaw H. Schmidt zorganizował w Wolnym Mieście Gdańsku Szkołę Biblijną, przemianowaną następnie na Instytut Biblijny. Dla pokolenia powojennego stała się ona niejako wzorem tego, jak należy zadbać o biblijne i teologiczne przygotowanie współpracowników w służbie Bogu, kościołowi i światu. Sytuacja po zakończeniu II wojny światowej była w tej części Europy bardzo skomplikowana. Zmiany granic, dramatyczne deportacje, stalinowski reżim podporządkowujący komunistycznej ideologii wszystkie dziedziny życia społecznego i prywatnego, stworzyły nową rzeczywistość. Nowa władza postanowiła zrobić również porządek z kościołami. Niektóre zdelegalizowała, inne próbowała wewnętrznie rozbić, jeszcze inne na siłę zjednoczyć. Dopuszczała się przy okazji gwałtów, zastraszania, inwigilacji, aresztowań i pokazowych procesów.

Powstały w 1947 r., a poszerzony w 1953 r., Zjednoczony Kościół Ewangeliczny był zmuszony działać właśnie w takiej sytuacji. Mimo tego w styczniu 1948 r. przy ul. Poznańskiej 13 powstała pierwsza Szkoła Biblijna w Warszawie. Jej kierownikiem został Józef Mrózek jr., kaznodzieja zboru Wolnych Chrześcijan. Udało się wówczas zorganizować dwa półroczne kursy (styczeń – czerwiec 1948 i listopad – kwiecień 1948/49r.)

Przez następne dwie dekady zakazywano dalszej działalności tego typu. Odbywały się co najwyżej kilkudniowe kursy biblijne dla pastorów (wówczas zwanych przełożonymi zboru) i kaznodziejów. Po tym trudnym okresie, na fali odwilży z 1968 r., znowu można było przywrócić, choć w bardzo okrojonej formie, zajęcia Szkoły Biblijnej w Warszawie. W dniach 4-31 marca 1968 r. odbył się kurs inauguracyjny. Kierownikiem szkoły został prezb. Edward Czajko, a od 1971 r. prezb. Mieczysław Kwiecień. Słuchacze mieszkali w Domu Kościelnym przy ul. Zagórnej 10, w którym znajdowała się też sala wykładowa i stołówka. W latach 1968 -1973 odbyło się kilka takich kursów.

ouczelni_fotka2Wreszcie rozpoczęło się szkolenie oparte o cykle kilkumiesięczne. Pierwszy zaczął się 2 października 1973 r. i trwał osiem miesięcy. Po trzech latach Rada ZKE podjęła decyzję o wydłużeniu czasu trwania nauki do dwóch lat. Co dwa lata dokonywano również naboru do szkoły. Wykładano wówczas nie tylko przedmioty biblijne (Wstęp do Starego i Nowego Testamentu), ale także teologiczne (Teologia ST i NT, Dogmatyka) oraz duszpasterstwo, homiletykę, katechetykę, historię Kościoła.

W styczniu 1982 r., w okresie stanu wojennego, nastąpiła dalsza reorganizacja szkoły. Powołano Kościelną Komisję ds. Szkoły Biblijnej. W wyniku jej pracy zmieniono program nauczania, ustalono zasady składnia egzaminów semestralnych i końcowych oraz obowiązek egzaminu wstępnego i posiadania rekomendacji od pastora macierzystego zboru. Nowym dyrektorem a następnie rektorem został prezb. Włodzimierz Rudnicki. Dalszych zmian dokonano w 1986 roku. Szkołę Biblijną przekształcono wówczas w Seminarium Teologiczne. Nabór odbywał się co roku.

Wraz z rozkładem systemu ustrojowego PRL poszczególne konfesje ZKE postanowiły się uniezależnić. W wyniku tego doszło w 1987 r. do rozwiązania zjednoczenia i powołania czterech nowych kościołów, w tym Kościoła Zielonoświątkowego. Seminarium Teologiczne w Warszawie przeszło pod zarząd tegoż kościoła. W 1989 r. seminarium znalazło swoje nowe lokum przy ul. Wybornej 20. Rozpoczęto kształcenie młodzieży w trybie trzyletnim. Dwa lata później zmieniono nazwę szkoły na Warszawskie Seminarium Teologiczne.

W wyniku ustawy regulującej stosunek państwa do Kościoła Zielonoświątkowego WST zostało uznane wyższą szkołą teologiczną typu zawodowego, z prawem nadawania tytułu licencjata teologii. Dalszy rozwój uczelni wiąże się z powołaniem nowych form kształcenia. Oprócz dwóch dotychczasowych programów stacjonarnych (licencjackiego i dyplomowego), w 2000 r. wprowadzono tryb studiów zaocznych, również w oparciu o zróżnicowane programy.

ouczelni_fotka3Od 2002 r. zaczęto przyjmować studentów innych uczelni na studia podyplomowe i zorganizowano kilka innych form kształcenia dla absolwentów szkół i seminariów zielonoświątkowych z Polski i zagranicy. W przygotowaniu są m.in. specjalistyczne kursy dla katechetów. Instytut Biblijny w Wolnym Mieście Gdańsku, Szkoła Biblijna zaraz po wojnie, a następnie kursy i szkolenia biblijne z lat sześćdziesiątych powoli przekształciły się w prężnie działającą Szkołę Biblijną w latach siedemdziesiątych i Seminarium Teologiczne od połowy lat osiemdziesiątych.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie