Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Rektor: prof. dr hab. Witold Kłaczewski

przejdź do spisu treści

powstała z myślą o osobach chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasjeAtuty uczelni

NOWOCZESNY OBIEKT DYDAKTYCZNY

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Uczelnia dysponuje aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, pracownią wizażu i stylizacji, anatomii, pierwszej pomocy przedmedycznej, biomechaniki,masażu, laboratorium biochemicznym, pracowniami turystyki, krajoznawstwa, hotelarstwa, geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajduje się sala gimnastyczna, siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych.

DOŚWIADCZONA KADRA DYDAKTYCZNA

Uczelnia zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną: 18 profesorów tytularnych, 11 doktorów habilitowanych, w tym 9 profesorów Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola oraz 64 doktorów. Znaczną część kadry stanowią aktywni praktycy specjaliści oraz ponad 130 wykładowców.

BOGATA OFERTA EDUKACYJNA

Studia w programie 2+1, czyli program dzięki któremu studenci mają możliwość kształcenia się przez dwa lata w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej i rok w uczelniach w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów, studenci otrzymują dwa dyplomy - ukończenia WSSP i uczelni brytyjskiej. Nasi studenci mogą też poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez różne kursy oraz Koła Naukowe WSSP.

STUDIUJ Z DOFINANSOWANIEM UE

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie stara się efektywnie wykorzystać możliwości, jakie pojawiły się w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i pozyskiwać środki finansowe na rozwój uczelni w zakresie działalności dydaktycznej. Studenci mają możliwość skorzystania z projektów dofinansowanych przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obniża to koszt kształcenia, zmniejszając odpłatność studentów za studia. 

DOGODNE POŁOŻENIE UCZELNI

WSSP jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu do uczelni jest dogodny dojazd, zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi.

SZEROKI WACHLARZ STYPENDIÓW

W WSSP można ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni państwowych, tym samym jest to realny sposób na obniżenie czesnego. Są to: stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowe zapomogi. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

UCZELNIA MIĘDZYNARODOWA

Interesująca oferta edukacyjna Uczelni oraz zajęcia prowadzone również w języku angielskim na kierunkach: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia i Kosmetologia sprawia, że w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej chętnie podejmują naukę studenci ze wszystkich kontynentów i najbardziej odległych zakątków świata m.in. Arabii Saudyjskiej, Belgii, Chin, Indii, Francji, Irlandii, Iranu, Iraku, Izraela, Japonii, Kanady, Malezji, Nepalu, Rosji, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i Saint Kitts and Nevis.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W ramach programu Erasmus + studenci mają szansę studiować oraz przebywać na stażachw renomowanych uczelniach, a także odbywać praktyki studenckie w krajach europejskich. Bardzo dobre efekty przynosi także współpraca w zakresie nauki. Kadra naukowa WSSP uczestniczy w licznych międzynarodowych konferencjach, badaniach naukowych, wykładach i odbywa staże w cenionych w Europie uniwersytetach.

Oferta kształcenia 2019/2020

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Fizjoterapia

 • jednolite studia magisterskie
 • studia II-go stopnia - ostatni nabór w 2020 r.

Pielęgniarstwo

 • studia I stopnia (licencjackie)

Kosmetologia

 • studia I stopnia (licencjackie)

Filologia angielska z lingwistyką stosowaną

 • studia I stopnia (licencjackie)

Turystyka i rekreacja

 • studia I stopnia (licencjackie)

     specjalności: hotelarstwo i gastronomia, organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

 • studia II stopnia (magisterskie)

     specjalność: organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii


Ekonomia

 • studia I stopnia (licencjackie)

     specjalności: ekonomia menedżerska, biznes międzynarodowy


Wychowanie fizyczne

 • studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Tourism and Hospitality Management

 • Bachelor’s degree

International Tourism

 • Master’s degree

Sport Science

 • Bachelor’s degree

Beauty Science

 • Bachelor’s degree

Physiotherapy

 • Master’s degree (5 years)

Nursing

 • Bachelor’s Degree

International Business Management

 • Bachelor’s Degree

English Philology

 • Bachelor’s Degree

STUDIA W RAMACH PROGRAMU 2+1

połączenie studiów w WSSP w Lublinie ze studiami w Wielkiej Brytanii, na kierunkach:

Fizjoterapia

 • studia II stopnia (magisterskie)

Turystyka i rekreacja

 • studia I stopnia (licencjackie)

Wychowanie fizyczne

 • studia I stopnia (licencjackie)

POBIERZ FOLDERY WSSP I ZAPOZNAJ SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ.


przejdź do spisu treści

EKONOMIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym. Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym
 • praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych
 • praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.

Ekonomia menedżerska – współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności  ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
 • korporacje międzynarodowe,
 • działy finansowe i operacyjne,
 • jako analityk finansowy, analityk rynków,
 • administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy konsultingowe.

Biznes międzynarodowy – specjalność ta zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent studiów ekonomicznych musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany do pracy:

 • w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
 • pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim
 • do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA ANGIELSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Filologia Angielska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiego, a w ramach specjalności również iberyjskiego kręgu językowego. Absolwenci filologii angielskiej studiów licencjackich otrzymują wykształcenie humanistyczne w zakresie filologii. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego i hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą. Program studiów pozwala nie tylko opanować praktycznie język obcy, ale także poznać jego naukowy opis gramatyczny, jego użycie w literaturze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze, obyczajowe i kulturowe. Program studiów filologicznych został opracowany w oparciu o nowoczesne koncepcje kształcenia przygotowując studentów do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwent zdobywa interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie Uczelnia przygotowała równoległe względem studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne, w ramach których studenci mają zrealizowany rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych.

Absolwenci są kompetentni do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, a także organizacjach turystycznych.


przejdź do spisu treści

FIZJOTERAPIA


Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 300
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Studenci podczas studiów fizjoterapii nabywają umiejętność przywracania optymalnej czynności ruchowej w zakresie doboru odpowiednich procedur fizjoterapeutycznych dostosowanych do utrwalonych niesprawności i zespołów chorobowych. Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Uczelnia obok przedmiotów kształcenia zawodowego i kierunkowego, 30% ogólnej liczby godzin realizuje w formie modułów fakultatywnych. Podczas studiów studenci zdobywają m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych form terapii manualnej (Kinesiotaping), odnowy biologicznej w sporcie (Masaż sportowy, Odżywianie w sporcie, Techniki relaksacyjne). W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy Uczelnia organizuje w toku studiów certyfikowane kursy i szkolenia obejmujące nowoczesne metody fizjoterapii. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim, studiach i stażach w zagranicznych uczelniach (program Erasmus).

Uczelnia posiada własne Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni rolę miejsca zajęć klinicznych i praktyk dla studentów, a także stanowi miejsce badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także prowadzenia działalności na własny rachunek.


przejdź do spisu treści

KOSMETOLOGIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Studia na kierunku Kosmetologii są studiami I stopnia (licencjackimi) i trwają 6 semestrów. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mają możliwość studiowania na tym kierunku studiów również w języku angielskim.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia umożliwi absolwentom znalezienie dobrej pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych i placówkach odnowy biologicznej, ale także w laboratoriach kosmetycznych i działach kosmetycznych aptek. Zdobyta wiedza zawodowa umożliwi im także samodzielne prowadzenie i organizowanie gabinetu kosmetycznego.

Główną koncepcją kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, którzy będą posiadać szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych, dokonywanie właściwego doboru kosmetyków, wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną.

Ideą nauczania na studiach pierwszego stopnia – kierunku Kosmetologia, jest nie tylko kształcenie specjalistów kosmetologów o dobrych podstawach teoretycznych wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej, diagnozowania schorzeń skórnych i doskonałych umiejętnościach manualnych, ale również kosmetologów pełniących funkcję „edukatorów” zachowań i stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Kosmetologia jest nauką interdyscyplinarną, dlatego też absolwent kierunku Kosmetologia będzie posiadał wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki, m.in. z medycyny, chemii, toksykologii, farmacji, receptury i technologii leków dermatologicznych, kosmetyków, kontroli jakości środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała. 

Poza przedmiotami objętymi standardami kształcenia uczelnia umożliwia studentom zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ekologii człowieka, chemii ogólnej, toksykologii i farmakognozji.

Istotnym przedmiotem gwarantowanym standardami kształcenia jest technologia informacyjna. Na której studenci dowiedzą się podstawowej wiedzy w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, baz danych, technik menadżerskich i prezentacyjnych, usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji. Treści te stanowią podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

Aby pobudzić aktywność absolwentów w kierunku zakładania własnych firm, samorozwoju i samozatrudnienia uczelnia wprowadziła w ofercie zajęć przedmioty takie jak: wybrane zagadnienia z prawa pracy, psychologię oraz marketing i zarządzanie.

Biorąc pod uwagę zainteresowania studentów jak również zaplecze dydaktyczno-materialne szkoły, uczelnia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych umożliwia kształcenie m.in.: z estetyki, wizażu i stylizacji, zasad prawidłowego żywienia, dermatologii estetycznej, kosmetologii leczniczej, farmakognozji i aromaterapii.

Ciekawym przedmiotem wyróżniającym kierunek – Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie od tego samego kierunku organizowanego na innych lubelskich uczelniach jest przedmiot – thalassoterapia. Na thalassoterapi studenci zdobędą wiedzę w zakresie różnorodnych zabiegów leczniczo-relaksacyjnych oraz upiększających wykorzystujących dobroczynne działanie wody morskiej i właściwości lecznicze m.in. alg morskich, kolagenu, planktonu, pereł i kawioru. Dowiedzą się na czym polegają akwakultury i hodowle wybranych rodzajów organizmów wodnych wykorzystywanych w kosmetologii tj. perłopławów czy glonów.

Uczelnia umożliwia studentom bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (do wyboru), gdzie studenci sami zdecydują jakie treści kształcenia chcą poznać i przyswoić.

Dużą rolę w dostosowaniu teoretycznej wiedzy studentów do praktycznych wymagań rynku pracy będą miały praktyki zawodowe. W tym celu uczelnia zawarła umowy z większymi instytucjami regionu, gdzie przeprowadza się zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające.

 Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Kosmetologia w WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii potrzebną m.in. do:

 • zorganizowania, urządzenia, wyposażenia i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.,
 • właściwego zaplanowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosownego doboru kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem,
 • profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
 • kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków,
 • współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • doboru i posługiwania się lampami, aparatami i urządzeniami zgodnie z ich funkcją i przepisami BHP i PPOŻ,
 • konserwacji i zabezpieczenia narzędzi, aparatury i urządzeń po wykonaniu zabiegu,
 • pełnienia funkcji „edukatora” promującego zdrowy styl życia i dbałość o pielęgnację ciała i urody,
 • edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi pacjentami oraz zapewnienia im odpowiedniego komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • umiejętności szkolenia personelu,
 • pracy związanej z produkcją kosmetyków,
 • doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, sympozjach i kongresach,
 • podjęcia studiów II stopnia.
 • realizowania etyki zawodowej w działalności kosmetycznej.

przejdź do spisu treści

PIELĘGNIARSTWO


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Na podstawie Decyzji nr 17/V/2018 Ministra Zdrowia z dnia 19.07.2018 r., Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza uzyskała akredytację dla kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia pierwszego stopnia). WSSP dla nowego kierunku uzyskała najwyższe oceny akredytacyjne.

– Jesteśmy dumni z naszego nowego kierunku. Studia prowadzone są według najwyższych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a Uczelnia we wszystkich kategoriach akredytacyjnych uzyskała maksymalną ilość punktów, zdobywając najwyższą z możliwych ocen – 95 punktów – dodaje.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związac z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych, podjęcia studiów magisterskich. Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, oraz wiedzę ogólną z zakresy nauk medycznych. Posiada umiejętności udzielania świadczeń w  zakresie profilaktyki prozdrowotnej, promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.


przejdź do spisu treści

TURYSTYKA I REKREACJA


Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 120
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Turystyka jest branżą niezwykle interdyscyplinarną i dynamiczną, ściśle powiązaną i oddziaływującą na wzrost i rozwój innych sektorów gospodarki. Uznana jako jedna z czołowych dziedzin gospodarki, pod względem dynamiki rozwoju, jak również liczby zatrudnionych osób stanowi jeden z kierunków z największym zakresem i przekrojem zatrudnienia.

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

W dniu 24 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom rozległą i rzetelną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno – prawną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające działalność zawodową w sferze turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, dzięki czemu absolwenci naszej Uczelni stają się profesjonalistami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

W ramach realizacji zajęć programowych studenci uczestniczą w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin).

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

W dniu 24 października 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom szeroką wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, jak i marketingu. Absolwent jest dobrze przygotowany do podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego i planowania rozwoju turystyki. Zdobyta wiedza z zakresu prawa i organizacji, pozwala na ocenę i wykorzystanie w pracy mechanizmów występujących w gospodarce rynkowej. Studenci podczas studiów nabywają wiedzę niezbędną do kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem hotelami, pensjonatami oraz obiektami gastronomicznymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również menadżerskiej w obszarze turystki i rekreacji. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Uzupełnieniem programu studiów jest udział studentów w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin), które dają im możliwość nawiązywania kontaktów krajowych i międzynarodowych w sferze turystki, gastronomii i hotelarstwa. Ponadto studenci mają możliwość uczestniczyć w studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus. 

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.


przejdź do spisu treści

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Od 2011 roku w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie na Wydziale Turystyki i Wychowania Fizycznego funkcjonuje kierunek Wychowania Fizycznego zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Jest to jedyna uczelnia w Lublinie, która posiada ten kierunek studiów. Studia licencjackie I stopnia trwają 3 lata. Kierunek ten dotychczas ukończyło blisko 100 studentów. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna.

Zalet studiowania na kierunku wychowania fizycznego w Lublinie jest wiele, w tym między innymi to, że młodzi ludzie uprawiający wyczynowo sport w lubelskich klubach oraz klubach funkcjonujących w miastach i miejscowościach położonych wokół Lublina mają możliwość edukowania się nie rezygnując z reprezentowania barw swoich macierzystych klubów. Mogą bowiem dojeżdżać na zajęcia w WSSP praktycznie z miejsca swojego zamieszkania.

– Jest to także szansa dla instruktorów sportu i nauczycieli o podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Studenci, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe mają możliwość korzystania z indywidualnego toku studiów. Z tego przywileju skorzystało już wielu sportowców edukujących się w WSSP – podkreśla doc. Henryk Stefanek – kanclerz założyciel WSSP.

Zajęcia prowadzone są zarówno w salach wykładowych i obiektach należących do uczelni jak i halach, basenach i boiskach należących do innych ośrodków sportowych znajdujących się w Lublinie. Zajęcia praktyczne prowadzili i prowadzą doświadczeni praktycy, znakomici niegdyś zawodnicy, a dzisiaj szkoleniowcy jak choćby: Lesław Ćmikiewicz były reprezentant kraju, były piłkarz Legii Warszawa i reprezentant Polski a także trener selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, Zbigniew Bartnik – były trener niegdyś I – ligowego Motoru Lublin, II – ligowego Hetmana Zamość, Czuwaju Przemyśl, a obecnie prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Tadeusz Łapa – były trener Motoru Lublin, Avii Świdnik i występującego w ekstraklasie Górnika Łęczna, dr Marta Niewczas – wielokrotna mistrzyni świata i zdobywczyni pucharu świata w karate tradycyjnym, Małgorzata Majerek – piłkarka ręczna, była zawodniczka MKS Selgros Lublin, wielokrotna mistrzyni Polski i reprezentantka kraju, czy Sabina Włodek – była reprezentantka Polski, wielokrotna mistrzyni kraju była zawodniczka Montexu Lublin, a obecnie trener piłkarek ręcznych MKS Selgros Lublin.

– W WSSP im. W. Pola w Lublinie studiowali bądź studiują zawodnicy reprezentujący lubelskie kluby jak choćby: piłkarki ręczne, które znakomicie reprezentowały MKS Selgros Lublin, a niektóre także reprezentowały Polskę na najważniejszych imprezach mi ędzynarodowych. Wśród nich są między innymi: Alina Wojtas, Joanna Drabik, Agnieszka Kocela, Weronika Gawlik, Marta Gęga, Honorata Syncerz. One, a także inne studentki – piłkarki ręczne przyczyniły się do sukcesów piłkarek ręcznych Klubu Uczelnianego AZS WSSP, które aż pięciokrotnie zdobywały złote medale podczas Akademickich Mistrzostw Europy i Igrzyskach Europejskich- mówi rektor WSSP prof. dr. hab. Witold Kłaczewski.

W WSSP edukowali się bądź jeszcze studiują także: Kamil Stachyra – piłkarz nożny Motoru Lublin, Daniel Iwanek – mistrz świata w karate tradycyjnym, Kamil Wolski – były piłkarz nożny Motoru Lublin Mateusz Kozieł – piłkarz nożny Wisły Puławy, Weronika Klimek – piłkarka nożna Pogoni Szczecin, Damian Maleszyk – były piłkarz nożny Lewartu Lubartów, GKS Bogdanka i Polonii Warszawa, Rafał Boryc -zawodnik sztuk walki, w WSSP studiowała również Katarzyna Kierdrzynek – piłkarka nożna Górnika Łęczna, a obecnie grająca w zawodowym klubie Paris Saint – Germain we Francji, Jacek Ziarkowski – były piłkarz nożny II ligowego Hetmana Zamość, grający także w ekstraklasie w Odrze Wodzisław i greckich zawodowych klubach, a obecnie trener III ligowej Avii Świdnik i Arkadiusz Szulc – piłkarz nożny III ligowego Lewartu Lubartów i wcześniej Avii Świdnik. Znakomite wyniki osiągali także studiujący w WSSP reprezentanci kickboxingu: Jakub Kalinowski ,Vitalii Mustafaiev, Oleksii Ovsiannikov, Tomasz Borowiec, Konrad Płaza i Michał Gregorczyk, którzy zdobywali złote, srebrne i brązowe medale podczas mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Znakomite wyniki osiągnęł też Aleksandra Ginalska z KU AZS WSSP podczas w Akademickiego Pucharu Polski w Karate WKF.

To tylko niektórzy z licznej grupy sportowców, którzy wybrali studia na kierunku wychowania fizycznego w WSSP im. W. Pola w Lublinie. Warto pójść w ich ślady.


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE • Akademia trenera
 • Andragogika
 • Animator i manager kultury
 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 • Arteterapia
 • Asystent medyczny
 • Badania kliniczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową, elementami biblioterapii i edukacją czytelniczo-medialną
 • Coaching i tutoring
 • Diagnostyka i terapia manualna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym
 • Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób autystycznych i ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Edukacja międzykulturowa
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Glottodydaktyka
 • Hipologia i jeździectwo
 • Hipoterapia
 • Integracja sensoryczna
 • Kreowanie i wizualizacja wizerunku
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
 • Kwalifikacje nauczycielskie / przygotowanie pedagogiczne
 • Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (biologia, chemia, etyka i filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, matematyka, muzyka, plastyka,przedsiębiorczość, przyroda, technika, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną, wychowanie fizyczne)
 • Kynoterapia (Dogoterapia)
 • Lean management
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Menedżer kosmetologii i usług SPA&Wellness
 • Menedżer jakości
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa
 • Menedżer sportu
 • Nauczanie podstaw prawa
 • Negocjacje i mediacje
 • Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu
 • Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
 • Odnowa biologiczna – Fizjoterapia
 • Oligofrenopedagogika z kynoterapią
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny
 • Pedagogika zabawy – terapia zabawą z elementami rytmiki
 • Pielęgnacja urody – Kosmetologia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów (nauczycieli religii)
 • Prawo pracy – kadry i płace
 • Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Psychodietetyka
 • Psychologia sportu
 • Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Socjoterapia
 • Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia ręki
 • Terapia zajęciowa
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego
 • Trener II klasy piłki ręcznej
 • Trener personalny
 • Tutoring uzdolnień w edukacji
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wielokulturowość w doradztwie zawodowym
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie kulturą z edukacją medialną
 • Zarzadzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

KIERUNKI STUDIÓW


EKONOMIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

FILOLOGIA ANGIELSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

FIZJOTERAPIA


Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 300
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

KOSMETOLOGIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

PIELĘGNIARSTWO


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

TURYSTYKA I REKREACJA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 120

Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski


Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 •  
 • Telefon: 81 740 72 40, 740 25 08
 • Email: info@wssp.edu.pl
 • Strona: http://www.wssp.edu.pl


BIURO REKRUTACJI W LUBLINIE
(biuro w gmachu głównym Uczelni)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
pokój nr 26 – parter
Biuro czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 16:00
tel.: 81 448 08 20, 81 740 72 40 w. 46
rekrutacja@wssp.edu.pl


PUNKT REKRUTACYJNY WE LWOWIE
‏‏‎ul. Kopernika 40А, Lwów, Ukraina
Rekrutacja za pomocą punktu rekrutacyjnego we Lwowie nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów.
tel. +(38)098 65 86 722
europejskaakademiaedu@gmail.com


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Program 2+1

łączy studia w WSSP w Lublinie ze studiami w Wielkiej Brytanii.

czytaj dalej

Akademickie Centrum Fizjoterapii

jest zakładem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola świadczącym usługi rehabilitacyjne oraz prowadzącym zajęcia kliniczne dla studentów fizjoterapii.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie