Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Rektor: prof. dr hab. Witold Kłaczewski

przejdź do spisu treści

powstała z myślą o osobach chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje


 • Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. 
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
 • Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. 

Dysponujemy aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych). Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych.

Posiadamy sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring. W styczniu 2010 roku dla potrzeb mieszkańców Lubelszczyzny i studentów fizjoterapii uruchomiono nowocześnie wyposażone Akademickie Centrum Fizjoterapii przy ulicy Chodźki 31.

Studenci mogą korzystać ponadto z zasobów biblioteki WSSP (ok. 20 000 woluminów). Wśród innych pomieszczeń znajduje się też dobrze wyposażona siłownia, sale rekreacyjne oraz barek. Do udogodnień należy również obszerny parking. Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Parking Uczelni może pomieścić około 120 pojazdów.

Studenci WSSP mają możliwość kształcenia się i wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n. Wisłą. Ośrodek położony jest ok. 60 km od Lublina i ok. 15 km od Kazimierza Dolnego na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. W komfortowych warunkach może przebywać tam do 50 osób.

KIERUNKI STUDIÓW


EKONOMIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

FILOLOGIA ANGIELSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

FIZJOTERAPIA


Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 300
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

KOSMETOLOGIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

PIELĘGNIARSTWO


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

TURYSTYKA I REKREACJA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 120

Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

POBIERZ FOLDERY WSSP I ZAPOZNAJ SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ.


przejdź do spisu treści

EKONOMIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym. Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym
 • praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych
 • praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.

Ekonomia menedżerska – współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności  ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
 • korporacje międzynarodowe,
 • działy finansowe i operacyjne,
 • jako analityk finansowy, analityk rynków,
 • administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy konsultingowe.

Biznes międzynarodowy – specjalność ta zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent studiów ekonomicznych musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany do pracy:

 • w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
 • pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim
 • do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA ANGIELSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Filologia Angielska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiego, a w ramach specjalności również iberyjskiego kręgu językowego. Absolwenci filologii angielskiej studiów licencjackich otrzymują wykształcenie humanistyczne w zakresie filologii. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego i hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą. Program studiów pozwala nie tylko opanować praktycznie język obcy, ale także poznać jego naukowy opis gramatyczny, jego użycie w literaturze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze, obyczajowe i kulturowe. Program studiów filologicznych został opracowany w oparciu o nowoczesne koncepcje kształcenia przygotowując studentów do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwent zdobywa interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie Uczelnia przygotowała równoległe względem studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne, w ramach których studenci mają zrealizowany rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych.

Absolwenci są kompetentni do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, a także organizacjach turystycznych.


przejdź do spisu treści

FIZJOTERAPIA


Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 300
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Studenci podczas studiów fizjoterapii nabywają umiejętność przywracania optymalnej czynności ruchowej w zakresie doboru odpowiednich procedur fizjoterapeutycznych dostosowanych do utrwalonych niesprawności i zespołów chorobowych. Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Uczelnia obok przedmiotów kształcenia zawodowego i kierunkowego, 30% ogólnej liczby godzin realizuje w formie modułów fakultatywnych. Podczas studiów studenci zdobywają m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych form terapii manualnej (Kinesiotaping), odnowy biologicznej w sporcie (Masaż sportowy, Odżywianie w sporcie, Techniki relaksacyjne). W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy Uczelnia organizuje w toku studiów certyfikowane kursy i szkolenia obejmujące nowoczesne metody fizjoterapii. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim, studiach i stażach w zagranicznych uczelniach (program Erasmus).

Uczelnia posiada własne Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni rolę miejsca zajęć klinicznych i praktyk dla studentów, a także stanowi miejsce badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także prowadzenia działalności na własny rachunek.


przejdź do spisu treści

KOSMETOLOGIA


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Studia na kierunku Kosmetologii są studiami I stopnia (licencjackimi) i trwają 6 semestrów. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mają możliwość studiowania na tym kierunku studiów również w języku angielskim.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia umożliwi absolwentom znalezienie dobrej pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych i placówkach odnowy biologicznej, ale także w laboratoriach kosmetycznych i działach kosmetycznych aptek. Zdobyta wiedza zawodowa umożliwi im także samodzielne prowadzenie i organizowanie gabinetu kosmetycznego.

Główną koncepcją kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, którzy będą posiadać szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych, dokonywanie właściwego doboru kosmetyków, wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną.

Ideą nauczania na studiach pierwszego stopnia – kierunku Kosmetologia, jest nie tylko kształcenie specjalistów kosmetologów o dobrych podstawach teoretycznych wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej, diagnozowania schorzeń skórnych i doskonałych umiejętnościach manualnych, ale również kosmetologów pełniących funkcję „edukatorów” zachowań i stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Kosmetologia jest nauką interdyscyplinarną, dlatego też absolwent kierunku Kosmetologia będzie posiadał wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki, m.in. z medycyny, chemii, toksykologii, farmacji, receptury i technologii leków dermatologicznych, kosmetyków, kontroli jakości środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała. 

Poza przedmiotami objętymi standardami kształcenia uczelnia umożliwia studentom zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ekologii człowieka, chemii ogólnej, toksykologii i farmakognozji.

Istotnym przedmiotem gwarantowanym standardami kształcenia jest technologia informacyjna. Na której studenci dowiedzą się podstawowej wiedzy w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, baz danych, technik menadżerskich i prezentacyjnych, usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji. Treści te stanowią podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

Aby pobudzić aktywność absolwentów w kierunku zakładania własnych firm, samorozwoju i samozatrudnienia uczelnia wprowadziła w ofercie zajęć przedmioty takie jak: wybrane zagadnienia z prawa pracy, psychologię oraz marketing i zarządzanie.

Biorąc pod uwagę zainteresowania studentów jak również zaplecze dydaktyczno-materialne szkoły, uczelnia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych umożliwia kształcenie m.in.: z estetyki, wizażu i stylizacji, zasad prawidłowego żywienia, dermatologii estetycznej, kosmetologii leczniczej, farmakognozji i aromaterapii.

Ciekawym przedmiotem wyróżniającym kierunek – Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie od tego samego kierunku organizowanego na innych lubelskich uczelniach jest przedmiot – thalassoterapia. Na thalassoterapi studenci zdobędą wiedzę w zakresie różnorodnych zabiegów leczniczo-relaksacyjnych oraz upiększających wykorzystujących dobroczynne działanie wody morskiej i właściwości lecznicze m.in. alg morskich, kolagenu, planktonu, pereł i kawioru. Dowiedzą się na czym polegają akwakultury i hodowle wybranych rodzajów organizmów wodnych wykorzystywanych w kosmetologii tj. perłopławów czy glonów.

Uczelnia umożliwia studentom bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (do wyboru), gdzie studenci sami zdecydują jakie treści kształcenia chcą poznać i przyswoić.

Dużą rolę w dostosowaniu teoretycznej wiedzy studentów do praktycznych wymagań rynku pracy będą miały praktyki zawodowe. W tym celu uczelnia zawarła umowy z większymi instytucjami regionu, gdzie przeprowadza się zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające.

 Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Kosmetologia w WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii potrzebną m.in. do:

 • zorganizowania, urządzenia, wyposażenia i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.,
 • właściwego zaplanowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosownego doboru kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem,
 • profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
 • kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków,
 • współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • doboru i posługiwania się lampami, aparatami i urządzeniami zgodnie z ich funkcją i przepisami BHP i PPOŻ,
 • konserwacji i zabezpieczenia narzędzi, aparatury i urządzeń po wykonaniu zabiegu,
 • pełnienia funkcji „edukatora” promującego zdrowy styl życia i dbałość o pielęgnację ciała i urody,
 • edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi pacjentami oraz zapewnienia im odpowiedniego komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • umiejętności szkolenia personelu,
 • pracy związanej z produkcją kosmetyków,
 • doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, sympozjach i kongresach,
 • podjęcia studiów II stopnia.
 • realizowania etyki zawodowej w działalności kosmetycznej.

przejdź do spisu treści

PIELĘGNIARSTWO


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Na podstawie Decyzji nr 17/V/2018 Ministra Zdrowia z dnia 19.07.2018 r., Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza uzyskała akredytację dla kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia pierwszego stopnia). WSSP dla nowego kierunku uzyskała najwyższe oceny akredytacyjne.

– Jesteśmy dumni z naszego nowego kierunku. Studia prowadzone są według najwyższych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, a Uczelnia we wszystkich kategoriach akredytacyjnych uzyskała maksymalną ilość punktów, zdobywając najwyższą z możliwych ocen – 95 punktów – dodaje.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związac z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych, podjęcia studiów magisterskich. Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, oraz wiedzę ogólną z zakresy nauk medycznych. Posiada umiejętności udzielania świadczeń w  zakresie profilaktyki prozdrowotnej, promowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.


przejdź do spisu treści

TURYSTYKA I REKREACJA


Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Uzyskany tytuł: magister
ECTS: 120
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Turystyka jest branżą niezwykle interdyscyplinarną i dynamiczną, ściśle powiązaną i oddziaływującą na wzrost i rozwój innych sektorów gospodarki. Uznana jako jedna z czołowych dziedzin gospodarki, pod względem dynamiki rozwoju, jak również liczby zatrudnionych osób stanowi jeden z kierunków z największym zakresem i przekrojem zatrudnienia.

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

W dniu 24 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom rozległą i rzetelną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno – prawną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające działalność zawodową w sferze turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, dzięki czemu absolwenci naszej Uczelni stają się profesjonalistami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

W ramach realizacji zajęć programowych studenci uczestniczą w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin).

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

W dniu 24 października 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja.

Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom szeroką wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, jak i marketingu. Absolwent jest dobrze przygotowany do podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego i planowania rozwoju turystyki. Zdobyta wiedza z zakresu prawa i organizacji, pozwala na ocenę i wykorzystanie w pracy mechanizmów występujących w gospodarce rynkowej. Studenci podczas studiów nabywają wiedzę niezbędną do kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem hotelami, pensjonatami oraz obiektami gastronomicznymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również menadżerskiej w obszarze turystki i rekreacji. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Uzupełnieniem programu studiów jest udział studentów w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin), które dają im możliwość nawiązywania kontaktów krajowych i międzynarodowych w sferze turystki, gastronomii i hotelarstwa. Ponadto studenci mają możliwość uczestniczyć w studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus. 

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.


przejdź do spisu treści

WYCHOWANIE FIZYCZNE


Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:

 • polski
 • angielski

Od 2011 roku w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie na Wydziale Turystyki i Wychowania Fizycznego funkcjonuje kierunek Wychowania Fizycznego zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Jest to jedyna uczelnia w Lublinie, która posiada ten kierunek studiów. Studia licencjackie I stopnia trwają 3 lata. Kierunek ten dotychczas ukończyło blisko 100 studentów. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna.

Zalet studiowania na kierunku wychowania fizycznego w Lublinie jest wiele, w tym między innymi to, że młodzi ludzie uprawiający wyczynowo sport w lubelskich klubach oraz klubach funkcjonujących w miastach i miejscowościach położonych wokół Lublina mają możliwość edukowania się nie rezygnując z reprezentowania barw swoich macierzystych klubów. Mogą bowiem dojeżdżać na zajęcia w WSSP praktycznie z miejsca swojego zamieszkania.

– Jest to także szansa dla instruktorów sportu i nauczycieli o podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Studenci, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe mają możliwość korzystania z indywidualnego toku studiów. Z tego przywileju skorzystało już wielu sportowców edukujących się w WSSP – podkreśla doc. Henryk Stefanek – kanclerz założyciel WSSP.

Zajęcia prowadzone są zarówno w salach wykładowych i obiektach należących do uczelni jak i halach, basenach i boiskach należących do innych ośrodków sportowych znajdujących się w Lublinie. Zajęcia praktyczne prowadzili i prowadzą doświadczeni praktycy, znakomici niegdyś zawodnicy, a dzisiaj szkoleniowcy jak choćby: Lesław Ćmikiewicz były reprezentant kraju, były piłkarz Legii Warszawa i reprezentant Polski a także trener selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, Zbigniew Bartnik – były trener niegdyś I – ligowego Motoru Lublin, II – ligowego Hetmana Zamość, Czuwaju Przemyśl, a obecnie prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Tadeusz Łapa – były trener Motoru Lublin, Avii Świdnik i występującego w ekstraklasie Górnika Łęczna, dr Marta Niewczas – wielokrotna mistrzyni świata i zdobywczyni pucharu świata w karate tradycyjnym, Małgorzata Majerek – piłkarka ręczna, była zawodniczka MKS Selgros Lublin, wielokrotna mistrzyni Polski i reprezentantka kraju, czy Sabina Włodek – była reprezentantka Polski, wielokrotna mistrzyni kraju była zawodniczka Montexu Lublin, a obecnie trener piłkarek ręcznych MKS Selgros Lublin.

– W WSSP im. W. Pola w Lublinie studiowali bądź studiują zawodnicy reprezentujący lubelskie kluby jak choćby: piłkarki ręczne, które znakomicie reprezentowały MKS Selgros Lublin, a niektóre także reprezentowały Polskę na najważniejszych imprezach mi ędzynarodowych. Wśród nich są między innymi: Alina Wojtas, Joanna Drabik, Agnieszka Kocela, Weronika Gawlik, Marta Gęga, Honorata Syncerz. One, a także inne studentki – piłkarki ręczne przyczyniły się do sukcesów piłkarek ręcznych Klubu Uczelnianego AZS WSSP, które aż pięciokrotnie zdobywały złote medale podczas Akademickich Mistrzostw Europy i Igrzyskach Europejskich- mówi rektor WSSP prof. dr. hab. Witold Kłaczewski.

W WSSP edukowali się bądź jeszcze studiują także: Kamil Stachyra – piłkarz nożny Motoru Lublin, Daniel Iwanek – mistrz świata w karate tradycyjnym, Kamil Wolski – były piłkarz nożny Motoru Lublin Mateusz Kozieł – piłkarz nożny Wisły Puławy, Weronika Klimek – piłkarka nożna Pogoni Szczecin, Damian Maleszyk – były piłkarz nożny Lewartu Lubartów, GKS Bogdanka i Polonii Warszawa, Rafał Boryc -zawodnik sztuk walki, w WSSP studiowała również Katarzyna Kierdrzynek – piłkarka nożna Górnika Łęczna, a obecnie grająca w zawodowym klubie Paris Saint – Germain we Francji, Jacek Ziarkowski – były piłkarz nożny II ligowego Hetmana Zamość, grający także w ekstraklasie w Odrze Wodzisław i greckich zawodowych klubach, a obecnie trener III ligowej Avii Świdnik i Arkadiusz Szulc – piłkarz nożny III ligowego Lewartu Lubartów i wcześniej Avii Świdnik. Znakomite wyniki osiągali także studiujący w WSSP reprezentanci kickboxingu: Jakub Kalinowski ,Vitalii Mustafaiev, Oleksii Ovsiannikov, Tomasz Borowiec, Konrad Płaza i Michał Gregorczyk, którzy zdobywali złote, srebrne i brązowe medale podczas mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Znakomite wyniki osiągnęł też Aleksandra Ginalska z KU AZS WSSP podczas w Akademickiego Pucharu Polski w Karate WKF.

To tylko niektórzy z licznej grupy sportowców, którzy wybrali studia na kierunku wychowania fizycznego w WSSP im. W. Pola w Lublinie. Warto pójść w ich ślady.


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE • Akademia trenera
 • Andragogika
 • Animator i manager kultury
 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 • Arteterapia
 • Asystent medyczny
 • Badania kliniczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową, elementami biblioterapii i edukacją czytelniczo-medialną
 • Coaching i tutoring
 • Diagnostyka i terapia manualna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym
 • Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób autystycznych i ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Edukacja międzykulturowa
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Glottodydaktyka
 • Hipologia i jeździectwo
 • Hipoterapia
 • Integracja sensoryczna
 • Kreowanie i wizualizacja wizerunku
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
 • Kwalifikacje nauczycielskie / przygotowanie pedagogiczne
 • Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (biologia, chemia, etyka i filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, matematyka, muzyka, plastyka,przedsiębiorczość, przyroda, technika, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną, wychowanie fizyczne)
 • Kynoterapia (Dogoterapia)
 • Lean management
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Menedżer kosmetologii i usług SPA&Wellness
 • Menedżer jakości
 • Menedżer turystyki i hotelarstwa
 • Menedżer sportu
 • Nauczanie podstaw prawa
 • Negocjacje i mediacje
 • Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu
 • Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
 • Odnowa biologiczna – Fizjoterapia
 • Oligofrenopedagogika z kynoterapią
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny
 • Pedagogika zabawy – terapia zabawą z elementami rytmiki
 • Pielęgnacja urody – Kosmetologia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów (nauczycieli religii)
 • Prawo pracy – kadry i płace
 • Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Psychodietetyka
 • Psychologia sportu
 • Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Socjoterapia
 • Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia ręki
 • Terapia zajęciowa
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego
 • Trener II klasy piłki ręcznej
 • Trener personalny
 • Tutoring uzdolnień w edukacji
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wielokulturowość w doradztwie zawodowym
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie kulturą z edukacją medialną
 • Zarzadzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 •  
 • Telefon: 81 740 72 40, 740 25 08
 • Email: info@wssp.edu.pl
 • Strona: http://www.wssp.edu.pl


BIURO REKRUTACJI W LUBLINIE
(biuro w gmachu głównym Uczelni)
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
pokój nr 26 – parter
Biuro czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 16:00
tel.: 81 448 08 20, 81 740 72 40 w. 46
rekrutacja@wssp.edu.pl


PUNKT REKRUTACYJNY WE LWOWIE
‏‏‎ul. Kopernika 40А, Lwów, Ukraina
Rekrutacja za pomocą punktu rekrutacyjnego we Lwowie nie przewiduje żadnych dodatkowych kosztów.
tel. +(38)098 65 86 722
europejskaakademiaedu@gmail.com


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie