Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok zalozenia: 1954 | Rektor: insp. dr Marek FAŁDOWSKI

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).  

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie. 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.

 

Kierunki studiów

Studia I i II stopnia 

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


kierunek: ZARZĄDZANIE


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
Szczegółowe informacje 


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia drugiego stopnia,
pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia pierwszego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


kierunek: Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie


studia pierwszego stopnia
dla pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów)
niestacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów) 


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia drugiego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)Wirtualny spacer po Uczelni


 


przejdź do spisu treści

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia”  oraz studia pierwszego stopnia na kierunku  "Zarządzanie".

 W skład wydziału wchodzą:

  • Instytut  Nauk Prawnych, którego celem jest wszechstronne przygotowanie policjantów do pracy w jednostkach Policji. Pracownicy instytutu prowadzą liczne szkolenia i kursy dla funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze, prowadzących postępowania przygotowawcze, pełniących służbę operacyjno – rozpoznawczą, zajmujących się przestępczością gospodarczą. Udzielają również mieszkańcom Szczytna porad prawnych. Od 2008 roku w Instytucie funkcjonuje „Koło nauk prawnych”, którego celem jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy swoich członków. Pracownicy Instytutu Nauk Prawnych prowadzą aktywną działalność publicystyczną, publikując wiele pozycji w formie artykułów, podręczników, zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej.
  • Instytut Nauk Społecznych, którego priorytetem jest kształcenie kadr kierowniczych Policji oraz propagowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w Policji, w tym zarządzania jakością. Instytut w swojej ofercie kształcenia posiada m. in. studia podyplomowe z dziedziny zarządzania jednostką w administracji publicznej; kurs doskonalenia zawodowego dla komendantów wojewódzkich Policji z wybranych aspektów zarządzania jednostką Policji, a także kursy doskonalenia zawodowego dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji.  Bogaty w wiedzę i doświadczenia Instytut Nauk Społecznych służy Komendzie Głównej Policji oraz wszystkim jednostkom Policji w kraju jako zaplecze analityczno-doradcze.

przejdź do spisu treści

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” o specjalności „Informatyka w bezpieczeństwie” oraz studia podyplomowe . Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

W skład wydziału wchodzą:

  • Instytut Służby Prewencyjnej, który realizuje treści kształcenia w zakresie m.in. podstawowych uprawnień policjantów, zapobiegania przestępczości, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego, technologii informacyjnej, systemów łączności w obiegu informacji, zarządzania kryzysowego, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, samoobrony, pierwszej pomocy.
  • Instytut Służby Kryminalnej, który realizuje treści kształcenia w zakresie m.in. taktyki zwalczania przestępczości zorganizowanej, zwalczania korupcji, taktyki zwalczania terroryzmu, taktyki i techniki zwalczania cyberprzestępczości, analizy kryminalnej, taktyki działań dochodzeniowo-śledczych, techniki kryminalistycznej oraz medycyny sądowej i psychiatrii.

Atutem Wydziału jest doświadczona naukowo i zawodowo kadra naukowo-dydaktyczna. Wydział zatrudnia znaczną liczbę samodzielnych pracowników naukowych o znaczącym dorobku w naukach o bezpieczeństwie oraz pracowników dydaktycznych o unikatowym w skali kraju wieloletnim doświadczeniu zawodowym w Policji. Ponadto instytuty na bieżąco współpracują z jednostkami terenowymi Policji, Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Strażą Graniczną, Urzędami Celnymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i innymi służbami oraz uczelniami w kraju i zagranicą.

Kierunki studiów

Studia I i II stopnia 

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


kierunek: ZARZĄDZANIE


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
Szczegółowe informacje 


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia drugiego stopnia,
pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia pierwszego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


kierunek: Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie


studia pierwszego stopnia
dla pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów)
niestacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów) 


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia drugiego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie