Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Rok zalozenia: 1954 | Rektor: insp. dr Marek FAŁDOWSKI

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).  

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie. 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.

 

Kierunki studiów

Studia I i II stopnia 

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

więcej informacji 


kierunek: ZARZĄDZANIE


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
Szczegółowe informacje 

więcej informacji


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia drugiego stopnia,
pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

więcej informacji

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia pierwszego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

więcej informacji


kierunek: Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie


studia pierwszego stopnia
dla pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów)
niestacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów) 

więcej informacji


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia drugiego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

więcej informacji

Wirtualny spacer po Uczelni

przejdź do spisu treści

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia”  oraz studia pierwszego stopnia na kierunku  "Zarządzanie".

 W skład wydziału wchodzą:

  • Instytut  Nauk Prawnych, którego celem jest wszechstronne przygotowanie policjantów do pracy w jednostkach Policji. Pracownicy instytutu prowadzą liczne szkolenia i kursy dla funkcjonariuszy pełniących funkcje kierownicze, prowadzących postępowania przygotowawcze, pełniących służbę operacyjno – rozpoznawczą, zajmujących się przestępczością gospodarczą. Udzielają również mieszkańcom Szczytna porad prawnych. Od 2008 roku w Instytucie funkcjonuje „Koło nauk prawnych”, którego celem jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy swoich członków. Pracownicy Instytutu Nauk Prawnych prowadzą aktywną działalność publicystyczną, publikując wiele pozycji w formie artykułów, podręczników, zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej.
  • Instytut Nauk Społecznych, którego priorytetem jest kształcenie kadr kierowniczych Policji oraz propagowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w Policji, w tym zarządzania jakością. Instytut w swojej ofercie kształcenia posiada m. in. studia podyplomowe z dziedziny zarządzania jednostką w administracji publicznej; kurs doskonalenia zawodowego dla komendantów wojewódzkich Policji z wybranych aspektów zarządzania jednostką Policji, a także kursy doskonalenia zawodowego dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji.  Bogaty w wiedzę i doświadczenia Instytut Nauk Społecznych służy Komendzie Głównej Policji oraz wszystkim jednostkom Policji w kraju jako zaplecze analityczno-doradcze.

przejdź do spisu treści

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” o specjalności „Informatyka w bezpieczeństwie” oraz studia podyplomowe . Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

W skład wydziału wchodzą:

  • Instytut Służby Prewencyjnej, który realizuje treści kształcenia w zakresie m.in. podstawowych uprawnień policjantów, zapobiegania przestępczości, bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego, technologii informacyjnej, systemów łączności w obiegu informacji, zarządzania kryzysowego, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, samoobrony, pierwszej pomocy.
  • Instytut Służby Kryminalnej, który realizuje treści kształcenia w zakresie m.in. taktyki zwalczania przestępczości zorganizowanej, zwalczania korupcji, taktyki zwalczania terroryzmu, taktyki i techniki zwalczania cyberprzestępczości, analizy kryminalnej, taktyki działań dochodzeniowo-śledczych, techniki kryminalistycznej oraz medycyny sądowej i psychiatrii.

Atutem Wydziału jest doświadczona naukowo i zawodowo kadra naukowo-dydaktyczna. Wydział zatrudnia znaczną liczbę samodzielnych pracowników naukowych o znaczącym dorobku w naukach o bezpieczeństwie oraz pracowników dydaktycznych o unikatowym w skali kraju wieloletnim doświadczeniu zawodowym w Policji. Ponadto instytuty na bieżąco współpracują z jednostkami terenowymi Policji, Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Strażą Graniczną, Urzędami Celnymi, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i innymi służbami oraz uczelniami w kraju i zagranicą.

Kierunki studiów

Studia I i II stopnia 

Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


kierunek: ZARZĄDZANIE


studia pierwszego stopnia,
dla osób cywilnych pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
Szczegółowe informacje 


kierunek: KRYMINOLOGIA


studia drugiego stopnia,
pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia pierwszego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


kierunek: Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie


studia pierwszego stopnia
dla pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów)
niestacjonarne (3,5 roku, tj. siedem semestrów) 


kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne


studia drugiego stopnia
dla osób cywilnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych podległych MSWiA (ze skierowaniem)

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)


Kierunki wykładane na uczelni

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie