Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Policji w Szczytnie

Akademia Policji w Szczytnie

Rok założenia: 1954 | Rektor: nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska

przejdź do spisu treści

Akademia Policji w Szczytnie  jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).  

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie. 

Akademia Policji w Szczytnie  nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Akademia Policji w Szczytnie  przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.


Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych


Studia I stopnia

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do  pracy w  urzędach gminy, powiatu, województwa, centrach zarządzania kryzysowego, instytucjach służb państwowych odpowiedzialnych za  bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (m.in.  Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, CBA, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Graniczna). Studia na tym kierunku umożliwiają również absolwentom kontynuację kształcenia na uczelniach prowadzących studia magisterskie (drugi stopień kształcenia) o profi lu praktycznym i ogólnoakademickim.

zobacz: Informator dla kandydatów

kierunek:  KRYMINOLOGIA
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

Kierunek studiów kryminologia jest interdyscyplinarny, pozwala na zapoznanie się z szeroką wiedzą o człowieku, społeczeństwie i prawie. Proces dydaktyczny obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia przestępczości i patologii społecznych.

Program studiów koncentruje się na przyczynach patologii społecznych i jej przejawach, a także metodach wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości. Ponadto obejmuje zagadnienia dotyczące metod realizacji sprawiedliwości naprawczej i pomocy pokrzywdzonym. Program studiów oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych obejmuje cztery moduły tematyczne: moduł kuratorski, moduł patologie społeczne, moduł penitencjarny, moduł policyjny.

Absolwent kierunku kryminologia jest przygotowany do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości: w sądownictwie, prokuraturze, Służbie Więziennej, Policji, Straży Miejskiej; w starostwach powiatowych — Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej, jak również w ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych. Kryminologia to nowoczesny i nowatorski kierunek studiów.

zobacz: Informator dla kandydatów

kierunek:  NAUKA o POLICJI
 • oferta dla osób znajdujących się na liście kandydatów do służby w Policji

czas nauki:
stacjonarne (4 lata, tj. osiem semestrów)

Studia I  stopnia o  profi lu praktycznym na  kierunku nauka o  Policji w  Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Funkcjonariusze Policji przyjęci na  pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym oraz uzyskają możliwość wyboru pionu służby adekwatnego do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

Cele kształcenia i kompetencje, które uzyskają absolwenci, będą odnosić się do wiedzy, postaw oraz umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, języków obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień ofi cerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i  kompetencje do  wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie — na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

zobacz: Informator dla kandydatów

Promocja oficerska z udziałem Premiera RP


Studia II stopnia

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w urzędach gminy, powiatu, województwa oraz departamentach poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa, a także centrach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji państwa, instytucjach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (m.in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, CBA, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna). Studia na tym kierunku umożliwiają również absolwentom kontynuację kształcenia na studiach doktoranckich lub podyplomowych, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

zobacz: Informator dla kandydatów

kierunek: KRYMINOLOGIA
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

Zmienność zjawisk społecznych postawiła nowe wyzwania nie tylko przed kryminologami, karnistami, ale przede wszystkim przed służbami, których celem jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Kontrola przestępczości jest stałym elementem dyskusji prowadzonych przez teoretyków i  praktyków zajmujących się eliminowaniem zagrożeń. Rozważania te są istotne zarówno dla samej nauki, jak i konkretnych działań praktycznych. Kontrola przestępczości uniwersalizuje podejście do problemu zagrożeń czynami zabronionymi. Pozwala na wyjaśnienie różnych etapów działań zapobiegawczych, zdeterminowanych fazami cyklu takiego czynu. Działań jako interwencji ukierunkowanej na przyczyny zjawiska nagannego prawnie, mających na celu zmniejszenie ryzyka jego występowania oraz ograniczenie szkód powstałych w przypadku jego zaistnienia. Dotyczy to działań krótkotrwałych zakładających uzyskanie natychmiastowych efektów jak i  długoterminowych przedsięwzięć zmieniających środowisko, doskonalących system wymiaru sprawiedliwości, czy też uwzględniających funkcjonowanie służb porządkowych i organów administracyjnych. Osiągnięcie celu jakim jest utrzymanie przestępczości na poziomie pozwalającym na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli może nastąpić m.in. poprzez kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry zaznajomionej z  nowymi nagannymi społecznie zjawiskami i sposobami ich zapobiegania i zwalczania. Powyższe twierdzenia uzasadniają uruchomienie praktycznego kierunku kryminologia studiów drugiego stopnia o specjalności kontrola przestępczości.

zobacz: Informator dla kandydatów


Wirtualny spacer po Uczelniprzejdź do spisu treści
Akademia Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego policjantów w Polsce. Pełni istotną rolą w kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych Policji. Na czele uczelni stoi Komendant-Rektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, a także bezpośrednio nadzoruje pracę komórek administracyjnych takich jak, m. in.: Rektorat, Dział Kadr, Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, Zespół do spraw Prawnych. Zastępca Komendanta-Prorektor sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, a także Działem Dowodzenia. Natomiast sprawami finansowymi Uczelni zajmuje się Kwestor.
Akademia Policji w Szczytnie w strukturze organizacyjnej posiada Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, kierowany przez Dziekana. 

Kampus


Teren, na której mieszczą się obiekty WSPol to obszar o powierzchni ponad 37 ha. Oprócz budynków dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych mieszczą się na nim akademiki, hotel dla gości, centrum konferencyjne z salą kinową, biblioteka, strzelnica, a także obiekty sportowe (boiska, korty tenisowe, pływalnia, siłownia).

Akademia Policji w Szczytnie posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 90 sal wykładowych o powierzchni 1553 m2 wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny. Są to m. in.:

 • aula im. Władysława Stasiaka
 • aula im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego,
 • aula im. ks. Prałata Zbigniewa J. Peszkowskiego,
 • Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych,
 • Symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych,
 • pracownie specjalistyczne, w tym analizy kryminalnej, języków obcych, zwalczania cyberprzestępczości,
 • sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
 • Centrum Symulacji WSPol. (pomieszczenie do interwencji w ruchu drogowym i udzielania I pomocy ofiarom wypadków, sklep, bar, mieszkanie).

Ponadto Akademia Policji w Szczytnie dysponuje:

 • kompleksem strzelnic, w tym strzelnicę do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
 • krytą pływalnia,
 • bazą hotelowo-noclegową mogącą pomieścić blisko 1500 osób,
 • stołówką (560 miejsc),
 • Ośrodkiem Konferencyjno-Wypoczynkowym Wałpusz z domkami letniskowymi oraz salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny, a także wypożyczalnią sprzętu wodno-rekreacyjnego.

Uczelnia dysponuje Biblioteką z unikalnym księgozbiorem - blisko 206 tys. woluminów, 190 tytułów prenumerowanych czasopism krajowych i 20 tytułów zagranicznych. Ponadto słuchacze mają możliwość skorzystania z 72 stanowisk komputerowych. Szkoła posiada własne wydawnictwo i drukarnię, dzięki temu prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydawane są dwa kwartalniki „Przegląd Policyjny” i „Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji”, a także „Internal Security”, w którym publikowane są artykuły o zasięgu międzynarodowym oraz znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Edukacja


Akademia Policji w Szczytnie ma wieloletnie doświadczenia w kształceniufunkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce. To jedyna tego typu placówka w kraju, która kształci kadry kierownicze Policji oraz wysokiej klasy oficerów. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych (np. prawa karnego, kryminologii, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego), nauk humanistycznych i społecznych (m.in. psychologii, socjologii, etyki zawodowej, języka obcego) oraz przedmiotów zawodowych (taktyka służby prewencji, taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego). Słuchacze przechodzą również szkolenia z zakresu taktyk i technik interwencji policyjnych, strzelania, obsługi policyjnego sprzętu łączności i policyjnych systemów informatycznych. W swojej ofercie uczelnia ma blisko 100 różnego rodzaju kursów.

Akademia Policji w Szczytnie jest organizatorem licznych i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów naukowych, w których udział biorą przedstawiciele uczelni wyższych z Polski i zagranicy. Duży wkład merytoryczny podczas tych przedsięwzięć wnoszą doświadczeni dydaktycy i funkcjonariusze innych formacji mundurowych, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo kraju i które na co dzień współpracują z Policją. Organizowane przedsięwzięcia stanowią ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

W lipcu 2017 r. miała miejsce inauguracja I letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa realizowanej przy współpracy z MSWiA.


Projekty


Szkoła jest cenionym, liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem badań na rzecz Policji. Część badań prowadzona była we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Francji, na Węgrzech i w Holandii. Tematyka tych badań dotyczyła działań profilaktycznych, nowych modeli kształcenia policyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzania jakością. Dzięki realizacji projektów możliwe było stworzenie w Akademii Policjnej w Szczytnie symulatorów: kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych oraz działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Do ważnych projektów, które w ostatnim czasie zrealizowała Uczelnia można zaliczyć  budowę  i wyposażenie Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, projekt pt. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, „The House”, Budowa prototypu policyjnego wielofunkcyjnego ruchomego stanowiska dowodzenia" (ARGUS), "Wytworzenie systemu oceny i rozwoju kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej Policji", a także „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki”. Obecnie realizowane przez szkołę projekty to m.in. „Indywidualizacja konstrukcji wielofunkcyjnych kamizelek balistycznych skrytego noszenia”, „Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby Centrum ds. Uprowadzeń”, „Opracowanie interaktywnego psychostymulatora treningowego dla Policji” czy „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe”. Prowadzona działalność naukowo-badawcza w dużej mierze wspierana jest środkami finansowymi pochodzącymi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Współpraca z uczelniami i jednostkami Policji w Polsce


Akademia Policji w Szczytnie jest cenionym ośrodkiem kształcącym policjantów w Polsce i na świecie. Uczelnia na co dzień współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi, m. in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a także z uczelniami prowadzonymi przez inne formacje mundurowe jak np. z Akademią Sztuki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni czy Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. 

Od 9 stycznia 2019 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest członkiem Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych. Głównym celem forum jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia.

Istniejące w Akademii Policjnej w Szczytnie Policyjne Centrum Informacyjne udziela pomocy jednostkom Policji oraz innym instytucjom państwowym i samorządowym w zakresie specjalistycznych gałęzi wiedzy związanych z pracą resortu, a także upowszechniania informacji pozwalających rozwiązywać konkretne problemy w jednostkach Policji. PCI ściśle współpracuje z Biurem Prawnym i innymi biurami Komendy Głównej Policji oraz wszystkimi ogniwami dydaktycznymi i logistycznymi Akademii Policjnej w Szczytnie.


Współpraca międzynarodowa


Ważnym aspektem funkcjonowania Akademia Policji w Szczytnie jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi szkołami i akademiami policyjnymi. Dzięki temu Uczelnia współpracuje z partnerami m. in. z:  Czech, Słowacji, Węgier, USA, Chin i Francji.

Akademia Policji w Szczytnie jako jedyna szkoła kształcąca policjantów w Polsce przynależy od 2003 roku do Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policji (AEPC). Nasza uczelnia bierze aktywny udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Akademię Europejskiej Policji (CEPOL). Uczelnia przystąpiła również do systemu Europejskiej Sieci Kształcenia Policyjnego (EPLN).

W 2014 roku, wraz z uruchomieniem programu Erasmus+, Akademia Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Tym samym uzyskała uprawnienia do uczestnictwa w działaniach programu. Dzięki temu możliwe są wyjazdy w celach edukacyjnych (praktyki, szkolenia) studentów, kadry edukacyjnej. Wspierana jest również budowa partnerstw  pomiędzy uniwersytetami zagranicznymi.

Wysoka jakość usług świadczonych przez Akademia Policji w Szczytnie została doceniona nadaniem certyfikatów: ISO 9001:2015, PN-EN ISO 22000:2006 (HACCP), Natowskiego Kodu Podmiotów Gospodarki Narodowej – Nato Comercial and Government Entity Code (NATO CAGE 2671H) oraz certyfikatu „Uberrima Fide”.przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia.

Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w procesie karnym 

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń przestępczością kryminalną poprzez:

 • doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć kryminalistyki,
 • poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością,
 • zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w obszarach badania dowodów cyfrowych,
 • kształcenie umiejętności wykorzystania źródeł i rezultatów białego wywiadu.
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń ze strony przestępczości gospodarczej, a także zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na określenie: 

 • obszarów przestępczości gospodarczej,
 • struktur i sposobów działania organizacji przestępczych  funkcjonujących w obszarze gospodarczym,
 • skutecznego rozpoznawania i zwalczania przestępczości gospodarczej,
 • aktualnej taktyki i techniki ujawniania  oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem  aspektów finansowej tej działalności,
 • doskonalenia organizacji i kierowania  zespołami ludzi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności, a także wypracowanie predyspozycji jego uczestników do:

 • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia;
 • likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego oraz wykształcenie kompetencji do zarządzania zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych.
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej

Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu, m.in.:

 • rozpoznawania i identyfikowania problemów w prawidłowym zarządzaniu jednostką organizacyjną w administracji publicznej;
 • efektywności zarządzania w administracji publicznej

Studia podyplomowe wyczerpują treści kursu specjalistycznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz kursu specjalistycznego zarządzania jednostką organizacyjną Policji. (doskonalenie umiejętności kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania z uwzględnieniem specyfiki grup dyspozycyjnych oraz specyfiki struktur organizacyjnych Policji).

Studia podyplomowe w zakresie kontroli w administracji publicznej

Studia adresowane są do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu, m.in.:

 • procesu kontroli i audytu, a poprzez to działanie standardów w administracji publicznej,
 • sprawowania nadzoru oraz profesjonalnego wykonywania kontroli i audytu,
 • umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktycznej działalności administracji,
 • kształtowania prawidłowych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania kontroli i audytu, jak również sprawowania nadzoru.
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości pospolitej i terroryzmu, a także wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego niezbędną do przygotowania i  realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Studia podyplomowe w zakresie taktyki i techniki zwalczania przestępczości zorganizowanej

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • obszarów działalności zorganizowanych grup przestępczych,
 • struktur i sposobów funkcjonowania organizacji przestępczych,
 • skutecznego rozpoznawania i zwalczania przestępczości zorganizowanej,
 • aktualnej taktyki i techniki ujawniania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych tej działalności,
 • doskonalenia organizacji i kierowania zespołami ludzi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych jest przygotowanie słuchacza do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów: 

 • doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów, 
 • poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością przeciwko wiarygodności dokumentów, 
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów, 
 • zdobycie wiedzy nt. najnowszych, światowych osiągnięć w zakresie zabezpieczeń stosowanych w dokumentach, 
 • nabycie umiejętności łączenia zabezpieczeń w jednym dokumencie, tak aby zminimalizować zagrożenia związane z przerobieniem lub podrobieniem dokumentu, 
 • przygotowanie do rozmów/negocjacji z ekspertami producentów dokumentów.
Studia podyplomowe  w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków oraz ich klientów

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń przestępczością kryminalną poprzez: 

 • doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć kryminalistyki, 
 • poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością, 
 • przedstawienie prawidłowych rozwiązań prawnych metod pracy operacyjnej, 
 • zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w obszarach badania dowodów cyfrowych, 
 • kształcenie umiejętności wykorzystania źródeł i rezultatów białego wywiadu. 

Studia podyplomowe w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków oraz ich klientów wynikają z misji i strategii uczelni, są efektem zaangażowania uczelni w szkolenie i doskonalenie służb i podmiotów związanych, w ramach swoich działań, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem cyberprzestępczości, w szczególności cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków oraz ich klientów.przejdź do spisu treści

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU: NAUKA O POLICJI W Akademii Policji w Szczytnie

Informacja na temat studiów

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w  Akademii Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym oraz uzyskają możliwość wyboru pionu służby adekwatnego do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w  Akademii Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

Cele kształcenia i kompetencje, które uzyskają absolwenci, będą odnosić się do wiedzy, postaw oraz umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, języków obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie – na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

Liczba miejsc na studia: 120.

Limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu.

Kontakt: Kierownik Dziekanatu Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych  Akademii Policji w Szczytnie, (telefon MSWiA: 733–53–14; (89) 621–53–14, e-mail: i.budny@wspol.edu.pl).

Wymagania wobec kandydata na studia nauka o Policji

Kandydatem na studia mogą być osoby, które:

 • przeszły pozytywnie dobór do służby w policji, tj. zostało wobec tych osób zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
 • posiadają świadectwo maturalne,
 • wyraziły akces podjęcia studiów na tym kierunku (złożyły oświadczenie).

Etapy kwalifikacyjne

I etap – dobór do służby w Policji

1. Kandydat do służby w Policji przystępuje do procedury doboru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.).

2. Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji zostaje umieszczony na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.

3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykaz zawierający dane kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji (dobór) i złożyli oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia na kierunku nauka o Policji w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

II etap – rekrutacja na studia nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Rekrutacja na studia nauka o Policji odbywa się zgodnie z uchwałą Nr 13/IV/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020.

Terminy rekrutacji zostały wskazane w tabeli nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

1. Do rekrutacji na studia nauka o Policji może przystąpić osoba, która:

 • znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
 • posiada świadectwo maturalne,
 • złoży oświadczenie woli dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia.

2. Kandydat na pierwszy rok studiów nauka o Policji, przystępuje do rekrutacji drogą elektroniczną poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 

3. Kandydat zakłada w IRK jedno, indywidualne konto, wypełniając formularz elektroniczny, w którym wskazuje wymagane dane. Zakładając konto w IRK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym publikowania jego danych na listach rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Dane przekazane za pośrednictwem IRK są automatycznie i ostatecznie zatwierdzane w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia.

4. Kandydat w IRK dokonuje:

 • wyboru kierunku studiów: nauka o Policji,
 • wyboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która prowadziła wobec kandydata postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji,
 • wprowadzenia wyników egzaminu maturalnego oraz wnosi opłatę rekrutacyjną.

5. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych na studia sporządza Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i przekazuje komendom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

O kolejności przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów nauka o Policji w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na podstawie konkursu świadectw  maturalnych (wyników egzaminu maturalnego). Kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji zawarte zostały w tabeli nr 2.

6. W rekrutacji nie uwzględnia się punktów uzyskanych w procedurze doboru.

7. Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie będący kandydatami na studia nauka o Policji otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach konkursu świadectw.

8. Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, otrzymują maksymalne liczy punktów możliwych do uzyskania w zakresie przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji.

9. Kandydaci, znajdujący się na listach rankingowych osób zakwalifikowanych na studia, sporządzonych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz na zatwierdzonym przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wykazie, składają do Wyższej Szkoły Policji w

Szczytnie osobiście lub przez upoważnioną osobę komplet dokumentów (ankietę osobową, oświadczenie o podjęciu studiów, świadectwo maturalne, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej).

10. Osoby zakwalifikowane, które dostarczyły komplet dokumentów zostają przyjęte na studia nauka o Policji, w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji.

III etap – skierowanie na studia nauka o Policji

1. Przyjęcie do służby w Policji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji), w terminie określonym przez Komendanta Głównego Policji, na dzień poprzedzający co najmniej dwutygodniowy termin rozpoczęcia studiów.

2. Uzyskanie skierowania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji na studia.

3. Na studia nauka o Policji skierowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z listami rankingowymi sporządzonymi przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w ramach limitów miejsc przyznanych dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji sporządza się według kolejności od najwyższej do najniżej liczby punktów.

4. W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z rezerwowych list rankingowych poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia z listy rezerwowej kandydat zobligowany jest uzyskać skierowanie na studia i złożyć wymagane dokumenty.

5. W przypadku niewykorzystania przez komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji przyznanego limitu miejsc, Komendant-Rektor może rozdysponować ten limit na pozostałe garnizony.

UWAGA!

Kandydaci zakwalifikowani na studia nauka o Policji, którzy w ramach przyznanego limitu dla komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie zostaną skierowani na te studia, po przyjęciu do służby będą kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe realizowane w jednostkach szkoleniowych.Studia I stopnia

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

kierunek:  KRYMINOLOGIA
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

kierunek:  NAUKA o POLICJI
 • oferta dla osób znajdujących się na liście kandydatów do służby w Policji

czas nauki:
stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)


Studia II stopnia

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)

kierunek: KRYMINOLOGIA
 • oferta dla osób cywilnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA

czas nauki:
stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauka o Policji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

NAUKA O POLICJI

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku NAUKA O POLICJI w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE

Z dniem 1 sierpnia br. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stała się Akademią Policji w Szczytnie. To historyczny moment i duży krok w historii Uczelni.

czytaj dalej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020

NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

czytaj dalej

Polska Policja zyskała 171 oficerów

Uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

czytaj dalej

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane