Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu WSKiZ

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu WSKiZ

Rok założenia: 1997 | Rektor: dr inż. Eugeniusz Neumann

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 r. Założycielem uczelni jest Towarzystwo Edukacyjne Gaudeamus. Misją Uczelni jest:


Kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia innowacyjnych wyzwań,
 niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata.Nasze wartości


Na co dzień w działalności Uczelni kierujemy się czterema podstawowymi zasadami, które określają nasze priorytety. Najważniejsze wartości naszej uczelni to:

 • praktyczność
 • możliwości
 • równowaga
 • przyjazny charakter

Naszej uczelni przyświeca idea praktyczności. Staramy się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce. Chcemy zapewnić naszym studentom maksimum możliwości związanych zarówno z rozwojem własnych zainteresowań, jak i rozwojem osobistym. Organizujemy dodatkowe zajęcia w formie kół naukowych, zapewniamy dodatkowe szkolenia (np. warsztaty grafiki komputerowej, kursy CISCO, Microsoft, TUV), tworzymy nowoczesne zaplecze dydaktyczne. WSKiZ jest praktycznie najlepsza!


Dlaczego warto wybrać WSKiZ?


 • Najlepsi wykładowcy przekazują praktyczną wiedzę w przystępny sposób.
 • Od 20 lat kształcimy kadry dla firm i instytucji, a nasi absolwenci sami tworzą miejsca pracy w swoich firmach.
 • Każdy kierunek kształcenia daje absolwentom szansę na dobrze płatną pracę!
 • Na praktykę trafisz do nowoczesnych, dobrze zarządzanych firm! Jeśli się sprawdzisz, to już po 1 roku możesz znaleźć miejsce pracy!
 • W laboratoriach będziesz mógł dotknąć wszystkiego! Może nawet coś zepsujesz, ale na pewno nauczysz się obsługiwać nowoczesne urządzenia!
 • Spotkasz studentów (i wykładowców) z Brazylii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i z całej Polski.
 • Będziesz mógł tu wrócić na Studia Podyplomowe i kursy – powrót na specjalnych warunkach.
 • Na Dniach Praktyków zobaczysz co faktycznie dzieje się w firmach.
 • Zdobędziesz umiejętności, których oczekuje rynek pracy. Programy kształcenia są opiniowane przez Radę Patronacką – przedstawicieli pracodawców.
 • Dzięki e-learningowi możesz studiować, pracując za granicą – gwarantujemy dostęp do doskonałych materiałów dydaktycznych.
 • Nauczymy Cię porozumiewać się w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.
 • Case study najlepszym sposobem na praktyczną naukę.
 • Praca w niewielkich grupach to wysoki komfort nauki.
 • Stypendia pozwolą Tobie studiować bez opłat.
 • Podczas Absolutorium, rzucając biretem i trzymając dyplom w dłoni odczujesz satysfakcję z pokonanej drogi. Bo tu warto studiować!

Kwalifikacje zawodowe


Studenci uczestniczyć będą w programie uzyskania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zostaną zaliczone studentom jako umiejętności nabyte przez Komisję Uczelnianą. Każdy student WSKiZ uzyska dzięki temu potwierdzone kwalifikacje zawodowe, co jest rozwiązaniem unikalnym i niespotykanym na innych wielkopolskich uczelniach!


Studia ECTS Europejski System Punktów Kredytowych we WSKiZ


Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania dostosowując się do standardów Unii Europejskiej, wprowadza z dniem 1 października 2006 r. punktowy system ocen (Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS). System ECTS funkcjonujący w ponad 150 europejskich uczelniach, powstał po to, by ułatwić współpracę pomiędzy uczelniami krajów członkowskich Unii, EFTA, a także krajów z Unią stowarzyszonych. ECTS obliguje uczelnie macierzyste do uznawania studiów odbytych za granicą, tak aby stanowiły integralną część całego toku studiów. Umożliwia studentom zaliczenie poszczególnych semestrów na różnych uczelniach.


Kierunki studiów


Automatyka i Robotyka

Tytuł: inżynier
Czas trwania: niestacjonarne: 4 lata stacjonarne: 3,5 roku

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych
 • Automatyka przemysłowa
 • Technologie informatyczne w automatyzacji produkcji
 • Środowiskowe Technologie SMART
 • Roboty mobilne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Tytuł: inżynier
Czas trwania: niestacjonarne: 4 lata stacjonarne: 3,5 roku

 • Inżynieria Bezpieczeństwa cywilnego
 • Inżynier nowych uruchomień ruchu
 • Specjalista optymalizacji produkcji
 • Inżynier produkcji
 • Ochrona środowiska w systemach produkcyjnych
 • Zarządzanie produkcją

Pedagogika

Tytuł: licencjat
Czas trwania: niestacjonarne: 4 lata stacjonarne: 3,5 roku

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja medialna i zajęcia komputerowe
 • Pedagogika z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową i animaloterapią
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Edukacja dietetyczna z kinezjologią i zdrowiem
 • Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem)

Studia podyplomowe


Studia podyplomowe uzupełniają nowoczesną, praktyczną ofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie oferowane są specjalności wybrane na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkoleniowych pracowników i firm. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wybitnych specjalistów – wykładowców oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza może zostać dodatkowo uzupełniona o przydatne certyfikaty i uprawnienia cenione przez pracodawców.

 • Executive MBA 
 • MBA 
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Podmiotu w Zakresie Zagrożeń w Cyberprzestrzeni
 • Programowanie w języku JAVA 
 • Internetowe Technologie Programistyczne 
 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe 
 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z językiem angielskim 
 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym 
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Fundusze europejskie w Ochronie środowiska
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Innowacyjne procesy wytwarzania
 • Mediacje i negocjacje
 • Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli)
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii
 • Komunikacja społeczna w praktyce
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie ekologiczne
 • Badania społeczne w praktyce – projekty badawcze i ich realizacja
 • Zarządzanie Infrastrukturą IT
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
 • Inwestycje kapitałowe
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym

Kursy i warsztaty


Biznesowe 

 • Konstruowanie strategii dla przedsiębiorstwa
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw
 • Prognozowanie sprzedaży
 • Kalkulacja cen wyrobów i usług
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Biznes plan i studium wykonalności – metodologia sporządzania
 • Jak pomnożyć własne oszczędności? Inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Inżynieria jakości i BHP

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
 • Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w branży spożywczej wg ISO 22000
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-18001
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO/IEC 27001:2007

Informatyka – Nowe technologie

 • Projektowanie bogatych aplikacji użytkownika
 • Programowanie w Internecie – Java – podstawy
 • Programowanie w Internecie – Java – zaawansowany
 • Tworzenie zapytań w języku T-SQL – podstawy
 • Zarządzanie projektami IT
 • System operacyjny Linux – podstawy
 • Akademia CISCO

Narzędzia biurowe

 • Arkusz kalkulacyjny Excel
 • Prezentacje multimedialne – PowerPoint
 • Przetwarzanie tekstu – Microsoft Word
 • Programowanie w Excel (Visual Basic for Applications) – podstawy
 • Tworzenie aplikacji okienkowych w języku VBA MS Excel

Administracja publiczna

 • Sprawnie, grzecznie i skutecznie – profesjonalizm w kontakcie z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych
 • Poprawność językowa pism urzędowych i kultura komunikacji językowej
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce kierowania
 • Menedżer w dobrej formie – jak zadbać o swoją dobrą kondycję psychofizyczną
 • Jak przeprowadzać ocenę okresową pracownika administracji. Jak informować o jej wyniku – aspekty metodyczne, psychologiczne i formalne
 • Sztuka kierowania ludźmi w praktyce
 • Jak sprawić, by innym "chciało się chcieć" – sztuka motywowania i perswazji w praktyce kierowania
 • Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ocena, dobór, diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych kandydatów do pracy
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym lub składnicy akt – w urzędach pracy
 • Pomoc publiczna udzielana przez urzędy pracy – stan prawny na marzec 2011 roku
 • Kontrola zarządcza w służbach zatrudnienia
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji – aktualny stan prawny
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji – warsztaty

przejdź do spisu treści

Automatyka i Robotyka


studia inżynierskie

Automatyka i Robotyka to wyjątkowy kierunek na uczelniach niepublicznych. Studiując zdobędziesz praktyczną wiedzę inżynierską, a także przydatną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwenci kierunku znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, wdrażających i projektujących najnowsze technologie. Miejsca pracy dla studentów tego kierunku czekają również w przemyśle budowy maszyn, elektrotechnicznym i elektronicznym.

Okres trwania studiów – w semestrach:

stacjonarne: 7
niestacjonarne: 8


Specjalności


 • Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych

W wyniku studiów na tej specjalności Absolwent zna procesy wytwórcze od strony technologicznej. Potrafi zaprojektować proces wraz z jego zautomatyzowaniem. Posiada umiejętności modernizacji już istniejących procesów. Zapewnia poprawną ich eksploatację. Ma umiejętność wizualizacji procesów przemysłowych. Może pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych, jako przedstawiciel handlowy – doradca klienta. Także praca w serwisie lub zarządzanie wydziałami firm posiadających skomplikowane obrabiarki lub roboty jest miejscem, gdzie Absolwent tego kierunku znajdzie swoje miejsce.

 • Technologie informatyczne w automatyzacji produkcji

Absolwent tej specjalności łączy znajomość informatyki z automatyką. Analiza i modelowanie automatyzowanych procesów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, układy regulacji, łączność operatorska, zabezpieczenia. Konfigurowanie struktur sprzętowych, wybór algorytmów i tworzenie oprogramowania dla standardowej aparatury automatyki.

 • Środowiskowe Technologie SMART

Przyszłość dla automatyki i robotyki. Obszar powiązany z technologią internetową. Technologie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, rolnictwie, medycynie. Absolwent potrafi zaprojektować i obsługiwać protokoły komunikacyjne między urządzeniami systemu. Specjalność umożliwia poznanie urządzeń wykorzystujących technologię Smart. Smart TV, Smart Farm, Smart Health i inne obszary tworzą dziś rynek wart ponad 23 miliardy dolarów. Absolwent będzie potrafił wykorzystać technologie Smart w naukach technicznych, medycznych i w naukach przyrodniczych.

 • Roboty mobilne

Absolwent kierunku zna zasady wykorzystywane w pracy robotów transportowych, budowlanych, transportu samochodowego. Roboty mobilne, to także roboty latające, pływające, pełzające.


Kwalifikacje zawodowe


Studenci uczestniczyć będą w programie uzyskania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zostaną zaliczone studentom jako umiejętności nabyte przez Komisję Uczelnianą. Każdy student WSKiZ uzyska dzięki temu potwierdzone kwalifikacje zawodowe, co jest rozwiązaniem unikalnym i niespotykanym na innych wielkopolskich uczelniach!

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka będą uczestniczyć w następujących kursach kwalifikacyjnych:

E.3 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (215 godz.)
E.18 – Eksploatacja systemów i urządzeń mechatronicznych (112 godz.)
E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń mechatronicznych (130 godz.)


Dlaczego warto studiować Automatykę i Robotykę?


Automatyka i Robotyka to kierunek przyszłościowy. Zapotrzebowanie na specjalistów jest rosnące. Studiujący ten kierunek poznaje podstawy teoretyczne ale również, a może przede wszystkim praktyczne wykorzystanie urządzeń automatyki i robotyki oraz programowanie tych urządzeń. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, systemami pomiarowymi, nowoczesnymi systemami sterowników i regulatorów przemysłowych a także pozna komputerowe wspomaganie projektowania układów sterowania. Także systemy sterowania ruchem, sensoryka i elementy robotów zostaną przedstawione w sposób zrozumiały. Dodatkową wartością ponad kierunkową są na tym kierunku przedmioty związane z zarządzaniem organizacją. Rachunek kosztów, zarządzanie strategiczne czy podejmowanie decyzji ułatwią Absolwentowi zrozumienie funkcjonowania każdej organizacji.

 • Dysponujemy starannie dobraną kadrą wykładowców z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą.
 • Zdobędziesz wiedzę popartą ćwiczeniami i zajęciami laboratoryjnymi, które stanowią minimum 50% wszystkich zajęć.
 • Zapewniamy praktyczny program kształcenia zapewniający zdobycie również wiedzy technicznej i ekonomicznej.
 • Kształcimy specjalistów – inżynierów niezbędnych w przedsiębiorstwach.
 • Prace dyplomowe nakierowane na potrzeby przedsiębiorstw.
 • Posiadamy dobrze wyposażone laboratoria oraz zaplecze techniczne.
 • Zdobędziesz dodatkowe doświadczenie zdobyte na praktykach studenckich w dobrych, wielkopolskich przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka


Według badań opublikowanych w Gazecie Wyborczej, absolwenci Automatyki i Robotyki znajdują pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, wdrażających i projektujących najnowsze technologie. Miejsca pracy dla studentów tego kierunku czekają również w przemyśle budowy maszyn, elektrotechnicznym i elektronicznym. Stanowiska często zajmowane przez absolwentów tego kierunku to: robotyk, automatyk, konstruktor, inżynier procesu, inżynier specjalista utrzymania ruchu lub inżynier specjalista serwisu. Według Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources zarobki specjalisty automatyka wahają się pomiędzy 4430 zł brutto, a 6255 zł brutto.

Nasi absolwenci doceniani są także przez środowisko naukowe. W czerwcu 2016 r. panowie inż. Przemysław Bryk oraz inż. Tomasz Szajek, zostali wyróżnieni w "Ogólnopolskim konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów polskich uczelni wyższych o profilu technicznym w dziedzinie elektrotechniki". Nagrodzona została praca dyplomowa pt. "Czujniki zbliżeniowe i optyczne w praktyce przemysłowej. Stanowisko badawcze."


Automatyka i Robotyka w praktyce


Kierunek Automatyka i Robotyka prowadzimy od 2011.

W trakcie studiów zajęcia realizujemy w następujących laboratoriach:

 • Przetwarzania sygnałów, wyposażone w:
  - stanowiska regulacji PID (czujniki, elementy wykonawcze: silnik, grzałka, wentylator, itp.),
  - stanowiska badania czujników przemysłowych (optyczne, indukcyjne, pojemnościowe, ultradźwiękowe, itp.),
  - stanowiska serwonapędów.
 • Robotów mobilnych.
 • Robotów przemysłowych (Kawasaki) wraz ze stanowiskiem programowania i obsługi robota przemysłowego.
 • Sterowania procesami.
 • Systemów czasu rzeczywistego.
 • Wspomagania decyzji.

Warto podkreślić, że studiując Automatykę i Robotykę masz okazję odbyć praktyki w wiodących przedsiębiorstwach tj.: ASTOR, Volkswagen – Poznań, Philips Lighting Poland, SIEMENS (IT, sterowanie, automatyka przemysłowa), B&R Automation, Kimball Electronics, Wobit (automatyka napędów), IP System (automatyka przemysłowa), Talex (sieci informatyczne) oraz Astat (Kuebler - aparatura pomiarowa).

Zapisz się już dzisiaj


przejdź do spisu treści

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


studia inżynierskie

Jest to kierunek stabilny. Specjaliści z tego obszaru potrzebni są w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Absolwent tego kierunku potrafi zaprojektować procesy produkcyjne, określić ilość urządzeń, dobrać urządzenia, dobrać parametry urządzeń CNC, określić wielkość serii produkcyjnych. Zaprojektuje harmonogram produkcji. Określi zapasy magazynowe i produkcji w toku. Umie zaprojektować rozruch produkcji seryjnej. Zna procesy pomocnicze. Dostaje wsparcie ekonomiczne: zna rachunek kosztów, układy kalkulacyjne i wreszcie potrafi zarządzać wydziałem i całym przedsiębiorstwem. Zna zasady i metody zarządzania projektami.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania otworzyła kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku 2004. Posiadamy wyjątkową ofertę wśród uczelni niepublicznych w Wielkopolsce. W trakcie studiów zyskasz teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, poszukiwane przez polskie i europejskie firmy. Umiejętności praktyczne gwarantują zdobycie atrakcyjnej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności. Dbamy, aby nasi studenci mieli możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów, m.in. TUV (TUV Akademia Polska należy do koncernu TUV RHEINLAND GROUP – światowego lidera certyfikacji systemów i wyrobów, a także usług szkoleniowych).

Okres trwania studiów – w semestrach:

stacjonarne: 7
niestacjonarne: 8


Specjalności


 • Inżynier nowych uruchomień ruchu

Specjalista z tego zakresu jest pożądany zwłaszcza w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Dobiera urządzenia, określa sposób organizacji, podaje wielkość serii, rytm serii, czas wykonywania serii. Potrafi określić liczbę pracowników. Umie dokonać rozruchu każdej produkcji.

 • Specjalista optymalizacji produkcji

Znajomość procesów i ich optymalizacja jest pożądana w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki niej przedsiębiorstwa wygrywają walkę konkurencyjną. Są przedsiębiorstwa produkujące ponad 15000 różnych pozycji asortymentowych. Optymalizacja dotyczy wyboru tych pozycji, ale także sposobów i metod wytwarzania, doboru narzędzi do produkcji oraz pracowników.

 • Inżynier produkcji

Specjalista ten zapewnia ciągłość utrzymania ruchu. Cechuje go odporność na stres oraz szybkie podejmowanie decyzji i oczywiście duża wiedza z zakresu procesów produkcyjnych. Eksploatacja urządzeń, gospodarka remontowa, konserwacja – to pozwala firmie pracować bez przestojów. O to zadba ten specjalista.

 • Ochrona środowiska w systemach produkcyjnych

Coraz częściej poszukiwani specjaliści. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnością potrafią zadbać o pozytywny wizerunek firmy. Dzięki nim organizacja wprowadza alternatywne źródła energii elektrycznej (np. fotowoltaika, energia wiatrowa) oraz cieplnej (np. pompy ciepła). Gospodarka odpadami prowadzona jest w dbałości o środowisko.


Kwalifikacje zawodowe


Studenci uczestniczyć będą w programie uzyskania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zostaną zaliczone studentom jako umiejętności nabyte przez Komisję Uczelnianą. Każdy student WSKiZ uzyska dzięki temu potwierdzone kwalifikacje zawodowe, co jest rozwiązaniem unikalnym i niespotykanym na innych wielkopolskich uczelniach!

Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będą uczestniczyć w następujących kursach kwalifikacyjnych:

M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (100 godz.)
M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (423 godz.)


Nasze atuty


 • Mamy starannie dobraną kadrę wykładowców z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą.
 • Posiadamy dobrze wyposażone laboratoria oraz zaplecze techniczne w postaci sprzętu i oprogramowania graficznego.
 • Nasi studenci odbywają praktyki studenckie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • U nas ponad 50% zajęć to praktyczne laboratoria i ćwiczenia.
 • Mamy atrakcyjny, praktyczny program kształcenia zapewniający zdobycie wiedzy technicznej i ekonomicznej.
 • Kształcimy specjalistów – inżynierów niezbędnych w przedsiębiorstwach.

Program studiów


Znaczna część zajęć realizowana jest w specjalistycznych laboratoriach technologicznych i komputerowych (technologia produkcji, materiałoznawstwo, miernictwo warsztatowe, wytrzymałość materiałów, informatyka i inne). Koncentrujemy się na problemach zarządzania procesami produkcji, w tym projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów, czy systemów zarządzania.


Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Nasi absolwenci na rynku pracy znajdują zatrudnienie w takich obszarach jak: nowoczesne zakłady przemysłowe, zarządzanie produkcją przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, zarządzanie jakością, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, w działach logistycznych, handlowych, dystrybucyjnych. Mogą pracować na stanowiskach: menedżera ds. zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania, menedżera ds. sterowania produkcją, bezpieczeństwem pracy, analityka BHP.


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w praktyce


Mamy dobrze wyposażone laboratoria inżynierskie (metrologia, elektrotechnika z elektroniką, fizyka, komputerowe, materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, chemia, badania nieniszczące, technologia produkcji). Organizujemy coroczne warsztaty z zakresu inżynierskiej grafiki komputerowej prowadzone przez wybitnych specjalistów z amerykańskiego uniwersytetu IUPUI.

W 2008 r. nasz zespół Koła Naukowego Zarządzanie – Ewolwenta, pod kierownictwem dra inż. Eugeniusza Neumanna, zajęli trzecie miejsce w Polsce, uczestnicząc w prestiżowym, międzynarodowym konkursie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Global Management Challenge Poland 2008. W konkursie brała udział rekordowa liczba 371 zespołów studenckich oraz 70 zespołów menedżerskich. Reprezentowane były wszystkie wiodące uczelnie oraz najlepsze polskie przedsiębiorstwa.

Wśród firm przyjmujących studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na praktyki należy wymienić m.in.:

 • Steelpress Luboń Sp. z o.o.
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • Gerdes MC Sp. z o.o.
 • Fresh Logistic Sp. z o.o. (Raben Group)
 • Solaris Bus & Coach S.A.
 • Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Nasza Uczelnia wraz z TÜV Akademia Polska organizują szkolenie "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004". Staramy się aby nasi studenci mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie systemów zarządzania oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.

Zapisz się już dzisiaj


przejdź do spisu treści

Pedagogika


 licencjat 

Pedagogika to kierunek o profilu praktycznym, adresowany do osób, które chcą pracować z ludźmi. Kandydat na studia powinien zatem cechować się empatią, kreatywnością, konsekwencją w dążeniu do obranego celu, umiejętnościami interpersonalnymi. Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny powiązany z wieloma dziedzinami nauk, oraz kierunek praktyczny, po ukończeniu którego absolwent będzie przygotowany do działań pedagogicznych. Jeśli więc chcesz mieć realny wpływ na proces kształtowania się społeczeństwa i przyszłych pokoleń, Pedagogika jest dla Ciebie.


Cele kształcenia


Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga lub nauczyciela poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach edukacyjnych, społecznych, opiekuńczych czy w obszarze doradztwa zawodowego. Absolwenci Pedagogiki WSKiZ zdobędą kompetencje cenione przez pracodawców. Znajdzie zatrudnienie w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Okres trwania studiów w semestrach:

Stacjonarne: 6
Niestacjonarne: 6


Specjalności


 • Edukacja elementarna i informatyka

Celem specjalności jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, technologii informacyjnych, mediów, edukacji. Będzie posiadał umiejętności do stosowania nowych technologii informacyjnych w edukacji. Absolwent może znaleźć pracę w instytucjach edukacyjnych, kulturalno- oświatowych, w przedsiębiorstwach, mass mediach, wydawnictwach, w reklamie.

 • Doradztwo zawodowe i personalne

Celem studiowania na tej specjalności jest zdobycie kompetencji do pracy w charakterze profesjonalnych specjalistów kreowania ścieżek kariery. Absolwent będzie mógł szukać zatrudnienia w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, działach HR i szkoleń, w urzędach pracy, w firmach konsultingowych, w biurach karier.

 • Resocjalizacja

Specjalność ta kierowana jest do osób z silną osobowością. Celem jest nabycie kompetencji, dzięki którym absolwent będzie dokonywał zmian w postawach osób, które z różnych przyczyn są niedostosowane społecznie. Absolwent będzie mógł szukac pracy w aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, w policji, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 • Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zależne od wybranej specjalności. Jest między innymi przygotowany do pracy w: szkolnictwie w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, policji, w instytucjach profilaktyki społecznej, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, organizacjach rządowych i pozarządowych, mediach, reklamie, w firmach prywatnych.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia i na studiach podyplomowych.

Zapisz się już dzisiaj


Kierunki studiów


Automatyka i Robotyka

Tytuł: inżynier
Czas trwania: niestacjonarne: 4 lata stacjonarne: 3,5 roku

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych
 • Automatyka przemysłowa
 • Technologie informatyczne w automatyzacji produkcji
 • Środowiskowe Technologie SMART
 • Roboty mobilne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Tytuł: inżynier
Czas trwania: niestacjonarne: 4 lata stacjonarne: 3,5 roku

 • Inżynieria Bezpieczeństwa cywilnego
 • Inżynier nowych uruchomień ruchu
 • Specjalista optymalizacji produkcji
 • Inżynier produkcji
 • Ochrona środowiska w systemach produkcyjnych
 • Zarządzanie produkcją

Pedagogika

Tytuł: licencjat
Czas trwania: niestacjonarne: 4 lata stacjonarne: 3,5 roku

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja medialna i zajęcia komputerowe
 • Pedagogika z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową i animaloterapią
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Edukacja dietetyczna z kinezjologią i zdrowiem
 • Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem)

Trwają także zapisy na studia podyplomowe

Executive MBA w języku angielskim
Executive MBA


Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Siedziba, Dziekanat
ul. Garbary 71/19, 61-758 Poznań
tel. 502 297 481 (rekrutacja)
tel. 502 297 517 (sprawy studenckie)
tel. 502 297 548 (sekretariat, Biuro Karier)

Sale Wykładowe
ul. Jawornicka 1
60-161 Poznań

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

POZNAJ WSKiZ W POZNANIU

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

czytaj dalej

Studia EMBA i MBA w Poznaniu

Studia podyplomowe w ramach Executive Master of Business Administration (EMBA) oferowane przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu należą do najbardziej prestiżowych i uznawanych na świecie w zakresie kwalifikacji menedżerskich.

czytaj dalej

SERDECZNIE zapraszamy na Studia studentów z Ukrainy

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu WSKiZ ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane