Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Rok założenia: 2003 | Rektor: dr n. Chem. Sebastian Grzyb

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
- Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie nowoczesnego pielęgniarstwa, kosmetologii, technologii kosmetyku, chemii,  chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki oraz inżynierii ochrony zdrowia i promocji, a także dziedzin pokrewnych. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.


Jaką ofertę edukacyjną Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów? 


Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
serdecznie zaprasza na:

Studia inżynierskie

Studia licencjackie

Studia magisterskie

Studia podyplomowe

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczając na ścieżkę kariery zawodowej są wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: aktualną i szeroką wiedzę branżową, praktyczne umiejętności zawodowe dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz kompetencje społeczne. 

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach. 

Już w trakcie studiów studenci mają możliwości rozwoju zawodowego i poznania potencjalnych pracodawców. Dzięki  współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a szczególnie z pracodawcami danego sektora , Uczelnia ułatwia studentom nabycie  doświadczenia zawodowego i zetknięcie się z realnym środowiskiem pracy, chociażby poprzez realizacje studenckich praktyk zawodowych.

Studenckie Praktyki Zawodowe mają wyposażyć studenta w umiejętności, które umożliwią mu łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia swoi studentom wsparcie w procesie uczenia się, w rozwoju społecznym, naukowym i/lub zawodowym, a także podejmuje niezbędne działania służące ich efektywnemu wejściu na rynek pracy. Wypracowane na uczelni rozwiązania uwzględniają potrzeby różnych grup studentów: studiujących w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, pracujących zawodowo, studiujących jednocześnie dwa kierunku studiów, kształcących się w ramach programów mobilności oraz osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami

W celu ciągłego poszerzania kompetencji zawodowych oraz kompetencji specjalistycznych, związanych z kierunkiem studiów, a dalej zdobywania doświadczeń służących rozwojowi indywidualnemu oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy Uczelnia nieustannie motywuje studentów do podejmowania różnorodnych form aktywności na uczelni, jak i w środowisku społeczno-gospodarczym. Instrumentami w realizacji tych zamierzeń są:

 • organizacje studenckie;
 • Rady Pracodawców;
 • mobilność studentów;
 • konkursy promujące umiejętności zawodowe lub aktywność naukową;
 • finansowanie aktywności studentów w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych; 
 • finansowanie działalności aplikacyjnej i rozwojowej;
 • projekty UE;
 • porozumienia zawierane ze środowiskiem społeczno – gospodarczym;
 • przedsięwzięcia  edukacyjne i popularyzujące wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.

Mobilność Uczelni pozwala odpowiadać na zapotrzebowania nie tylko przyszłych studentów, ale również oczekiwań społecznych, dlatego też Uczelnia w każdym roku akademickim jest partnerem wielu wydarzeń branżowych, targów edukacyjnych. WSIiZ pojawi się nie tylko w szkołach średnich w dużych miastach, ale również tych znajdujących się na terenach wiejskich. 

WSIiZ reaguje na zmieniające się potrzeby i wymagania współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Stale udoskonalane zakresy kształcenia i profile dyplomowania odpowiadają identyfikowanym potrzebom studentów, ale także otoczenia. Od początku funkcjonowania WSIiZ w każdym roku akademickim organizowane są seminaria i konferencje z udziałem pracodawców i przedstawicieli rynku usług medycznych i branży chemii kosmetycznej. 

Przewaga konkurencyjna Uczelni to przede wszystkim silny potencjał rozwojowy, w którym dużą role odgrywa kadra akademicka złożona w przewarzającej mierze z praktyków i osób na co dzień pracujących w zawodzie.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nieustannie inwestuje w swoją infrastrukturę, a w tym w rozwój bazy dydaktycznej, w której najistotniejszą rolę stanowi odwzorowanie realnych warunków rynku pracy, w tym sprzętu, urządzeń, z którymi absolwenci zetkną się w swojej pracy. Pracownie Uczelni są pracowniami bardzo specjalistycznymi,  w których to bardzo mocno inwestuje się w technologię, zwłaszcza w urządzenia hi-tech czy też specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. Na wyposażeniu uczelni oprócz sprzętu medycznego jest pełna gama sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla kadr medycznych oraz kadr dla branży chemicznej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są bardzo dobrze oceniani przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym przez  pracodawców, gdyż po skończeniu studiów podsiadając specjalistyczną  wiedzę i umiejętności, są wprost przygotowani do pracy zawodowej 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia nie uczyy rzeczy niepotrzebnych! A dzięki współpracy z otoczeniem biznesowym nauka jest nowoczesna i dostosowana do  aktualnych wymagań pracodawców. Uczelnia przygotowując do pracy w najszybciej i najlepiej rozwijających się branżach tym samym oferuje swoim absolwentom dobre perspektywy kariery zawodowej tj.: 


Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w WarszawieRekrutacja na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia trwa!


Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji i z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
tel. 22 562 35 00
rekrutacja@wsiiz.pl 

Zapraszamy serdecznie!


przejdź do spisu treści

Chemia kosmetyczna


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Program kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowiska. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specyficznej grupy produktów, do której należą kosmetyki. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Interdyscyplinarne założenia programowe umożliwiają ponadto studentowi nabycie już w trakcie studiów umiejętności przygotowania dobrze udokumentowanych opracowań, procedur oraz pełnego dossier produktu kosmetycznego oraz udział w pracach laboratoryjnych B+R, czy też aktywne wsparcie zespołu projektowego. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych; jednostkach badawczych; przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków; koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków; firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.
 
Program kształcenia daję absolwentowi wielokierunkową wiedzę na temat różnych ścieżek rozwoju oraz możliwości uczestnictwa w aktywności naukowej i zawodowej, w tym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:
 • organizować i zarządzać procesami produkcji kosmetyków;
 • kontrolować procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym;
 • zastosować się do norm prawnych stosowanych w procesie produkcji i technologii kosmetyków;
 • ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych;
 • umiejętnie dobrać skład preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb konsumentów;
 • wykorzystać wiedzę z zakresu farmakologii, toksykologii, receptury kosmetycznej, chemii kosmetycznej oraz technologii kosmetycznej;
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji kosmetyków;
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków;
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych;
 • jednostkach badawczych;
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
 • koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów
Elementy poszczególnych etapów kształcenia pozwalają na wykształcenie umiejętności i  kompetencji inżynierskich.
 
Program studiów: wsiiz.pl/chemia-kosmetyczna 

przejdź do spisu treści

Chemia ogólna


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia ogólna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych oraz inżynierii chemicznej będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się wszystkich obszarach zainteresowania „współczesnej chemii”.

Koncepcja kształcenia na kierunku chemia ogólna koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy w zakresie głównych działów chemii, niezbędnej do wykonywania eksperymentów i analiz chemicznych, a także na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalających na podjęcie przez niego skoordynowanych działań w zakresie zarządzania procesami i realizacji zadań inżynierskich w przemyśle chemicznym.  

Priorytetowym staje się proces kształcenia zarówno inżynierów dla sektora chemicznego, jak również specjalistów realizujących oczekiwania społeczno-gospodarcze. Przyjęta koncepcja kształcenia, a co za tym idzie profil praktyczny studiów I stopnia na kierunku chemia ogólna jest podyktowany rozwojem zainteresowań współczesnej chemii w aspekcie społecznym, ekonomicznym, a także gospodarczym, również w odniesieniu do innych sektorów gospodarki. Stąd program obejmuje umiejętności i kompetencje inżyniera przyszłości tj.: zdolność kreatywnego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania relacji, które zostały zdefiniowane w 2020 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wprost zaadaptowane do koncepcji kształcenia.

Efekty uczenia się odwołują się do problematyki produktów wytwarzanych przez podmioty funkcjonujące w przemyśle chemicznym, do procesów pracy realizowanych w tej branży oraz do ich wzajemnych powiązań. Efekty uczenia się obejmują wykonywanie zadań zawodowych z zakresu projektowania produktów chemicznych, analityki chemicznej, optymalizacji procesowej, planowania i realizowania procesu produkcji produktów chemicznych z uwzględnieniem takich aspektów jak: jakość, bezpieczeństwo, ochrona środowiska.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej – projekt inżynierski;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie /ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18/: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 /Al. Jerozolimskie 195a/: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie produkcji zgodnie z wymaganiami prawnymi;
 • dobór maszyn, narzędzi oraz parametrów do procesu produkcji;
 • gospodarowanie wyposażeniem pomiarowym i całą infrastrukturą laboratoryjną, produkcyjną;
 • opracowywanie dokumentacji dla wyrobu na poszczególnych etapach projektowania;
 • prowadzenie działań w zakresie optymalizacji procesów oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań w celu utrzymania jakości procesów na najwyższym poziomie;
 • uczestnictwo w pracach wdrożenia nowych preparatów do produkcji;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych zgodnie z wymaganiami;
 • pobieranie próbek, wykonywanie analiz chemicznych lub fizykochemicznych;
 • przeprowadzenie analiz jakościowych i ilościowych surowców i wyrobów gotowych;
 • analizowanie i weryfikowanie wyników prowadzonych badań jakościowych;
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem Systemu Zapewnienia Jakości, w tym opracowywanie, wdrażanie oraz aktualizacja dokumentacji jakościowej;
 • kontrola jakości procesów i udział w audytach jakościowych;
 • planowanie i wykonywanie eksperymentów.

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • zakłady przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego i farmaceutycznego,
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
 • samodzielnie laboratoria badań i analiz,
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • instytuty badawcze

przejdź do spisu treści

Chemia żywności


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Kierunek chemia żywności jest nowym kierunkiem kształcenia na polskich uczelniach, a jak się okazuje istotnym dla naszej gospodarki, w której to przemysł chemiczny warty miliony wpływa bezpośrednio na inne sektory gospodarki, w tym również przemysł rolno-spożywczy będący drugim co do wielkości sektorem gospodarczym w UE. Co więcej przemysł rolno-spożywczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nie tylko polskiej, ale światowej gospodarki, która wymaga szczególnej dbałości o jakość, gdyż dostarczane przez nią produkty/usługi wpływają na zdrowie i jakoś życia człowieka, ale także na stan środowiska. Przemysł rolno-spożywczy jest tym obszarem, w którym chemia odgrywa istotną rolę. Związki chemiczne stosowane są przy realizacji procesów produkcji, jak i w przetwórstwie żywności, a co więcej preparaty chemiczne mają kluczowe znaczenie dla zachowania określonej jakości produktów. Chemia żywności „odkrywając” skład większości surowców i produktów żywnościowych niewątpliwie najbardziej przysłużyła się technologii.

Chemia żywności daje zatem odpowiedź na pytanie o fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości składników żywności i dodatków do  żywności, traktuje o przemianach tych  związków  w    czasie przechowywania i przetwarzania surowców oraz produktów żywnościowych. Co więcej chemia żywności wskazuję rolę różnych substancji w tworzeniu cech sensorycznych. Nie możemy zatem mówić o bezpieczeństwie żywności czy nawet polityce żywności bez oparcia jej na solidnych podstawach naukowych z zakresu chemii żywności. Dynamiczny rozwój chemii otworzył szerokie możliwości analizy surowców i produktów, oddziaływania środowiska na składniki żywności w czasie przechowywania czy też przetwarzania, co stanowi w tej chwili podstawę w pracy technologów, specjalistów nadzoru nad produkcją oraz specjalistów przetwarzania surowców żywnościowych. Chemia żywności stała się niezbędna do oceny żywnościowej jakości żywności, a w perspektywie służy przed wszystkim nauce o żywieniu i całej gospodarce żywnościowej.

Mając na względzie wyzwania cywilizacyjne, potrzeby sektora rolno – spożywczego w zakresie: wzrostu wydajności produkcji, redukcji strat spowodowanych przez szkodniki czy redukcji strat spowodowanych psuciem się produktów, naturalne wydaje się przygotowanie kadr dla tego obszaru tym bardziej, że chemia żywności jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki o szerokim zakresie tematycznym.  Wzrastają wymagania prawne dotyczące zarówno produktów gotowych, jak też składników (substancji chemicznych i mieszanin). Cała gospodarka żywnościowa podlega wachlarzowi przepisów poza sektorowych i horyzontalnych. Niedobór wśród pracowników z profilowanym wykształceniem spowodowany jest brakiem odpowiedniego profilu kształcenia tj. studiów o profilu praktycznym łączących określone dziedziny nauk. Od dłuższego czasu nie poświęca się zbytniej uwagi kształceniu w zakresie nauk ścisłych, czy też kompetencji inżynierskich. Kształcenie na kierunku chemia żywności ma wypełnić powstałą lukę i połączyć chemię z problematyką żywności w ujęciu inżynierskim tak, by absolwent przedmiotowego kierunku mógł odpowiedzieć na zapotrzebowania rynku. 

Cel kształcenia

Z uwagi na dynamikę zmian w obszarze rynku żywnościowego, na którym to utrzymanie właściwych standardów produkcji żywności jest związane z kontrolą już na etapie surowców do jej produkcji, istnieje duże zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę inżynierską, która jest nieodzowna w procesie rozwoju i obsługi coraz to bardziej specjalistycznych narzędzi do badania żywności czy też urządzeń analitycznych.

Głównym celem kształcenia na kierunku chemii żywności jest wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do pracy w przemyśle chemicznym ukierunkowanym na problematykę gospodarki żywności, a więc w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Nabyte podczas studiów umiejętności pozwalają także na pracę w zakresie oceny jakości żywności, ochrony żywności oraz chemicznych podstaw dietetyki i żywienia człowieka zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy leży u podstaw kształcenia przyjętego w misji strategii rozwoju Uczelni. Program studiów nastawiony jest na łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną i umożliwia nabywanie szczególnych umiejętności inżynierskich w zakresie realizacji zadań i funkcji zawodowych. Odpowiednia ilość godzin zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć laboratoryjnych i praktyk wyposaża absolwenta kierunku chemia żywności w umiejętności pozwalające na realizację samodzielnych zadań w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności a także podmiotach zajmujących się dystrybucją żywności.

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej – projekt inżynierski;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent chemii żywności:

 • posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu chemii żywności, technologii żywności, w tym procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki żywności i jej kontroli,
 • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy zawodowe,
 • posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • posiada umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji,
 • potrafi współdziałać w grupie, organizować i kierować niewielkimi zespołami, jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu chemii żywności,
 • potrafi organizować i brać udział w pracach laboratoryjnych B+R,
 • potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością problematyki z zakresu chemii żywności i umiejętnością zastosowania rozwiązań inżynierskich
 • posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym i siatką pojęciową z zakresu chemii żywności w stopniu potrzebnym do wykonywania zawodu.

Dodatkowo absolwent po ukończeniu studiów inżynierskich potrafi:

 • organizować i zarządzać procesami wytwarzanie związków i preparatów chemicznych,
 • ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych,
 • umiejętnie dobrać skład produktów żywnościowych w zależności od potrzeb konsumentów,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu różnych obszarów analityki żywności, chemii analitycznej czy też podstawową wiedzę z technologii żywienia umożliwiającą mu podejmowanie aktywności zawodowej w sprofilowanych podmiotach,
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji żywności.

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w zawodach inżynierskich w:

 • laboratoriach zajmujących się analizą chemiczną,
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów spożywczych,
 • jednostkach badawczych,
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii żywności,
 • koncernach rolno-spożywczych zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.

Program studiów: wsiiz.pl/chemia-zywnosci


przejdź do spisu treści

Dietetyka


studia licencjackie, trwające 3 lata [6 semestrów].
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 


 

Do wyboru dwie specjalności: 

 • Dietetyka kliniczna 
 • Dietetyka stosowana

Misją kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Ponadto kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach. 

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Absolwent dietetyki dzięki obranej specjalności:

dietetyka kliniczna

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym,
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta;
 • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazji;
 • wykonuje proste czynności oceniające organizm człowieka jako układu regulacji stabilnej;
 • interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych;
 • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami,
 • potrafi poprawnie prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta;
 • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne, ogólnolekarskie i biochemiczne przy ocenie stanu odżywiania pacjenta;
 • potrafi organizować proces żywieniowy w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu.

dietetyka stosowana

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z klientem, który podjął samodzielną decyzję o zmianie nawyków żywieniowych;
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na wyznaczone – indywidualne cele klienta;
 • jest przygotowany do kontroli wyników i nadzoru pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i podległych pracowników zgodnie ze standardami jakościowymi produktów gastronomicznych;
 • potrafi organizować proces produkcyjny potraw dietetycznych i współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej;
 • potrafi prowadzić dokumentację żywieniową w zakładzie gastronomicznym;
 • potrafi kierować zespołem dietetyków lub zespołami przedstawicieli innych zawodów związanych z żywieniem;
 • potrafi prowadzić szeroką edukację żywieniową.

Program studiów: wsiiz.pl/dietetyka

Dietetyka studia II stopnia

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą współpracującą oraz wspierającą lekarzy w procesie leczenia chorób dietozależnych zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy, a także samodzielną kadrą realizującą się wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki

Studia II stopnia na kierunku dietetyka dostarczają studentowi aktualnej wiedzy z zakresu właściwego postępowania dietetycznego i kładą nacisk na umiejętności praktyczne umożliwiające absolwentowi pracę w zespołach interdyscyplinarnych odpowiadających za profilaktyką i leczenie dietetyczne dostosowane do potrzeb żywieniowych, a dalej pozwalają na udział w planowaniu i wdrożeniu leczenia żywieniowego niezbędnego przy wielu schorzeniach.

Kształcenie na kierunku dietetyka dostarcza gruntownej wiedzy o mechanizmach i złożonych zależnościach dotyczących żywienia człowieka, surowcach i produktach spożywczych wykorzystywanych w procesie konstruowania planów żywieniowych, a co ważne pozwala wykształcić umiejętności formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z realizacją zadań zawodowych na stanowisku dietetyka, przygotowywania programów profilaktycznych, co ostatecznie przygotowuje absolwenta do podjęcia współpracy w środowisku medycznym oraz w obszarze ochrony zdrowia, a także rozpoczęcia własnej działalności zawodowej.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in.

 • podmioty lecznicze;
 • zakłady żywienia zbiorowego otwartego (stołówkach, jadłodajniach, restauracjach, kawiarniach z własnym zapleczem gastronomicznym);
 • poradnie dietetyczne;
 • podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia, w tym podmioty kontrolno-nadzorcze [np. stacje sanitarno-epidemiologiczne];
 • zakłady przemysłu spożywczego;
 • studia i gabinety modelowania sylwetki.

Absolwent studiów II stopnia na kieruku dietetyka może podjąć zatrudnienie w następujących jednostkach:

 • prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych tj. ludzi zdrowych jak i chorych;
 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania;
 • weryfikowanie błędów w odżywianiu i wdrażanie metod zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej;
 • przeprowadzenie analizy i oceny efektów wdrożonego postępowania dietetycznego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych w celu zastosowania dietoterapii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • współpraca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym;
 • uczestniczenie w leczeniu żywieniowym pod nadzorem lekarza;
 • edukowanie w obszarze zdrowego trybu życia.

Więcej informacji o kierunku:

https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia/dietetyka-ii-stopnia


przejdź do spisu treści

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Ścieżki kształcenia:

 • BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Podstawowym celem kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o zdrowiu, nauk prawnych oraz inżynierii chemicznej, będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się we wszystkich obszarach ochrony zdrowia publicznego oraz realizującą zadania zawodowe z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w tym wykonującą zadania inżynierskich w tym zakresie.

Koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja odpowiada na oczekiwania sektora ochrony zdrowia poprzez dostarczenie profesjonalnych kadr, których sprofilowana wiedza posłuży do rozwiązywania problemów populacji związanych ze zdrowiem i jego ochroną. Program studiów kładzie nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi zrozumieć i podejmować w pracy zawodowej działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia, a co więcej wdrożyć działania służące wydajności, optymalizacji organizacji sektora, a także podmiotów realizujących zadania w tym obszarze.

Koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną, a dalej na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalające na podjęcie przez niego skoordynowanych działań profilaktycznych, naprawczych w sektorze zdrowia, a także realizacji zadań inżynierskich ukierunkowanych na bezpieczeństwo zdrowotne populacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Interdyscyplinarne i całościowe podejście do problematyki zdrowia publicznego, a dalej jego ochrony i bezpieczeństwa wyrażone jest w określonych dla kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja efektach uczenia się.

Więcej informacji: wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/inzynieria-ochrony-zdrowia-i-promocja

przejdź do spisu treści

Ko­smeto­logia


studia I stopnia
studia licencjackie, trwające 3 lata [6 semestrów].
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ko­smeto­logia jest obec­nie jedną z naj­po­pular­niej­szych i naj­dyna­micz­niej ro­z­wijających się dzie­dzin der­ma­to­logii. To również jed­na z naj­szer­szych jej dzie­dzin. Sz­czególną uwagę ko­smeto­logia poświęca le­cze­niu i pielęgna­cji skóry, włosów i pa­znok­ci. Pod­stawowym celem na kie­run­ku jest wy­ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych ko­smeto­logów. Ko­smeto­log to specja­lista zaj­mujący się po­prawia­niem i przyw­raca­niem uro­dy. Zaj­mu­je się pro­fi­lak­tyką, która ma na celu opóźnie­nie zewnętrz­nych oznak starze­nia się oraz za­chowanie jak najdłużej spraw­ności życio­wej, a także pro­ble­ma­mi do­tyczącymi zmian skórnych, które sz­czególnie nie­ko­rzyst­nie wpływają na wygląd zewnętrz­ny.
 
 Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:
 • gabinety kosmetyczne;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.
W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 
studia II stopnia-magisterskie
trwające 2 lata 
Ścieżki kształcenia:
 • Technologia kosmetyków
 • Kosmetologia praktyczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Trychologia kosmetologiczna
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.
 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii; 
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem; 
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; 
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce; 
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych; 
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka; 
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry; 
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych; 
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; 
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; 
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
 • udzielania pierwszej pomocy; 
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii; 
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego; 
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych; 
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej; 
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
Absolwent może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:
 • gabinety kosmetologiczne; kosmetologiczno-podologiczne; 
 • studia wizażu;
 • gabinety odnowy biologicznej; 
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości); 
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych; 
 • firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne;
 • szkoły kosmetyczne; 
 • samodzielnie gabinety trychologiczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.  
Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 

przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo


Czas trwania: 3 lata
Forma studiów:  stacjonarna [zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:15]
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat pielęgniarstwa

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • metody podające, tj. wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną; pogadanka, objaśnianie;
 • metody aktywizujące, tj. studium przypadków, analiza przypadków z dyskusją gry dydaktyczne, seminaria, dyskusja, debata, burze mózgów, mapy myśli, uczenie się przez odkrywanie, giełda pomysłów, praca w parach, symulacja niskiej wierności;
 • metody eksponujące, tj. ekspozycja, instruktaż, pokaz, praca z wykorzystaniem modeli i planszy anatomicznych praca z tekstem, objaśnienia, analiza materiałów źródłowych;
 • metody problemowe, tj. wykład problemowy, klasyczna metoda problemowa, metoda sytuacyjna, inscenizacja;
 • metody eksponujące: film dydaktyczny;
 • metody wykorzystujące techniki i narzędzia informacyjno-komunikacyjne, tj. rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 • metody praktyczne, tj. warsztaty, metody projektów, prezentacje, wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń, rozwiązywanie zadań, techniki badań mikrobiologicznych, interpretacja uzyskanych wyników, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przeżywanie;
 • metody realizowane w rzeczywistych warunkach pracy dla przyszłego zawodu, tj. zajęcia praktyczne (kliniczne): 1100h oraz praktyki zawodowe: 1200h.

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne;
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy i porozumienia.

Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów I stopnia oparta jest na standardach kształcenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 21 sierpnia 2019 roku, poz. 1573).

Podstawowym celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów pielęgniarstwa na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej, oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych będą konkurencyjną, pożądaną oraz w pełni samodzielną kadrą medyczną spełniającą swoją funkcję zawodową w systemie opieki zdrowotnej.

Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo koncentruje się na idei współczesnego pielęgniarstwa realizowanego poprzez pełnienie wielu funkcji zawodowych wykorzystywanych do bezpośredniej opieki nad pacjentem, w tym realizacji zaleceń lekarskich oraz udziału w profilaktyce i różnych formach terapii. Ideą współczesnego pielęgniarstwa jest rola pielęgniarki jako aktywnego członka zespołu terapeutycznego. Interdyscyplinarne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo skierowane jest na nauczenie absolwenta wykonywania świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ratunkowych oraz edukacyjnych, zarówno w podmiotach opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, jak i w miejscu zdarzenia, czy też pobytu pacjenta.

W koncepcji kształcenia na kierunku sformułowano cele ogólne kształcenia:

 • Przekazanie szczegółowej oraz aktualnej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, a także ogólnej wiedzy medycznej;
 • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, normami etycznymi i deontologią zawodu pielęgniarki;
 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania funkcji zawodowych, a także sprawowania samodzielnej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym we wszystkich fazach życia, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • Nauczenie umiejętności skutecznego empatycznego porozumiewania się z pacjentem;
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za pacjenta, zespół terapeutyczny, otwartości na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, a także umiejętności pracy w grupie, a dalej wykształcenie potrzeby rozwoju osobistego oraz potrzeby uczenia się przez całe życie.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa i posiada kompetencje, a także umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą w zakresie dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów. Dyplom studiów pierwszego stopnia otrzymuje absolwent, który w zakresie wiedzy jest przygotowany do wykonywania zawodu pielęgniarki, a zatem posiada szczegółową wiedzę  z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Ponadto absolwent kierunku pielęgniarstwo potrafi korzystać z aktualnej wiedzy, dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, a także komunikowania się w miejscu pracy oraz samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej. Absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo wykazuje się holistycznym podejściem do pacjenta przejawiającym się w poszanowaniu i respektowaniu jego praw. Absolwent rozumie organizację i prawne podstawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a co więcej rozumie problemy i wyzwania współczesnego pielęgniarstwa w Polsce i na świecie. Ponadto absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcia pracy zawodowej  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą tj. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Szczegółowe możliwości zatrudnienia absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039):

 • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
 • zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;
 • zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016);
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i/lub studiów podyplomowych, a przede wszystkim potrzeby kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności pielęgniarskich.

przejdź do spisu treści

Technologia kosmetyku


Studia II stopnia, 2 lata
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyku musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne) i/ lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina inżynieria chemiczna).

W przypadku absolwentów kierunków przyporządkowanych do innych dyscyplin niż ww., istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną [prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość];
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej;
 • studencka praktyka zawodowa: 3 miesięczna.

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne;

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, inżynierii chemicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą zarówna na lokalnym, krajowym, a także i europejskim rynku pracy. 

Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko przyrodnicze. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specjalistycznej grupy produktów, do której należą wyroby kosmetyczne. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych w przemyśle kosmetycznym. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji z zachowaniem najwyższych standardów jakości i ekonomiki proponowanych rozwiązań. 

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in. 

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych 
 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych. 

Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • tworzenie receptur kosmetyków, również z uwzględnieniem kosmetyków certyfikowanych, 
 • weryfikacja kart charakterystyki, specyfikacji, etykiet sprawdzanie i akceptacja zgodności z Dyrektywą UE oraz składów produktów kosmetycznych, 
 • tworzenie dokumentacji dla produktów kosmetycznych na potrzeby klientów zagranicznych oraz krajowych oraz interpretacja wyników w odniesieniu do przepisów, specyfikacji, wymagań klienta, 
 • prowadzenie dokumentacji ISO i GMP,
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • rejestracja produktów w bazie, 
 • prowadzenie badań próbek masy kosmetycznej oraz komponentów, 
 • pobieranie próbek, prowadzenie wymaganych badań dla wyrobu gotowego, 
 • wykonywanie badań kosmetyków - kontrola jakości wytwarzanych kosmetyków, 
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych o charakterze ilościowym i jakościowym surowców oraz wyrobów gotowych, 
 • nadzór nad produktami aktualnie wytwarzanymi w zakresie technologii wytwarzania, optymalizacja procesów produkcyjnych, transferu technologii,  
 • zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,  
 • utrzymanie w odpowiednim stanie sprzętu kontrolnego,  
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie stanowiska (np. metody technologiczne, metody kontroli),  
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji obowiązującej dokumentacji systemowej (procedury wewnętrzne, instrukcji do sprzętów kontrolno-pomiarowych),  
 • nadzorem nad dobrymi praktykami laboratoryjnymi, 
 • udziałem w projektach prowadzonych w przedmiotowym laboratorium,   
 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, opakowań,  
 • udział w projektach wdrożeniowych oraz w pracach laboratoryjnych w projektach B+R.  
Studia II stopnia,
Czas trwania: 2 lata
Tytuł zawodowy absolwenta: magister
Forma studiów: 
stacjonarna - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 08:00-20:15; 
niestacjonarna -zajęcia odbywają się w piątki 17:00-20:15, soboty i niedziele 08:00-20:15


Studia


Oferujemy ksz­tałcenie na pre­stiżowych kie­run­kach studiów 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Chemia kosmetyczna

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Chemia ogólna

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Chemia żywności

Studia I stopnia

Ścieżka kształcenia:

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Dietetyka

Studia I stopnia

Ścieżki kształcenia:

 • Dietetyka stosowana
 • Dietetyka kliniczna

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Studia II stopnia magisterskie

Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta: magister

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Studia I stopnia

Ścieżki kształcenia:

 • bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
 • bezpieczeństwo żywności

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

 Kosmetologia

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Studia II stopnia magisterskie

Ścieżki kształcenia:

 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia kliniczna
 • Manager produktu kosmetycznego
 • Podologia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Magister

Pielęgniarstwo

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna 
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Technologia kosmetyku

Studia II stopnia magisterskie

Organizacja studiów:
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Magister


Studia podyplomowe


Organizacja studiów:
Cas trwania: 1 rok (2 semestry)
Forma studiów: niestacjonarna
Poziom kształcenia: studia podyplomoweKierunki wykładane na uczelni:

chemia kosmetyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
chemia ogólna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
chemia żywności Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ochrony zdrowia i promocja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

chemia i receptura kosmetyków
coaching zdrowia
dietetyka
dietetyka i suplementacja w sporcie
dietetyka kliniczna
kosmetologia bioestetyczna
kosmetologia holistyczna
kosmetologia kliniczna
kosmetologia od podstaw
kosmetologia w onkologii
marketing health & beauty
organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
podologia
psychodietetyka
technologia produkcji kosmetyków
trychologia kosmetologiczna

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

PIELĘGNIARSTWO w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów pielęgniarstwa na poziomie studiów I stopnia, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej, oraz wiedzy z zakresu nauk medycznych będą konkurencyjną, pożądaną oraz w pełni samodzielną kadrą medyczną spełniającą swoją funkcję zawodową w systemie opieki zdrowotnej

czytaj dalej

Chemia ogólna - studia inżynierskie w Warszawie

Studiuj chemię praktycznie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz zdobądź kompetencje inżynierskie cenione przez pracodawców.

czytaj dalej

Chemia żywności - nowy kierunek studiów inżynierskich w WSIiZ w Warszawie

Głównym celem kształcenia na kierunku chemii żywności jest wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do pracy w przemyśle chemicznym ukierunkowanym na problematykę gospodarki żywności, a więc w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym.

czytaj dalej

TECHNOLOGIA KOSMETYKU - STUDIA MAGISTERSKIE

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych w przemyśle kosmetycznym na szczeblu operacyjnym, w działach związanych m.in.: z systemami zarządzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i środków czystości.

czytaj dalej

DIETETYKA studia licencjackie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Światowy Dzień Zdrowia z WSIIZ

5 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-16.00 na terenie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ZAPRASZA

NA DNI OTWARTE Z DIETETYKĄ

czytaj dalej

KONKURS! Czuję Chemię!

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu biologiczno – chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt.: Czuję Chemię!.

czytaj dalej

Chcesz odwiedzić kampusy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

i zobaczyć w jakich warunkach zdobywają wiedzę i praktykę Studenci WSIIZ?

czytaj dalej

18 luty Dzień Otwarty Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

podczas Dni Otwartych będzie można wziąć udział w Warsztatach SPA- Essence for body and mind

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY

startujemy 3 grudnia o godz. 12.00

czytaj dalej

Targi Praktyk i Staży

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej inicjatywie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, która ma na celu przybliżenie realiów świata biznesu i kształcenia na uczelni

czytaj dalej

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim konkursie biologiczno-chemicznym dla uczniów szkół średnich CZUJĘ CHEMIĘ

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

czytaj dalej

Zacznij studia już w marcu!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii ogólnej, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki, inżynierii ochrony zdrowia i promocji.

czytaj dalej

Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka studia II stopnia!

czytaj dalej

DETERGENTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ Studia Podyplomowe

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU CHEMII ŻYWNOŚCI

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane