Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Rok założenia: 2003 | Rektor: dr n. Chem. Sebastian Grzyb

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest nie­publiczną wyższą uczel­nią za­wodową utworzoną na pod­stawie Ustawy z dnia 26 czerw­ca 1997 ro­ku o wyższych sz­kołach za­wodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z później­szy­mi zmia­na­mi). Akt założyciel­ski uczel­ni zo­stał sporządzony dnia 24 września 2003 ro­ku na pod­stawie po­zwole­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej i Spor­tu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 ro­ku. Wyższa Sz­koła In­frastruk­tu­ry i Zarządzania zo­stała wpisana do re­jestru nie­państwowych wyższych uczel­ni za­wodowych dnia 04 listo­pa­da 2003 ro­ku pod numerem 142. Obec­ny numer re­jestracyj­ny WSIiZ to 284.

Jesteśmy Uczel­nią nie­publiczną zo­rien­to­waną na po­trze­by ryn­ku. Naszą misją jest profesjonal­ne ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych kadr zgod­nie z po­trze­bami ro­z­wijającej się go­spo­dar­ki kraju oraz jed­noczącej się Eu­ro­py. Tworzymy uczel­nię, która po­przez wy­soką ja­kość działania w pełni sa­tys­fak­cjonuje na­szych klientów i pra­cow­ników.

Władze Uczel­ni

Rektor
- dr n. Chem. Sebastian Grzyb  
Kanclerz
- dr hab. Marcin Jarosław Geryk, Prof. Wsiiz  
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
- dr n. Med. Agata Wolska  
Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich
- dr n. Społ. Joanna Klonowska
Prorektor ds. Nauki
- dr n. chem. Karolina Krzywoszyńska

Studia

Oferujemy ksz­tałcenie na pre­stiżowych kie­run­kach studiów 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Chemia kosmetyczna

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Chemia ogólna

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Chemia żywności

Studia I stopnia

Ścieżka kształcenia:

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Dietetyka

Studia I stopnia

Ścieżki kształcenia:

 • Dietetyka stosowana
 • Dietetyka kliniczna

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Studia II stopnia

Organizacja studiów:

Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: magister

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Studia I stopnia

Ścieżki kształcenia:

 • bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
 • bezpieczeństwo żywności

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

 Kosmetologia

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Studia II stopnia magisterskie

Ścieżki kształcenia:

 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia kliniczna
 • Manager produktu kosmetycznego
 • Podologia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Magister

Technologia kosmetyku

Studia II stopnia magisterskie

Organizacja studiów:
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Magister

Studia podyplomowe

Organizacja studiów:
Cas trwania: 1 rok (2 semestry)
Forma studiów: niestacjonarna
Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Na­szym stu­den­tom stwarzamy ma­terial­ne i in­telek­tu­al­ne warun­ki ro­z­woju oraz możliwość ksz­tałcenia kwalifi­ka­cji zgod­nych z po­trze­bami ryn­ku. Ab­sol­wen­tom da­jemy przy­go­to­wanie i wspar­cie umożliwiające zna­le­zie­nie do­brej pra­cy, po­ten­cjal­nym pra­codaw­com za­pew­nia­my war­tościo­wych pra­cow­ników. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.wsiiz.pl oraz profilu na portalach społecznościowych. Tam na bieżąco można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami z tętniącego życia akademickiego w WSIiZ.


przejdź do spisu treści

Chemia kosmetyczna


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Program kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowiska. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specyficznej grupy produktów, do której należą kosmetyki. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Interdyscyplinarne założenia programowe umożliwiają ponadto studentowi nabycie już w trakcie studiów umiejętności przygotowania dobrze udokumentowanych opracowań, procedur oraz pełnego dossier produktu kosmetycznego oraz udział w pracach laboratoryjnych B+R, czy też aktywne wsparcie zespołu projektowego. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków, jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych; jednostkach badawczych; przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków; koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków; firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.
 
Program kształcenia daję absolwentowi wielokierunkową wiedzę na temat różnych ścieżek rozwoju oraz możliwości uczestnictwa w aktywności naukowej i zawodowej, w tym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:
 • organizować i zarządzać procesami produkcji kosmetyków;
 • kontrolować procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym;
 • zastosować się do norm prawnych stosowanych w procesie produkcji i technologii kosmetyków;
 • ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych;
 • umiejętnie dobrać skład preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb konsumentów;
 • wykorzystać wiedzę z zakresu farmakologii, toksykologii, receptury kosmetycznej, chemii kosmetycznej oraz technologii kosmetycznej;
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji kosmetyków;
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków;
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych;
 • jednostkach badawczych;
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
 • koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów
Elementy poszczególnych etapów kształcenia pozwalają na wykształcenie umiejętności i  kompetencji inżynierskich.
 
Program studiów: wsiiz.pl/chemia-kosmetyczna 

przejdź do spisu treści

Chemia ogólna


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia ogólna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych oraz inżynierii chemicznej będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się wszystkich obszarach zainteresowania „współczesnej chemii”.

Koncepcja kształcenia na kierunku chemia ogólna koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy w zakresie głównych działów chemii, niezbędnej do wykonywania eksperymentów i analiz chemicznych, a także na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalających na podjęcie przez niego skoordynowanych działań w zakresie zarządzania procesami i realizacji zadań inżynierskich w przemyśle chemicznym.  

Priorytetowym staje się proces kształcenia zarówno inżynierów dla sektora chemicznego, jak również specjalistów realizujących oczekiwania społeczno-gospodarcze. Przyjęta koncepcja kształcenia, a co za tym idzie profil praktyczny studiów I stopnia na kierunku chemia ogólna jest podyktowany rozwojem zainteresowań współczesnej chemii w aspekcie społecznym, ekonomicznym, a także gospodarczym, również w odniesieniu do innych sektorów gospodarki. Stąd program obejmuje umiejętności i kompetencje inżyniera przyszłości tj.: zdolność kreatywnego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania relacji, które zostały zdefiniowane w 2020 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wprost zaadaptowane do koncepcji kształcenia.

Efekty uczenia się odwołują się do problematyki produktów wytwarzanych przez podmioty funkcjonujące w przemyśle chemicznym, do procesów pracy realizowanych w tej branży oraz do ich wzajemnych powiązań. Efekty uczenia się obejmują wykonywanie zadań zawodowych z zakresu projektowania produktów chemicznych, analityki chemicznej, optymalizacji procesowej, planowania i realizowania procesu produkcji produktów chemicznych z uwzględnieniem takich aspektów jak: jakość, bezpieczeństwo, ochrona środowiska.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej – projekt inżynierski;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie /ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18/: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 /Al. Jerozolimskie 195a/: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie produkcji zgodnie z wymaganiami prawnymi;
 • dobór maszyn, narzędzi oraz parametrów do procesu produkcji;
 • gospodarowanie wyposażeniem pomiarowym i całą infrastrukturą laboratoryjną, produkcyjną;
 • opracowywanie dokumentacji dla wyrobu na poszczególnych etapach projektowania;
 • prowadzenie działań w zakresie optymalizacji procesów oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań w celu utrzymania jakości procesów na najwyższym poziomie;
 • uczestnictwo w pracach wdrożenia nowych preparatów do produkcji;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych zgodnie z wymaganiami;
 • pobieranie próbek, wykonywanie analiz chemicznych lub fizykochemicznych;
 • przeprowadzenie analiz jakościowych i ilościowych surowców i wyrobów gotowych;
 • analizowanie i weryfikowanie wyników prowadzonych badań jakościowych;
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem Systemu Zapewnienia Jakości, w tym opracowywanie, wdrażanie oraz aktualizacja dokumentacji jakościowej;
 • kontrola jakości procesów i udział w audytach jakościowych;
 • planowanie i wykonywanie eksperymentów.

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • zakłady przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego i farmaceutycznego,
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
 • samodzielnie laboratoria badań i analiz,
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • instytuty badawcze

przejdź do spisu treści

Chemia żywności


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Kierunek chemia żywności jest nowym kierunkiem kształcenia na polskich uczelniach, a jak się okazuje istotnym dla naszej gospodarki, w której to przemysł chemiczny warty miliony wpływa bezpośrednio na inne sektory gospodarki, w tym również przemysł rolno-spożywczy będący drugim co do wielkości sektorem gospodarczym w UE. Co więcej przemysł rolno-spożywczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nie tylko polskiej, ale światowej gospodarki, która wymaga szczególnej dbałości o jakość, gdyż dostarczane przez nią produkty/usługi wpływają na zdrowie i jakoś życia człowieka, ale także na stan środowiska. Przemysł rolno-spożywczy jest tym obszarem, w którym chemia odgrywa istotną rolę. Związki chemiczne stosowane są przy realizacji procesów produkcji, jak i w przetwórstwie żywności, a co więcej preparaty chemiczne mają kluczowe znaczenie dla zachowania określonej jakości produktów. Chemia żywności „odkrywając” skład większości surowców i produktów żywnościowych niewątpliwie najbardziej przysłużyła się technologii.

Chemia żywności daje zatem odpowiedź na pytanie o fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości składników żywności i dodatków do  żywności, traktuje o przemianach tych  związków  w    czasie przechowywania i przetwarzania surowców oraz produktów żywnościowych. Co więcej chemia żywności wskazuję rolę różnych substancji w tworzeniu cech sensorycznych. Nie możemy zatem mówić o bezpieczeństwie żywności czy nawet polityce żywności bez oparcia jej na solidnych podstawach naukowych z zakresu chemii żywności. Dynamiczny rozwój chemii otworzył szerokie możliwości analizy surowców i produktów, oddziaływania środowiska na składniki żywności w czasie przechowywania czy też przetwarzania, co stanowi w tej chwili podstawę w pracy technologów, specjalistów nadzoru nad produkcją oraz specjalistów przetwarzania surowców żywnościowych. Chemia żywności stała się niezbędna do oceny żywnościowej jakości żywności, a w perspektywie służy przed wszystkim nauce o żywieniu i całej gospodarce żywnościowej.

Mając na względzie wyzwania cywilizacyjne, potrzeby sektora rolno – spożywczego w zakresie: wzrostu wydajności produkcji, redukcji strat spowodowanych przez szkodniki czy redukcji strat spowodowanych psuciem się produktów, naturalne wydaje się przygotowanie kadr dla tego obszaru tym bardziej, że chemia żywności jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki o szerokim zakresie tematycznym.  Wzrastają wymagania prawne dotyczące zarówno produktów gotowych, jak też składników (substancji chemicznych i mieszanin). Cała gospodarka żywnościowa podlega wachlarzowi przepisów poza sektorowych i horyzontalnych. Niedobór wśród pracowników z profilowanym wykształceniem spowodowany jest brakiem odpowiedniego profilu kształcenia tj. studiów o profilu praktycznym łączących określone dziedziny nauk. Od dłuższego czasu nie poświęca się zbytniej uwagi kształceniu w zakresie nauk ścisłych, czy też kompetencji inżynierskich. Kształcenie na kierunku chemia żywności ma wypełnić powstałą lukę i połączyć chemię z problematyką żywności w ujęciu inżynierskim tak, by absolwent przedmiotowego kierunku mógł odpowiedzieć na zapotrzebowania rynku. 

Cel kształcenia

Z uwagi na dynamikę zmian w obszarze rynku żywnościowego, na którym to utrzymanie właściwych standardów produkcji żywności jest związane z kontrolą już na etapie surowców do jej produkcji, istnieje duże zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę inżynierską, która jest nieodzowna w procesie rozwoju i obsługi coraz to bardziej specjalistycznych narzędzi do badania żywności czy też urządzeń analitycznych.

Głównym celem kształcenia na kierunku chemii żywności jest wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do pracy w przemyśle chemicznym ukierunkowanym na problematykę gospodarki żywności, a więc w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Nabyte podczas studiów umiejętności pozwalają także na pracę w zakresie oceny jakości żywności, ochrony żywności oraz chemicznych podstaw dietetyki i żywienia człowieka zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy leży u podstaw kształcenia przyjętego w misji strategii rozwoju Uczelni. Program studiów nastawiony jest na łączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną i umożliwia nabywanie szczególnych umiejętności inżynierskich w zakresie realizacji zadań i funkcji zawodowych. Odpowiednia ilość godzin zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć laboratoryjnych i praktyk wyposaża absolwenta kierunku chemia żywności w umiejętności pozwalające na realizację samodzielnych zadań w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności a także podmiotach zajmujących się dystrybucją żywności.

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • lektorat: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [student vs. student] lub grupach, analiza przypadków, dyskusja;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej – projekt inżynierski;
 • studencka praktyka zawodowa: 6 miesięczna.

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent chemii żywności:

 • posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu chemii żywności, technologii żywności, w tym procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki żywności i jej kontroli,
 • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
 • potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy zawodowe,
 • posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • posiada umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji,
 • potrafi współdziałać w grupie, organizować i kierować niewielkimi zespołami, jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu chemii żywności,
 • potrafi organizować i brać udział w pracach laboratoryjnych B+R,
 • potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością problematyki z zakresu chemii żywności i umiejętnością zastosowania rozwiązań inżynierskich
 • posługuje się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym i siatką pojęciową z zakresu chemii żywności w stopniu potrzebnym do wykonywania zawodu.

Dodatkowo absolwent po ukończeniu studiów inżynierskich potrafi:

 • organizować i zarządzać procesami wytwarzanie związków i preparatów chemicznych,
 • ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych,
 • umiejętnie dobrać skład produktów żywnościowych w zależności od potrzeb konsumentów,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu różnych obszarów analityki żywności, chemii analitycznej czy też podstawową wiedzę z technologii żywienia umożliwiającą mu podejmowanie aktywności zawodowej w sprofilowanych podmiotach,
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji żywności.

Studia mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w zawodach inżynierskich w:

 • laboratoriach zajmujących się analizą chemiczną,
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów spożywczych,
 • jednostkach badawczych,
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii żywności,
 • koncernach rolno-spożywczych zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.

Program studiów: wsiiz.pl/chemia-zywnosci


przejdź do spisu treści

Dietetyka


studia licencjackie, trwające 3 lata [6 semestrów].
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 


 

Do wyboru dwie specjalności: 

 • Dietetyka kliniczna 
 • Dietetyka stosowana

Misją kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Ponadto kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach. 

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Absolwent dietetyki dzięki obranej specjalności:

dietetyka kliniczna

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym,
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta;
 • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazji;
 • wykonuje proste czynności oceniające organizm człowieka jako układu regulacji stabilnej;
 • interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych;
 • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami,
 • potrafi poprawnie prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta;
 • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne, ogólnolekarskie i biochemiczne przy ocenie stanu odżywiania pacjenta;
 • potrafi organizować proces żywieniowy w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu.

dietetyka stosowana

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z klientem, który podjął samodzielną decyzję o zmianie nawyków żywieniowych;
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na wyznaczone – indywidualne cele klienta;
 • jest przygotowany do kontroli wyników i nadzoru pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i podległych pracowników zgodnie ze standardami jakościowymi produktów gastronomicznych;
 • potrafi organizować proces produkcyjny potraw dietetycznych i współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej;
 • potrafi prowadzić dokumentację żywieniową w zakładzie gastronomicznym;
 • potrafi kierować zespołem dietetyków lub zespołami przedstawicieli innych zawodów związanych z żywieniem;
 • potrafi prowadzić szeroką edukację żywieniową.

Program studiów: wsiiz.pl/dietetyka

Dietetyka studia II stopnia

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą współpracującą oraz wspierającą lekarzy w procesie leczenia chorób dietozależnych zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy, a także samodzielną kadrą realizującą się wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki

Studia II stopnia na kierunku dietetyka dostarczają studentowi aktualnej wiedzy z zakresu właściwego postępowania dietetycznego i kładą nacisk na umiejętności praktyczne umożliwiające absolwentowi pracę w zespołach interdyscyplinarnych odpowiadających za profilaktyką i leczenie dietetyczne dostosowane do potrzeb żywieniowych, a dalej pozwalają na udział w planowaniu i wdrożeniu leczenia żywieniowego niezbędnego przy wielu schorzeniach.

Kształcenie na kierunku dietetyka dostarcza gruntownej wiedzy o mechanizmach i złożonych zależnościach dotyczących żywienia człowieka, surowcach i produktach spożywczych wykorzystywanych w procesie konstruowania planów żywieniowych, a co ważne pozwala wykształcić umiejętności formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z realizacją zadań zawodowych na stanowisku dietetyka, przygotowywania programów profilaktycznych, co ostatecznie przygotowuje absolwenta do podjęcia współpracy w środowisku medycznym oraz w obszarze ochrony zdrowia, a także rozpoczęcia własnej działalności zawodowej.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in.

 • podmioty lecznicze;
 • zakłady żywienia zbiorowego otwartego (stołówkach, jadłodajniach, restauracjach, kawiarniach z własnym zapleczem gastronomicznym);
 • poradnie dietetyczne;
 • podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia, w tym podmioty kontrolno-nadzorcze [np. stacje sanitarno-epidemiologiczne];
 • zakłady przemysłu spożywczego;
 • studia i gabinety modelowania sylwetki.

Absolwent studiów II stopnia na kieruku dietetyka może podjąć zatrudnienie w następujących jednostkach:

 • prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych tj. ludzi zdrowych jak i chorych;
 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania;
 • weryfikowanie błędów w odżywianiu i wdrażanie metod zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej;
 • przeprowadzenie analizy i oceny efektów wdrożonego postępowania dietetycznego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych w celu zastosowania dietoterapii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • współpraca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym;
 • uczestniczenie w leczeniu żywieniowym pod nadzorem lekarza;
 • edukowanie w obszarze zdrowego trybu życia.

Więcej informacji o kierunku:

https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia/dietetyka-ii-stopnia


przejdź do spisu treści

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja


Studia I stopnia, inżynierskie, 3,5 roku (7 semestrów)
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Ścieżki kształcenia:

 • BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Podstawowym celem kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o zdrowiu, nauk prawnych oraz inżynierii chemicznej, będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się we wszystkich obszarach ochrony zdrowia publicznego oraz realizującą zadania zawodowe z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa produktów kosmetycznych w tym wykonującą zadania inżynierskich w tym zakresie.

Koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja odpowiada na oczekiwania sektora ochrony zdrowia poprzez dostarczenie profesjonalnych kadr, których sprofilowana wiedza posłuży do rozwiązywania problemów populacji związanych ze zdrowiem i jego ochroną. Program studiów kładzie nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi zrozumieć i podejmować w pracy zawodowej działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia, a co więcej wdrożyć działania służące wydajności, optymalizacji organizacji sektora, a także podmiotów realizujących zadania w tym obszarze.

Koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o zasadach zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego, w tym również zarządzania wiedzą, jakością, usługami zdrowotnymi, ryzykiem, jak i informacją medyczną, a dalej na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalające na podjęcie przez niego skoordynowanych działań profilaktycznych, naprawczych w sektorze zdrowia, a także realizacji zadań inżynierskich ukierunkowanych na bezpieczeństwo zdrowotne populacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Interdyscyplinarne i całościowe podejście do problematyki zdrowia publicznego, a dalej jego ochrony i bezpieczeństwa wyrażone jest w określonych dla kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja efektach uczenia się.

Więcej informacji: wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/inzynieria-ochrony-zdrowia-i-promocja

przejdź do spisu treści

Ko­smeto­logia


studia I stopnia
studia licencjackie, trwające 3 lata [6 semestrów].
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ko­smeto­logia jest obec­nie jedną z naj­po­pular­niej­szych i naj­dyna­micz­niej ro­z­wijających się dzie­dzin der­ma­to­logii. To również jed­na z naj­szer­szych jej dzie­dzin. Sz­czególną uwagę ko­smeto­logia poświęca le­cze­niu i pielęgna­cji skóry, włosów i pa­znok­ci. Pod­stawowym celem na kie­run­ku jest wy­ksz­tałcenie wy­so­ko wy­kwalifi­ko­wanych ko­smeto­logów. Ko­smeto­log to specja­lista zaj­mujący się po­prawia­niem i przyw­raca­niem uro­dy. Zaj­mu­je się pro­fi­lak­tyką, która ma na celu opóźnie­nie zewnętrz­nych oznak starze­nia się oraz za­chowanie jak najdłużej spraw­ności życio­wej, a także pro­ble­ma­mi do­tyczącymi zmian skórnych, które sz­czególnie nie­ko­rzyst­nie wpływają na wygląd zewnętrz­ny.
 
 Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:
 • gabinety kosmetyczne;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.
W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 
studia II stopnia-magisterskie
trwające 2 lata 
Ścieżki kształcenia:
 • Technologia kosmetyków
 • Kosmetologia praktyczna
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Podologia
 • Trychologia kosmetologiczna
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.
 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii; 
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem; 
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; 
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce; 
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych; 
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka; 
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry; 
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych; 
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; 
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; 
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
 • udzielania pierwszej pomocy; 
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii; 
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego; 
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych; 
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej; 
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
Absolwent może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:
 • gabinety kosmetologiczne; kosmetologiczno-podologiczne; 
 • studia wizażu;
 • gabinety odnowy biologicznej; 
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości); 
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych; 
 • firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne;
 • szkoły kosmetyczne; 
 • samodzielnie gabinety trychologiczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.  
Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 

przejdź do spisu treści

Technologia kosmetyku


Studia II stopnia, 2 lata
Studia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym


Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku technologia kosmetyku musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina nauki chemiczne) i/ lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina inżynieria chemiczna).

W przypadku absolwentów kierunków przyporządkowanych do innych dyscyplin niż ww., istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną [prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość];
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • seminarium dyplomowe: opracowanie pracy dyplomowej;
 • studencka praktyka zawodowa: 3 miesięczna.

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia laboratoryjne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne;

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych, inżynierii chemicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą zarówna na lokalnym, krajowym, a także i europejskim rynku pracy. 

Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowisko przyrodnicze. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specjalistycznej grupy produktów, do której należą wyroby kosmetyczne. Studenci mają możliwość poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych w przemyśle kosmetycznym. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji z zachowaniem najwyższych standardów jakości i ekonomiki proponowanych rozwiązań. 

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in. 

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych 
 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych. 

Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • tworzenie receptur kosmetyków, również z uwzględnieniem kosmetyków certyfikowanych, 
 • weryfikacja kart charakterystyki, specyfikacji, etykiet sprawdzanie i akceptacja zgodności z Dyrektywą UE oraz składów produktów kosmetycznych, 
 • tworzenie dokumentacji dla produktów kosmetycznych na potrzeby klientów zagranicznych oraz krajowych oraz interpretacja wyników w odniesieniu do przepisów, specyfikacji, wymagań klienta, 
 • prowadzenie dokumentacji ISO i GMP,
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • rejestracja produktów w bazie, 
 • prowadzenie badań próbek masy kosmetycznej oraz komponentów, 
 • pobieranie próbek, prowadzenie wymaganych badań dla wyrobu gotowego, 
 • wykonywanie badań kosmetyków - kontrola jakości wytwarzanych kosmetyków, 
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych o charakterze ilościowym i jakościowym surowców oraz wyrobów gotowych, 
 • nadzór nad produktami aktualnie wytwarzanymi w zakresie technologii wytwarzania, optymalizacja procesów produkcyjnych, transferu technologii,  
 • zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,  
 • utrzymanie w odpowiednim stanie sprzętu kontrolnego,  
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie stanowiska (np. metody technologiczne, metody kontroli),  
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji obowiązującej dokumentacji systemowej (procedury wewnętrzne, instrukcji do sprzętów kontrolno-pomiarowych),  
 • nadzorem nad dobrymi praktykami laboratoryjnymi, 
 • udziałem w projektach prowadzonych w przedmiotowym laboratorium,   
 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, opakowań,  
 • udział w projektach wdrożeniowych oraz w pracach laboratoryjnych w projektach B+R.  
Studia II stopnia,
Czas trwania: 2 lata
Tytuł zawodowy absolwenta: magister
Forma studiów: 
stacjonarna - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 08:00-20:15; 
niestacjonarna -zajęcia odbywają się w piątki 17:00-20:15, soboty i niedziele 08:00-20:15

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe:


 • SPA&Wellness
 • Biotechnologia w kosmetologii
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia stosowana
 • Podologia
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Trychologia kosmetologiczna
 • Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne
 • Dietetyka
 • Detergenty, środki czystości i produkty chemii gospodarczej
Organizacja studiów:
Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
Forma studiów: niestacjonarna
Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Według ONZ biotechnologia to: używanie układów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu [Konwencja o różnorodności biologicznej – 5 czerwca 1992]. Sama biotechnologia towarzyszy człowiekowi już od dawna. Poszczególne metody z zakresu biotechnologii miały i mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w branży kosmetycznej. Najważniejszymi zaletami wdrożenia metod biotechnologicznych są: niższe koszty, zwiększona wydajność, a dodatkowo fakt, że nie są one tak energochłonne, jak procesy chemiczne. Ponadto charakteryzują się niskim, bądź zerowym wskaźnikiem odpadowości.

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Biotechnologia w kosmetologii nabędą  ugruntowaną wiedzę z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym. Posiądą wiedzę o surowcach pochodzenia biotechnologicznego oraz ich wpływie na funkcje użytkowe gotowego produktu, a przy tym na efektywność całego procesu produkcyjnego. Słuchacze poznają wszystkie zalety i wady zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji kosmetyków oraz prawne podstawy ich użycia. Słuchacze poznając najnowocześniejsze metody biotechnologiczne, nabędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Zrozumienie wpływu surowców pochodzenia biotechnologicznego na skórę człowieka, pozwoli Słuchaczom na ich zastosowanie w produktach o określonych cechach użytkowych. Zdobyta wiedza o interdyscyplinarności biotechnologii wykorzystującej procesy biologiczne na skalę przemysłową, przełoży się na ugruntowanie pozycji Absolwentów studiów podyplomowych na rynku pracy. / PARTNER MERYTORYCZNY PROJEKTU Biotechnologia.pl /

CEL KSZTAŁCENIA

Dbanie o zdrowy i piękny wygląd stało się już kilka lat temu priorytetem wielu Polaków, niezależnie od wieku, czy też płci. Już od najmłodszych lat poznajemy kanony piękna, do których dążą osoby wywodzące się z danej grupy społecznej. Mimo wielu różnic między nimi, łączącym je aspektem jest piękne i zdrowe ciało. Najważniejszymi determinantami zdrowego wyglądu jest zbilansowana i racjonalna dieta oraz aktywność fizyczna. Bez wdrożenia tych dwóch zasad do Naszego codziennego życia, nie osiągniemy zamierzonego efektu. Niemniej czy jesteśmy w stanie poddać się subiektywnej krytyce, co do jakości Naszego codziennego życia? Czy krytycznie ocenimy Nasze przyzwyczajenia w zakresie żywienia i spędzania wolnego czasu? Nie każdy z Nas ma również na tyle wysoki poziom zaangażowania w realizacji wyznaczonych przez siebie celów, tym bardziej, że pierwsze efekty zmiany codziennych nawyków nie przychodzą od razu. Stąd coraz częściej decydujemy się na wsparcie specjalistów tj. dietetycy, trenerzy personalni, czy też coachowie.

Ilość specjalistów propagujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wciąż rośnie. Niemniej nie każdy z nich posiada taki sam poziom przygotowania merytorycznego, aby móc odpowiadać za czyjeś dobro i zdrowie. Dlatego też Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia posiadająca już doświadczenie w zakresie kształcenia na studiach I stopnia w zakresie dietetyki, zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka. Podstawowym celem, dla którego powstał kierunek jest wykształcenie specjalistów, których wiedza i umiejętności praktyczne, nabyte w ramach modułów osadzonych w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej pozwoliłyby im na dbanie o właściwy poziom świadczonych usług. Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów kierunków skupiających się tematycznie na zdrowiu człowieka. Oczywiście nie może wśród kandydatów zabraknąć osób, dla których zdrowy tryb życia jest priorytetem. Niemniej chcąc świadomie decydować o swoim zdrowiu potrzebują nabyć właściwych dla tego kierunków efektów kształcenia.

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka:

 • ma wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego,
 • posiada wiedzę w zakresie norm żywieniowych, klasyfikacji diet oraz zasad ich sporządzania,
 • zna i rozumie znaczenie zdrowego stylu życia, promocji zdrowia i właściwego odżywiania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i dietozależnych,
 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i udzielić porady dietetycznej,
 • potrafi ocenić ogólny stan zdrowia klienta, wykorzystać wyniki badań laboratoryjnych w planowaniu żywienia oraz zdefiniować determinanty zdrowia i choroby,
 • potrafi zastosować w praktyce metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania osób w różnym wieku i w różnych jednostkach chorobowych,
 • potrafi w sposób komunikatywny wyjaśnić klientowi istotę problemu i zaproponować właściwe rozwiązania żywieniowe,
 • stosuje ekonomiczne i prawne zasady tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej,
 • respektuje prawa klienta, a jego priorytetem jest jego dobro i zdrowie.

CEL KSZTAŁCENIA

Kosmetologia jest dziedziną ugruntowaną na naukach medycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach o kulturze fizycznej. Jako interdyscyplinarna nauka musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych z użyciem specjalistycznej aparatury. Dzięki nabytej w czasie studiów wiedzy oraz umiejętności praktycznych absolwenci potrafią sprostać wymaganiom dzisiejszych konsumentów usług kosmetycznych. Zdając sobie przy tym sprawę, jak istotna jest w pracy kosmetologa współpraca z lekarzem specjalistą. 

Kształcenie na kierunku Kosmetologii bioestetyczna ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologicznych stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem właściwej aparaturę. Studia dedykowane są dla osób związanych z branżą kosmetologiczną, których wiedza i umiejętności pozwalają na projektowanie zaawansowanych terapii łączonych z wykorzystaniem profesjonalnych preparatów kosmetycznych oraz dostępnych na rynku najnowszych technologii.

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • zna i opisuję etapy prawidłowo przeprowadzonego wywiadu kosmetycznego,
 • definiuje wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegów kosmetologicznych, wskazując konieczne do zaangażowania środki specjalistyczne i sprzęt,
 • zna, opisuje i charakteryzuje zabiegi opóźniające procesy starzenia się skóry,
 • potrafi zaprojektować łączone terapie kosmetologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta,
 • samodzielnie wdraża i wykorzystuje metody aparaturowe polegające na zwiększeniu przenikania przeznaskórkowego oraz stymulację tkanek,
 • samodzielnie wykonuje zabiegi mające za zadanie wymodelowanie ciała klienta, poprawę jego jędrności i ogólny wygląd,
 • na podstawie przeprowadzonego wywiadu kosmetycznego dobiera odpowiedni rodzaj preparatów kosmetycznych oraz właściwe techniki aplikacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta,
 • jako członek zespołu konsultacyjnego potrafi współpracować z lekarzami różnych specjalizacji,
 • posługuje się fachową terminologią właściwą do pracowników branży beauty.

CEL KSZTAŁCENIA

Kosmetologia zajmuje się upiększaniem, pielęgnowaniem, wspomaganiem leczenia oraz przywracaniem atrakcyjności ludzkiego ciała, przy użyciu specjalistycznej aparatury i produktów kosmetycznych. Wiedza i umiejętności kosmetologów opierają się na interdyscyplinarnej wiedzy naukowej. Tym samym kosmetolodzy jako wykwalifikowani specjaliści, mogą być członkami zespołów konsultacyjnych, znając dokładnie swoją rolę i określając posiadane kompetencje zawodowe. Podejmowana przez kosmetologów aktywność zawodowa wymaga od nich ustawicznego pogłębiania wiedzy oraz śledzenia najnowszych trendów. Tylko tym sposobem są w stanie sprostać wymaganiom, świadomych możliwości dzisiejszej kosmetologii - klientów. Kształcenie na kierunkach z zakresu kosmetologii opiera się na trzech dyscyplinach naukowych tj.: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu.

Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia stosowana kierowane są przede wszystkim do osób, które rozpoczynają swoją zawodową przygodę z szeroko rozumianą kosmetologią. Plan kształcenia pozwala na nabycie elementarnych umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii: upiększającej i pielęgnacyjnej. Słuchacze w czasie kształcenia poznają zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetologicznej oraz doboru preparatów kosmetycznych w zależności od wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu, ale również przede wszystkim ze względu na oczekiwany rezultat, do którego dąży klient. 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Kosmetologia stosowana:

 • ma elementarną wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie niezbędnym dla zawodu kosmetologa,
 • zna mechanizmy i skutki uboczne zabiegów kosmetologicznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do ich wykonywania,
 • zna rodzaje, zastosowanie oraz sposoby aplikacji dostępnych na rynku produktów kosmetycznych,
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę skóry i udzielić indywidualnej porady kosmetologicznej,
 • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu kosmetologicznego z zakresu kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej,
 • potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem, aparaturą i narzędziami stosowanymi w kosmetologii,
 • potrafi dobrać kosmetyki w zależności od wybranego zabiegu kosmetologicznego i zamierzonego do uzyskania efektu końcowego,
 • respektuje prawa klienta, a jego priorytetem jest dbanie o dobro klienta,
 • potrafi samodzielnie i właściwie organizować swoją pracę w zgodzie z etyką zawodu oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

CEL KSZTAŁCENIA

Współczesna podologia zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości stopy. Oczywiście niejednokrotnie działania podejmowane przez podologów wymagają konsultacji z lekarzem specjalistą. Do gabinetów podologicznych trafiają klienci z różnymi problemami: chorobami skóry i paznokci, chorobami przemiany materii, deformacjami stóp, czy powszechnymi dolegliwościami tj. wzrastające paznokcie, odciski, modzele, pękające stopy, czy też brodawki. Posiadana wiedza i umiejętności podologów pozwalają im na określenie swoich kompetencji, a więc granicy do jakiej mogą działać zupełnie samodzielnie, albo skorzystać z konsultacji m. in. z lekarzem ortopedą, czy też chirurgiem.

Studia podyplomowe na kierunku Podologia kierowane są do osób związanych z branżą beauty. Doskonale z zagadnieniami podologicznymi poradzą sobie osoby z wykształceniem kierunkowym z zakresu: kosmetologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz absolwenci kierunku lekarskiego. Nabyta w czasie studiów wiedza z zakresu pielęgnacji i profilaktyki stóp pozwoli na prowadzenie specjalistycznych konsultacji podologicznych, również w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Podologia:

 • ma elementarną wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie niezbędnym dla pracy podologa,
 • posiada wiedzę z zakresu diagnozowania chorób i deformacji stóp,
 • zna i opisuje poszczególne etapy planowania i wykonywania zabiegów podologicznych,
 • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu podologicznego,
 • potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem, aparaturą i narzędziami stosowanymi w codziennej pracy podologa,
 • potrafi dobrać kosmetyki podologiczne niezbędne w odpowiednio zaplanowanej terapii,
 • potrafi organizować i zarządzać pracą gabinetu podologicznego,
 • potrafi współpracować z lekarzem specjalistą oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami,
 • wykazuje się tolerancją i zrozumieniem dla potrzeb swoich klientów spowodowanych chorobą, wiekiem, uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi i religijnymi.

CEL KSZTAŁCENIA

W ostatnim czasie, a precyzując przez ostanie 10 lat można zauważyć bardzo dynamiczny rozwój usług Spa & wellness, które uplasowały Polskę na szczycie największych rynków sektora spa & wellness w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 600 obiektów spa, medical spa i sanatoriów to wyraźny potencjał dla dalszego kształtowania się tej branży. Sam rynek spa i wellness w przeważającej większości, bo aż w ok. 90%, związany jest z hotelami, a liczba obiektów oraz przychodów z tego sektora sprawia, że Polska znajduje się w czołówce 20 krajów świata.

Stąd też niezaprzeczalnym celem kształcenia na kierunku SPA & Wellness jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy.

Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie holistycznego spojrzenia na człowieka nie ograniczonego jedynie do zabiegów kosmetologicznych i relaksacyjnych na ciało. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy pozwalającej mu na samodzielne tworzenie autorskich zabiegów dedykowanych klientom ośrodków SPA & Wellness, przy jednoczesnym identyfikowaniu potrzeb klientów oraz uwzględnieniu ich indywidualnych predyspozycji, a także wymagań uwarunkowanych kulturowo, bądź religijnie Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie działalnością ośrodka SPA & Wellness na wszystkich płaszczyznach niezbędnych do świadczenia usług najwyższej jakości.

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • Absolwent studiów podyplomowych na kierunku SPA & Wellness:
 • ma wiedzę o zasadach funkcjonowania ośrodków SPA & Wellness oraz złożoności potrzeb gości tychże ośrodków, co przedkłada się na budowę bogatej oferty świadczonych usług,
 • posiada wiedzę o cyklu życia i awaryjności aparatury [również opartej na najnowszej technologii] wykorzystywanej do wykonywania poszczególnych zabiegów, a także rozumie konieczność wykonywania jej regularnych przeglądów,
 • posiada szczegółową wiedzę o produktach kosmetycznych i innych niezbędnych materiałach mających zastosowanie w gabinetach ośrodków SPA & Wellness,
 • zna zasady wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i kosmetologicznych oraz definiuje wskazania i przeciwskazania do ich wykonywania, wskazując konieczne do zaangażowania środki specjalistyczne i sprzęt,
 • posiada wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, które dzięki znajomości fachowej terminologii oraz interdyscyplinarnej wiedzy, predysponują go do nawiązywania korzystnej współpracy ze specjalistami działającymi w różnych obszarach medycyny i zdrowia,
 • potrafi samodzielnie zbudować atrakcyjną ofertę pobytu w ośrodku SPA & Wellness, dostosowując ją do lokalizacji wybranego ośrodka oraz potrzeb grupy docelowej,
 • wykazuje się zdolnościami organizacyjnymi pracy własnej oraz zespołu; potrafi zaplanować i wdrożyć procedury pracy, a także czuwać nad ich przestrzeganiem oraz przebiegiem, ustalić kolejność zadań w zależności od bieżących wymagań, 
 • potrafi w atrakcyjny i przystępny sposób przedstawić korzyści płynące ze zdrowego trybu życia oraz regularnych kontroli stanu zdrowia; potrafi dostosować formę i sposób przekazu do wymogów grupy docelowej, 
 • potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat rozwoju i osiągnięć w obszarze SPA & Wellness,
 • potrafi inspirować innych do działania oraz organizować działalność na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego; rozumie, że wellness to sposób życia, pozwalający na osiągnięcie harmonii pomiędzy ciałem, a umysłem.

CEL KSZTAŁCENIA

Polska jest jednym z największych rynków kosmetyków w Europie. Tempo rozwoju branży kosmetycznej, jako jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach popyt na specjalistów z tego sektora nie będzie słabł. Ustawiczny wzrost oczekiwań konsumentów pod względem dostępnych produktów kosmetycznych, wymusza na pracownikach odpowiedzialnych za recepturę i produkcję kosmetyków ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Nie można przy tym pominąć wzrastających wymagań prawnych dotyczących zarówno gotowych produktów kosmetycznych, jak i surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Technologia produkcji kosmetyków jest przekazanie wiedzy z zakresu aspektów chemicznych, technologicznych, prawnych i społecznych prowadzonej działalności. Program kształcenia kładzie silny nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych. Słuchacze mają możliwość poznania różnych aspektów współczesnej technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwoli na nabycie umiejętności niezbędnych do posiadani od etapu projektowania produktu kosmetycznego, do jego wprowadzenia na rynek. Studia są kierowane przede wszystkim do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, ale nie tylko. Wykładane treści kształcenia pozwolą również na poszerzenie swoich horyzontów przez osoby na co dzień niezwiązane z branżą, ale śledzącą najnowsze osiągnięcia w branży beauty.

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Technologia produkcji kosmetyków:

 • zna i charakteryzuje technologie oraz zasady produkcji preparatów kosmetycznych,
 • posiada wiedzę o surowcach kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych,
 • posiada wiedzę o specyfice pracy w zakładach produkujących produkty kosmetyczne,
 • posługuje się wiedzą o recepturowaniu kosmetyku, uwzględniając przy tym właściwości gotowego produktu i oczekiwania potencjalnych klientów,
 • potrafi samodzielnie skompletować dokumentację kosmetyku od etapu receptury, badań, oceny bezpieczeństwa, po proces produkcji,
 • posiada umiejętność posługiwania się aparaturę laboratoryjna, stosując się przy tym do przepisów określających zasady eksploatowania i konserwacji,
 • wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu przemysłowej produkcji kosmetyków oraz receptury kosmetycznej do wyboru najlepszych metod analitycznych i fizykochemicznych do oceny jakości produktu,
 • potrafi ustalić cel/ rezultat działań w zakresie produkcji/ technologii kosmetyku,
 • posiada zdolność obiektywnej oceny oraz opiniowania poszczególnych aspektów swojej działalności zawodowej.

CEL KSZTAŁCENIA

Współczesna trychologia jest dziedziną skupiającą się na specjalistycznej diagnostyce oraz leczeniu dolegliwości związanych ze skórą głowy i włosami ludzkimi. To właśnie działalność zawodowa trychologów jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, na co dzień borykających się z problemami skóry głowy i włosów. Niejednokrotnie problemy te są efektem zachwiania równowagi w funkcjonowaniu całego organizmu. Stąd tak konieczne jest posiadanie przez trychologów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która da im możliwość podejmowania efektywnej współpracy z różnymi specjalistami m.in. z lekarzem dermatologiem. Współczesne zabiegi trychologiczne pozwalają na zaangażowanie specjalistycznej aparatury i narzędzi, a także preparatów pozwalających na poprawę stanu skóry głowy i włosów.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jaki tkwi we współczesnej trychologii. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby najwyższe standardy gabinetowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z etapami kuracji trychologicznych najczęściej spotykanymi w gabinetach trychologicznych. Studia są kierowane do osób, które są już związane z branżą beauty, ale również do osób, które podjęły decyzję o zmienia swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej.  

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Trychologia kosmetologiczna:

 • zna i posługuje się specjalistyczną terminologią właściwą dla trychologa,
 • zna i opisuje procedury zabiegów trychologicznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do ich wykonywania,
 • zna i definiuje najczęstsze dolegliwości w obszarze skóry głowy i włosów,
 • potrafi przeprowadzić profesjonalną diagnostykę trychologiczną,
 • potrafi zaplanować i wykonać łączone terapie trychologiczne wspomagające leczenie problemów skórnych i/lub pozwalające na uzyskanie rezultatów pielęgnacyjnych/ upiększających,
 • potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę, mającą zastosowanie w gabinetach trychologicznych,
 • potrafi samodzielnie dobrać preparaty kosmetyczne w z uwzględnieniem koniecznych do uzyskania rezultatów i potrzeb klienta,
 • koncentruje się na potrzebach klienta, dbając przy tym o jego dobro i respektując przysługujące mu prawa,
 • organizuję i zarządza pracę w gabinecie trychologicznym.

CEL KSZTAŁCENIA

Polska jest jednym z czołowych producentów kosmetyków, suplementów diety i żywności. Od lat zajmujemy wysoką pozycję w skali europejskich producentów oraz wyznaczamy nowe trendy w obu istotnych dla całej Naszej gospodarki sektorach. Wzmożony popyt konsumpcyjny pozwala przypuszczać, że rozwój zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego nie będzie słabł w najbliższych kilkunastu latach. Dążenie dzisiejszego konsumenta do idealnego wyglądu zewnętrznego, wymusza konieczność pojawienia się na rynku pracy multi profesjonalistów. Ich zadaniem jest tworzenie produktów, które przyczynią się do poprawy wyglądu zewnętrznego konsumenta, ale zapewnią mu również dostęp do zdrowych i sprawdzonych produktów. Tym sposobem konsument ma przekonanie, że stosowane produkty zapewnią mu idealną sylwetkę oraz promienną i zdrowo wyglądającą skórę, czy też włosy. 

Wykształcenie nowej klasy specjalistów to właśnie główny cel, dla którego Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne. Obecnie brak jest tego typu specjalistów na rynku, którzy będą wyróżniać się interdyscyplinarną wiedzą, a co za tym idzie stanowić będą odpowiedź na potrzeby dzisiejszych pracodawców. Słuchacze oprócz szerokiego spectrum wiedzy teoretycznej, nabędą kluczowe dla ich pracy umiejętności praktyczne w czasie zajęć laboratoryjnych. Praca w rzeczywistych warunków, pod okiem instruktorów – praktyków przyczyni się do ugruntowania już posiadanej wiedzy, czy też jej poszerzenia. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje. Niemniej wykładane treści mogą również zainteresować osoby pragnące być świadomym konsumentem, posiadającym wiedzę naukową, a nie informacje stanowiące deklaracje marketingowe producentów.

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne:

 • zna obowiązujące przepisy prawa polskiego i prawa międzynarodowego regulujące procesy produkcji i kontroli produktów żywnościowych,
 • zna i definiuje mechanizmy kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych,
 • zna i opisuje funkcjonalne właściwości oraz przemiany biochemiczne i chemiczne składników żywności,
 • zna obowiązujące przepisy prawa polskiego i prawa międzynarodowego regulujące procesy produkcji i obrotu produktami kosmetycznymi,
 • zna zasady modelowania procesów technologicznych oraz podstawy projektowania tych procesów w przemyśle kosmetycznym,  
 • zna metodykę tworzenia receptur kosmetycznych wybranych rodzajów produktów kosmetycznych,
 • potrafi dokonać analizy sensorycznej i instrumentalnej produktów żywnościowych,
 • potrafi tworzyć i wdrażać oraz analizować już wdrożone systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym,
 • potrafi posługiwać się aparaturą kontrolno – pomiarową mającą zastosowanie w przemyśle kosmetycznym,
 • dokonuje analiza jakościowej i ilościowej surowców kosmetycznych, przy zastosowaniu klasycznych i instrumentalnych metod analiz,
 • potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w codziennej pracy zawodowej,
 • rozumie dynamikę rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu oraz konieczność ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy.

W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki oraz rosnących wymagań dotyczących gotowych produktów konsumenckich, takich jak preparaty chemii gospodarczej, jak też składników i surowców wykorzystywanych do ich produkcji i wytwarzania, bardzo istotną kwestią wydaje się zwrócenie uwagi na konieczność posiadania odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii i technologii detergentów i środków czystości.

Rynek produktów chemii gospodarczej na świecie to jedna z większych branż i gałęzi przemysłu. Duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na detergenty i środki czystości sprawia, że sektor ten wymaga obecności na rynku odpowiedniej klasy specjalistów. Ważne jest, aby wytwarzając takie produkty kierować się ich przeznaczeniem i deklarowanym działaniem, właściwościami, cechami organoleptycznymi i przede wszystkim zwracać uwagę na skład chemiczny, do czego potrzebna jest odpowiednia wiedza i kierunkowe wykształcenie.

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz nabycie przez nich umiejętności i kompetencji z zakresu badań nad surowcami potrzebnymi do produkcji środków chemii gospodarczej, analizy i oceny właściwości tych surowców i produktów gotowych, ich dystrybucji oraz znajomości regulacji prawnych z zakresu chemikaliów – tak, aby spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów i konsumentów. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu detergentowego, chemicznego jak i kosmetycznego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje oraz do wszystkich osób chcących zdobyć atrakcyjne na rynku pracy wykształcenie lub je uzupełnić.


przejdź do spisu treści
KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę wybrane obszary kształcenia, a nie cały system szkolnictwa wyższego. W niektórych krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

 Na korzyść tej formy kształcenia przemawia:

 • krótki, ale intensywny okres kształcenia – tylko 1,5 roku;
 • silne związanie edukacji z pracą zawodową;
 • profil praktyczny z przeważającą ilością zajęć o charakterze praktycznym;
 • koncentracja na modułach kierunkowych, a co za tym idzie problemach gospodarczych i rynkowych;
 • zaangażowanie w proces dydaktyczny praktyków posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe w danej baraży;
 • koncentracja na bieżącej weryfikacji efektów uczenia się w czasie odbywanych zajęć;

Głównym celem nauki na kierunkach kształcenia specjalistycznego jest nabycie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK. W żadnym wypadku absolwenci kierunków kształcenia specjalistycznego nie są pozbawieni możliwości zawodowego awansu, wręcz przeciwnie. Poziom wynagrodzenia i forma zatrudnienia są obecnie dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności, a nie stopnia ukończonej edukacji. Kształcenie specjalistyczne jest wpisane w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning-LLL). Samo pojawienie się tej formy kształcenia miało za zadanie połączyć potrzeby teraźniejszej edukacji i gospodarki. Programy kształcenia specjalistycznego, w tym plany kształcenia mają się przede wszystkim opierać na zajęciach o charakterze praktycznym, a przy okazji będących podstawą do wykształcenia absolwentów, którzy będą specjalistami z wąskiego obszaru danej branży. To właśnie te aspekty mają stanowić o ich przewadze na rynku pracy, gdzie poszukiwani się branżowi specjaliści.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy kształcenia do swojej oferty edukacyjnej ze względu na:

 • chęć zapewnienia równego dostępu do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych - kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia przez samych słuchaczy są niższe;

 • chęć zwiększenia mobilności międzynarodowej polskich absolwentów – świadectwo dyplomowanego specjalisty/ dyplomowanego specjalisty technologa jest uznawane na całym świecie i pozwala na znalezienie zatrudnienia;

 • chęć zwiększenia zatrudnienia polskich absolwentów podejmujących naukę w systemie szkolnictwa wyższego – wąski obszar posiadanych umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na bycie konkurencyjną grupą na rynku pracy;

 • chęć podwyższenia poziomu oferowanych na rynku szkoleń i kursów będących formą kształcenia pozaformalnego;

 • chęć sprostania wymaganiom pracodawców – zapewnienie na rynku absolwentów, którzy będą wyróżniali się pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;

 • chęć wykształcenia w absolwentach umiejętności kreowania różnych form przedsiębiorczości; 

Profil kandydatów decydujących się na kształcenie specjalistyczne jest bardzo różnorodny. Mówimy tutaj o grupie silnie zróżnicowanej wiekowo, są to zarówno absolwenci szkół średnich, ale też i osoby, które po latach doświadczeń zdecydowały się na przekwalifikowanie. Tak samo w związku tym sytuacja będzie wyglądała pod względem przygotowania do kształcenia specjalistycznego. Większą wiedzą i umiejętnościami na pewno będą mogli pochwalić się absolwenci szkół branżowych, albo też pracownicy danego sektora, którzy zdecydowali się na kształcenie mające na celu uzupełnienie posiadanych umiejętności o wiedzę właściwą dla poziomu szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną kształcenia specjalistycznego w WSIiZ!

Kierunki:
 • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej, 
 • Specjalista technolog produktów kosmetycznych, 
 • Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności, 
 • Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku kształcenia z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • Skierowanie na badania lekarskie 
  - Wzór zaświadczenia lekarskiego

ZOBACZ:

Wzór skierowania Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)

Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
 • świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego[kopia].

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji :

https://wsiiz.pl/ksztalcenie-specjalistyczneStudia


Oferujemy ksz­tałcenie na pre­stiżowych kie­run­kach studiów 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Chemia kosmetyczna

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Chemia ogólna

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Chemia żywności

Studia I stopnia

Ścieżka kształcenia:

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Dietetyka

Studia I stopnia

Ścieżki kształcenia:

 • Dietetyka stosowana
 • Dietetyka kliniczna

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Studia II stopnia magisterskie

Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta: magister

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Studia I stopnia

Ścieżki kształcenia:

 • bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
 • bezpieczeństwo żywności

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3,5 roku
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

 Kosmetologia

Studia I stopnia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 3 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Studia II stopnia magisterskie

Ścieżki kształcenia:

 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia kliniczna
 • Manager produktu kosmetycznego
 • Podologia

Organizacja studiów:
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Magister

Technologia kosmetyku

Studia II stopnia magisterskie

Organizacja studiów:
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Tytuł zawodowy absolwenta: Magister


Studia podyplomowe


Organizacja studiów:
Cas trwania: 1 rok (2 semestry)
Forma studiów: niestacjonarna
Poziom kształcenia: studia podyplomowe


Kształcenie specjalistyczne


Kierunki:

 • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej,
 • Specjalista technolog produktów kosmetycznych,
 • Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności,
 • Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne.


Kierunki wykładane na uczelni:

chemia kosmetyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
chemia ogólna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
chemia żywności Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ochrony zdrowia i promocja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

biotechnologia w kosmetologii
detergenty, środki czystości i produkty chemii gospodarczej
dietetyka
kosmetologia bioestetyczna
kosmetologia stosowana
podologia
SPA&Wellness
technologia produkcji kosmetyków
trychologia kosmetologiczna
żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Chemia ogólna - studia inżynierskie w Warszawie

Studiuj chemię praktycznie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz zdobądź kompetencje inżynierskie cenione przez pracodawców.

czytaj dalej

Chemia żywności - nowy kierunek studiów inżynierskich w WSIiZ w Warszawie

Głównym celem kształcenia na kierunku chemii żywności jest wykształcenie kadry specjalistów przygotowanych do pracy w przemyśle chemicznym ukierunkowanym na problematykę gospodarki żywności, a więc w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym.

czytaj dalej

TECHNOLOGIA KOSMETYKU - STUDIA MAGISTERSKIE

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych w przemyśle kosmetycznym na szczeblu operacyjnym, w działach związanych m.in.: z systemami zarządzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i środków czystości.

czytaj dalej

DIETETYKA studia licencjackie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka studia II stopnia!

czytaj dalej

DETERGENTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ Studia Podyplomowe

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU CHEMII ŻYWNOŚCI

czytaj dalej

Technologia kosmetyku –nowość w ofercie edukacyjnej WSIiZ

Rekrutacja zimowa 2021/2022 już ruszyła.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ZAPRASZA

Już 25 września 2020 roku

czytaj dalej

Wakacyjna Szkoła Makijażu i Stylizacji Rzęs Dla Nastolatek

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza nastolatki, maturzystki i wszystkich zainteresowanych do udziału w Wakacyjnej Szkole makijażu i stylizacji rzęs dla nastolatek.

czytaj dalej

Zostań jednym z najbardziej rozchwytywanych specjalistów w branży BEAUTY

Studiuj Kosmetologię w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia! Oferta WSIiZ na rok akademicki 2020/2021 to możliwość wyboru edukacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - licencjackich, magisterskich z wieloma atrakcyjnymi ścieżkami kształcenia.

czytaj dalej

Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza na studia na kierunku DIETETYKA

ze ścieżkami kształcenia: dietetyka kliniczna, dietetyka stosowana.

czytaj dalej

#zostanwdomu z WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapraszamy na cykl filmów #zostanwdomu z WSIiZ.

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie?

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Rektorem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, dr. n. chem. Sebastianem Grzybem.

czytaj dalej

Dzień Otwarty ONLINE w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

2 kwietnia 2020

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie