Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi


Pragniemy zaprosić was do podjęcia studiów w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi. Prowadzimy studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie w systemie niestacjonarnym), oparte na zasadach przewidzianych postanowieniami Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Kierunek ten posiada specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest wprawdzie uczelnią młodą, jednakże znaną i cenioną w środowisku akademickim. Dbamy o wysoką jakość kształcenia m.in. w zakresie nauk prawnych, nauk o państwie i administracji; staramy się łączyć teorię z praktyką funkcjonowania administracji i wyposażyć naszych studentów w praktyczne umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest uczelnią otwartą na studenta. Tworzymy nowoczesne programy nauczania, organizujemy zajęcia poza dydaktyczne (koła naukowe, spotkania z doradcą zawodowym), organizujemy praktyki w administracji publicznej i prywatnej, oferujemy dobre warunki studiowania, przyjazne środowisko oraz niskie opłaty za studia, a nawet rabaty i zwolnienia z opłat.

Atrakcyjna lokalizacja Uczelni w centrum Łodzi, w sąsiedztwie innych ośrodków naukowych i akademickich, jak Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki – zapewnia przyjazną atmosferę akademicką.

W celu realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia nie tylko zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, ale także stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów m.in. realizując obowiązkowy program praktyk studenckich w administracji publicznej lub instytucjach prywatnych.

Studentom zdolnym i pracowitym Uczelnia zapewnia pomoc finansową. Pamiętamy także o tych osobach, które borykają się z problemami finansowymi. Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi posiada system pomocy finansowej dla studentów, którzy mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie stypendium za wyniki w nauce, stypendiów socjalnych i innych form pomocy materialnej.


OFERTA EDUKACYJNA WYŻSZEJ SZKOŁY COSINUS W ŁODZI


Naszym kandydatom proponujemy podjęcie studiów I-go stopnia
w systemie niestacjonarnym na kierunku Administracja.
Studia trwają 3 lata (6 semestrów). 
Absolwenci naszej Uczelni otrzymują dyplom ukończenia studiów I – go stopnia, uzyskując tym samym tytuł licencjata.
Opłaty: 851 za semestr lub 179 za miesiąc

Głównym celem kształcenia na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwenta do wypełniania funkcji urzędniczych w organach administracji rządowej i samorządowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym. 

Absolwent kierunku Administracja posiada wiedzę o organach władzy publicznej i organizacji aparatu tej władzy w państwie. Jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie jej rolę w organizacji państwa i społeczeństwa. Interpretuje zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne). Absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dla analizy poszczególnych problemów prawnych, posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi i ich interpretowania, przygotowywania decyzji administracyjnych. a także rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych. W kształceniu na kierunku Administracja zwraca się również uwagę na nauki ekonomiczne i polityczne oraz na nabycie umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa niezbędnego w pracy urzędnika. 

Rozpoczynając naukę w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi otrzymasz legitymację studencką potwierdzającą status studenta oraz uprawniającą do zniżek w wielu instytucjach, a także na przejazdy komunikacją miejską. 


Wybrane przedmioty na kierunku Administracja


 • Podstawy prawoznawstwa;
 • Nauka administracji;
 • Ekonomia;
 • Historia administracji;
 • Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego;
 • Organizacja i zarządzenie w administracji;
 • Technologia informacyjna;
 • Konstytucyjny system organów państwowych i organów ochrony prawnej;
 • Prawo administracyjne–część ogólna;
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Etyka urzędnicza;
 • Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce;
 • Prawo cywilne z umowami w administracji;
 • Finanse publiczne i prawo finansowe;
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne;
 • Publiczne prawo gospodarcze;
 • Prawo administracyjne–cześć szczególna;
 • Prawo ochrony środowiska;
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
 • Prawo urzędnicze;
 • Język obcy (angielski-poziom od A2, niemiecki, rosyjski)

PRAKTYKI


Studenckie praktyki zawodowe

W trakcie studiów student będzie odbywał praktyki zawodowe. Program studiów kładzie duży nacisk na praktykę, a Uczelnia czyni starania, aby po ukończeniu studiów jej absolwent był przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach administracji publicznej samorządowej i rządowej, a także w komórkach administracyjnych podmiotów sektora prywatnego i w organizacjach pozarządowych.

Koncepcja praktyk zakłada stworzenie studentom odpowiednich warunków do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz umiejętności praktycznych i organizacyjnych. 

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty.


E-LEARNING


Rozpocznij studia z wykorzystaniem Internetu!!!

Uczelnia wprowadziła nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu (e-learning), jako wspomaganie procesu dydaktyki. Tego rodzaju kształcenie doskonale uzupełnia tradycyjny proces nauczania. W naszej Uczelni większość wykładów będzie odbywała się w ten właśnie sposób, natomiast niektóre wykłady oraz wszystkie ćwiczenia będą przebiegały w tradycyjnej formie.Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje login i hasło, które umożliwią mu dostęp do materiałów wykładowych realizowanych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią podstawę do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia. Pobieranie materiałów wykładowych nie wiąże się z koniecznością korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Można pracować na dowolnym komputerze używanym do przeglądania innych stron internetowych, przy użyciu dowolnej przeglądarki.

Główne korzyści dla studentów uczących się on-line: 

 • korzystanie z materiałów o każdej porze i w każdym miejscu,
 • ograniczenie kosztów związanych z dojazdem i noclegiem,
 • materiały dostępne 7 dni w tygodniu, 24h na dobę » możliwość połączenia nauki z pracą lub obowiązkami domowymi

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Godziny otwarcia Dziekanatu:

ŚRODA - 8:00-17:00
CZWARTEK - 8:00-17:00
PIĄTEK - 8:00-17:00
SOBOTY 8:00-12:00

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane