Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Puławach

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Puławach


przejdź do spisu treści

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach powstał z inicjatywy Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego oraz członków zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

21 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy, zakładające m.in. organizację i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku chemia techniczna w Puławach, a także studiów podyplomowych dla pracowników Zakładów, praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS, realizacji prac dyplomowych i doktorskich związanych z zakresem funkcjonowania zakładu, współpracy badawczej oraz komercjalizacji wyników badań i funkcjonowaniem elitarnego centrum kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowania produktów Zakładów Azotowych w Puławach i promocji wspólnych przedsięwzięć.

Plany utworzenia Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach wspierały władze samorządowe miasta, powiatu oraz dyrektorzy puławskich instytutów i innych instytucji gospodarczych i przemysłowych. Utworzenie w Puławach zamiejscowej jednostki uniwersyteckiej dało szerokie możliwości rozwinięcia współpracy z ww. podmiotami w oparciu o bardzo dobre relacje partnerskie.

Budynek Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach to nowoczesna i atrakcyjna siedziba o powierzchni 1.628,50 m2. Do dyspozycji studentów oddano 16 sal. Każda z nich wyposażona jest stosownie do przeznaczenia w komfortowy i nowy sprzęt.

Aula może pomieścić do 230 osób. Dwie mniejsze sale wykładowe ok. 120 osób. Pozostałe 11 sal to sale ćwiczeniowe, w których zajęcia może odbywać jednocześnie po 30 osób.

Zajęcia z informatyki prowadzone są w nowoczesnej sali komputerowej.


KIERUNKI STUDIÓW

Administracja publiczna
studia I stopnia
studia stacjonarne  
studia niestacjonarne (zaoczne)  

Chemia techniczna
(4-letnie inżynierskie)
studia I stopnia
studia stacjonarne  
niestacjonarne (zaoczne)  

Wychowanie fizyczne
studia I stopnia
studia stacjonarne  
studia niestacjonarne (zaoczne)  

Fizjoterapia
studia jednolite magisterskie
studia stacjonarne  
studia niestacjonarne (zaoczne)


STUDIA PODYPLOMOWE

Administracja
studia niestacjonarne (zaoczne)

Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej
studia niestacjonarne (zaoczne)

Dużym zainteresowaniem cieszyły się Drzwi Otwarte na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach, które odbyły się  28 lutego 2020 roku. Organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji, związanych z wydziałową ofertą kształcenia oraz życiem studenckim. Poza licznymi wykładami i pokazami zorganizowano także warsztaty i konkursy.  
Maturzyści mogli się zapoznać z takimi kierunkami, jak: administracja publiczna, fizjoterapia, chemia techniczna oraz wychowanie fizyczne. Mogli też porozmawiać z kadrą profesorską i studentami.
Zobaczcie, jak to wyglądało!

przejdź do spisu treści

Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie)

STOPIEŃ STUDIÓW
studia I stopnia
FORMA STUDIÓW
studia stacjonarne
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
OBSZAR KSZTAŁCENIA

Nauki przyrodnicze

PRZEDMIOTY MATURALNE
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
informatyka
matematyka

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą następujące przedmioty:
chemia,
jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Kierunek prowadzony pod patronatem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy" SA. 

Uruchomienie w Puławach Zamiejscowego Wydziału UMCS z kierunkiem technicznym to także stworzenie korzystnych szans dla kształcenia, rozwoju i jeszcze zwiększenia dynamiki inwestycyjnej w tym mieście w najbliższej przyszłości. Utworzenie nowego kierunku Chemia techniczna ma więc znaczenie prestiżowe jak i strategiczne zarówno dla UMCS jak i miasta Puławy. Jest bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykształconych specjalistów z zakresu chemii technicznej.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, chemia, chemia ogólna i nieorganiczna, klasyczna analiza jakościowa, obliczenia inżynierskie, podstawy rysunku technicznego, chemia analityczna, fizyczna, organiczna oraz z krystalografii.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów.

Sylwetka absolwetna

Od absolwentów kierunku chemia techniczna oczekuje się by posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz umiejętności profesjonalnego, efektywnego ich wykorzystania w praktyce pozwalające na zdobycie atrakcyjnego miejsca na rynku pracy. Absolwent poszukujący pracy jest oceniany w rozmowach kwalifikacyjnych z punktu widzenia takich cech jak m.in. umiejętność pracy w zespole, zdolność do działania twórczego, umiejętność negocjacji, czy zdolność do podejmowania ryzyka. Jeśli chodzi zaś o umiejętności zawodowe najbardziej cenione są umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, systematyczność i dążenie do uzyskania określonych wyników produkcji przy zapewnionej ich jakości.

Absolwenci zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku chemia techniczna nabędą kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań w dziedzinach związanych ze specjalnością technologii procesów chemicznych, analityki chemicznej, a w szczególności chemii i technologii nawozów i związków azotowych, agrochemii, inżynierii chemicznej, inżynierii reaktorów chemicznych, ekstrakcji nadkrytycznej czy ochrony środowiska.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia techniczna na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz chemicznych eksperymentalnych i technik obliczeniowych będzie potrafił zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, w przemysłach pokrewnych, m.in. w zakładach produkujących nawozy mineralne itp.,
 • w zakładach produkcyjnych przy instalacji, eksploatacji i konserwacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • w laboratoriach i ośrodkach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych (instytutach naukowo-badawczych) oraz instytucjach wdrażających najnowsze technologie,
 • w zakładach wykorzystujących urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych,
 • w zakładach przemysłowych w zakresie prowadzenia obliczeń technologicznych, usprawniania i wdrażania jednostkowych procesów technologicznych,
 • jako specjaliści w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych oraz szkolnictwie,
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów i rozwiązywania niestandardowych problemów.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów : www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • Praktykach w:

- Instytucie Nowych Syntez Chemicznych – Instytut Badawczy
- Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym
- Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach
- Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl


przejdź do spisu treści

Administracja publiczna

STOPIEŃ STUDIÓW
studia I stopnia
FORMA STUDIÓW
studia stacjonarne
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki społeczne

PRZEDMIOTY MATURALNE
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie jeden przedmiot spośród:

geografia,
historia,
język obcy nowożytny,
język polski,
matematyka,
wiedza o społeczeństwie

Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę zarządzającą, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty: Język urzędowy w administracji, Publiczne prawo bankowe, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Prawo międzynarodowe publiczne i stosunki międzynarodowe.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Programy studiów

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku administracja publiczna będzie przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej (rządowej, samorządowej), jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent posiadać będzie podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w szczególności nauk o administracji w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej prawa. Absolwent będzie posiadał wiedzę o takich strukturach jak państwo, organy władzy centralnej, terenowej, samorządzie terytorialnym, podmiotach występujących w obrocie prawnym.

Dysponować będzie wiedzą na temat podstawowych zasad ustroju konstytucyjnego państwa, o kompetencjach poszczególnych organów konstytucyjnych; funkcjonowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego oraz jako członka Unii Europejskiej, a także ogólnych zasad i prawnych formach działania podmiotów administrujących. Będzie znał i rozumiał prawa i obowiązki człowieka jako obywatela i urzędnika. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej pracy zawodowej, w tym dla rozwiązywania problemów zawodowych, z zachowaniem zasad etycznych. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów globalizacji i integracji.

Pozna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności podejmowania decyzji przez jej organy. Będzie potrafił wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, a także organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz mikro i makroekonomii w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z procesami racjonalnego i efektywnego podejmowania decyzji w sferze publicznej. W prawidłowy sposób będzie potrafił określić problem prawny, z jakim ma do czynienia, odnaleźć dla niego podstawę prawną i wydać decyzję, a także przewidzieć jej skutki. Posiadać będzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych nieobojętnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej. Będzie przygotowany do organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • administracji samorządowej
 • administracji rządowej
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów : www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • Praktykach w:

- Gminie Puławy
- Starostwie Powiatowym w Puławach
- Urzędzie Skarbowym w Puławach
- Urzędzie Miasta Puławy
- Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach
- Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

STOPIEŃ STUDIÓW
studia jednolite magisterskie
FORMA STUDIÓW
studia stacjonarne
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki przyrodnicze

PRZEDMIOTY MATURALNE
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
matematyka

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.

Fizjoterapia to studia o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kierunek ten wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. dziedziny, na które poszczególne regiony naszego kraju postawią w gospodarce i współpracującej z nią nauce w okresie 2014–2020.

Program studiów jest dostosowany do oczekiwań regionalnego rynku pracy. Został opracowany przez pracowników UMCS w Lublinie i był opiniowany m.in. przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Dyrektora Zakładu Fizjoterapii i Masażu BIO-RELAX oraz członków zarządu Centrum Medycznego „Internus”.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia prawidłowa człowieka, Anatomia funkcjonalna, Fizjoterapia ogólna, Fizjologia, Podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii, Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii, Kwalifikowalna pierwsza pomoc medyczna, Podstawy żywienia człowieka, Kinezjologia, Kinezyterapia, Podstawy pielęgnowania osób niepełnosprawnych, Odnowa biologiczna, Fizykoterapia, Podstawy fizjoterapii w ortopedii i tramuatologii, Rehabilitacja społeczna i zawodowa, Fizjoterapia w medycynie sportowej .

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl W zakładce: Dla studentów/Programy studiów

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku, przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i przy różnym stanie zdrowia.
 • będzie posiadać niezbędne kompetencje w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) dla celów leczniczych oraz profilaktycznych.
 • posiadać będzie predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
 • będzie przygotowany merytorycznie do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń fizycznych wśród osób chorych oraz z niepełnosprawnością.
 • będzie posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Będzie również przygotowany do planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną z zakresu fizjoterapii oraz innych dyscyplin naukowych, które uzupełniają humanistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu m.in. dziedzin etyki i medyczno-prawnych.
 • będzie przygotowany do wykonywania wszystkich obowiązkowych zabiegów fizjoterapeutycznych, a także do sprawowania kontroli efektywności procesu fizjoterapii.
 • będzie posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Zrealizowany program studiów umożliwia absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • szpitalach klinicznych na różnych oddziałach
 • przychodniach i w gabinetach specjalistycznych
 • sanatoriach
 • szpitalach uzdrowiskowych
 • ośrodkach odnowy biologicznej i SPA
 • przychodniach medycyny sportowej i klubach sportowych.

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności oraz wykonywania usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania chorego.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału:

 • w Samorządzie Studentów: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • w praktykach:

- w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. w Nałęczowie,
- Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach,
- Centrum Medycznym Internus Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach,
- w Zakładzie Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax Jolanta Potapska w Puławach,

Studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym , sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl


przejdź do spisu treści

Wychowanie fizyczne

STOPIEŃ STUDIÓW
studia I stopnia
FORMA STUDIÓW
studia stacjonarne
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Nauki społeczne

PRZEDMIOTY MATURALNE

biologia
chemia
fizyka
język polski

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie jeden przedmiot spośród:
biologia,
chemia,
fizyka,
język polski.

Koncepcja kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne jest efektem dotychczasowej współpracy Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Puławach z władzami miasta Puławy oraz Starostwa Powiatowego w Puławach. W przygotowaniu programu tego kierunku brali udział mający doświadczenie praktyczne pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, Centrum Kultury Fizycznej UMCS oraz przedstawiciele wydziałowego samorządu studentów. Uwzględniono sugestie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych aktualnie prowadzonych studiów na kierunku Fizjoterapia, a zwłaszcza potencjalnych interesariuszy zewnętrznych kierunku Wychowanie fizyczne.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że kierunek studiów Wychowanie fizyczne nawiązuje do misji Uniwersytetu i misji Wydziału poprzez oferowanie specjalistycznej wiedzy dostosowanej do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia, Biologia, Fizjologia człowieka, Pedagogika ogólna, Psychologia ogólna, Biomechanika, Edukacja zdrowotna, Teoria sportu, Podstawy dydaktyki, Organizacja i prawo w oświacie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne będzie przygotowany do pracy nauczyciela przedmiotu Wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia, do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną, czy nawet samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.  Dysponować będzie bowiem nie tylko wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również z zakresu pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) - prawa i ekonomii.

Absolwent będzie władać wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwi mu ewentualne poszukiwanie pracy również za granicą.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • będzie przygotowany do pracy nauczyciela przedmiotu Wychowanie fizyczne w szkołach.
 • będzie przygotowany do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną.
 • będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze
 • będzie posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Zrealizowany program studiów umożliwia absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • szkołach na różnym poziomie kształcenia
 • siłowniach
 • klubach sportowych
 • jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału:

w Samorządzie Studentów: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów w praktykach:

- w Klubie Sportowym Wisła Puławy,
- w Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A.,
- w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach,

studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym , sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
agrochemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia techniczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja
wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej

Główny adres uczelni

 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Puławach
  ul. 4-go Pułku Piechoty 18 , 24-100 Puławy
 •  
 • Telefon: 81 888 22 55, 81 888 22 66
 • Strona: http://www.umcs.pl/pl/wz-pulawy.htm

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wychowanie fizyczne

nowy kierunek studiów na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie