Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Rok zalozenia: 1978


Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego został utworzony w 1978 roku. W 2001 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego.            

Wydział jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w szczególności w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Wydział Radia i Telewizji zatrudnia kadrę o najwyższym dorobku artystycznym i naukowym.  Na strukturę Wydziału składają się trzy zakłady, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna związana z prowadzonymi kierunkami oraz działalność artystyczna   i naukowa. Są to: Zakład Reżyserii Telewizyjno - Filmowej, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjno - Filmowego. W strukturze Wydziału nie ma instytutów ani katedr. Ponadto w Wydziale znajdują się: atelier, specjalistyczne pracownie: fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, fotografii, komputerowa oraz biblioteka, archiwum.      

W proces dydaktyczny zaangażowany jest Dział Techniki i Produkcji odpowiedzialny za produkcję studenckich prac praktycznych i ćwiczeń. Wydział kształci studentów na trzech kierunkach: Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia oraz Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o standardy kształcenia dla wymienionych kierunków zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz model szkoły mistrzowskiej charakterystyczny dla dydaktyki artystycznej. Jednostka posiada drugą kategorię naukową przyznaną przez Radę Nauki. Prowadzi badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych oraz w zakresie sztuki i twórczości artystycznej.      

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego należy wraz z Akademią Muzyczną w Katowicach oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach do wiodących instytucji edukacyjnych w dziedzinie sztuki zlokalizowanych w regionie. Pełni istotną rolę kulturotwórczą, prowadzi działalność na rzecz upowszechniania sztuki i kultury filmowej. Wydział współpracuje w dziedzinie twórczej i organizacyjnej także z Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie, Telewizją Polską SA, Telewizją TVN, Telewizją Polsat, Canal+ i Kino Polska oraz Instytucją Filmową Silesia Film – Centrum Sztuki Filmowej.

Twórczość studentów Wydziału jest prezentowana i nagradzana na krajowych i międzynarodowych festiwalach (np. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,  Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Camerimage, festiwale w Cottbus, San Sebastian, Clermont-Ferrand, Tampere, Santiago de Compostela, Kioto, Monachium, Nowym Jorku, Aspen, Wilnie, Kijowie i Bratysławie). Działalność w zakresie produkcji studenckich etiud filmowych Wydziału jest finansowana z dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz ze środków programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kierunki studiów


 • Reżyseria
  - studia stacjonarne I stopnia

 • Reżyseria
  - studia stacjonarne II stopnia

 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
  - studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  - studia stacjonarne I stopnia

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  studia stacjonarne II stopnia

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  - studia niestacjonarne I stopnia

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  - studia niestacjonarne II stopniaInformacje dla kandydatów na studia 
- tryb oraz kryteria rekrutacji
 
 • REŻYSERIA
 
Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów. Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min. – ok. 30 stron pisanych czcionką Courier New, wielkość 12 pkt).
2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych, w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
3. Jednostronicowego pomysłu na „prowokowanie rzeczywistości”, uruchamiającego w bohaterach zdarzenia, zachowanie warte obserwowania kamerą (event, performance).
4. Autoportretu fotograficznego.
5. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
6. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).
 
ETAP I 
- Egzamin pisemny: zadanie analityczno-scenariopisarskie  - analiza podanego tekstu oraz zastosowanie się do poleceń Komisji w zakresie materiału
- Egzamin ustny: zadanie plastyczne – montażowe – wybór kilku fotografii (spośród przygotowanych wcześniej przez Komisję), które wg kandydata układają się w opowieść
- Egzamin ustny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne – przy użyciu dostępnych rekwizytów oraz z pomocą operatora (studenta kierunku Realizacja obrazu) należy zbudować kadr
- Egzamin ustny: obrona prac własnych (teczka) – rozmowa o wszystkich złożonych projektach  
 
ETAP II 
- Zadanie dokumentalne  –  reportaż – realizacja fotoreportażu na zadany temat. Zdjęcia muszą ułożyć się w opowieść. 
- Zadanie inscenizacyjne – studio – zadanie obejmuje napisanie jednostronicowego scenariusza na zadany temat oraz sfilmowanie go w jednym ujęciu z pomocą studenta kierunku

Realizacja obrazu. Można korzystać z rekwizytów. Kandydat ma do dyspozycji trzech aktorów.
- Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji
 
Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 

 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO
  i FOTOGRAFIA
 
Egzamin wstępny składa się z trzech etapów. Warunkiem przystąpienia do I etapu jest obowiązkowa prezentacja przynajmniej 10 prac fotograficznych (o wymiarach minimum 13X18 cm). Ponadto można również składać dowolne prace plastyczne i filmowe (DVD). 
 
ETAP I  
- przegląd i ocena prac fotograficznych (oraz przedstawionych przez kandydata dodatkowych prac plastycznych i filmowych).
Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Wydziału ocenia treść i formę przedstawionych prac. Szczególnym przedmiotem oceny są: walory formalne, poziom techniczny, kompozycja, oświetlenie, forma narracyjna, wizja artystyczna, sposób interpretacji rzeczywistości, wrażliwość estetyczna, potencjał twórczy kandydata.
 
ETAP II  
- egzamin praktyczny w zakresie wykonanych samodzielnie przez kandydata (w czasie ściśle określonym przez komisję egzaminacyjną) prac fotograficznych na zadany temat w formie:         
a. reportażu oraz
b. zadania formalnego.

Komisja ocenia treść, sposób narracji oraz formę: kompozycję, oświetlenie, oryginalny sposób postrzegania, rzeczywistości, wrażliwość artystyczną oraz  potencjał kreacyjnego myślenia kandydata.
- egzamin pisemny -  analiza warsztatowa wizji plastycznej filmu.

Kandydat analizuje w formie pisemnej zaprezentowane w czasie egzaminu dzieło filmowe ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków wyrazu (technicznych i artystycznych),  warsztatu operatora obrazu: wizję plastyczną dzieła filmowego, kompozycję sekwencji, scen, ujęć, poszczególnych kadrów, efektów wizualnych, wizję kolorystyczną, rytm obrazu filmowego, artystyczną interpretację rzeczywistości.
 
ETAP III  
- egzamin praktyczny – realizacja oraz prezentacja zadania inscenizacyjnego.

Kandydat realizuje (w ściśle określonym czasie w studio telewizyjnym) zadanie inscenizacyjne, którego „bohaterem” jest rekwizyt. Zadanie polega na realizacji sceny filmowej (zdarzenia). Komisja ocenia: oryginalność pomysłu, umiejętność wyrażenia przez kandydata założeń artystycznych, warsztatowych zaprezentowanej sceny oraz sposób i formę realizacji.
- egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o fotografii i sztuce filmowej.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 

 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 
W trakcie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Wydziału ocenia kompetencje kandydata oraz jego predyspozycje organizacyjno-twórcze w zakresie sztuki, kultury, filmu i mediów. Pytania dotyczą historii filmu polskiego i światowego, kierunków kina współczesnego, zasad funkcjonowania kinematografii oraz mediów w Polsce. Kandydat może zostać również poproszony o zaproponowanie rozwiązania dla postawionego przed nim problemu organizacyjnego z zakresu produkcji filmowej.

Kandydatom zalecamy zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z następujących publikacji:
Gregory Goodel, Sztuka produkcji filmowej
Jerzy Płażewski, Historia filmu 1895-2005
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizjiKierunki wykładane na uczelni

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny
reżyseria I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bytkowska 1b, 40-955 Katowice
 •  
 • Telefon: 32 258 24 20, 32 258 24 27, 32 258 24 29
 • Fax: 32 258 70 70
 • Email: writv@us.edu.pl
 • Strona: http://www.writv.us.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie