Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Rok założenia: 1978

przejdź do spisu treści

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego (dawniej: Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego) została utworzony w 1978 roku. W 2001 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego Wydział otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego.

Szkola jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w szczególności w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego zatrudnia kadrę o najwyższym dorobku artystycznym i naukowym. W Szkole prowadzona jest działalność dydaktyczna związana z prowadzonymi kierunkami oraz działalność artystyczna i naukowa. Kierunki studiów to: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Reżyseria oraz Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnej i fotografia. W strukturze Szkoły nie ma instytutów ani katedr. Ponadto w Szkole znajdują się: atelier, specjalistyczne pracownie: fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, fotografii, komputerowa oraz biblioteka, archiwum.

Nowy budynek WRiTV został nominowany do prestiżowej nagrody Fundació Mies van der Rohe. 

W proces dydaktyczny zaangażowany jest Biuro Produkcji Etiud Filmowych i Techniki odpowiedzialny za produkcję studenckich prac praktycznych i ćwiczeń. Proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o standardy kształcenia dla wymienionych kierunków zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz model szkoły mistrzowskiej charakterystyczny dla dydaktyki artystycznej. Jednostka posiada kategorię naukową A. Prowadzi badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych oraz w zakresie sztuki i twórczości artystycznej.

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego należy wraz z Akademią Muzyczną w Katowicach oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach do wiodących instytucji edukacyjnych w dziedzinie sztuki zlokalizowanych w regionie. Pełni istotną rolę kulturotwórczą, prowadzi działalność na rzecz upowszechniania sztuki i kultury filmowej. Szkoła współpracuje w dziedzinie twórczej i organizacyjnej także z Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie, Telewizją Polską SA, Telewizją TVN, Telewizją Polsat, Canal+ i Kino Polska oraz Instytucją Filmową Silesia Film – Centrum Sztuki Filmowej.

Twórczość studentów Szkoły jest prezentowana i nagradzana na krajowych i międzynarodowych festiwalach (np. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Camerimage, festiwale w Cottbus, San Sebastian, Clermont-Ferrand, Tampere, Santiago de Compostela, Kioto, Monachium, Nowym Jorku, Aspen, Wilnie, Kijowie i Bratysławie). Działalność w zakresie produkcji studenckich etiud filmowych Szkoły jest finansowana z dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz ze środków programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Kierunki studiów

 • studia stacjonarne I stopnia
 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • studia stacjonarne I stopnia
 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia niestacjonarne I stopnia
 • studia niestacjonarne II stopnia


przejdź do spisu treści

Reżyseria

I stopnia stacjonarne 

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli  tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych.  Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii,  socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie  studentów w umiejętności zawodowe ( w tym  dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej,  form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do   wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska)

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia legitymizuje się wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w dziedzinie scenariopisarstwa, reżyserii i pracy z aktorem. Dysponuje także wiedzą na temat technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowo-telewizyjnej (w tym m. in. w zakresie sztuki operatorskiej, montażu, opracowania ścieżki dźwiękowej filmu, scenografii filmowej). Zdobyte w trakcie studiów elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych sprawiają, że jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera,  asystentów reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować  pracę  w telewizji i innych mediach,  branży reklamowej, placówkach oświatowych i artystycznych, instytucjach kultury itp.

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

 • Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min.).
 • Dwóch projektów filmów dokumentalnych w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
 • Cykl fotografii — autoportret.
 • Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
 • Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).

Uwaga. Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych. Załączone prace filmowe należy składać wyłącznie w formacie DVD.

Etap I

Egzamin pisemny: Zadanie analityczno – scenariopisarskie.

Egzamin pisemny: Zadanie sprawdzające predyspozycje do zawodu.

Egzamin ustny: Zadanie plastyczne – inscenizacyjne.

Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka) z zadaniem plastycznym – montażowym.

Etap II

Zadanie dokumentalne – reportaż.

Zadanie inscenizacyjne (studio).

Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje liczba punktów w ramach ustalonego limitu.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności 4 200,00 €

Reżyseria II stopnia stacjonarne 

Charakterystyka kierunku: Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się  zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i tv, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji  filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej 

W ramach  przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia  Wydział zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty  filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe

Perspektywy zawodowe:  Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej. Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria /w zakresie reżyserii filmowej/.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi samodzielnie tworzyć, realizować i publicznie prezentować własne założenia estetyczne i autorskie koncepcje artystyczne w zakresie reżyserii w dziedzinie filmu i telewizji;
 • potrafi samodzielnie zmontować i udźwiękowić krótki film fabularny;
 • potrafi zrealizować, zmontować i udźwiękowić krótki film dokumentalny w oparciu o umiejętności obserwacji, rekonstrukcji i inscenizacji profilmowej rzeczywistości;
 • jest zdolny do pogłębiania wiedzy i rozszerzania horyzontów poznawczych w ramach ustawicznego samokształcenia i weryfikowania przyjętych założeń oraz postaw intelektualnych i artystycznych;
 • wykazuje zdolność do krytycznej oceny własnych i cudzych działań i dokonań artystycznych, opinii i postaw twórczych i intelektualnych.

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian uzdolnień artystycznych w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne – film fabularny i dokumentalny zrealizowany w trakcie studiów licencjackich.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Brak opłat semestralnych dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Semestr 1 4 500,00 €, Semestr 2 4 500,00 €, Semestr 3 3 000,00 €, Semestr 4 3 000,00 €


przejdź do spisu treści

Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia

jednolite magisterskie stacjonarn

Charakterystyka kierunku:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora. Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę humanistyczną, świadomość estetyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne istotne  w zakresie operatorstwa i fotografii. Posiada znajomość technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej, telewizyjnej i fotografii. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych z użyciem wszelkich profesjonalnych systemów realizacji obrazu. Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji innych form  w postaci filmów animowanych, edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych i fotografii oraz form multimedialnych. Może zatem podjąć pracę w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz w innych instytucjach, w których mają zastosowanie lub  które wykorzystują w swojej działalności film, fotografię, przekaz telewizyjny (galerie sztuki, muzea, agencje reklamowe, domy produkcyjne  itp.)

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie: Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm ).

Dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe.

Etap I

Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi.

Etap II

Egzamin praktyczny: studium fotograficzne;

Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego.

Etap III

Egzamin ustny: Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego;

Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Semestr 1 do 8 4 200,00 €, Semestr 9 do 10 3 000,00 €


przejdź do spisu treści

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

I stopnia stacjonarne 

Charakterystyka kierunku:

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe)

Perspektywy zawodowe: 

Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzania podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz  instytucjach artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

 • Egzamin ustny: Wiedza o filmie i mediach.
 • Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty za kształcenie

Brak opłat semestralnych dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Opłata semestralna 2 500,00 € dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

I stopnia niestacjonarne 

Charakterystyka kierunku:

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe)

Perspektywy zawodowe:  Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzania podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz  instytucjach artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna  2 010,00 zł dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach.

Opłata wnoszona w całości 2 010,00 zł

Opłata w 3 częściach 712,80 zł , 712,80 zł , 734,40 zł

Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności 2 500,00 €

II stopnia stacjonarne 

Charakterystyka kierunku:

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają cztery semestry. Obejmują przedmioty zawierające treści podstawowe z zakresu technik menadżerskich, marketingu i promocji, wiedzy o współczesnej  sztuce i kierunkach współczesnego kina. Równolegle w skład planu studiów wchodzą liczne przedmioty zawodowe obejmujące między innymi zagadnienia: finansowania produkcji tv-filmowej i imprez masowych,  prawnych i etycznych aspektów produkcji audiowizualnej, warsztatu producenta i kierownika produkcji; zastosowania technik promocji i reklamy w sektorze audiowizualnym. Ponadto w trakcie studiów przewidziane są zajęcia związane z realizacją tv i filmowych prac praktycznych oraz organizacją imprez artystycznych z udziałem Uczelni.  Plan nauczania przewiduje kontakt  studenta zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Studia kończą się złożeniem i obroną pisemnej pracy magisterskiej podejmującej wybrany problem teoretyczny lub praktyczny związany z planem studiów.

Perspektywy zawodowe: Absolwenci studiów II stopnia zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu ekonomicznych, technologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii, telewizji i innych mediów masowych. Nabywają umiejętności i uzyskują kompetencje społeczne predestynujące ich do obejmowania funkcji samodzielnego kierownika produkcji oraz producenta utworów audiowizualnych. Mogą również obejmować funkcje kierownicze w firmach dystrybutorskich, instytucjach kultury i impresariatu artystycznego, a także w podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich)  kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych, prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie: Rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, jako kolejne kryterium stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie z egzaminu dyplomowego.

Osoby zakwalifikowane, których program ukończonych studiów znacznie odbiega od programu na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, mogą być zobowiązane do zaliczenia różnic programowych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.

Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 500,00 €

II stopnia niestacjonarne 

Charakterystyka kierunku:

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają cztery semestry. Obejmują przedmioty zawierające treści podstawowe z zakresu technik menadżerskich, marketingu i promocji, wiedzy o współczesnej  sztuce i kierunkach współczesnego kina. Równolegle w skład planu studiów wchodzą liczne przedmioty zawodowe obejmujące między innymi zagadnienia: finansowania produkcji tv-filmowej i imprez masowych,  prawnych i etycznych aspektów produkcji audiowizualnej, warsztatu producenta i kierownika produkcji; zastosowania technik promocji i reklamy w sektorze audiowizualnym. Ponadto w trakcie studiów przewidziane są zajęcia związane z realizacją tv i filmowych prac praktycznych oraz organizacją imprez artystycznych z udziałem Uczelni.  Plan nauczania przewiduje kontakt  studenta zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Studia kończą się złożeniem i obroną pisemnej pracy magisterskiej podejmującej wybrany problem teoretyczny lub praktyczny związany z planem studiów.

Perspektywy zawodowe: Absolwenci studiów II stopnia zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu ekonomicznych, technologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii, telewizji i innych mediów masowych. Nabywają umiejętności i uzyskują kompetencje społeczne predestynujące ich do obejmowania funkcji samodzielnego kierownika produkcji oraz producenta utworów audiowizualnych. Mogą również obejmować funkcje kierownicze w firmach dystrybutorskich, instytucjach kultury i impresariatu artystycznego, a także w podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich)  kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych, prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Osoby zakwalifikowane, których program ukończonych studiów znacznie odbiega od programu na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, mogą być zobowiązane do zaliczenia różnic programowych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach.

Opłata wnoszona w całości 2 010,00 zł

Opłata w 3 częściach 712,80 zł, 712,80 zł ,734,40 zł

Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności 2 500,00 €


Kierunki wykładane na uczelni:

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny
reżyseria I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bytkowska 1b, 40-955 Katowice
 •  
 • Telefon: 32 258 24 20, 32 258 24 27, 32 258 24 29
 • Fax: 32 258 70 70
 • Email: writv@us.edu.pl
 • Strona: http://kieslowski.pl

Biuro Organizacyjne - Sekretariat Dziekana i Prodziekanów:
tel. +48 32 359 24 11
agnieszka.w.klis@us.edu.pl

Dziekanat:
tel. +48 32 359 24 08, +48 32 359 24 09, +48 32 359 24 07
piotr.p.iwan@us.edu.pl

Biuro Organizacyjne - Obsługa Dydaktyczna, Promocja:
tel. +48 32 359 24 04
dagmara.magiera@us.edu.pl

Biuro Produkcji Etiud Filmowych i Techniki:
tel. +48 32 359 24 03, +48 32 359 24 13, +48 32 359 24 17
ewa.krzeminska@us.edu.pl

Filmoteka:
tel. +48 32 359 24 02

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski w Sokołowsku przez całe wakacje

Przez osiem wakacyjnych weekendów od 27 czerwca do 28 sierpnia wielbiciele kina świętować będą 80. urodziny Krzysztofa Kieślowskiego oraz trzydziestolecie premiery "Podwójnego życia Weroniki".

czytaj dalej

Hiszpańskie fascynacje twórczością Kieślowskiego na festiwalu w Sokołowsku

Trwa 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski. Co weekend publiczność spotyka się z twórczością tego jednego z największych europejskich reżyserów.

czytaj dalej

Węgiel Film Festival

11-12 KWIETNIA 2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane