Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Rok założenia: 2001 | Rektor: prof. dr Zdzisław Gajewski

przejdź do spisu treści
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 2001 roku. Priorytetem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia przyszłego zawodu przy uwzględnieniu potrzeb rynku oraz zainteresowań studentów. Programy nauczania oparte są na doświadczeniach wykładowców i współpracy z ośrodkami akademickimi oraz opiniowane przez potencjalnych pracodawców. Każdy student Wszechnicy Polskiej może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ i FSS.
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
 oferuje studia I i II stopnia oraz podyplomowe w ramach Instytutu Administracji i Finansów oraz Instytutu Filologii i Pedagogiki. Zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki na VIII piętrze oraz w budynku edukacyjnym przy ul. Karmelickiej 10, gdzie znajduje się również Biblioteka Uczelni. Rekrutację na studia prowadzimy praktycznie przez cały rok. Studia można rozpocząć w marcu - semestr letni lub w październiku - semestr zimowy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 


KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
Studia I stopnia

ADMINISTRACJA
 • Administracja w przedsiębiorstwie
 • Administracja w turystyce i rekreacji
 • Informatyka w administracji

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • Detektywistyka dla potrzeb gospodarczych
 • Kryminologia
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym

FILOLOGIA  OD PODSTAW
 • Angielska
 • Niemiecka
 • Hiszpańska
 • Francuska
 • Rosyjska
 • Szwedzka
 • Włoska
 • Filologia dwujęzyczna w opcji Język + Język

FILOLOGIA  
 • Angielska
 • Niemiecka
 • Hiszpańska
 • Francuska
 • Rosyjska
 • Włoska
 • Francuska
 • Filologia dwujęzyczna w opcji Język + Język

FINANSE I RACHUNKOWO
ŚĆ
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Informatyka w bankowości
 • Kontrola i audyt

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
 W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne

PEDAGOGIKA
 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Andragogika – edukacja dorosłych
 • Pedagogika rodziny
 • Logopedia oświatowa

ZDROWIE PUBLICZNE
 • Promocja zdrowego żywienia i dietetyki


Studia II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • Analiza zagrożeń
 • Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

FILOLOGIA 
 • Angielska
 • Hiszpańska
 • Rosyjska
 • Filologia dwujęzyczna w opcji Język + Język

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Informatyka w bankowości
 • Kontrola i audyt

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 • Doradztwo finansowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

PEDAGOGIKA
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
 • Doradztwo personalne 
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe


Pamiętaj!

W czasie semestru 0 posiadasz status studenta.
 


REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutację na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe prowadzi Dział Rekrutacji praktycznie przez cały rok. Można rozpocząć studia w marcu, tj. w semestrze letnim, albo w październiku, w semestrze zimowym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

Dokumenty wymagane na studia I stopnia:
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (odpis lub oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 
 • poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia.
Osoby, które chcą podjąć studia II stopnia (magisterskie), składają również kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis każdego dokumentu do wglądu). Kandydaci na filologię angielską, filologię rosyjską i filologię hiszpańską dołączają także certyfikaty i dyplomy potwierdzające znajomość języka. OPIS KIERUNKÓW

ADMINISTRACJA
 
Kierunek ADMNISTRACJA umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności, pozwalających ba sprawne dostosowanie kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki zajęciom obieralnym możliwe jest pogłębienie wiedzy w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami, księgowość czy podatki. Poszczególne specjalności cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców, ukierunkowują wiedzę i pozwalają dostosować studia do własnego modelu kariery.
 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 
Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i humanistycznych. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów pozwolą na prawidłowe analizowanie i ocenianie zjawisk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach zagrożeń.
 

FILOLOGIA OD PODSTAW 
 
Wybierając kierunek Filologia od podstaw  wybierasz intensywną praktyczną naukę języka, uzupełnioną wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych.
Rok zerowy kierowany jest do osób, które nie miały kontakt z językiem lub  w bardzo ograniczonym zakresie i które pragną podjąć studia na Filologii oraz do tych, które chcą opanować podstawy tego języka w krótkim czasie. Rok zerowy studenci powinni zakończyć na poziomie B1
 

FILOLOGIA ANGIELSKA
 
Język angielski to najbardziej popularny język obcy na świecie – codziennie korzysta z niego ponad miliard użytkowników, dla których nie jest to język ojczysty, a niezbędne narzędzie pracy umożliwiające kontakty z partnerami na całym świecie. Angielski jest także najczęstszym źródłem zapożyczeń słów z różnych dziedzin życia, przede wszystkim w nauce i technice, ale także zwrotów związanych z kulturą masową. Dogłębna znajomość tego języka nie jest już obecnie przywilejem, ale warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu zawodowego nie tylko na rynku lokalnym, ale także na międzynarodowym.
Dla osób, które chcą rozpocząć studia z zerową znajomością języka zaplanowane są dwa dodatkowe semestry (w tym czasie zapisane osoby posiadają status studenta).

 
FILOLOGIA FRANCUSKA

Filologia francuska we Wszechnicy Polskiej to przede wszystkim bardzo wysoki poziom praktycznej nauki języka francuskiego połączony z rozwijaniem umiejętności z różnych dziedzin zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych lingwistów oraz native speakerów. Do rozpoczęcia studiów na filologii francuskiej wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 
 
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 
Studia językowe to przede wszystkim praktyczna nauka języka hiszpańskiego, prowadzona przez filologów: nauczycieli polskich oraz native speakerów. Studenci uczą się nie tylko gramatyki czy historii literatury, ale także, uwzględniając potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, poznają język biznesu. Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie studiów uzupełniona wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych. Studenci uczestniczą w interesujących wykładach, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę hiszpańskiego obszaru językowego.
Dla osób, które chcą rozpocząć studia z zerową znajomości ą języka zaplanowane są dwa dodatkowe semestry (w tym czasie zapisane osoby posiadają status studenta).

 
FILOLOGIA NIEMIECKA

Filologia niemiecka to studia polegające na zdobywaniu wiedzy o języku, literaturze i kulturze krajów niemiecko-języcznych. Absolwent w zależności od wybranej specjalności dysponuje szeregiem umiejętności cenionych przez pracodawców. Studenci uczą się nie tylko gramatyki czy historii literatury, ale także, uwzględniając potrzeby zdobywania i rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, pozna język biznesu. Praktyczna znajomość języka będzie w trakcie studiów uzupełniona wiedzą ogólną z zakresu przedmiotów filologicznych. Studenci uczestniczą w interesujących wykładach, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę niemieckiego obszaru językowego. 


FILOLOGIA ROSYJSKA 

Praktyczna znajomość języka będzie z trakcie nauki na studiach uzupełniona wiedzą z zakresu przedmiotów ogólno filologicznych, dających szersze spojrzenie ba specyfikę języka, a także literaturę i kulturę Rosji. Studenci poznają również język biznesu, na potrzeby rozwijania umiejętności związanych przedsiębiorczością. Katedra filologii rosyjskiej zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, co zapewnia wysoki poziom studiów oraz stwarza możliwości uczestnictwa w działalności naukowo-badawczej Uczelni.


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek FINANSE I RACHNUNKOWOŚĆ umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.). Kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomicznyczno-finansowej jednostek gospodarczych. To studia przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji i baków. Wykwalifikowana kadra nie tylko nauczy, ale i ukierunkuje studentów, jak najkorzystniej wykorzystać poznane umiejętności, gdzie je zastosować w praktyce.
 
 
ZDROWIE PUBLICZNE

Kierunek ZDROWIE PUBLICZBNE umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, umożliwiającą precyzyjne rozpoznanie szerokiego spektrum problemów związanych ze zdrowiem publicznym oraz umiejętne zastosowanie środków zaradczych, głównie w zakresie organizacji, ekonomiki, zarządzania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIDział Rekrutacji Wszechnicy Polskiej
Pałac Kultury i Nauki
VIII piętro
tel. +48 22 656 62 56
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl
www.wszechnicapolska.edu.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia francuska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia od podstaw I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość w j. angielskim I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
 •  

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie