Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Rok założenia: 1997 | Rektor: prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 r. z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy oraz wielkość realizowanych zadań sprawiły, że uczelnia stała się jedną z największych jednostek akademickich w północno-wschodniej części Polski. Oferta edukacyjna Uczelni dostosowana jest do potrzeb i możliwości regionu oraz specyficznych warunków geopolitycznych. Uczelnia rozwija badania związane z tematyką pogranicza, kontynuując rozpoczętą w 2013 r., współpracę w tym zakresie z partnerskimi ośrodkami akademickimi na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji zrzeszonymi w Sieci Uniwersytetów Pogranicza.

Jedną z największych inwestycji w dziejach uczelni i jedną z najważniejszych w regionie jest nowoczesny Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki tej inwestycji Uniwersytet w Białymstoku pozyskał bardzo nowoczesne zaplecze dydaktyczne i badawcze. Teren całego Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku zajmuje aż 30 hektarów. W miasteczku akademickim swoje siedziby mają Wydziały Matematyki, Biologii, Chemii, Fizyki oraz Instytut Informatyki. Poza budynkami dydaktycznymi mieści się tu także Uniwersyteckie Centrum Kultury, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. A. Myrchy. Aktualnie na terenie kampusu powstaje budynek biblioteki uniwersyteckiej i obserwatorium astronomiczne z planetarium.

Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci blisko 9 tysięcy studentów na studiach licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich i podyplomowych. Kształcenie doktorantów jest prowadzone w trzech szkołach doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W skład Uniwersytet w Białymstoku wchodzi:

9 wydziałów:

5 instytutów

filia zagraniczna

Uczelnia stwarza coraz szersze możliwości studiowania obcokrajowcom, zwiększając ofertę studiów prowadzonych w językach obcych. Ponadto, uczestniczy w Programie Erasmus+, w ramach którego studenci naszej uczelni mogą skorzystać z ofert edukacyjnych ponad stu uczelni europejskich.Poza studiami zagranicznymi studenci UwB mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych w ramach Programu MOST poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą w wybranych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Uczelnia daje także możliwość wszechstronnego rozwijania zainteresowań studentów poprzez aktywne uczestniczenie w pracach kilkudziesięciu kół naukowych oraz organizacjach i stowarzyszeniach studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 40 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uniwersytetu. Studenci mają możliwość rozwoju fizycznego w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego.

Z inicjatywy Kolegium Środowiskowego Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku corocznie odbywa się Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie angażuje się Uniwersytet w Białymstoku. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci prezentują w ramach licznych imprez festiwalowych swój dorobek naukowy i artystyczny, przyczyniając się do popularyzacji wiedzy oraz promocji uczelni.

Funkcjonujące w ramach UwB Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów świadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze ścieżki kariery. Od 2010 roku uczelnia prowadzi badania losów absolwentów UwB. Na działalność Biura Karier składa się m.in.: prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz pracodawców, nawiązywanie współpracy z pracodawcami na zasadzie pośrednictwa pracy, organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności interpersonalne, targów pracy oraz indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Biologia
 • Chemia
 • Ekobiznes
 • Ekonomia
 • Ekonomia – Wilno
 • Ekonomiczno-prawny
 • Europeistyka – Wilno
 • Filologia polska
 • Filologia, moduł specjalizacyjny:
              - filologia angielska
              - filologia angielska z językiem niemieckim
              - filologia angielska z językiem hiszpańskim
              - filologia angielska z językiem rosyjskim
              - filologia francuska – nauka języka od podstaw
              - język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy
              - język francuski stosowany, z hiszpańskim
                 (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
               - filologia rosyjska
                 (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
              - filologia rosyjska
                 (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
              - filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
 • Filozofia i etyka
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Informatyka – Wilno
 • Informatyka i ekonometria
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • Kognitywistyka i komunikacja
 • Kryminologia
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana "Wschód-Zachód"*
 • Matematyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Mikrobiologia
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia wschodnie
 • Zarządzanie

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wilno*
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Biologia
 • Chemia
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa
 • Ekonomia
 • Ekonomia – Wilno
 • Filologia polska
 • Filologia, moduł specjalizacyjny:
            - filologia angielska                   
            - filologia angielska z elementami translatoryki                   
            - filologia rosyjska – przekładoznawstwo
 • Filologia polska nauczycielska
 • Filologia obca nauczycielska
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Kryminologia
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Prawo i podatki w biznesie
 • Zarządzanie

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i prawo
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca socjalna
 • Zarządzanie

*Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych dotyczących prowadzenia kierunku studiów.


Kierunki studiów prowadzone w językach obcych 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

 • Philology in the field of English Philology
 • Computer Science
 • Physics in the field of Medical Physics

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku rosyjskim

 • Филология специальность русская филология
 • Филология специальность русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim

 • International Economic Relations
 • Philology in the field of English Philology
 • International Relations
 • Computer Science specialisation Internet and Mobile Technologies

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i prawo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia z przygotowaniem pedagogicznym II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia Stacjonarny
doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia Niestacjonarny
ekobiznes I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomiczno - prawny I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia francuska I stopnia Stacjonarny
filologia obca nauczycielska II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska nauczycielska II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska bez znajomości j. rosyjskiego I stopnia Stacjonarny
filozofia II stopnia Stacjonarny
filozofia i etyka I stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny
jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia Stacjonarny
kognitywistyka i komunikacja I stopnia Stacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana Wschód-Zachód I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo i podatki w biznesie I stopnia Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
studia wschodnie I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel.: +48 85 745 70 80,
+48 85 745 70 53
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl 

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie w Białymstoku

Ciągle jest szansa, by zostać studentem największej podlaskiej uczelni. 24 sierpnia Uniwersytet w Białymstoku uruchomi rekrutację uzupełniającą na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

czytaj dalej

Dni Otwarte Uniwersytetu w Białymstoku 2021!

Kandydaci – to czas i miejsce dla Was! Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie