Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rok założenia: 1969 | Rektor: prof. dr hab. Jacek Semaniak

przejdź do spisu treści

jest jednym z 18 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich i magisterskich (ponad 50 kierunków), a także doktoranckich i podyplomowych. 

Początki uczelni sięgają 1969 roku i wiążą się z powołaniem w Kielcach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W 1973 roku zyskała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, sześć lat później jej patronem został Jan Kochanowski. W XXI wiek uczelnia wkroczyła jako Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego. Powstawały nowe wydziały i kierunki, pojawiły się pierwsze prawa do doktoryzowania i habilitowania. W 2008 roku uzyskała status uniwersytetu humanistyczno – przyrodniczego. Trzy lata później spełniła warunki ustawy stawiane uniwersytetom klasycznym.

Od 2011 roku nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W XXI wieku, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej dokonał się duży skok jakościowy bazy dydaktycznej. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jedną z najlepiej wyposażonych uczelni w Polsce. Stało się to dzięki wsparciu unijnych funduszy.  W ostatnich dziesięciu latach do uczelni trafiło blisko pół miliarda złotych. 

Nowoczesne budynki, sale i laboratoria dają studentom komfort, a pracownikom możliwość rozwoju naukowego. 

Obecnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studiuje 11,5 tysiąca osób,
zatrudnionych jest blisko 1,4 tysięcy pracowników, w tym 860 nauczycieli akademickich.

Po uzyskaniu uniwersyteckiego statusu uczelnia nadal rozwija się. Powstają nowe kierunki, które pozwalają osiągnąć sukces zawodowy, nie tylko na lokalnym rynku pracy. Od 2015 roku na Uniwersytecie prowadzone jest kształcenie na kierunkach: prawo i medycyna. Uczelnia ma charakter ponadregionalny. 

Na Uniwersytecie studiuje pół tysiąca obcokrajowców, a blisko połowa studentów przychodzi do nas spoza województwa świętokrzyskiego. 

Oferta kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego obejmuje 50 kierunków studiów. Uczelnia ma uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 13 dyscyplinach naukowych, a w czterech dyscyplinach do habilitowania.


Wydziały


ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce
tel. 41 349 69 98
fax 41 349 71 08
e-mail: whum@ujk.edu.pl
strona www: http://www.ujk.edu.pl/whum.html

ul. Świętokrzyska 15, 25 - 406 Kielce
tel. 41 349 62 30
fax 41 349 62 33
e-mail: wmp@ujk.edu.pl
strona www: http://www.ujk.edu.pl/wmp.html

al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce
tel. 41 349 69 09
fax 41 349 69 16
e-mail: wnoz@ujk.edu.pl
strona www: http://www.ujk.edu.pl/wnoz.html

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
tel. 41 349 67 12
fax 41 349 67 13
e-mail: dziekan.wpia@ujk.edu.pl
strona www: http://www.ujk.edu.pl/wpia.html

ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
tel. 41 349 66 16
fax 41 349 65 24
e-mail: wpaiz@ujk.edu.pl
strona www: http://www.ujk.edu.pl/wzia.html

(filia w Piotrkowie Trybunalskim)
ul. Słowackiego 116, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 73 27 422
e-mail: wydzialns@unipt.pl
strona www: www.unipt.pl

(filia w Piotrkowie Trybunalskim)
ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 73 27 432
fax: 44 73 27 435
e-mail: wydzialns@unipt.pl
strona www: www.unipt.pl

ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 60 06,
fax: 15 644 60 06
strona www: sandomierz.ujk.edu.pl


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,
telefon: 41 349 73 30

przejdź do spisu treści

Wydział Humanistyczny


ul. Świętokrzyska 21d, 25-406 Kielce
e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): egzamin dojrzałości z języka polskiego (50%), matematyki (5%), języka obcego: języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego lub języka włoskiego (25%), historia lub wiedza o społeczeństwie (20%).

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo – telewizyjna, promocja i reklama:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw :język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie;  w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

 

 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Studia niestacjonarne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo – telewizyjna, promocja i reklama:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,

 

 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: stacjonarne: 55  osób (w tym na drugi kierunek); niestacjonarne 30 osób.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia) specjalność dziennikarstwo nowych mediów,  realizacja radiowo – telewizyjna,  promocja i reklama zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Kształcona będzie zdolność zdobywania i biegłego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Absolwenci zostaną wyposażeni w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechować ich będzie wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne. Nabyta wiedza i umiejętności w przyszłości pozwolą im osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu. Zostaną także przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

 • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych i/lub społecznych:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych i/lub społecznych:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (w tym drugi kierunek), studia niestacjonarne 30.

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci po przyjęciu na studia mogą wybierać spośród dwóch specjalności: menadżer mediów i reklamy oraz współczesne dziennikarstwo.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) specjalność: menedżer mediów i reklamy, współczesne dziennikarstwo zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk w mediach różnego rodzaju, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Kształcona będzie także zdolność zdobywania i biegłego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Absolwenci zostaną wyposażeni w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechować ich będzie wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne. Nabyta wiedza i umiejętności w przyszłości pozwolą im osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu. Zostaną także przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

Filologia

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA  I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA

Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne filologia angielska

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego w terminie 10-07-2018;  konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

 

 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

 

 • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 80  osób.

 Studia niestacjonarne filologia angielska

 

dla kandydatów z tzw. starą maturą: test pisemny z języka angielskiego w terminie 10-07-2018;  konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

 

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Filologia angielska

 

Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Absolwent posiada dobrą znajomość dydaktyki nauczania języka angielskiego, przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz praktyki dydaktyczne pozwalają na dobór właściwego materiału gramatycznego i tekstowego w celu opracowania programów i strategii kształcenia na różnych poziomach nauczania języka angielskiego. Przygotowanie filologa stanowi również podstawę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego.

 

 

 

Specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne filologia germańska

 

Studia na filologii germańskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

 

dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).

dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 40  osób.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Filologia specjalność: filologia germańska posiada podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

 

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent filologii germańskiej otrzyma przygotowanie do podejmowania działań na rzecz promocji walorów turystycznych, do pracy w biurach podróży, w hotelarstwie, do zarządzania gospodarką turystyczną, obsługi ruchu turystycznego, jak również nauczania języka niemieckiego w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Wymienione kompetencje absolwent uzyska w trakcie zajęć na wybranych podczas studiów modułach: tłumaczeniowym, biznesowym, turystycznym oraz przygotowującym do pracy w szkole.

 

 

 

Specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia stacjonarne filologia rosyjska

 

Studia na filologii rosyjskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka rosyjskiego.

 

dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw –  ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język polski,  matematyka, język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski.

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 20 osób.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również nauczanie języka w szkole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii Rosji i kultury rosyjskiego obszaru językowego, zna literaturę rosyjską i kanoniczne dzieła literatury europejskiej, operuje terminologią literaturoznawczą i językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki, leksyki, frazeologii i składni języka rosyjskiego, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tego języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Zna przynajmniej jeden język zachodni (angielski lub niemiecki) na poziomie umożliwiającym konwersację oraz korzystanie z literatury obcojęzycznej. Program nauczania umożliwia także zdobycie elementarnej znajomości języka biznesu oraz podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki przekładu tekstów rosyjskich na język polski i odwrotnie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska z przekładoznawstwem.

 

 

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska.

 

Zasady rekrutacji:

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia  

 

konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

ranking ocen – w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

 

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób.

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia 

 

konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

ranking ocen – w przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

 

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Zaplanowane na studiach drugiego stopnia zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego umożliwiają studentom dalsze doskonalenie umiejętności językowych potrzebnych do efektywnej komunikacji między-kulturowej i specjalistycznej, co prowadzi do uzyskania wysokiej kompetencji językowej. Absolwent kierunku Filologia ze specjalnością filologia angielska posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie w sposób zbliżony do rodzimego użytkownika języka na najwyższym poziomie biegłości (C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy).

 

Od pierwszego semestru studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji akademickich:

 

literaturoznawstwo

kulturoznawstwo

językoznawstwo

Wykłady, seminarium magisterskie oraz seminaria specjalizacyjne wchodzące w skład każdej z w/w specjalizacji pozwalają na ugruntowanie oraz pogłębienie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. W obrębie specjalizacji akademickiej student otrzymuje również szeroką wiedzą ogólnohumanistyczną, kreującą jego postawę otwartości wobec innych języków i kultur. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej (np. podjęcia studiów doktoranckich) oraz dalszego samokształcenia. Potrafi zastosować w działalności zawodowej zdobytą w trakcie studiów wiedzę specjalistyczną.

 

W pierwszym semestrze studiów, student wybiera również specjalizację zawodową:

 

translatorską

nauczycielską

Gruntowne i wszechstronne kształcenie w obrębie praktycznej nauki języka angielskiego oraz wybranych specjalizacji akademickich i zawodowych przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów zawodowych, wydawania opinii oraz komunikacji międzykulturowej. Absolwent może podjąć pracę tłumacza, nauczyciela języka obcego we wszystkich typach szkół (pod warunkiem ukończenia bloku zajęć nauczycielskich), w środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji oraz szeroko rozumianej nauce i kulturze. Oferując wszechstronne przygotowanie w wybranej specjalizacji, specjalność filologia angielska przygotowuje do podjęcia pracy w wielu atrakcyjnych zawodach wymagających kreatywności i umiejętności językowych.

 

 

 

Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku filologia, specjalność filologia germańska oraz innych kierunków ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2.

 

Zasady rekrutacji:

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia 

 

konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia) .

ranking ocen – w przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 25 osób.

 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Filologia specjalności filologia germańska zdobędzie poszerzoną wiedzę o literaturze, kulturze, historii krajów niemieckiego obszaru językowego, o strukturze języka niemieckiego. W zależności od wybranej ścieżki studia umożliwią mu wykształcenie zaawansowanych umiejętności translatorskich, pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia.

 

Ścieżka tłumaczeniowa ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza, zarówno tekstów pisanych, jak i mówionych, a w szczególności tłumaczeń tekstów społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawniczych. Studenci nie tylko doskonalą swoją wiedzę z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego, ale także zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczenia oraz poznają warsztat tłumacza przysięgłego.

 

Absolwent ścieżki komunikacja społeczna dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu interkulturowych aspektów kontaktów biznesowych, potrafi występować publicznie, negocjować oraz organizować różne przedsięwzięcia społeczne. Dysponuje on również wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na językową obsługę warsztatu przewodnika turystycznego.

 

Absolwent ścieżki media niemieckojęzyczne dysponuje wiedzą z zakresu obrazu krajów niemieckiego obszaru językowego w polskich mediach, zna problemy społeczne i polityczne krajów niemieckiego obszaru językowego, posiada wiedzę na temat roli mediów w rozwoju językowym, zna niemieckojęzyczne media społecznościowe z ich specyfiką, potrafi redagować tekst informacyjno-reklamowy w języku niemieckim, jak też posiada umiejętności z zakresu przekładu audiowizualnego.

 

Ścieżka nauczycielska ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Absolwent doskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka obcego, posiada wiedzę teoretyczną z psychologii oraz pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej i społecznej, pedagogiki społecznej. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej, emisji głosu, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języka niemieckiego.

 

Absolwent specjalności filologia germańska może znaleźć zatrudnienie:

 

jako tłumacz (w biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych),

jako asystent językowy i referent (zadaniem jego jest prowadzenie dokumentacji firmy w języku obcym, analiza tekstów),

w branży turystycznej jako przewodnik i/lub pracownik biura podróży,

jako specjalista do spraw komunikowania społecznego (m.in. jako mediator i negocjator),

jako osoba organizująca konferencje, sympozja oraz konferencje prasowe,

jako specjalista w szeroko rozumianym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, a także instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów niemieckojęzycznych, odpowiedzialny za współpracę z miastami i regionami partnerskimi),

nauczyciel języka niemieckiego,

pracownik mediów.

przejdź do spisu treści
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


Biologia
studia I stopnia
 • biologia ogólna
 • biologia medyczna z elementami diagnostyki
studia II stopnia
 • biologia środowiskowa
 • biologia medyczna z elementami diagnostyki

Biotechnologia
studia I stopnia

studia II stopnia
 • biotechnologia medyczna
 • biotechnologia przemysłowa
 • chemia w biotechnologii

Chemia 
studia I stopnia
 • analiza chemiczna
 • chemia kosmetyczna
studia II stopnia
 • analityka środowiska
 • chemia kosmetyczna
 • fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia

Fizyka 
studia I stopnia
 • fizyka medyczna
 • fizyka z informatyką
studia II stopnia
 • fizyka medyczna
 • nanotechnologie

Fizyka techniczna 
studia I stopnia inżynierskie
 • fizyka medyczna
 • elektroradiologia
 • nanotechnologie

Geografia
studia I stopnia
 • geografia z przyrodą
 • geografia z turystyką
 • geografia ogólna
studia II stopnia
 • geografia z turystyką
 • geografia z gospodarką przestrzenną
 • geografia ogólna
 • geografia stosowana
 • turystyka międzynarodowa
 • gospodarka turystyczna
 • turystyka kulturowa
 • specjalizacja nauczycielska

Informatyka

studia I stopnia inżynierskie
 • teleinformatyka
 • technologie informatyczne
 • Matematyka studia I stopnia
 • zastosowania matematyki
 • nauczanie matematyki
studia II stopnia
 • zastosowania matematyki
 • nauczanie matematyki

Ochrona środowiska 
studia I stopnia licencjackie
 • zarządzanie środowiskowe
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych
studia I stopnia inżynierskie
 • ochrona atmosfery
 • kształtowanie środowiska
studia II stopnia
 • monitoring środowiska

Turystyka i rekreacja 
studia I stopnia
 • hotelarstwo
 • turystyka zdrowotna
 • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • turystyka wiejska
 • geoturystyka

Zdrowie środowiskowe 
studia I stopnia
 • toksykologia środowiska
 • coaching zdrowia i żywienia
 • zintegrowane systemy zarządzania w placówkach medycznych


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15, 25 - 406 Kielce
tel. 41 349 62 30
fax 41 349 62 33
Strona www: ujk.edu.pl/wmpprzejdź do spisu treści
KIERUNKI I SPECJALNOŚCIDietetyka
studia I stopnia


Fizjoterapia

jednolite studia magisterskie;
studia II stopnia


Kierunek lekarski

jednolite studia magisterskie;
jednolite studia magisterskie w języku angielskim


Kosmetologia

studia I stopnia


Pielęgniarstwo

studia I stopnia;
studia II stopnia


Położnictwo

studia I stopnia,
studia II stopnia


Ratownictwo medyczne

studia I stopnia


Wychowanie fizyczne
studia I stopnia
 • odnowa biologiczna
 • gimnastyka korekcyjna (reedukacja posturalna)

Zdrowie publiczne 
studia I stopnia 
 • epidemiologia z biostatystyką
 • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku

Zdrowie publiczne 
studia II stopnia 
 • epidemiologia z biostatystyką
 • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
 • organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce
tel. 41 349 69 09
      41 349 69 11
fax 41 349 69 16
Strona www: wnoz.ujk.edu.plprzejdź do spisu treści

KIERUNKI I SPECJALNOŚCIEdukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
studia I stopnia
 • dyrygowanie i prowadzenie zespołów 
 • edukacja muzyczna
studia II stopnia
 • prowadzenie zespołów muzycznych 
 • śpiew estradowy
 • muzyka kościelna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
studia I stopnia
 • sztuki wizualne – malarstwo,  grafika, rzeźba
 • grafika projektowa i reklama
 • projekty edukacyjno-twórcze
studia II stopnia
 • sztuki wizualne - malarstwo, rzeźba, grafika
 • grafika projektowa i reklama
 • projekty edukacyjno-artystyczne

Kryminologia stosowana
studia I stopnia
 • diagnostyka kryminologiczna
 • kryminologia ekologiczna

Pedagogika 
studia I stopnia
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • gerontologia społeczna 
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
studia II stopnia
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Praca socjalna 
studia I stopnia
 • praca socjalna z rodziną
 • praca socjalna z osobą niepełnosprawną i zależną
 • praca socjalna z seniorem
studia II stopnia
 • praca socjalna w instytucjach pomocowych
 • praca socjalna z rodziną

Psychologia 
jednolite studia magisterskie
 • psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka
 • psychologia kliniczna
 • psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka

Wzornictwo 
studia I stopnia
 • komunikacja wizualna
 • projektowanie produktu
 • projektowanie mody
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
tel. 41 349 67 12
fax 41 349 67 13
Strona www: wpia.ujk.edu.plprzejdź do spisu treści

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


Administracja 
studia I stopnia
 • administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych;
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
studia II stopnia
 • administracja bezpieczeństwa; 
 • procedury w administracji.

Bezpieczeństwo narodowe 
studia I stopnia
 • bezpieczeństwo wewnętrzne UE; 
 • system obronny RP; 
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
studia II stopnia (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów)
 • polityka bezpieczeństwa RP;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe.

Ekonomia 
studia I stopnia
 • ekonomika finansów i bankowości; 
 • finanse publiczne i skarbowość.
studia II stopnia
 • ekonomika zasobów ludzkich; 
 • ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego; 
 • ekonomika przemysłu i usług; 
 • gospodarka lokalna i finanse samorządowe; 
 • gospodarka i administracja publiczna; 
 • północnoeuropejskie studia nad rozwojem.

Finanse i rachunkowość 
studia I stopnia
 • finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego; 
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Logistyka 
studia I stopnia
 • zarządzanie w logistyce; 
 • logistyka w przedsiębiorstwie.

Politologia 
studia I stopnia
 • dyplomacja i stosunki międzynarodowe; 
 • polityka regionalna; 
 • polityka społeczno-gospodarcza;
 • politologia 40 plus (polityka regionalna).
studia II stopnia
 • dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne; 
 • europejskie studia samorządowe; 
 • polityka bezpieczeństwa publicznego;
 • międzynarodowy dyskurs polityczny.

Prawo 
jednolite studia mgisterskie
 • prawo europejskie i międzynarodowe;
 • specjalizacja sądowa.
Scandinavian studies - studia skandynawskie
( warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów)

studia I stopnia w języku angielskim 
 • Business and image speciality (specjalność biznesowo-wizerunkowa);
 • Diplomatic and strategic speciality (specjalność dyplomatyczno-strategiczna).

Stosunki międzynarodowe 
studia I stopnia
 • dyplomacja; 
 • ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych; 
 • marketing międzynarodowy.

Zarządzanie 
studia I stopnia
 • ekonomika i rozwój organizacji; 
 • zarządzanie podatkami i rachunkowość.
studia II stopnia
 • zarządzanie finansami; 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi; 
 • controlling i rachunkowość; 
 • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym; 
 • handel i wystawiennictwo; 
 • analityka ekonomiczna w zarządzaniu.


Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
tel. 41 349 66 16
fax 41 349 65 24


przejdź do spisu treści
Filia w Piotrkowie Trybunalskim


KIERUNKI I SPECJALNOŚCIAdministracja
(pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów)
studia I stopnia
 • finanse samorządu terytorialnego
 • gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami

Filologia angielska
studia I stopnia


Historia 
studia I stopnia
 • archiwistyka
 • historia wojskowości
 • specjalizacja nauczycielska
studia II stopnia
 • zarządzanie informacją i dokumentacją
 • wojskowość i bezpieczeństwo państwa
 • specjalizacja nauczycielska

Stosunki międzynarodowe
studia I stopnia
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • dziedzictwo europejskie i narodowe
 • integracja środkowoeuropejska
 • polityka regionalna
 • współczesna dyplomacja


Wydział Filologiczno-Historyczny 
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 116, 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon: 44 73 27 422
Strona www: www.unipt.plprzejdź do spisu treści
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim


Bezpieczeństwo narodowe 
studia I stopnia
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo publiczne
studia II stopnia
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo publiczne

Ekonomia 
studia I stopnia
 • innowacje w przedsiębiorstwie
 • gospodarka samorządów terytorialnych.
 • ubezpieczenia.
 • mały biznes- zakładanie i rozwój 

Pedagogika 
studia I stopnia
 • doradztwo zawodowe i personalne 
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (N)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień 
 • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N)
 • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N)
studia II stopnia
 • doradztwo zawodowe i personalne 
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień 
 • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N)
 • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N)
N- specjalność nauczycielska

Zarządzanie
studia I stopnia
 • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie.
 • zarządzanie w administracji publicznej.
 • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie.
 • rachunkowość zarządcza w agrobiznesie.

Finanse i rachunkowość

(pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów)
studia I stopnia
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH,
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
adres: ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski, 
tel. 44 73 27 432,
fax 44 73 27 435przejdź do spisu treści
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
e-Administracja 
studia I stopnia
 • finanse i gospodarka
 • administracja rządowa i samorządowa

Filologia angielska
studia I stopnia


Kosmetologia
studia I stopnia
 • kosmetologia estetyczna,
 • zarządzanie salonem kosmetycznym.

Mechatronika 
studia I stopnia inżynierskie
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • komputerowe wspomaganie konstrukcji maszyn.

Zdrowie publiczne 
studia I stopniaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU
ul. Schinzla 13a
27-600 Sandomierz,
tel. 15 644 60 06
fax 15 644 60 06Wydziały na uczelni:

filologiczno-historyczny
humanistyczny
lekarski i nauk o zdrowiu
matematyczno-przyrodniczy
nauk społecznych
pedagogiczny i artystyczny
prawa, administracji i zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Logopedia ogólna - nowy kierunek na UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchamia nowy kierunek - logopedię ogólną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Rekrutacja rusza 1 czerwca.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Rusza rekrutacja na UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego proponuje 49 kierunków studiów w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.

czytaj dalej

Wolne miejsca na studiach w Kielcach

Nie dostałeś się na wymarzony kierunek? Masz jeszcze szansę na podjęcie studiów. Kosmetologia, mechatronika, zdrowie publiczne – to niektóre z propozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sprawdź, na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca.

czytaj dalej

Inżynieria danych – nowy kierunek na UJK

W nowym roku akademickim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie kształcił specjalistów w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych i związanej z tym sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

W Kielcach inwestują w medycynę

Nie ma pewniejszej inwestycji niż w edukację i zdrowie. Dzięki nowym projektom studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będą uczyć się w komfortowych warunkach.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie