Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Rok zalozenia: 1970 | Rektor: prof. dr hab. Bernard Lammek

przejdź do spisu treści
Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia szkół wyższych: Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Prekursorką Uniwersytetu Gdańskiego była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945 i już w 1947 roku wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali na niej naukę studenci trzeciego roku.Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim.Oferuje możliwość kształcenia na prawie czterdziestu kierunkach studiów w zakresie ponad stu czterdziestu specjalności. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie trzydzieści trzy tysiące studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się tysiąc siedmiuset pracowników naukowych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. W zakresie europejskich programów, takich jak Erasmus, studenci UG mają szanse poszerzać swoją wiedzę i podejmować praktyki za granicą oraz zdobywać nowe doświadczenia. Biorą też udział w programie MOST, który daje szansę studiowania przez jeden semestr na jednej z dziewiętnastu wyższych uczelni. Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego, pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju. Liczne zagraniczne staże kadry naukowej pomagają w coraz nowocześniejszym i otwartym kształceniu młodzieży.

Kadra naukowa


Kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym poziomie, nie tylko odkrywczo poszerzając granice poznania, ale także służąc wiedzą i doświadczeniem całemu regionowi pomorskiemu; pomaga w jego dynamicznym, nowoczesnym rozwoju. Dzięki rozwojowi i działaniom kadry naukowej UG uczelnia ma szanse stać się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia, a już obecnie Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelniami wyższymi wszystkich państw Europy i odległymi krajami świata. Wspólne badania i przedsięwzięcia prowadzone są w ramach niemal stu międzynarodowych umów z zagranicznymi partnerami. Kolejne instytuty, katedry i zakłady zdobywają prestiżowy status Centrum Doskonałości, który jest europejskim certyfikatem jakości.

Studenci UG

Poza zdobywaniem wiedzy studenci mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania w ponad stu osiemdziesięciu działających na Uniwersytecie Gdańskim kołach naukowych i organizacjach studenckich, w zdobywającym znaczące na międzynarodowych festiwalach nagrody Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego, Zespole Pieśni i Tańca "Jantar" oraz Akademickim Centrum Kultury, które organizuje ważne dla regionu pomorskiego przedsięwzięcia kulturalne i imprezy. Ważną częścią życia akademickiego jest sport, a drużyny Akademickiego Związku Sportowego UG oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu sięgają po medale i laury w najważniejszych imprezach sportowych w Polsce i świecie.

Oferta kształcenia

Najnowsza historia Uniwersytetu Gdańskiego to tworzone wciąż nowe kierunki studiów i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W 2004 roku uruchomiona została archeologia, w 2005 - kulturoznawstwo, w 2006 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Także w 2006 roku, wspólnie z Akademią Medyczną w Gdańsku, Uniwersytet Gdański podjął kolejną, unikatową w skali kraju inicjatywę powołania jedynego w Polsce kierunku - logopedia. Najnowsze kierunki na UG to m.in. praca socjalna, gospodarka przestrzenna, geologia, amerykanistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także kierunki w języku angielskim takie jak m.in. International Bussines. Na uczelni każdego roku poszerzana jest także oferta studiów doktoranckich i podyplomowych

W styczniu 2004 roku Senat UG przyjął uchwałę o wprowadzeniu w roku akademickim 2005/2006 systemu bolońskiego (to trzystopniowe studia wyższe) jako podstawowego systemu kształcenia na naszej uczelni. Uniwersytet Gdański jest pierwszą uczelnią wyższą w Polsce, która już od 2004 roku w pełnym zakresie wdrożyła boloński system kształcenia, ułatwiający studentom naukę i otwierający nowe perspektywy zdobywania dyplomu. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę Uniwersytet Gdański proponuje ponad siedemdziesiąt kierunków studiów podyplomowych, które dają szanse kariery zawodowej w Polce i Europie, a także studia doktoranckie.

In mari via tua

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu czy Stacja Badania Wędrówek Ptaków w Przebendowie, a morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku. Dotyczy to przede wszystkim Wydziałów Biologii oraz Oceanografii i Geografii i takich kierunków, jak biologia, geografia, ochrona środowiska czy też oceanografia (to jedyny kierunek w Polsce), ale także Wydziału Chemii, na którym prowadzone są badania nad ochroną środowiska morskiego, Wydziału Prawa i Administracji, na którym charakterystyczne jest skupienie się na badaniach prawa morskiego, międzynarodowego prawa morza, prawa i ustroju miast pomorskich, kryminalistyki morskiej.

Na Wydziale Ekonomicznym istnieje Instytut Transportu i Handlu Morskiego, którego pracownicy prowadzą badania dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania transportu i handlu morskiego oraz prowadzą specjalność międzynarodowy transport i handel morski, kształcąc specjalistów w tym zakresie.

Zainteresowania literaturoznawców koncentrują się na mieście i regionie. Kontynuowane są długofalowe projekty badania związków literatury różnych epok z marynistyczną problematyką Pomorza. Trwają prace nad folklorystyką Polski północno-wschodniej i mitologią bałtosłowiańską.

W badaniach historyków dominuje problematyka regionu Morza Bałtyckiego, historia Gdańska i Pomorza.

W ten sposób Uniwersytet Gdański realizuje dewizę in mari via tua, służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze.

Współpraca zagraniczna

Uniwersytet Gdański współpracuje z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata. Rozwijanie współpracy z zagranicą jest jednym z priorytetowych działań uczelni. Pozwala to zarówno na poszerzenie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy nauczycieli akademickich. W ramach współpracy zagranicznej odbywa się również wymiana studentów i pracowników naukowych. Ważnym elementem wspólnych działań jest realizacja projektów w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego. Na Uniwersytecie Gdańskim działają trzy centra doskonałości: Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE), Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER), Centre of Excellence in Bio-safety and Molecular Biomedicine (BioMoBil). Uczelnia jest też wykonawcą lub współwykonawcą kilkudziesięciu międzynarodowych projektów, a badacze Uniwersytetu Gdańskiego pozyskują również inne granty międzynarodowe, takie jak np. NATO, EMBO czy Welcome Trust. Istotnym elementem współpracy międzynarodowej jest wspólne organizowanie przez Uniwersytet Gdański i inne ośrodki naukowe konferencji i sympozjów, a także uczestnictwo uczelni w konsorcjach przy realizacji większych programów badawczych. Współpracę zagraniczną uczelnia rozwija także w ramach Programu Erasmus, na podstawie ponad dwustu dwustronnych umów, które podpisał Uniwersytet Gdański z uczelniami europejskimi. Uniwersytet Gdański włącza się aktywnie w programy badawcze i edukacyjne, realizowane w regionie Morza Bałtyckiego, m.in. w ramach programu PHARE, ponadto współpracuje z ośrodkami akademickimi i firmami zagranicznymi przy realizacji projektów w ramach programu Leonardo da Vinci.

Strategia rozwoju UG

Obecna strategia rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego koncentruje się na rozbudowie gdańskiej uczelni w ramach trzech kampusów: oliwskiego (w ramach Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego), sopockiego oraz gdyńskiego. W 2008 roku w kampusie oliwskim oddano do użytku nowy gmach Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, w którym mieszczą się nowoczesne, wyposażone w multimedia aule, specjalistyczne pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, studio radiowe i telewizyjne przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna a także przestronny hall umożliwiający organizowanie wystaw i koncertów. W 2006 roku także w kampusie oliwskim oddana została do użytku najnowocześniejsza w regionie pomorskim nowa Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, pomyślana jako środowiskowe centrum informacji naukowej. W pełni skomputeryzowana oferuje wolny dostęp do ponad pięciuset tysięcy woluminów. Odpowiadające wymaganiom XXI wieku czytelnie oraz specjalne sale do indywidualnej pracy służą studentom i społeczności akademickiej całego regionu. Gdynia od 2005 roku może się poszczycić reprezentacyjnym budynkiem Instytutu Oceanografii z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, audytorium i salą ekspozycyjną. Budynek Instytutu Oceanografii zdobył wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą inwestycję w roku 2006 w konkursie "Czas Gdyni". W kampusie sopockim w 2006 roku powstał nowoczesny Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny Uniwersytetu Gdańskiego.

Kampus Bałtycki

W planach rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2007-2013 jest rozbudowa kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w ramach projektu "Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 - 2013". Rozbudowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę - obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG - nowych budynków: Wydziału Biologii, Wydziału Chemii (nowy gmach chemii oraz nowy gmach dla ochrony środowiska i zdrowia człowieka), nowego budynku informatyki, w którym będzie się mieściło Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki oraz nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii (w 2008 roku ukończono pierwszy etap budowy i studenci rozpoczęli zajęcia, obecnie trwają prace nad drugim etapem). W planach rozbudowy kampusu jest także budowa nowego gmachu neofilologii czy Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Część projektu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, projekt pod nazwą "Budowa Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego" znalazł się na liście indywidualnych projektów kluczowych do Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2008-2013). Koszt inwestycji to 65,70 mln euro , z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 55,85 mln euro, a reszta to tzw. wkład krajowy który ma być finansowany z budżetu państwa. Na liście tej znalazła się budowa dwóch budynków dla Wydziału Chemii (chemia oraz ochrona środowiska) oraz budynek Wydziału Biologii.

Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego to szansa stworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich i naukowych w regionie Morza Bałtyckiego. Bałtycki Kampus będzie pełnił rolę centrum naukowo-dydaktycznego i studenckiego całego Trójmiasta. To przyszłość, ale Uniwersytet Gdański, świadom swojego potencjału, wychodzi z inicjatywą łączenia państw i poszczególnych ośrodków leżących nad Bałtykiem.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych Polski Północnej.

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański - prezentacja:
przejdź do spisu treści
 • Wydział Biologii
http://www.biology.ug.gda.pl
al. Marszałka Piłsudskiego 46,
81-378 Gdynia
tel. centrala (+58) 523 66 00
lub wew. 66 00

fax: (+58) 661 64 70
 • Wydział Ekonomiczny
http://ekonom.ug.gda.pl
ul. Armii Krajowej 119/121,
81-824 Sopot
tel. centrala: 523 10 00 wew. 10 00
fax (+58) 523 11 10
 • Wydział Historyczny
http://www.historia.ug.gda.pl
ul. Wita Stwosza 55,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala (+58) 523 28 99 wew. 28 99
tel./fax (+58) 341 16 66
 • Wydział Nauk Społecznych
http://www.wns.ug.gda.pl
ul. Pomorska 68,
80-952 Gdańsk 5
tel. (+58) 557 06 75
fax (+58) 557 58 03
 • Wydział Prawa i Administracji
http://www.prawo.ug.gda.pl
ul. Bażyńskiego 6,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala: 523 28 99 wew. 28 99
fax. 523 28 87 wew. 28 87
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
http://www.biotech.ug.gda.pl
ul. Kładki 24,
80-822 Gdańsk 50
tel. (+58) 523 63 20
fax (+58) 523 64 30
 • Wydział Chemii
http://www.chem.univ.gda.pl
ul. Sobieskiego 18/19,
80-952 Gdańsk 6
tel. centrala (+58) 523 53 01
lub wew. 53 01

fax (+58) 523 54 72
 • Wydział Filologiczy
http://www.fil.ug.gda.pl
ul. Wita Stwosza 55,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala (+58) 523 28 99 wew. 28 99
tel./fax (+58) 341 16 66
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
http://www.matfiz.ug.gda.pl
ul. Wita Stwosza 57,
80-952 Gdańsk 5
tel. centrala (+58) 523 21 00
lub wew. 21 00

tel./fax (+58) 523 22 66
lub wew. 22 66

 • Wydział Oceanografii i Geografii
http://www.oig.ug.gda.pl
al. Marszałka Piłsudskiego 46,
81-378 Gdynia
tel. centrala (+58) 523 66 00
lub wew. 66 00
fax: (+58) 661 64 70
 • Wydział Zarządzania
http://wzr.pl
ul. Armii Krajowej 101,
81-824 Sopot
tel. centrala: 523 10 00 wew. 10 00
fax (+58) 551 46 76


Kierunki studiów

przejdź do spisu treści
 • 11 wydziałów
 • 1 Studium Języków Obcych
 • 1 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • 34  kierunki studiów
 • 146 specjalności
 • 1715 pracowników naukowo-dydaktycznych
 • 28 584 studentów
 • 15 studiów doktoranckich
 • 1 125 słuchaczy studiów doktoranckich
 • 82 studia podyplomowe
 • 2307 słuchaczy studiów podyplomowych
 • 1 milion 500 tys. woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • 31 100 czasopism dostępnych elektronicznie
 • 6 bibliotek specjalistycznych
 • 1 Biblioteka Główna
 • 1100 miejsc w czytelniach
 • 7 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne
 • 10 domów studenckich
 • 2111 miejsc w akademikach
 • 167 studenckich wydziałowych kół naukowych
 • 17 studenckich międzywydziałowych kół naukowych,  stowarzyszeń i organizacji
 • 10 lektoratów języków obcych dla studentów
 • 1087 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych dla studentów - wszystkie z dostępem do Internetu
 • 63.460,68 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampus Oliwa
 • 135.766,60 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną
 • 51.869 m2 – powierzchnia inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • 7 nowych obiektów w ramach całego projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych, Wydział Chemii: nowy gmach dla chemii oraz ochrony środowiska i zdrowia człowieka, Wydział Biologii, informatyka dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, budynek neofilologii, Centrum Sportowo-Rekreacyjne)


Wydziały na uczelni:

biologii, geografii i oceanologii
chemiczny
ekonomii
filologiczno-historyczny
matematyki, fizyki i informatyki
nauk społecznych
prawa i administracji
zarządzania

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie