Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Rok założenia: 1970 | Rektor: prof. dr hab. Bernard Lammek

przejdź do spisu treści


Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w kampusach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. To dziś jeden z najnowocześniejszych akademickich ośrodków w Polsce.

NAJWIĘKSZA UCZELNIA W REGIONIE POMORSKIM

20 marca 2020 roku minie 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. Na jedenastu wydziałach studiuje niemal dwadzieścia sześć tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 80 kierunkach studiów w zakresie 219 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a w planach na nowy rok akademicki 2019/2020 jest uruchomienie ośmiu kolejnych. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Najnowsze proponowane kierunki studiów i specjalności to między innymi Informatyka o profilu praktycznym, Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Geografia fizyczna z geoinformacją, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology). W ostatnich latach na UG pojawiły się także Genetyka i biologia eksperymentalna, Psychologia pracy i biznesu, Modelowanie matematyczne i analiza danych, Biznes chemiczny, Sinologia, Neurobiopsychologia, Aplikacje informatyczne w biznesie, Podatki i doradztwo podatkowe. Uniwersytet Gdański poszerza także ofertę kierunków w języku angielskim, można tu studiować między innymi International Business, European Business Administration, Financial Analyst, Cultural Communication, a od przyszłego roku akademickiego także Criminology and criminal justice.


Naukę języka obcego można szlifować na 7 lektoratach. Poszerza się oferta zajęć fizycznych, studenci mogą wybierać między kilkunastoma dyscyplinami sportowymi. Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych. Na uczelni aktywnie działa 170 wydziałowych studenckich kół naukowych, 11 doktoranckich kół naukowych oraz 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych, część studentów pierwsze naukowe doświadczenia może zdobywać również w trakcie realizowanych przez nauczycieli akademickich grantów. Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, sprzyjają studia doktoranckie oraz podyplomowe.


REKRUTACJA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

 • Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
 • Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - wieczorowe

 • Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Uniwersytet Gdański realizuje dewizę
in mari via tua
(w morzu droga Twoja),
służąc rozwojowi regionu pomorskiego,
którego bogactwem jest morze.

przejdź do spisu treści

Nowe kierunki na Uniwersytecie Gdańskim


Informatyka o profilu praktycznym

to stacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku Instytutu Informatyki z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem, który powstaje w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” (Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020). Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał we współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm. W trakcie studiów studenci poznają wybrane języki programowania, związane z wytwarzaniem i testowaniem aplikacji, nauczą się podstaw z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce. Zdobędą wiedzę, jak korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją oraz narzędzi sztucznej inteligencji. Każdy student odbędzie sześciomiesięczną praktykę zawodową. Absolwenci będą przygotowani do pracy jako programiści, administratorzy baz danych i sieci komputerowych.


Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

(stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania) to kierunek o profilu praktycznym, przygotowujący profesjonalną kadrę wykonawczą i zarządczą w obszarach opieki zdrowotnej. Studenci będą zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia populacji ludzkiej na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ukończenie studiów pozwoli podjąć pracę w podmiotach sektora publicznego i prywatnego: jednostkach działalności leczniczej i opiekuńczej, instytutach naukowo – badawczych, Narodowym Funduszu Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, firmach farmaceutycznych, zakładach ubezpieczeń, instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz organizacjach pozarządowych.

Przykładowe zawody, do których zostaną przygotowani absolwenci to: menedżer ds. zdrowia, specjalista zarządzania społecznego, specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych, koordynator projektów i procesów zdrowotnych. Kierunek został objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.


Produkcja form audiowizualnych

(stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym) to jedyny taki kierunek prowadzony na północy Polski, przygotowujący do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta.

Studenci będą zdobywać praktyczne umiejętności oraz wiedzę umożliwiające rozpoczęcie działalności producenta filmowego/audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej na dowolnym stanowisku. Część zajęć kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzić będą praktycy z wieloletnim stażem, zatrudnieni w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. Gdyńską Szkołą Filmową. Ukończenie  studiów daje możliwość zatrudnienia w branży filmowej (w pionie produkcyjnym – od tzw. developmentu czyli rozwoju projektu, po realizację i postprodukcję), w produkcji telewizyjnej, w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także firmach dystrybucyjnych i PR-owych.
Kierunek został objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.


Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne

– to nowatorskie międzywydziałowe studia stacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji UG. Autorski program studiów przewiduje uzyskanie kompetencji zarówno w zakresie ekonomiczno-finansowych jak i prawnych aspektów ubezpieczeń, co stanowi odpowiedź na rosnącą świadomość ubezpieczeniową i zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. ubezpieczeń. Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w podmiotach działających na rynku ubezpieczeniowym, przede wszystkim w zakładach ubezpieczeń, u brokerów i agentów ubezpieczeniowych, którzy muszą sprostać coraz silniejszej konkurencji rynkowej i rosnącym standardom obsługi klienta. Absolwenci zostaną również przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem (np. w ochronie zdrowia, oświacie, administracji czy transporcie). W programie studiów położono duży nacisk na umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej. Pierwsza edycja studiów realizowana jest w ramach projektu ProUG finansowanego ze środków Programu POWER, co zapewni udział m.in. doświadczonych praktyków w prowadzeniu zajęć, jak również dostęp do odpłatnych staży dla najlepszych studentów.


Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

(Health care technology) to oferta studiów niestacjonarnych II stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym oraz Wydziale Prawa i Administracji. Jest to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek o profilu praktycznym, stworzony w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk prawnych, który przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych organizacjach w sektorze prywatnym oraz publicznym w ramach obszaru ochrony zdrowia.

Zdobyta na studiach wiedza i kompetencje umożliwiają także założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menadżerskich oraz pracę na innych stanowiskach w instytucjach ochrony zdrowia, również w tych działających częściowo na rynku wirtualnym. Przykładowe stanowiska pracy to kierownik projektu, audytor podmiotów ochrony zdrowia, analityk rynku medycznego, kierownik jednostki medycznej, specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych, koordynator ds. bezpieczeństwa danych i kontroler finansowy w placówce medycznej. Kierunek został objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.


Geografia fizyczna z geoinformacją

to stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii, które zostały stworzone w oparciu o wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych aspektów geografii fizycznej. Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu nauk ścisłych pozwalających na zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, zaawansowanych zagadnień z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, a także  teoretycznych podstaw metod jakościowych i ilościowych stosowanych we współczesnej geografii fizycznej. Kierunek przybliży również kwestię najważniejszych problemów związanych ze współczesnymi zmianami środowiska w skali regionalnej i globalnej, ich istoty, genezy i możliwych konsekwencji. W ramach wybranego seminarium studenci pogłębią także wiedzę w zakresie jednego z wybranych aspektów geografii fizycznej: meteorologii i klimatologii, hydrologii i limnologii, geomorfologii i geologii czwartorzędu. Studia przygotują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych, adaptacją i mitygacją zmian klimatu, a także zarządzaniem kryzysowym, urzędach różnego szczebla oraz usługach komercyjnych zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.


Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

to stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii, których celem jest poznanie złożoności funkcjonowania terytorialnych systemów społecznych oraz aktualnej problematyki badań poznawczych i stosowanych w tymzakresie. Studenci będą doskonalić umiejętności diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poznawać źródła danych lokalnych i regionalnych, uczyć się ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS (systemów informacji geograficznej) oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Kierunek umożliwi także kształtowanie kompetencji społecznych i efektywnego rozwiązywania problemów z zakresu geografii społecznoekonomicznej dzięki pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny. Studia przygotowują do zatrudnienia w instytucjach samorządowych, odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny, instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej, podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, a także przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne.


Criminology and criminal justice to stacjonarne

studia I stopnia na Wydziale Prawa i Administracji w języku angielskim, przygotowujące do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych. Studenci będą zdobywać wiedzę związaną z zachowaniami dewiacyjnymi, w tym przede wszystkim przestępczością, jej uwarunkowaniami oraz organizacją systemu sprawiedliwości karnej. Istotnymi elementami programu są badania przyczyn przestępczości, ich fenomenologii, a także metod zwalczania zjawisk patologicznych. Zajęcia obejmują zagadnienia medycyny sądowej, psychopatologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, biologii kryminalnej, filozofii i socjologii kary oraz prewencji kryminalnej. Wykłady kursowe prowadzone są przez polskich i zagranicznych naukowców różnych dziedzin. Studiowanie odbywa się również pod okiem praktyków szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, m.in. kuratorów, sędziów, adwokatów, prokuratorów, mediatorów, lekarzy oraz psychologów. Uniwersalny charakter studiów pozwala wykorzystać nabytą wiedzę w każdym systemie prawnym. Kierunek został objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 kierunek Pedagogika wczesnej edukacji (I stopień studiów) będzie funkcjonował z nowym programem studiów pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i będą to stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zmiana na pięcioletnie studia jest uwarunkowana koniecznością dostosowania do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i nauce. Podobnie jak Pedagogika specjalna, która będzie prowadzona jako jednolite studia magisterskie. Nową ofertą jest II stopień studiów stacjonarnych na kierunku Biznes chemiczny, które do tej pory można było studiować na I stopniu. Zaplanowano także m.in. nową specjalność w języku angielskim – Finance and Accounting – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

to stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych przygotowujące do pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Program studiów uwzględnia obowiązujące standardy kształcenia, które są wzbogacone o treści dotyczące alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Absolwenci będą zatem przygotowani także do podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, zaangażowaną w naukowe badania obszaru edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przez osoby pracujące na co dzień z dziećmi i otwarte na dzielenie się przykładami dobrych praktyk.


Specjalność Finance and Accounting

stwarza absolwentom studiów I stopnia szansę pogłębienia wiedzy z zakresu finansów oraz rozwinięcia umiejętności i kompetencji związanych z procesem inwestowania. Poza przedmiotami wiodącymi, dotyczącymi konstrukcji portfela inwestycyjnego, zarządzania ryzykiem i wyceny instrumentów finansowych, studenci będą mieli okazję poznać nowoczesne metody ilościowe oraz innowacje finansowe. Szczególny nacisk w nauczaniu zostanie położony również na kwestie etyki, standardów profesjonalizmu, regulacji prawnych i mechanizmów nadzoru korporacyjnego oraz behawioralnych aspektów funkcjonowania na rynku finansowym.

Ukończenie specjalności pozwoli znaleźć zatrudnienie w bankach, spółkach publicznych, różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych oraz podmiotach związanych z nadzorem i monitorowaniem rynków kapitałowych. Wydział Zarządzania UG współpracuje z lokalnymi oddziałami dużych, międzynarodowych korporacji finansowych, w których część studentów podejmuje zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jeszcze w trakcie trwania nauki.


przejdź do spisu treści
 • 11 wydziałów
 • 1 Studium Języków Obcych
 • 1 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • 34  kierunki studiów
 • 146 specjalności
 • 1715 pracowników naukowo-dydaktycznych
 • 28 584 studentów
 • 15 studiów doktoranckich
 • 1 125 słuchaczy studiów doktoranckich
 • 82 studia podyplomowe
 • 2307 słuchaczy studiów podyplomowych
 • 1 milion 500 tys. woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • 31 100 czasopism dostępnych elektronicznie
 • 6 bibliotek specjalistycznych
 • 1 Biblioteka Główna
 • 1100 miejsc w czytelniach
 • 7 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne
 • 10 domów studenckich
 • 2111 miejsc w akademikach
 • 167 studenckich wydziałowych kół naukowych
 • 17 studenckich międzywydziałowych kół naukowych,  stowarzyszeń i organizacji
 • 10 lektoratów języków obcych dla studentów
 • 1087 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych dla studentów - wszystkie z dostępem do Internetu
 • 63.460,68 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampus Oliwa
 • 135.766,60 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną
 • 51.869 m2 – powierzchnia inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • 7 nowych obiektów w ramach całego projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych, Wydział Chemii: nowy gmach dla chemii oraz ochrony środowiska i zdrowia człowieka, Wydział Biologii, informatyka dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, budynek neofilologii, Centrum Sportowo-Rekreacyjne)


REKRUTACJA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

 • Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
 • Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - wieczorowe

 • Prawo, studia niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne - zaoczne


Wydziały na uczelni:

biologii, geografii i oceanologii
chemiczny
ekonomii
filologiczno-historyczny
matematyki, fizyki i informatyki
nauk społecznych
prawa i administracji
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
amerykanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka medyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teologia II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniWydziały Uniwersytetu Gdańskiego


WYDZIAŁ BIOLOGII
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 60 00
Fax: +48 58 523 60 02
Strona www: http://www.biology.ug.edu.pl


WYDZIAŁ CHEMII
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Mariusz Makowski
Adres: ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 50 00
Fax: +48 58 523 50 12
Strona www: http://www.chem.ug.edu.pl


WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Dziekan Wydziału: prof. UG, dr hab. Monika Bąk
Adres: ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
Telefon: +48 58 523 10 00
Fax: +48 58 523 11 10
Strona www: http://www.ekonom.ug.edu.pl


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Dziekan Wydziału: prof. UG, dr hab. Maciej Michalski
Adres: ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk - budynek Neofilologii
Telefon: +48 58 523 30 11
Strona www: http://www.fil.ug.edu.pl


WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
Adres: ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk
Telefon/fax: +48 58 523 20 39
Strona www: http://www.historia.ug.edu.pl


WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Piotr Bojarski
Adres: ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 21 00
Telefon/fax: (58) 523 22 66
Strona www: http://www.mfi.ug.edu.pl


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Dziekan Wydziału: prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski
Adres: ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 44 03
Strona www: http://www.wns.ug.edu.pl


WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII
Dziekan Wydziału: prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
Telefon: (58) 523 66 00
Fax: (58) 523 66 50
Strona www: http://www.oig.ug.edu.pl


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Dziekan Wydziału: prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski
Adres: ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk
Telefon: (58) 523 28 82
Fax: (58) 523 28 87
Strona www: http://www.prawo.ug.edu.pl


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Mirosław Szreder
Adres: ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Telefon: (58) 523 10 00
Fax: (58) 551 46 76
Strona www: http://www.wzr.ug.edu.pl


MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMed
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Igor Konieczny
Adres: ul. Abrahama 58, 80-307, Gdańsk
Telefon: (58) 523 63 20, 523 64 25, 523 63 21
Fax: (58) 523 64 30
Strona www: http://www.biotech.ug.edu.pl


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Nowe kierunki na Uniwersytecie Gdańskim

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunków.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane