Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Nauk Społecznych

Uczelnia Nauk Społecznych


przejdź do spisu treści

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?

Profesjonalna kadra
Doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.
Kameralna atmosfera
Dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje
Praktyczny profil studiów
Zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje
Dogodna forma
Studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość

Kierunki

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie)

 • OBRONA CYWILNA
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI
 • PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM
 • BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA
 • OCHRONA I OBRONA NARODOWA

PEDAGOGIKA

Specjalności na kierunku Pedagogika (studia licencjackie)

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ
 • OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE
 • DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
 • EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
 • RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

Specjalności na kierunku Pedagogika (studia magisterskie)

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
 • RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
 • TRENING ROZWOJU JEDNOSTKI I GRUPY
 • GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W USŁUGACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH
 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU
 • EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

Kształcenie w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, trwa 5 lat i obejmuje 10 semestrów w ramach których realizowane są następujące moduły tematyczne (jednolite studia magisterskie):

 • moduł społeczno-humanistyczny
 • moduł komunikacyjny
 • moduł pedagogiki przedszkolnej
 • moduł pedagogiki wczesnoszkolnej
 • moduł psychologiczny dla nauczycieli
 • moduł dydaktyczny
 • moduł metodyczny
 • moduł wspierania rozwoju dziecka
 • moduł specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • moduł diagnostyczny
 • moduł organizacyjny
 • moduł psychologiczno-pedagogicznych podstaw do nauczania języka obcego
 • moduł przygotowania do nauczania języka obcego
 • moduł metodyki nauczania języka obcego
 • moduł seminaryjno-metodologiczny
 • moduł studenckich praktyk zawodowych

PEDAGOGIKA SPECJALNA 

Specjalności na kierunku Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 • RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I WSPOMAGANIE ROZWOJU
 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

STUDIA PODYPLOMOWE

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • WSPIERANIE ROZWOJU OSOBISTEGO
 • MBA
 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
 • INTERWENCJA KRYZYSOWA
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • METODYKA NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia licencjackie


Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie)

OBRONA CYWILNA
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalność Obrona cywilna powstała z myślą o pracownikach administracji publicznej odpowiadających za ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz współdziałanie w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków.

Nadrzędny cel specjalności to zapoznanie studentów z systemem funkcjonowania i procesem transformacji obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć oparta jest o najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie obrony cywilnej.

Student otrzymuje uporządkowaną i gruntowną wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez podmioty odpowiadające za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalność Zarządzanie kryzysowe w administracji powstała w celu przygotowania kadr, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i środowiska, na pojawiające się zagrożenia wymagające zdecydowanej reakcji wszelkich organów państwowych i służb do tego powołanych. Specjalność ta przygotowuje studentów do podejmowania działań umożliwiających i zapewniających sprawne funkcjonowania administracji państwowej w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, które ze względu na swój charakter wymagają współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym przeznaczona jest dla studentów i/lub pracowników administracji publicznej (państwowej i samorządowej). Zakres jej został opracowany z myślą o żołnierzach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej, zajmujących się problemami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem i reagowaniem na zagrożenia terrorystyczne.

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym skierowana jest do studentów, którzy w sposób praktyczny, przemyślany i ukierunkowany pragną wykorzystać nabytą w toku studiów wiedzę na rzecz wykonywania zadań w organach centralnych MON i formacjach podległych ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych. Istotę tej specjalności stanowi kreowanie świadomości i odpowiedzialności wśród osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalność Bezpieczeństwo osób i mienia powstała w oparciu o trwający proces komercjalizacji dziedzin bezpieczeństwa przeznaczonych dotychczas dla służb i instytucji państwowych. Na rynku szkoleniowym funkcjonuje coraz większa ilość firm zajmujących się ochroną osób i mienia.

Nauka na specjalności Bezpieczeństwo osób i mienia ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania zadań w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studia te dają również solidne podstawy do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, np. w formie agencji ochrony osób i mienia.

Na II roku studiów studenci mają również możliwość uzyskania specjalistycznych kwalifikacji i certyfikatów, w tym kwalifikowanego pracownika ochrony. Dodatkowo absolwent uzyska zaświadczenie, stwierdzające nabycie uprawnień kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

OCHRONA I OBRONA NARODOWA
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalność Ochrona i obrona narodowa skierowana jest dla studentów, którzy interesują się organizacją i aktywnością państwa w zakresie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym. Specjalność ta ukierunkowana została na dwa obszary, z których pierwszy odpowiada za przygotowanie studentów do realizacji zadań związanych z obroną państwa oraz Siłami Zbrojnymi RP (SZRP), a drugi nakierowany jest na merytoryczne przygotowanie studentów do pracy/służby w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Specjalność Ochrona i obrona narodowa precyzyjnie kształtuje studentów i przygotowuje ich do efektywnej egzystencji w warunkach wszelkiego rodzajów kryzysów i wojen oraz ciągłego modelowania zewnętrznej i wewnętrznej polityki bezpieczeństwa państwa.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.


przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA - studia licencjackie


Jeżeli chcesz lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika. Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.

Specjalności na kierunku Pedagogika (studia licencjackie)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ

Studia z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY Z RODZINĄ mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wyposażeniu studentów w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.

Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną ma na celu wyposażeniu przyszłego absolwenta w umiejętności dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na zjawiska związane z opieką, wychowaniem, doradztwem i wsparciem, jak również profilaktyką i terapią uzależnień. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych m.in. z zakresu: metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej.

Program kształcenia skoncentrowany jest na integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, a także rozwijaniu kompetencji kluczowych w działalności opiekuńczo-wychowawczej: umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki, samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz projektowania sposobów wdrażania kompleksowych rozwiązań w tym obszarze.  

Warunkiem wstępnym rekrutacji na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studia na kierunku pedagogika, w ramach specjalności  OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie kompetentnych i z poszanowaniem godności podopiecznych zadań związanych z dbałością o poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a także projektowanie i wdrażanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania przez te osoby jak największej niezależności.

Jest to specjalność umożliwiająca zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

W toku specjalności przekazywana jest wiedza o przyczynach i specyfice różnych rodzajów niesprawności; dolegliwościach fizycznych i psychicznych związanych z chorobami przewlekłymi; biologicznych, psychologicznych i społecznych wymiarach starzenia się i starości, zasadach prawnych i organizacyjnych dotyczących instytucji opieki ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.  

Absolwent specjalności rozwija w toku studiów kompetencje osobiste i społeczne do rozpoznawania oraz diagnozowania problemów, prognozowaniu kierunku zmian i ewentualnych zagrożeń,  planowania, wdrażania i ewaluacji efektywności działań w różnych obszarach rzeczywistości społecznej mających na celu kompleksowe wsparcie podopiecznego,  inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom, zapewnienia wsparcia emocjonalnego i praktycznego  a także pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Absolwent jest także przygotowany do projektowania oraz realizacji programów wspierających rodzinę, do współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, władzami lokalnymi dla wspierania potencjału jednostek i grup stanowiących podmiot jego działalności.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE

Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach edukacyjnych.  W toku specjalności TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE studenci zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących decyzje. Studenci poznają również techniki mediacyjne, pozwalające na łatwiejsze porozumiewanie się w życiu codziennym, prywatnym, jak i zawodowym, metody diagnozy konfliktu, otwartej komunikacji prowadzącej do rozwiązywania konfliktów i problemów.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezbędne do kierowania zespołem, prowadzenia zajęć w grupach o charakterze kontraktowym. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny uczestnikami zajęć w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Nabywa także kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. Ponadto przygotowany jest do rozpoznawania typowych problemów indywidualnych i społecznych swoich uczniów i wychowanków oraz skutecznego podejmowania podstawowej interwencji.

Studenci poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki mające na celu minimalizację ryzyka, a także sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Studia na kierunku pedagogika, specjalność DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE mają charakter kwalifikacyjny - umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Celem studiów  jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego - strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Absolwent specjalności przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Celem studiów na kierunku PEDAGOGIKA, w ramach specjalności EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej i szeroko pojętej profilaktyki społecznej.

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki społecznej szczególnie w placówkach systemu oświaty, ale także wobec dzieci młodzieży i dorosłych poza system oświaty. W toku kształcenia w ramach specjalności, student nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych działań w obszarze kształtowania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska.

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwającego prze całe życie i dotyczącego wszystkich ludzi, a także umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, umiejętności psychospołecznych, profilaktyka) i środowiskach, propagowania zdrowego stylu życia i efektywnej realizacji zadań w obszarze promocji zdrowia. Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny  i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych)

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. 

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii.

Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących  możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują  do organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a także zajęć w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest kształtowanie umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Studia na kierunku pedagogika w zakresie specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU rozwijają kompetencje rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych. Studenci poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.


przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA - studia magisterskie


Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Specjalności na kierunku Pedagogika (studia magisterskie)

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują  do organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a także zajęć w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest kształtowanie umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU rozwijają kompetencje rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych. Studenci poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

 • RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny  i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych)

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej. 

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii.

Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących  możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich.

TRENING ROZWOJU JEDNOSTKI I GRUPY

Program studiów w ramach specjalności TRENING ROZWOJU JEDNOSTKI I GRUPY obejmuje rozwijanie wiedzy i umiejętności w obszarze organizacji edukacyjnych form wspierania rozwoju jednostki i grupy oraz kompetencji związanych z kierowaniem małymi grupami jako środowiskami rozwoju. Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach rozwojowych i edukacyjnych. Studia nie prowadzą do nabycia przez studenta szczegółowych certyfikatów i kwalifikacji do prowadzenia konkretnych metod treningowych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezbędne do prowadzenia treningu rozwoju osobistego – zwiększania samoświadomości, rozwoju konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, czy dzielenia się doświadczeniami. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny z uczestnikami zajęć w sytuacjach profesjonalnych, rozpoznawania problemów indywidualnych i społecznych oraz skutecznego podejmowania interwencji. Jest ponadto przygotowany do budowania zespołu, kreowania atmosfery efektywnej współpracy w grupie i kierowania zespołem.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego.

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA

Specjalność GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA, na studiach magisterskich, kierunek pedagogika, umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, andragogiki, gerontologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla seniorów. Specjalność ta jest odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w kompleksową wiedzę z zakresu problemów osób starszych związanych z procesami inwolucyjnymi czy trudnościami adaptacyjnymi, a także społecznym wymiarem postrzegania zjawiska starzenia się i starości, jak również kompetencji umożlwiających zrozumienie potrzeb i oczekiwań ludzi w podeszłym wieku i wychodzenia im naprzeciw.

Absolwent w toku studiów nabywa  również umiejętności podejmowania działań w obszarze wsparcia i opieki w pracy z osobami starszymi, ich rodzinami czy opiekunami, a także fundacjami i organizacjami społecznymi bądź oświatowymi działającymi na rzecz osób w wieku podeszłym.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W USŁUGACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH

Studia magisterskie w ramach specjalności ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE W USŁUGACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotowują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego.

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU

Studia magisterskie na kierunku pedagogika, w ramach specjalności DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu  doradcy zawodowego i personalnego. 

Celem studiów  jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego - strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Absolwent specjalności przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego, a także sprawnego posługiwania się  warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery,  wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo. Studia przygotowują ponadto do korzystania z narzędzi i technik coachingowych i efektywnego wykorzystywania elementów coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym motywowaniu i rozwijaniu kompetencji wychowanków/podopiecznych.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich.

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA

Celem studiów magisterskich na kierunku pedagogika, w ramach specjalności EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym zarządzania wielowymiarową strategią jaką jest program zdrowotny - na różnych poziomach struktur społecznych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia szczególnie w placówkach systemu oświaty, ale także wobec dzieci młodzieży i dorosłych poza system oświaty. W toku kształcenia w ramach specjalności, student nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych działań w obszarze kształtowania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska.

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwającego prze całe życie i dotyczącego wszystkich ludzi, a także umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, umiejętności psychospołecznych, profilaktyka) i środowiskach, propagowania zdrowego stylu życia i efektywnej realizacji zadań w obszarze promocji zdrowia. Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.

Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia po różnych kierunkach również bez przygotowania pedagogicznego.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ

Studia z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY Z RODZINĄ mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wyposażeniu studentów w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.

Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną ma na celu wyposażeniu przyszłego absolwenta w umiejętności dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na zjawiska związane z opieką, wychowaniem, doradztwem i wsparciem, jak również profilaktyką i terapią uzależnień. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych m.in. z zakresu: metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej.

Program kształcenia skoncentrowany jest na integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, a także rozwijaniu kompetencji kluczowych w działalności opiekuńczo-wychowawczej: umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki, samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz projektowania sposobów wdrażania kompleksowych rozwiązań w tym obszarze.  

Na studiach II stopnia specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich.


przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA SPECJALNA - jednolite studia magisterskie


Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.

Specjalności na kierunku Pedagogika specjalna - studia jednolite

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością wzrokową. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z niepełnosprawnością wzrokową, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością wzrokową w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością wzrokową, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii. Nabywa kompetencje w zakresie wspomagania orientacji przestrzennej i przemieszczania się osób z niepełnosprawnością wzorkową, jak również metodyki nauczania alfabetu Breille’a. Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością słuchową. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z niepełnosprawnością słuchową, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością słuchową w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością słuchową. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością słuchową w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością słuchową, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii. Nabywa kompetencje w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej, w tym polskiego języka migowego (PJM). Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Specjalność przygotowuje do podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym oraz ogólnodostępnym. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii. Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Specjalność przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. W toku studiów przewidziane są praktyki w zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudniani zakładach karnych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej, a także jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni.

TERAPIA PEDAGOGICZNA I WSPOMAGANIE ROZWOJU

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój dziecka.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się. Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby niepełnosprawnej, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje w zakresie profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się. Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.


przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie


umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem według przyjętej koncepcji kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. W toku studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA stwarzamy możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych.

Zakres tematyczny

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem według przyjętej koncepcji kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. W toku studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA stwarzamy możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych. Kształcenie w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, trwa 5 lat i obejmuje 10 semestrów w ramach których realizowane są następujące moduły tematyczne:

 • moduł społeczno-humanistyczny
 • moduł komunikacyjny
 • moduł pedagogiki przedszkolnej
 • moduł pedagogiki wczesnoszkolnej
 • moduł psychologiczny dla nauczycieli
 • moduł dydaktyczny
 • moduł metodyczny
 • moduł wspierania rozwoju dziecka
 • moduł specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • moduł diagnostyczny
 • moduł organizacyjny
 • moduł psychologiczno-pedagogicznych podstaw do nauczania języka obcego
 • moduł przygotowania do nauczania języka obcego
 • moduł metodyki nauczania języka obcego
 • moduł seminaryjno-metodologiczny
 • moduł studenckich praktyk zawodowych

Szczegółowy rozkład przedmiotów w poszczególnych modułach wskazano w programie kształcenia

Kwalifikacje i kariera

Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych. Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

 • przedszkolach,
 • punktach i oddziałach przedszkolnych
 • w klasach I – III szkoły podstawowej (z uwzględnieniem modelu edukacji zintegrowanej),
 • w tym również w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami/klasami integracyjnymi oraz w ramach realizacji idei edukacji włączającej.

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Nowe kierunki studiów UNS

Z przyjemnością informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 Uczelnia Nauk Społecznych uruchamia 2 nowe kierunki studiów: PEDAGOGIKĘ PRZEDSZKOLNĄ I WCZESNOSZKOLNĄ, PEDAGOGIKĘ SPECJALNĄ oba w trybie jednolitych studiów magisterskich.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane