Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego


przejdź do spisu treści

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała w wyniku połączenia dwóch uczelni: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Położona jest w sąsiedztwie największych firm produkcyjnych na Dolnym Śląsku: KGHM Polska Miedź SA oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. Volkswagen, SITECH, CCC, Sanden). Jej siedziba mieści się w Polkowicach, natomiast w Lubinie funkcjonuje Filia.

UJW kształci na kierunkach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Proponuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studenci mogą wybierać pośród takich kierunków, jak: Górnictwo i geologia, Zarządzanie, Logistyka, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Administracja, Pedagogika, Informatyka.

Uczelnia należy obecnie do najlepiej rozwijających się szkół wyższych w województwie, dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, wspólnie z KGHM prowadzi kierunek Górnictwo i geologia a Patronat nad kierunkiem Administracja objął w 2021 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Jej wyróżniającą cechą jest silne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, prowadzi Uniwersytet Dziecięcy oraz prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku. Organizuje także konferencje naukowe i badania w obszarze nauk społecznych i technicznych.


HISTORIA UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

2002 r.
Rozpoczęcie działalności dydaktycznej i uruchomienie kształcenia studentów w Polkowicach (Dolnośląska Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki) i Lubinie (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego)

2006 r.
Pierwsi absolwenci opuszczają mury obu uczelni

2009 r.
Rozpoczęcie kształcenia na studiach inżynierskich na sztandarowym kierunku Górnictwo i geologia

2012 r.
Uruchomienie studiów II stopnia (magisterskich)

2016 r.
Połączenie DWSPiT i UZZM w wyniku czego powstaje Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

2019 r.
dr Tadeusz Kierzyk zostaje rektorem UJW

2020 r.
KGHM Polska Miedź oraz Bosch Rexroth obejmują patronat nad wybranymi studiami inżynierskimi

2021 r.
Patronat nad kierunkiem Administracja obejmuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje swoje 15-lecie.OFERTA KSZTALCENIA

POLKOWICE


PEDAGOGIKA


Studia licencjackie

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

ADMINISTRACJA


Studia licencjackie

Specjalności:

 • Administracja samorządowa NOWOŚĆ
 • Komunikacja wizerunkowa w administracji NOWOŚĆ

LOGISTYKA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka transportu kolejowego

INFORMATYKA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Informatyka przemysłowa
 • Systemy i sieci komputerowe

MECHATRONIKA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

LUBIN


GÓRNICTWO I GEOLOGIA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

ZARZĄDZANIE


Studia licencjackie

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Menadżer przemysłu 4.0

Studia magisterskie, II stopnia

Specjalności:

 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy

Studia II stopnia z podyplomowymi

Co zyskujesz?

 • Dwa dyplomy w dwa lata
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Szersze kompetencje i umiejętności
 • Większe szanse na rynku pracy

Informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51, ujw@ujw.pl – ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
tel. 887 380 093, 887 380 098, wz@ujw.pl – ul. Odrodzenia 21, 59-300  Lubin

przejdź do spisu treści

Górnictwo i geologia

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie


Obecnie przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, związane z ciągłym rozwojem przemysłu górniczego i dziedzin pokrewnych nie tylko na terenie Zagłębia Miedziowego, ale w całej Polsce i na świecie. Wymaga to od działających na naszym rynku firm, zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która będzie orientowała się w tendencjach rozwojowych w przemyśle wydobywczym, jak również potrafiącej wykorzystać istniejące już rozwiązania w zakresie technik eksploatacji. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna nie tylko pozyskać wiedzę, ale również umieć ją przekształcić w konkretne działania.

FASCYNUJE CIĘ PRACA KOSMONAUTÓW W SZTUCZNYM ŚRODOWISKU STACJI KOSMICZNEJ? KOPALNIA TEŻ JEST TAKIM MIEJSCEM, TYLKO W GŁĘBI ZIEMI! JAN WYŻYKOWSKI Z SUKCESEM POSZUKIWAŁ RUD MIEDZI NA NASZYCH TERENACH. TY MOŻESZ ZNALEŹĆ WIEDZĘ O ICH WYDOBYWANIU NA UCZELNI JEGO IMIENIA.

ADRESACI

Osoby, które chcą związać działalność zawodową z przemysłem górniczym, zarówno podziemnym, jak i odkrywkowym, i chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, wykorzystywane w swojej przyszłej lub obecnej pracy.

Kandydaci, których zainteresowania dotyczą procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, których interesują sposoby poszukiwania i rozpoznawania złóż, techniki ich eksploatacji oraz specyfika maszyn stosowanych do tych etapów.

Osoby mające zainteresowania poszukiwawcze, chcące w pracy zawodowej podróżować, łącząc życie zawodowe z przygodami; poszukiwacze wyzwań i nowych rozwiązań, zainteresowani górnictwem kosmicznym czy prężnie rozwijającym się górnictwem miejskim.

CEL STUDIÓW

Przekazanie kompleksowej wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technicznych związanych z górnictwem i geologią, które umożliwią pracę i rozwój zawodowy w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do spełnienia wymogów określonych przez Wyższy Urząd Górniczy, a także niezbędnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w różnych strukturach organizacyjnych.

Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych zadań inżynierskich, przeprowadzania pomiarów, projektowania urządzeń i procesów wymagających stosowania standardów i norm inżynierskich, wykorzystując doświadczenia zdobyte w środowisku inżynierskim.

Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz ciągłego rozwoju osobistego.

PROGRAM

Studia na kierunku górnictwo i geologia łączą w sobie wiedzę z zakresu nauk o ziemi i nauk technicznych z zagadnieniami o procesach inżynieryjnych. Pozwalają studentowi zdobyć wiedzę techniczną i umiejętność jej wykorzystania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem ludzi.

Program studiów
został tak skonstruowany, by treści programowe uwzględniały aktualną wiedzę z zakresu górnictwa, normy i zasady oraz aktualny stan rynku pracy. Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez pracowników posiadających duże doświadczenie praktyczne m.in. w branży górniczej, którzy zajmują bądź zajmowali funkcje kierownicze.

Studenci kierunku
poza przedmiotami kształcenia podstawowego, takimi jak matematyka, fizyka i chemia, poznają tajniki wiedzy górniczej, dzięki przedmiotom kształcenia zawodowego. Prowadząca je wysoko wykwalifikowana kadra pracującą na co dzień w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach geologicznych, jest gwarantem, że przekazywana wiedza jest aktualna, a nabyte umiejętności praktyczne okażą się cenne dla potencjalnego pracodawcy.

Zajęcia laboratoryjne
z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, mineralogia i petrografia, geologia kopalin użytecznych, przeróbka i metody wzbogacania kopalin, miernictwo górnicze, elektrotechnika, materiałoznawstwo odbywają się w specjalistycznych laboratoriach zlokalizowanych w siedzibie Wydziału i Uczelni. Ponadto studenci mają niespotykaną okazję do realizacji zajęć w warunkach odzwierciedlających realne środowisko pracy. I tak np. zajęcia z podstaw ratownictwa górniczego odbywają się na JRGH w Sobinie, a przedmioty takie jak diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn czy elektryczne i spalinowe maszyny górnicze odbywają się na specjalistycznym poligonie szkoleniowym, wyposażonym w sprzęt i maszyny górnicze oraz symulatory odwzorowujące rzeczywiste drgania, które występują podczas przejazdu wyrobiskiem. Ponadto, przewidziana w programie sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

Studia na kierunku Górnictwo i geologia poprzez realizację takich przedmiotów jak: podstawy górnictwa, hydrogeologia górnicza, podziemna eksploatacja złóż, podstawy ergonomii, transport pionowy i poziomy, podstawy budownictwa podziemnego, termodynamika oraz wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię umożliwiają studentowi nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają mu zrozumieć procesy wykorzystywane w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Dodatkowo, dzięki przedmiotom, które tłumaczą istotę zachodzących zjawisk, czyli mechanika górotworu, fizyka górotworu, geofizyka górnicza, roboty strzelnicze w górnictwie, wentylacja kopalń, pożary podziemne, klimatyzacja kopalń studenci mają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu zagrożeń towarzyszących podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Natomiast przedmioty takie jak zagrożenia gazodynamiczne w kopalniach, zagrożenia naturalne i techniczne w kopalniach podziemnych, wypadkowość i choroby zawodowe w górnictwie pozwalają bliżej poznać rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenia związane z pracą w kopalni.

SPECJALNOŚCI

 • Techniki eksploatacji złóż

Kształcenie na specjalności jest szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: gospodarka surowcami mineralnymi, projektowanie i udostępnianie złóż, systemy eksploatacji złóż, techniki eksploatacji otworowej, podziemne wiertnictwo otworów badawczych, eksploatacja złóż węgla kamiennego, eksploatacja złóż rud miedzi czy obudowa wyrobisk.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się ogólnych zainteresowań technicznych i zdolności organizacyjnych.

 • Maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe, umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno–górniczych w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Na program specjalnościowy składają się takie przedmioty jak: materiałoznawstwo, automatyka i robotyka, konstrukcja i eksploatacja maszyn, mechanika płynów, hydraulika robocza, napędy i sterowania w maszynach i urządzeniach górniczych, teoria ruchu maszyn górniczych, wytrzymałość materiałów, inżynieria wytwarzania, diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań maszynami, pojazdami i urządzeniami technicznymi o dużych mocach i gabarytach.

 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami zarówno geologicznymi i górniczymi. Studenci podczas studiów będą mogli zapoznać się nie tylko z przedmiotami ściśle związanymi ze zdobywanymi kwalifikacjami, ale również zdobędą podstawową wiedzę w zakresie przyszłościowego górnictwa kosmicznego. Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, zakładach wydobywczych i przeróbczych, organach samorządowych.

Program specjalnościowy obejmuje trzy grupy przedmiotów związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin umiejscowionych na lądzie, na dnach oceanicznych oraz zagadnieniami innowacyjnego górnictwa kosmicznego. W programie znalazły się między innymi przedmioty takie jak: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, organizacja i projektowanie prac geologicznych, sejsmika lądowa i morska, górnictwo miejskie, metody poszukiwania i rozpoznawania złóż naturalnych ze skał kosmicznych czy technologia ich pozyskiwania w warunkach kosmicznych.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań z zakresu geologii, górnictwa i nowoczesnych metod badawczych, ciekawości świata i otwartości na nowe technologie stosowane w przemyśle górniczym i naukach geologicznych.

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia posiada wiedzę z obszaru nauk o ziemi i nauk technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem technik eksploatacji złóż i zasad bezpieczeństwa pracy.

Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych oraz budownictwa podziemnego, w których jest potrzebna również wiedza w zakresie technik górniczych. Dodatkowo, absolwent tej specjalności posiada pogłębione praktyczne kompetencje w zakresie stosowania sposobów udostępniania oraz technologii wybierania złóż z wykorzystaniem maszyn i urządzeń górniczych oraz sposobów wykrywania i zwalczania występujących zagrożeń naturalnych i technicznych w podziemnych oraz odkrywkowych zakładach górniczych. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych wymagających kierowania zespołami ludzkimi przy prowadzeniu robót górniczych udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych.

Absolwent specjalności Maszyny i urządzenia górnicze posiada pogłębione praktyczne kompetencje w zakresie zasad doboru i eksploatacji (użytkowania) maszyn i urządzeń górniczych w określonych warunkach geologiczno-górniczych.

Ponadto nabywa umiejętności obejmujące zastosowanie w praktyce sposobów udostępniania, technologii wybierania złóż z wykorzystaniem maszyn i urządzeń górniczych oraz sposobów wykrywania i zwalczania występujących zagrożeń naturalnych i technicznych występujących w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Dodatkowo jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej i kierowania zespołami ludzkimi użytkującymi, obsługującymi i remontującymi maszyny i urządzenia górnicze w warunkach występujących zagrożeń naturalnych i technicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowych maszyn i urządzeń górniczych.

Perspektywy zatrudnienia

Z reguły górnictwo utożsamiane jest z kopalniami miedzi lub węgla. Natomiast w rzeczywistości branża ta oferuje zdecydowanie szerszy wybór miejsc zatrudnienia, choćby w zlokalizowanych na terenie kraju kopalniach soli, piaskowca, żwiru, dolomitów czy wapieni. To - oprócz kopalni miedzi czy węgla - również potencjalne miejsca pracy górnika, geologa, specjalisty od złóż. Ponadto duże nadzieje wiąże się z wydobyciem gazu łupkowego, co poszerza możliwości zawodowe dla „nafciarzy”. Ciągły rozwój przemysłu górniczo-hutniczego oraz dziedzin pokrewnych wymagają kształcenia specjalistów w tej dziedzinie.

Zatem potencjalne miejsca pracy dla absolwenta kierunku górnictwo i geologia charakteryzują się ogromną różnorodnością i są to, w zależności od ukończonej specjalności:

 • krajowe firmy naftowe i zagraniczne koncerny,
 • kopalnie odkrywkowe, podziemne - działy mechaniczne, elektryczne, eksploatacyjne, inwestycyjne,
 • stanowiska miernicze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem kopalń, obróbką kamienia, ochroną środowiska, projektowaniem maszyn górniczych,
 • jednostki administracji publicznej,
 • działy ekonomiczno-handlowe, projektowe i inwestycyjne zakładów przemysłowych,
 • firmy zajmujące się oceną warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej oraz składowaniem bądź przeróbką odpadów.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie


Zarządzanie to interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji biznesowych i administracji publicznej na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi. Kierunek rozwija umiejętności interpersonalne i społeczne oraz przygotowuje do pracy, szczególnie jako kadra kierownicza średniego szczebla w firmach z różnych branż i zakresów działalności. Absolwent jest menadżerem potrafiącym wykorzystywać najnowsze rozwiązania wspomagające zarządzanie i metody wpływające na efektywność zarządzania zespołem pracowniczym.

ZARZĄDZANIE W UJW TO KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW I KONSULTANTÓW DLA POTRZEB RÓŻNORODNYCH ORGANIZACJI, Z ZAKRESU SZEROKO POJĘTEGO BIZNESU Z MOŻLIWOŚCIĄ SPECJALIZACJI W OBSZARACH, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I DOSKONALENIEM.

ADRESACI

Osoby zainteresowane uzyskaniem interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zarządzania koniecznej do efektywnego funkcjonowania różnorodnych organizacji, o różnych strukturach własnościowych i formach działania, w tym również małych firm rodzinnych.

Kandydaci zainteresowani pełnieniem ról analityków, animatorów procesów wewnętrznych, inspiratorów zmian i innowacji, eksploratorów szans i możliwości pojawiających się w otoczeniu.

Zainteresowani rolą koordynatora potrafiącego integrować wszystkie interesy i działania organizacji, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające mu na założenie własnej firmy.

CEL STUDIÓW

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych;

Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego;

Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

PROGRAM

W ramach studiów student będzie miał możliwość zapoznania się z psychospołecznymi, organizacyjnymi i technicznymi aspektami zarządzania. Studia dostarczą wiedzę z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej, zakresu funkcjonowania organizacji oraz zdolności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w nich zachodzących.

Program studiów
został tak skonstruowany aby student mógł nabyć wiedzę i umiejętności zarówno z przedmiotów podstawowych (matematyka, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia, prawo), ogólnych (etyka w biznesie, socjologia, trening umiejętności interpersonalnych, komunikacja społeczna i interpersonalna), kierunkowych (zachowania organizacyjne, zarzadzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, negocjacje, marketing, rachunkowość finansowa) oraz specjalnościowych.

W trakcie studiów
student zapozna się również z nowoczesnymi, informatycznymi systemami zarządzania oraz narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w organizacjach.

Program studiów
pozwala również nabyć praktyczne umiejętności diagnozowania procesów zmian w organizacjach – ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji. Po ukończeniu kierunku student będzie potrafił ustalić dysfunkcyjne obszary oraz zaproponować i wdrożyć właściwe rozwiązania przy pomocy poznanych metod i technik zarządzania. Student będzie również przygotowany do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej.

SPECJALNOŚCI

 • Zarządzanie kadrami i marketing

Jest to dwupłaszczyznowa specjalność adresowana do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach zajmujących się zarządzaniem kadrami (m.in. prowadzeniem dokumentacji, harmonogramowaniem czasu pracy, doborem pracowników do zadań czy projektowaniem i wdrażaniem systemów motywowania) oraz w działach marketingu, komunikacji czy PR. Wiedza pozyskana w trakcie studiów przyda się także każdej osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą i chce ją rozwijać zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystując nowoczesne narzędzia marketingowe.

Program specjalności przygotowany został tak, aby studenci dobrze poznali polskie i europejskie regulacje prawne dotyczące prawa pracy, działanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej czy zasady rozliczania się z US i ZUS. Poznają zasady różnych systemów wynagradzania, metody doboru pracowników do zadań i stanowisk oraz nowoczesne formy organizacji pracy. Zdobędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności w zakresie teorii i praktyki motywowania oraz zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Przeanalizują nowoczesne i klasyczne metody wspierania rozwój pracowników – w tym sposoby strategie organizacji i metody prowadzenia szkoleń pracowniczych.

Dodatkowo studenci zdobędą umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na przygotowywanie i realizację planów działań marketingowych i PR oraz stosowanie instrumentów i narzędzi marketingowych, analizy wizerunku przedsiębiorstwa i działań z zakresu zmian wizerunkowych. Absolwent będzie potrafił kreować marki produktów i przedsiębiorstwa, planować i koordynować kampanię marketingową. Nabędzie również praktyczne umiejętności w zakresie komunikowania się organizacji biznesowych z uczestnikami rynku, klientami, kontrahentami, przedstawicielami władz, organizacji społecznych i politycznych, mediami oraz środowiskami opiniotwórczymi, analizowania danych i pisania raportów, kreatywnego myślenia i działania, komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

Wiedza i kompetencje zdobyte w ramach tej specjalności przydatne będą także w organizowaniu pracy małych zespołów np. we własnej firmie, jak również w pełnieniu funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania.

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów oraz innych kompetencji niezbędnych w zarządzaniu finansami. Studia umożliwiają poznanie zasad rachunkowości oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i różnego rodzaju analiz finansowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Pozwalają także na pogłębienie wiedzy na temat podatków i innych zobowiązań publiczno-prawnych. Studia ułatwiają zdobycie pracy w działach księgowości i biurach rachunkowych. Zajęcia prowadzone są w takich obszarach jak m.in.: rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, analiza finansowa, bankowość, finanse publiczne, marketing usług finansowych, zarządzanie finansami, ekonometria, finanse międzynarodowe.

Przedmioty jakie studenci będą realizować w ramach specjalności, to obok podstawowych, ogólnych i kierunkowych takie przedmioty jak: rachunkowość podmiotów gospodarczych, zarządzanie finansami, podstawy kontrolingu, rachunkowość banków, ubezpieczycieli i innych jednostek budżetowych, arkusz kalkulacyjny w finansach i księgowości, rozliczanie płac oraz prawo podatkowe z elementami prawa międzynarodowego.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, przestrzeni jego życiowej aktywności, lokalnej i regionalnej społeczności oraz priorytetowym wyzwaniem dla państwa. Aby temu sprostać potrzeba wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, którzy będą charakteryzować się właściwą postawą, wiedzą i praktycznymi umiejętnościami związanymi z bezpieczeństwem. Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury, jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem.

Celem studiów jest:

 1. Dostarczenie studentom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i pokrewnych dziedzin nauki, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem.
 2. Umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej oraz działalności społecznej, a także ukazanie zakresu uprawnień administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju instytucji i organizacji realizujących zadania w sferze bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem.
 3. Stymulowanie postaw i zachowań pożądanych w kontekście zarządzania bezpieczeństwem oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

W ramach studiów analizie poddane zostają między innymi organizacja i system zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji, problematyka skutecznego i efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa, rola organizacji pozarządowych, w tym organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa, a także organizacja i specyfikacja działania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu odniesienia problematyki bezpieczeństwa do społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora, jakości i audytu bezpieczeństwa, funkcjonowania poszczególnych elementów zarządzania kryzysowego, organizacji struktur bezpieczeństwa publicznego, działań na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego, prawnych uwarunkowań dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Studenci kształcą się także w kierunku organizacji i prowadzenia organizacji proobronnych, będących coraz bardziej istotnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, witalnym zarówno w okresie pokoju, jak i w stanie zagrożenia wojennego.

Program studiów na specjalności powstał we współpracy z praktykami gospodarczymi i specjalistami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów I stopnia kierunku Zarządzanie posiada w szczególności:

 • wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym oraz podstawową wiedzą specjalistyczną;
 • zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia; jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim;
 • umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę;
 • zdolność uczenia się, pozwalającą kontynuować studia, oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji;

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności a studiowanie w konkretnych specjalnościach e wachlarz zatrudnienia staje się zdecydowanie szarszy.

Po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie kadrami i marketing

absolwenci dysponują wiedzą z zakresu podstaw szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów, a także posiadają umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w marketingu. Wiedza ta zostanie przez nich wykorzystana profesjonalnie w marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badaniach rynku, e-commerce i reklamie. Absolwenci specjalności są gotowi do podjęcia zatrudnienia m.in. jako specjaliści w działach. marketingu, komunikacji rynkowej i PR,w agencjach reklamowych i marketingowych oraz agencjach PR.

Absolwent specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami

posiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Umiejętnie podejmuje zadania i rozwiązuje problemy występujące w zarządzaniu finansami, przygotowuje dokumenty, sprawozdania finansowe i dokonuje analiz, potrafi także dobierać właściwe źródła finansowania. Absolwent specjalności jest przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego. Absolwenci specjalności fposiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Jest również przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego.

Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem

przygotowuje absolwenta do uzyskania kompetencji menadżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, które ma ogromne znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowywany do pracy w instytucjach podległych resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stwarzają różne możliwości realizacji zawodowej.

Absolwent zdobywa przewagę na rynku pracy w zakresie ubiegania się o:

 • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych,
 • pracę w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych,
 • pracę na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych,
 • pracę w formacjach ochrony,
 • pracę w firmach logistycznych i transportowych.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji


przejdź do spisu treści

Zarządzanie 

Studia II stopnia – magisterskie 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie to odpowiedź na oczekiwania pracodawców regionu Zagłębia Miedziowego. Koncepcja kształcenia bierze pod uwagę potrzeby rynku pracy i zmieniające się realia gospodarcze. Studia umożliwiają uzyskanie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji interpersonalnych i społecznych, takich jak komunikatywność, łatwość współpracy w grupie, sprawne rozwiązywanie problemów, umiejętność kierowania zespołem pracowniczym, negocjacje czy kreatywność. Kluczowa dla tego obszaru kształcenia jest koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności. Studia te dają możliwość kompetencji pozwalających na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

JEŚLI CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ NOWOCZESNYCH METOD I NARZĘDZI PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA, MOTYWOWANIA I KONTROLI ZARZĄDCZEJ, NIEZBĘDNYCH DO PRACY NA STANOWISKACH OPERACYJNYCH I MENEDŻERSKICH, TO STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W UJW SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ADRESACI

Absolwenci studiów I stopnia dowolnych kierunków zainteresowani zdobyciem kompetencji do sprawnego zarządzania w organizacjach biznesowych, jednostkach administracji różnego szczebla lub założeniem firmy i prowadzeniem własnego biznesu.

Osoby chcące zdobyć lub pogłębić praktyczną wiedzę łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

Zainteresowani poznaniem zasad funkcjonowania rynków finansowych, strategii finansowo-ekonomicznej w działalności gospodarczej, wykorzystania zaawansowanych instrumentów finansowych, prowadzenia analiz finansowych, innowacji na rynkach finansowych, a także prawa finansowego.

CEL STUDIÓW

Przekazanie zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowanie krytycznego i oryginalnego myślenia o praktycznej przydatności tej wiedzy i jej skuteczności.

Nabycie przez absolwentów umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w roli menedżerów, specjalistów, konsultantów, samodzielnych przedsiębiorców poprzez kształtowanie zaawansowanych umiejętności identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów w warunkach złożoności i niepewności środowiska, połączonych z umiejętnością zarządzania wiedzą oraz doboru metod i narzędzi analitycznych.

Kształtowanie aktywnej postawy absolwenta wobec problemów etycznych i społecznych oraz zaangażowania i poczucia osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim, a także przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia.

PROGRAM

Studia II stopnia
na kierunku Zarządzanie umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. Dodatkowo, wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów odwołują się dyscyplin pokrewnych, takich jak: ekonomia, psychologia, socjologia, prawo i politologia. Program studiów został opracowany w porozumieniu z pracodawcami regionu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy.

Wiedza zdobywana na oferowanym kierunku
ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmując przede wszystkim powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i in.).

Kształcenie praktyczne
Poza tradycyjnymi formami wykładowymi, w programie mocno rozbudowany został moduł kształcenia praktycznego, w tym szereg ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów czy seminariów prowadzonych w kameralnych grupach. Zajęcia te prowadzą osoby z praktycznym doświadczeniem zawodowym zajmujące stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla (np. prezesi spółek, właściciele firm, specjaliści pracujący w różnych komórkach przedsiębiorstw).

Zaangażowanie praktyków
i ścisła współpraca z przedsiębiorcami pozwalają na nabywanie przez absolwentów wiedzy biznesowej niezbędnej m.in. w zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Trzymiesięczna praktyka zawodowa pozwala studentom nabyć szeroki wachlarz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Blok przedmiotów
z obszaru nauk o zarządzaniu, takich jak rozwój koncepcji zarządzania, zarzadzanie strategiczne, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą czy badania operacyjne pozwalają pogłębić wiedzę z tego zakresu. Przedmioty takie jak makroekonomia, ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa i controlling oraz inwestycje rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie pozwalają zrozumieć mechanizmy działania przedsiębiorstwa. Blok przedmiotów prawnych, takich jak: ochrona własności intelektualnej, prawo cywilne, pracy i administracyjne pozwalają na pogłębienie wiedzy o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw (instytucji).

W programie
znajduje się także szereg zajęć pozwalających nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie kierowania zespołem, rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów; dają ponadto świadomość osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje:

 • trening kompetencji menedżerskich i trening asertywności,
 • gra kierownicza i decyzje menedżerskie w praktyce,
 • negocjacje i metody wywierania wpływu,
 • komunikacja społeczna i interpersonalna, • promocja i komunikacja marketingowa oraz zachowania organizacyjne.

SPECJALNOŚCI

 • Zarządzanie w przemyśle i administracji

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji urzędnika państwowego lub samorządowego na wszystkich szczeblach administracji, a także pracownika administracji w firmach i organizacjach gospodarczych. Celem studiów w ramach specjalności jest także zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle, opracowywania i realizacji planów rozwoju oraz wdrażania strategii firmy czy przedsiębiorstwa przemysłowego.

Studia obejmują zagadnienia m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i rozwiązywania problemów, komunikacji i rozwoju kompetencji interpersonalnych, wywierania wpływu, form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, doboru profilu działalności, organizacji produkcji, zarządzania produktem i usługami oraz ich jakością, zarządzania w administracji, systemów władzy lokalnej oraz funkcjonowania administracji w ramach standardów europejskich, metod optymalizacji decyzji, badań rynkowych a także zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Absolwenci specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w firmach i przedsiębiorstwach przemysłowych, w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej. Dzięki kreatywności i umiejętnościom interpersonalnym z powodzeniem mogą podjąć pracę jako np. Produkt Menadżer. Posiadają w tym zakresie niezbędną wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, prawa jak i administracji oraz innych dyscyplin.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.

Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe obejmują m.in.: trening kompetencji menedżerskich, grę kierowniczą, zarządzanie zasobami ludzkimi, konwersatoria menedżerskie, trening kreatywnego myślenia, a także specjalistyczne zajęcia z zakresu komunikacji wewnętrznej, systemu wspomagania decyzji oraz szkolenie i rozwój kadr.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie. Zostaną przygotowani do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.

 • Zarządzanie wizerunkiem firmy

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom wiedze, umiejętności i kompetencje tworzenia wizerunku instytucji lub firmy. Powodzenie rynkowe w obecnych czasach jest uzależnione od takich czynników jak kompleksowe zorganizowanie i prawidłowe zarządzanie funkcjonowaniem obszaru kreacji wizerunku, czy umiejętne zabezpieczenie jego optymalnego działania. Absolwenci tej specjalności będą doskonale przygotowanie do podejmowania pracy właśnie w tym kierunku.

Absolwent zyska wiedzę z zakresu Employer Brandingu pozna aktualne praktyki i współczesne narzędzia komunikacji oraz procesy strategicznego Human Resources.

Program specjalnościowy obejmuje m.in. przedmioty: zarządzanie wizerunkiemi public relations, komunikacja medialna, rzecznictwo prasowe i relacje z mediami, kreacja w reklamie, sponsoring i Corporate Social Responsibility, event marketing, kreowanie wizerunku w sieci, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie marką.

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów II stopnia kierunku Zarządzanie posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menadżer średniego i wyższego szczebla. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto wykazuje się w szczególności:

 • pogłębioną wiedzą z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zaawansowaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania, rozwoju i odnowy strategicznej organizacji i systemów gospodarczych w warunkach postępujących procesów integracji europejskiej, globalizacji, zagrożeń demograficznych i środowiskowych;
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznego rozumienia wiedzy, umożliwiającą identyfikację, opis, analizę oraz interpretację złożonych procesów i problemów przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia, przy zastosowaniu zaawansowanych ujęć teoretycznych i paradygmatów;
 • umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu dokonywania całościowej diagnozy sytuacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów w środowisku pracy, a także poza nim; oraz przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w projektach współpracy międzynarodowej i rozumienia kwestii odmienności kulturowych;
 • umiejętnością rozstrzygania sytuacji konfliktowych, a także mediacji i przekonywania do współdziałania w imię osiągania wspólnych celów, a także świadomością osobistej odpowiedzialności za wszystkie podejmowane decyzje;
 • zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań przy wykorzystaniu różnorodnych i trudno dostępnych źródeł informacji.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Zarządzanie jest przygotowany do objęcia stanowiska m.in. jako:

 • menedżer średniego lub wyższego szczebla,
 • kierownik zespołu,
 • specjalista w zakresie zarządzania,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • specjalista ds. HR
 • specjalista ds. szkoleń,
 • Product Menager,
 • specjalista ds. tworzenia wizerunku instytucji lub firmy.

Ponadto absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji


przejdź do spisu treści

Logistyka

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie


Logistyka otacza nas zewsząd, jest obecna w każdej chwili i we wszystkich aspektach naszych działań. Bez względu na to o czym nie pomyślisz znajdziesz tam Logistykę. Jest niezbędna do naszego funkcjonowania i będzie istniała zawsze. Co to oznacza w praktyce? M.in. to, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry logistyków będzie w naturalny sposób na rynku pracy istniało zawsze.

LOGISTYKA? CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA CIEBIE? JEŚLI SZUKASZ DLA SIEBIE ZAWODU Z PRZYSZŁOŚCIĄ, NAJPRAWDOPODOBNIEJ WŁAŚNIE MASZ TO, CZEGO SZUKASZ!!!

ADRESACI

Osoby zainteresowane posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami logistycznymi realizowanymi w organizacjach i przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych.

Osoby wiążące swoje plany zawodowe z efektywnym zarządzaniem organizacjami, zespołami, procesami i przepływami zarówno rzeczowymi, jak i informacyjnymi.

Osoby związane zawodowo z logistyką, transportem czy gospodarką magazynową, posiadające świadomość potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych, pozwalających na rozwój kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji zawodowych opartych na interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętnościach praktycznych związanych z zarządzaniem działalnością podmiotów gospodarczych i organizacji oraz doskonaleniem procesów biznesowych.

CEL STUDIÓW

Wykształcenie umiejętności efektywnego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i doskonalenia się w sposób ciągły.

Nabycie ogólnej wiedzy technicznej pozwalającej na identyfikację zjawisk i stanów obiektów technicznych, definiowanie problemów natury technicznej lub ekonomicznej charakterystycznych dla działalności inżynierskiej czy managerskiej oraz wykształcenie umiejętności pragmatycznego działania mającego na celu rozwiązywanie takich problemów.

Nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, przepływami materialnymi i informacyjnymi oraz gospodarowania zapasami i funkcjonowaniem magazynów, a także kierowania działalnością transportową, eksploatacją środków transportu i efektywnego wykorzystywania elementów infrastruktury transportowej.

Ukształtowanie i rozwój umiejętności managerskich oraz inżynierskich, pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych i zarządczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, ze szczególnych uwzględnieniem zarządzania logistyką, łańcuchem dostaw i transportem.

PROGRAM

Logistyka to kierunek interdyscyplinarny składający się z elementów różnych dziedzin wiedzy jak transport, ekonomia, informatyka oraz zarządzanie jest ciągle na rynku bardzo poszukiwany i pożądany. Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą mobilności w globalnym społeczeństwie.

Program studiów
jest realizowany przez kadrę Uczelni posiadającą zarówno wiedzę fachową na najwyższym poziomie jak i bogate doświadczenia praktyczne. Jest także dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw regionu oraz budowania kompetencji absolwenta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami lokalnego rynku pracy.

Kształcenie
jest realizowane w oparciu o najlepsze praktyki metod nauczania i formy zajęć, oraz bogato ilustrowany przykładami praktycznymi w formie case study oraz pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji studentów związanych z kierunkiem studiów.

Studenci
poznają także metodykę projektowania i funkcjonowania systemów logistycznych, zarządzania łańcuchem logistycznym i jego elementami oraz zasady eksploatacji obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w logistyce.

W trakcie studiów
studenci będą zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • technologii transportu, charakterystyk gałęzi transportu oraz zarządzania funkcjonowaniem transportu i współczesnych rozwiązań technicznych wspierających zarządzanie transportem;
 • gospodarowania zapasami, w tym funkcjonowania magazynów i zarządzania procesami magazynowymi;
 • metod oraz narzędzi modelowania i optymalizacji procesów w logistyce;
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w logistyce.

Studia
przewidują także rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich, zdobywanie ogólnej wiedzy inżynierskiej oraz wiedzy fachowej z obszaru kierunku studiów logistycznych z uwzględnieniem specyfiki specjalności

Podczas studiów
wspierane będzie kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych i prowadzenia własnej działalności.

SPECJALNOŚCI

 • Logistyka przedsiębiorstw

Specjalność pozwali absolwentom na podejmowanie pracy na stanowiskach wymagających kwalifikacji związanych z zarządzaniem logistyką wewnętrzną, logistyką produkcji oraz łańcuchem logistycznym obejmującym również logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i firmach zajmujących się działalnością usługową.

Absolwenci tej specjalności z pewnością będą mogli wykazać się wysokimi kompetencjami zawodowymi zajmując się zarządzaniem, czy pełniąc funkcje kierownicze w odniesieniu do funkcjonowania takich obszarów jak transport, czy gospodarka zapasami, jak i kierując działalnością podmiotów gospodarczych.

 • Logistyka transportu kolejowego

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą w spółkach zajmujących się transportem szynowym lub w przedsiębiorstwach zajmujących się infrastrukturą kolejową oraz działających na rzecz jednej lub drugiej grupy podmiotów.

Absolwent tej specjalności posiadać będzie kwalifikacje pozwalające na zarządzanie transportem czy infrastrukturą, ale również na kierowanie efektywną eksploatacją technicznych środków transportu. Posiadane kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentowi zarówno na pracę związane z kierowaniem na szczeblu operacyjnym jak i na sprawowanie funkcji zarządczych w podmiotach gospodarczych związanych z tą gałęzią transportu.

KWALIFIKACJE

Absolwent kierunku Logistyka uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych.

Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do:

 • logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki),
 • ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych,
 • podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej.

Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Zapotrzebowanie na inżynierów logistyków jest bardzo duże. Mogą pracować m.in. jako:

 • specjaliści ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • fachowcy ds. planowania zakupów czy handlu elektronicznego,
 • specjaliści ds. obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • specjaliści gospodarki magazynowej, 
 • spedytorzy,
 • administratorzy taboru,
 • organizatorzy transportu.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji


przejdź do spisu treści

Mechatronika

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie


Mechatronika to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi procesu dydaktycznego, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju dla absolwentów. To nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, korzystający z dorobku wielu dziedzin nauki: mechaniki, elektroniki czy informatyki - ich synergiczny związek spowodował opracowanie narzędzi hardwarowych i softwarowych, które zrewolucjonizowały proces projektowania, realizowania, uruchamiania urządzeń i systemów wytwórczych oraz ich automatyzację.

JEŻELI LUBISZ SIĘ UCZYĆ, MASZ UMYSŁ ŚCISŁY I PREFERENCJE DO NOWYCH TECHNIK I TECHNOLOGII ORAZ CHCESZ DOBRZE ZARABIAĆ I MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ, TO STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ADRESACI

Osoby, które działalność zawodową chcą usprawnić i związać z nowoczesnym przemysłem oraz z zaawansowaną inżynierią procesową.

Kandydaci zainteresowani usprawnieniem urządzeń na liniach produkcyjnych przez wprowadzanie nowych technik i technologii (np. diagnostyką, monitorowaniem).

Osoby lubiące przedmioty ścisłe, zainteresowane zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką, automatyką (np. modelowaniem i identyfikacją procesów i zakłóceń, badaniami symulacyjnymi, optymalizacją systemów sterowania).

Osoby posiadające uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość, umiejętności logicznego rozumowania oraz cechujące się analitycznym spojrzeniem na świat.

Cel studiów

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych elementów automatyki i układu robotyki oraz przygotowanie do samodzielnego projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń oraz ich mechanizmów, np. maszyn, pojazdów.

Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą dalszego rozwoju nowoczesnego przemysłu, a tym samym ma bezpośredni wpływ na zaspokajanie coraz większych oczekiwań społecznych.

PROGRAM

Program studiów
obejmuje swoim obszarem inżynierię mechaniczną, budowę maszyn, inżynierię elektryczną, informatykę i programowanie, automatykę i robotykę. Takie połączenie zagadnień służy efektywnemu wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, które mają być wielofunkcyjne, łatwo konfigurowalne, elastyczne i proste w obsłudze.

W trakcie studiów
studenci zapoznają się z podstawami mechaniki, budową i eksploatacją maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania. Zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania procesami technologicznymi, rozwiązywania zadań związanych z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych realizowanych przez doświadczonych praktyków.

Program zajęć
obejmuje zapoznanie z zagadnieniami m.in. z zakresu: podstaw automatyki, modelowania i identyfikacji obiektów, sensoryki i aktuatoryki, napędów i sterowania urządzeń hydraulicznych, serwomechanizmów hydraulicznych i elektrycznych, programowania strukturalnego, zasad programowania obiektowego, programowania mikrosterowników, napędów i sterowania robotów, metod sztucznej inteligencji, podstawy mechatroniki, badania symulacyjne, Matlab/Simulink, LabView

Większość zajęć
ma formę praktyczną, np. w laboratoriach: układów mikroprocesorowych, elektroniki i miernictwa, układów sterowania, automatyki i robotyki, hydrauliki, wytrzymałości materiałów i technik wytwarzania, a także w pracowniach multimedialnych.

Uzyskane wykształcenie
umożliwi absolwentom rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów, odnoszących się m.in. do: projektowania, wytwarzania, utrzymania bądź dystrybucji narzędzi i systemów mechatronicznych. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, a w szczególności dla działów wytwórczych bazujących na automatyzacji i robotyzacji.

SPECJALNOŚCI

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Studia na specjalności pozwalają na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności zestawiania, programowania i uruchamiania kanałów komunikacyjnych pomiędzy urządzeniami w Internecie przez bezprzewodowe łącza Wi-Fi w technologii 5G (Internet Rzeczy – IoT), co przyczyni się do usprawnienia kontroli procesów w przemyśle, medycynie, logistyce, handlu, itp.

Student zdobędzie wiedzę niezbędną do prowadzenia badań oraz obsługi urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych wyposażonych w układy sterujące, z możliwością programowanie ich działania oraz konfigurowania, kalibracji torów pomiarowych i wykonawczych, diagnozowania oraz wizualizacji procesu (aplikacje HMI/SCADA) i wiele innych możliwości.

Student dowie się m.in. jak:

 • projektować konstrukcje części hardwarowej składając ją z uniwersalnych modułów Systemu WAGO i posiądzie umiejętność programowania (część softwarowa projektu) struktury i funkcji modułów Systemu WAGO,
 • pozyskiwać dane pomiarowe analogowe i cyfrowe z obiektów przemysłowych poprzez stosowanie nowych technologii bezprzewodowych i mobilnych urządzeń rejestrujących i przetwarzających sygnały (mechaniczne, elektryczne, optyczne, biologicznych, chemicznych itp.)
 • dokonywać analizy przy wykorzystaniu profesjonalnego specjalistycznego oprogramowania.

KWALIFIKACJE

Przyszli mechatronicy odnajdą się niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu: od spożywczego po metalurgiczny czy lotniczy.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym a także w przedsiębiorstwach zajmujących się stosowaniem, serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle.

Przygotowany będzie także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie i produkcji przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Skończone studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, które pozwoli podjąć pracę w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Potencjalne miejsca pracy inżyniera-mechatronika to:

 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 • instytucje i przedsiębiorstwa użytkujące układy mechatroniczne,
 • stacje serwisowe i diagnostyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i wdrażające systemy mechatroniczne,

Absolwent ma szansę znaleźć zatrudnienie w przemyśle sprzętu AGD, elektromaszynowym, lotniczym czy medycynie, tj. tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i urządzenia mechaniki precyzyjnej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji


przejdź do spisu treści

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie


To interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć umiejętności i nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami i wiedzą menedżerską. Absolwent tego kierunku jest inżynierem przygotowanym do pracy zarówno w zespole, jak również do pełnienia funkcji kierowniczych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dużym atutem kierunku jest to, że jego ukończenie daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania jak również z obszaru nauk technicznych. Przygotowanie menedżerskie w powiązaniu z wiedzą techniczną daje gwarancję właściwego rozumienia funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Wszystko to jest to niezwykle istotne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy i zapewnia dużą elastyczność w wyborze miejsca pracy oraz pozwala na łatwą adaptację do szybko zmieniających się wymagań rynku.

SĄ TO STUDIA SKIEROWANE W DUŻEJ MIERZE DO OSÓB Z ZACIĘCIEM INŻYNIERSKIM, KTÓRE MAJĄ PREDYSPOZYCJE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH, ALE RÓWNIEŻ DO OSÓB, KTÓRYM BLISKIE SĄ ZAGADNIENIA BIZNESOWE, MAJĄCYCH PREDYSPOZYCJE MENEDŻERSKIE.

ADRESACI

Osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranych zakresach inżynierii produkcji.

Osoby, które planują wykonywać pracę w zakresie organizowania i zarzadzania personelem oraz koordynować prace zespołów badawczych.

Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą przy realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych jak również z doradztwem technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

CEL STUDIÓW

Przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz kształtowanie krytycznego rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy o zjawiskach i procesach technicznych.

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu (na bazie wiedzy ogólnej z dziedziny nauk ekonomicznych) oraz krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych, organizacyjnych i psychospołecznych.

Nabycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery menedżerów i specjalistów w różnych strukturach organizacyjnych.

Nabycie przez absolwentów umiejętności praktycznego rozwiązywania typowych problemów inżynierskich, menedżerskich i technicznych.

Kształtowanie właściwych postaw etyczno-społecznych, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, a także ugruntowanie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

PROGRAM

Program pozwala na rozwijanie wiedzy dwupłaszczyznowo: z jednej strony studenci poznają wszystkie tajniki zarządzania, z drugiej natomiast zdobywają wykształcenie techniczne.

Dominującymi formami kształcenia
są formy praktyczne, które kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych (m.in. ćwiczenia, laboratoria, projekty). Gwarancją zdobycia umiejętności praktycznych jest fakt, że zajęcia w ogromnej mierze są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która na co dzień zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w firmach z otoczenia gospodarczego Uczelni. Ponadto w programie studiów przewidziana jest półroczna praktyka zawodowa.

Program obejmuje
przedmioty podstawowe takie jak matematyka i fizyka, które prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania przedmiotów ścisłych. Z zakresu zarzadzania podstawowymi przedmiotami są między innymi: podstawy zarządzania, badania operacyjne, zachowania organizacyjne czy trening umiejętności interpersonalnych.

Podczas zajęć
z przedmiotów kierunkowych studenci nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje z takich przedmiotów jak: finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością, rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie inżynierskie, zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją, jak również materiałoznawstwo czy automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji.

SPECJALNOŚCI

 • Inżynieria procesów produkcji

Studia na tej specjalności rozszerzają umiejętności absolwenta inżyniera w stosunku do absolwentów klasycznych kierunków inżynierskich oraz przygotowują go do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Do przedmiotów specjalnościowych należą m.in.: procesy technologiczne, technologie i przemysł maszynowy, ergonomiczne kształtowanie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, podstawy transportu, podstawy lean manufacturing czy eksploatacja technicznych środków produkcji.

Absolwent specjalności Inżynieria Procesów Produkcji jest przygotowany do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

 • Menadżer w przemyśle 4.0

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom wiedze i umiejętności związanych z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle, ale przede wszystkim umożliwi absolwentom uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania skutecznych strategii cyfryzacji. Absolwentom zostanie przekazany najbardziej kompleksowy oraz praktyczny know-how dotyczący rozwiązań stosowanych podczas wprowadzania czwartej rewolucji przemysłowej.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: automatyzacja procesów produkcyjnych, wprowadzenie do Industry 4.0., optymalizacja planowania produkcji, lean manufacturing w przemyśle czwartej generacji, podstawy projektowania wykorzystujące Industry 4.0, maintenance 4.0 – utrzymanie ruchu z elementami IoT, plan zdolności produkcyjnych i plan produkcji, opomiarowanie procesów produkcji i kaskadyzacja celów – od KPI”s do Business Plan Deployment, TPM - efektywna indywidualizowana implementacja.

Absolwenci specjalności nabywają wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how). Absolwent będzie przygotowany do roli członka zespołu pracującego nad projektami unowocześnienia fabryki, do rozmów o inicjatywach Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych.

KWALIFIKACJE

Absolwenci tego kierunku mają wiedzę, umiejętności i kompetencję z jednej strony do podejmowania decyzji menadżerskich, a z drugiej do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii produkcji. Maja merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzoru nad procesami i systemami produkcyjnymi, przystosowani są do pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz sprawnie posługują się nowoczesnymi metodami ukierunkowanymi na wzrost produktywności.

Szeroki wachlarz umiejętności praktycznych, wiedzy i kompetencji społecznych zdobytych przez absolwenta w trakcie studiów jest przydatny w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz kadry zarządzającej. Ponadto absolwenci są znakomicie przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.:

 • przedsiębiorstwami wysokich technologii,
 • techniką, produkcją, jakością i produktami,
 • procesami wytwórczymi, procesami produkcji
 • działalnością innowacyjną i inwestycyjną

Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie:

 • inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów,
 • inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • inżynierii ochrony środowiska,
 • inżynierii zarządzania jakością i kontroli.

Ponadto w obszarze stanowisk dla absolwentów tego kierunku znajdują się również stanowiska związane:

 • ekonomiką produkcji i pracy,
 • controllingiem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzaniem strategicznym,
 • zarządzaniem finansami.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 


przejdź do spisu treści

Administracja

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie


Administracja jest dziedziną wiedzy, która stanowi nieodłączny element życia gospodarczego, politycznego oraz publicznego. Studia na kierunku Administracja mają na celu przygotowanie Absolwentów do pełnienia funkcji managerskich i wykonawczych w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych czy też jednostkach współpracujących z administracją publiczną. Ta różnorodność sprawia, że perspektywa zatrudnienia po tym kierunku, daje szeroki wachlarz możliwości.

ADMINISTRACJA JEST DZIEDZINĄ WIEDZY, KTÓRA STANOWI NIEODŁĄCZNY ELEMENT ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLITYCZNEGO ORAZ PUBLICZNEGO.

ADRESACI

Osoby interesujące się prawem, polityką oraz gospodarką.

Osoby, które chcą uporządkować wiedzę, uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.

Osoby, które cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, są samodzielne, cenią dobrą organizację, przy tym są komunikatywne i cenią sobie kontakty z ludźmi.

CEL STUDIÓW

Wyposażenie w umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych ze szczególnym naciskiem na nauki o prawie, administracji oraz finansach publicznych.

Przekazanie umiejętności administracyjnych, opartych na dobrej znajomości prawa i innych obszarów w zakresie niezbędnym do pracy w administracji publicznej.

Przekazanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi.

Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

PROGRAM

Program studiów obejmuje swoim obszarem m.in. formalno-prawne zasady funkcjonowania organizacji, procesy podejmowania decyzji czy systemy motywacyjny pracowników. Plan studiów ma charakter praktyczny, zgodny z wymogami rynku pracy oraz nowoczesnego szkolnictwa wyższego.

SPECJALNOŚCI

Komunikacja wizerunkowa w administracji

PR jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Wiąże się z komunikowaniem organizacji z otoczeniem oraz budowaniem jej właściwego wizerunku. Studenci w ramach specjalności poznają teoretyczne i praktyczne podstawy z jego zakresu oraz pogłębią wiedzę obejmującą zagadnienia społeczne i ekonomiczne.

Absolwent specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji nabędzie wiedzę z zakresu komunikowania społecznego. Wobec szerokiego zastosowania w praktyce zarządzania publicznego wiedzy z zakresu PR, będzie ona miała charakter interdyscyplinarny.

Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności z następujących zagadnień, które są niezbędne dla potrzeb specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji:

 • socjologii,
 • psychologii społecznej,
 • etyki,
 • nauki o mediach,
 • dziennikarstwa,
 • nauk politycznych.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy oraz wykładowcy akademiccy zajmujący się tematyką komunikacji wizerunkowej. W toku studiów będą realizowane zajęcia z przedmiotów specjalnościowych:

 • komunikacja społeczna,
 • zarządzanie wizerunkiem w administracji,
 • kreatywne pisanie (warsztaty),
 • media społecznościowe w administracji,
 • design i komunikacja wizualna jednostek administracji publicznej,
 • wystąpienia publiczne.

Administracja samorządowa

Studia przeznaczone są dla osób wiążących przyszłość z pracą w instytucjach administracji publicznej, w tym samorządowej oraz firmach działających na rzecz tych instytucji.

Pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu procesów menadżerskich oraz nowoczesnego zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej. Studenci będą zdobywać wiedzę m.in. w zakresie analizowania polityki prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego, rozwiązań ustrojowych, zadań i finansowania administracji publicznej i samorządowej, jak również struktury samorządu terytorialnego oraz organów administracyjnych i ich kompetencji. Absolwenci nauczą się wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania usług publicznych.

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdą się m.in. takie jak: Samorządowa polityka społeczna i edukacja, Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego, Strategie rozwoju regionalnego, Zarządzanie wizerunkiem w administracji, Gospodarka komunalna, Samorządowe prawo podatkowe, Strategie rozwoju regionalnego, Kontrola i nadzór w administracji samorządowej, Fundusze europejskie w administracji samorządowej, Dostęp do informacji publicznej i RODO.

Studia rozwijają istotne kompetencje managerskie, budujące także kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE

Umiejętności autoprezentacji, erudycja i bogate doświadczenie zgromadzone w czasie studiów pozwolą absolwentom zdobyć pracę w stabilnym środowisku, która będzie adekwatnie wynagradzana.

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji absolwent będzie mógł starać się o pracę m.in. jako:

 • specjalista ds. public relations,
 • specjalista ds. promocji,
 • specjalista komunikacji społecznej,
 • rzecznik prasowy m.in. w administracji publicznej;
 • account manager w agencji PR;
 • copywriter;
 • reseacher,
 • doradca ds. wizerunku.

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności Administracja samorządowa absolwent będzie mógł starać się o pracę w:

 • instytucjach administracji publicznej i samorządowej,
 • zakładach i spółkach gminnych oraz związkach międzygminnych,
 • firmach świadczących usługi na rzecz administracji publicznej,
 • Towarzystwach Budownictwa Społecznego,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • firmach inwestycyjnych oraz branżach działających na styku gospodarki wolnorynkowej i sfery publicznej.

Stanowiska na jakich może zostać zatrudniony absolwent to:

 • specjalista ds. administracyjno-biurowych w urzędach miejskich, gminnych, marszałkowskich czy starostwach powiatowych,
 • pracownik działu personalnego i administracyjnego,
 • referent,
 • sekretarz,
 • pracownik administracyjny w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych i kancelariach.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 


przejdź do spisu treści

Pedagogika

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie


Pedagogika - daje wiele możliwości rozwoju. Jako nauka odnosi się nie tylko do dzieci i ludzi młodych. Jej celem jest przygotowanie do odpowiedniego funkcjonowania w życiu obywatelskim i pomoc tym, którzy z życiem w społeczeństwie mają problemy. Absolwent tego kierunku ma okazję iść wieloma ścieżkami kariery, ale bez wątpienia jest to trudna praca, wymagająca dużego zaangażowania, cierpliwości i wyrozumiałości dla drugiego człowieka.

JEŻELI INTERESUJESZ SIĘ ŻYCIEM I ROZWOJEM CZŁOWIEKA ORAZ PROCESEM JEGO EDUKACJI, TO PEDAGOGIKA JEST IDEALNYM KIERUNKIEM WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
CZY WARTO JĄ STUDIOWAĆ? Z PEWNOŚCIĄ STUDIA TE ZAPEWNIĄ RADOŚĆ Z MOŻLIWOŚCI PRACY Z LUDŹMI, ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I KOMPETENCJI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ PRZEKŁADANIA ICH NA INNE PŁASZCZYZNY ŻYCIA.

ADRESACI

Osoby zainteresowane życiem i rozwojem człowieka chcący zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy pedagoga, a jednocześnie przydatne w wychowaniu własnych dzieci.

Osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodami wymagającymi cierpliwości, kreatywności, dyscypliny, poświęcenia i empatii, tj. z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty.

CEL STUDIÓW

Przygotowanie studentów do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej i zapoznanie ich z podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki, jej subdyscyplin, jak też głównych nauk współpracujących z pedagogiką.

Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, niezbędnego w profesjonalnej pracy nauczyciela–wychowawcy polegającej na kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nabycie przez studentów podstawowych umiejętności diagnostycznych, komunikacyjnych i badawczych o charakterze pedagogicznym. Zyskanie przez studentów świadomości o roli i odpowiedzialności, w tym etycznej i prawnej, pedagoga.

PROGRAM

Program kształcenia
ma wszechstronny charakter, tak aby osoby opuszczające mury uczelni dysponowały jak największym aparatem umiejętności. W trakcie jego realizacji student uzyska nie tylko szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, która niezbędna jest do podjęcia działalności pedagogicznej, ale przede wszystkim nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Program studiów
obejmuje przedmioty ogólne i kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe adekwatne do wybranej specjalności. Kształcenie teoretyczne wzbogacone jest o aspekty praktyczne realizowane w ramach praktyk pedagogicznych odbywanych w placówkach powiązanych ze studiowaną specjalnością.

Studentom pedagogiki
oferujemy interesujące zajęcia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, a także treningów, warsztatów i wycieczek edukacyjnych do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i placówek wsparcia. Absolwenci, w zależności od studiowanej specjalności, mogą znaleźć pracę m.in. w: szkołach podstawowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej.

SPECJALNOŚCI

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SOCJOTERAPIA

Specjalność umożliwiająca pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zapewnienia opieki po zajęciach lekcyjnych (np. uczniowie przebywający w świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych) lub pozbawionymi opieki rodzicielskiej czasowo lub trwale (np. podopieczni ognisk wychowawczych i domów dziecka).

Zawód ten daje także perspektywę niesienia pomocy młodym ludziom, którzy z powodu różnego rodzaju trudności, zaburzeń emocji i zachowania wymagają specjalistycznej pomocy.

Podczas studiów realizowane są takie przedmioty specjalnościowe jak:

 • pedagogika opiekuńcza,
 • niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
 • podstawy psychologii klinicznej, wprowadzenie do socjoterapii,
 • podstawy streetworkingu, a także metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce socjalizacyjnej, w świetlicy, internacie i bursie szkolnej,
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego,
 • metodyka pracy nauczyciela socjoterapii,
 • metodyka pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną,
 • trening interpersonalny,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • interwencja w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży.

Absolwent będzie posiadał:

 • przygotowanie merytoryczne, psychologiczno – pedagogiczne oraz metodyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych różnych typów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, a także po ukończeniu studiów II stopnia, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (socjoterapeutycznych),
 • przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia, indywidualizowania procesu nauczania, zaspakajania szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowania życia społecznego na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami.

PEDAGOGIKA RODZINY - ASYSTENT RODZINY I OSOBY STARSZEJ

Specjalność przygotowuje do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe, w tym w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu. Daje także możliwości pracy z seniorami poprzez ich aktywizację, usprawniając społecznie oraz ucząc ich umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, zgodnie z ich zróżnicowanymi potrzebami.

Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej oraz wsparcia osoby starszej, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji.

Studia na specjalności adresowane są do osób, które:

 • są zainteresowane pracą z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe oraz poradnictwem rodzinnym, np. w charakterze asystenta rodziny, specjalisty zatrudnionego w poradniach rodzinnych,
 • pracują lub planują podjęcie pracy w instytucjach wspierających rozwój osób starszych, np. w klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także wspomagających seniorów i ich opiekunów w różnych sferach życia (np. w ośrodkach wsparcia dziennego, DPS).

Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia m.in. z zakresu:

 • pedagogiki rodziny,
 • teorii i praktyki opieki,
 • podstawy pedagogiki,
 • psychologii starzenia się i starości,
 • metodyki pracy z rodziną,
 • metodyki pracy asystenta rodziny i opiekuna osoby starszej,
 • aktywizacji społecznej osób w starszym wieku,
 • systemowej terapii rodziny,
 • poradnictwa rodzinnego,
 • interwencji kryzysowej w rodzinie oraz mediacji w systemie rodzinnym.

Absolwenci specjalności będą potrafili nawiązywać relacje z podopiecznymi, diagnozować ich sytuację, określając obszary wymagające wsparcia, planować, realizować i monitorować różne formy oddziaływań mających na celu identyfikowanie zasobów, wzmacnianie oraz aktywizację jednostek.

Będą przygotowani również do podejmowania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodzin i osób starszych.

KWALIFIKACJE

Absolwenci kierunku zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im podjęcie studiów II stopnia.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

Specjalność daje kompetencje predysponujące do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • nauczyciela – wychowawcy w świetlicy szkolnej oraz nauczyciela – pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów II stopnia także w szkołach ponadpodstawowych,
 • nauczyciela socjoterapii (po  ukończeniu studiów II stopnia)
 • wychowawcy w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych i ogniskach wychowawczych,
 • wychowawcy w placówkach typu socjalizacyjnego (domach dziecka), interwencyjnego (pogotowiach opiekuńczych) i placówkach wielofunkcyjnych OHP,
 • nauczyciela – pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (po ukończeniu studiów II stopnia),
 • wychowawcy bursy i internatu (po ukończeniu studiów II stopnia),
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (po ukończeniu studiów II stopnia),
 • opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.

Pedagogika rodziny- asystent rodziny i osoby starszej

Absolwent specjalności może pracować jako:

 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • doradca, mediator i negocjator w poradniach rodzinnych,
 • animatora w klubie seniora i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
 • asystent osoby starszej
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodzin i osób starszych – PCPR, MOPS, GOPS,
 • ośrodkach wsparcia dziennego,
 • placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • prywatnych domach opieki,

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 


przejdź do spisu treści

Informatyka

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie


Interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT. Informatyka jest bardzo atrakcyjnym i najbardziej popularnym kierunkiem studiów w grupie nauk technicznych. Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz zastosowań informatyki w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym, usługowym lub produkcyjnym.

INFORMATYKA TO STUDIA Z POTENCJAŁEM – ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW ABSOLWENTAMI TEGO KIERUNKU WCIĄŻ NIE SŁABNIE! JAKO DOBRY SPECJALISTA MOŻESZ LICZYĆ NA REALIZACJĘ CIEKAWYCH PROJEKTÓW I WYSOKIE ZAROBKI. INFORMATYKA DAJE DUŻE MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ.

ADRESACI

Osoby, które przygotowują się do samodzielnego wykorzystania systemów informatycznych w przemyśle lub samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi.

Administratorzy przemysłowych sieci komputerowych.

Osoby, które chciałyby zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę w zakresie budowy, działania i eksploatacji systemów komputerowych w przemyśle, robotyki, automatyki oraz Internetu Rzeczy.

Kadra kierownicza realizująca projekty informatyczne w przemyśle i biznesie.

Osoby, które zamierzają prowadzić własny biznes wspierany technologiami komputerowymi.

CEL STUDIÓW

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie współczesnych technologii ICT oraz umiejętności ich stosowania w biznesie, przemyśle i administracji publicznej.

W zależności od wybranej specjalności celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień niezbędnych do projektowania, zarządzania, eksploatacji systemów komputerowych oraz systemów bezprzewodowych i mobilnych lub eksploatacji przemysłowych systemów informatycznych.

PROGRAM

Atutem kierunku
są przedmioty pozwalające na zdobycie umiejętności i kompetencji z zakresu specjalistycznej wiedzy, która na rynku pracy jest bardzo poszukiwana. Studenci zdobędą wiedzę z programowania, sieci komputerowych, grafiki komputerowej a także zapoznają się z tajnikami budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych. Absolwent jest inżynierem wybranej specjalności przygotowanym do pracy w zespole, ale także do pełnienia funkcji kierowniczych czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program kształcenia
na kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych,
 • informatyki technicznej,
 • architektury komputerów i mikroprocesorów,
 • grafiki komputerowej i wizualizacji,
 • konfiguracji sprzętu sieciowego,
 • projektowania, utrzymania sieci komputerowych,
 • audytu bezpieczeństwa systemów i sieci,
 • zarządzania sieciowymi lub przemysłowymi systemami komputerowymi,
 • wizualizacji procesów przemysłowych,
 • konfigurowania serwerów i serwisów WWW.

W ramach zajęć
studenci będą realizowali zadania i projekty w oparciu o rzeczywiste potrzeby zakładów pracy. Wykładowcy będą zlecać do rozwiązania studentowi realne problemy ściśle związane ze studiowanym kierunkiem, które będą rozwiązywane przy pomocy nauczyciela, specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych. Dzięki zatrudnionym praktykom oraz szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami istnieje możliwość pozyskania realnych informatycznych problemów projektowych. W programie kształcenia uwzględniono najnowsze tendencje, zwracając uwagę na praktyczne metody uczenia (problem based learning) a także zdalne nauczanie (e-learning).

Wśród wykładowców
prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Są to praktycy posiadający tytuły naukowe i są zatrudnieni na różnych szczeblach zarządzania w firmach i instytucjach województwa dolnośląskiego. Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w Zagłębiu Miedziowym oraz właściciele firm informatycznych.

Dodatkowym atutem kierunku
jest to, że w trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw i instytucji naukowych związanych z informatyką. Dzięki temu mogą w realny sposób skonfrontować posiadaną wiedzę z praktyką poprzez uczestnictwo w prezentacjach, wykładach, seminariach i spotkaniach z ekspertami ze studiowanej dziedziny. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy i znajomości, które często przyczyniają się do odbywania praktyk, staży czy propozycji stałego zatrudnienia.

Praktyczne zajęcia
Warto wspomnieć, że istotnym atutem kierunku są praktyczne zajęcia realizowane w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych laboratoriach i salach ćwiczeniowych. Studenci będą odbywać między innymi zajęcia w laboratoriach: sieci komputerowych, technik internetowych, Internetu rzeczy, miernictwa, systemów ekspertowych, urządzeń komputerowych a także w pracowniach multimedialnych.

Projekty
Studenci, dla których istotnym elementem rozwoju zawodowego są umiejętności posługiwania się językami obcymi będą mieli możliwość podejmowania zadań projektowych o charakterze naukowym z partnerami z zagranicy w ramach programu Erasmus+ jak i w ramach wcześniej nawiązanych kontaktów.

Certyfikaty
Ponadto studenci będą mieli możliwość zdobycia licznych certyfikatów informatycznych, biznesowych i językowych. Posiadanie dodatkowego dokumentu, uznawanego zarówno w Polsce jak i za granicą, jest dowodem posiadanej wiedzy i umiejętności niezbędnych w określonych dziedzinach. Certyfikat podnosi także wartość kandydata na rynku pracy.

SPECJALNOŚCI

Informatyka przemysłowa

Informatyka przemysłowa to interesujące i unikalne studia informatyczne, które zapewnią studentowi specjalistyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie przemysłowych rozwiązań komputerowych. Ta specjalność stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie obsługi, projektowania, monitorowania i konserwacji przemysłowych systemów informatycznych. Ponadto będą specjalistami w obszarze informatycznego wspomagania i wizualizacji procesów produkcyjnych. Na absolwentów tej specjalności czekają firmy produkcyjne, usługowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe.

W programie specjalności szczególna uwaga skierowana jest na nowoczesne koncepcje i technologie takie, jak:

 • Przemysł 4.0, I
 • Internet Rzeczy,
 • Web 4.0,
 • Chmura Obliczeniowa,
 • Big Data,
 • uczenie maszynowe.

Studenci są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bardzo duże możliwości zatrudnienia istnieją w parkach technologicznych i przemysłowych.

Dodatkowo, specjalność ma przygotować pracowników wspomagających przemysł i procesy produkcyjne, związane z branżą przetwórstwa przemysłowego, która od wielu lat zajmuje w regionie Dolnośląskim znaczące miejsce i stanowi liczną kategorię strategicznych pracodawców.

Systemy i sieci komputerowe

Student zdobywa wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych, informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, projektowania, utrzymania i audytu bezpieczeństwa systemów i sieci, zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi, konfigurowaniem serwerów i serwisów www.

W programie specjalności szczególna uwaga skierowana jest na funkcjonowanie sieci bezprzewodowych oraz ich szerokie wykorzystanie zarówno w komunikacji tradycyjnej jaki między urządzeniami przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy.

Zdobyta wiedza pozwala na pracę m.in. jako: administrator sieci, administrator bezpieczeństwa informatycznego, administrator serwisów www, operator systemów sieciowych, projektant sieci, przedstawiciel handlowy ds. urządzeń sieciowych.

KWALIFIKACJE

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku informatyka nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż specjalistów IT potrzebuje zarówno sektor prywatny, jak i publiczny.

Administratorzy IT poszukiwani są w urzędach i instytucjach państwowych, oraz wszelkich przedsiębiorstwach niezwiązanych bezpośrednio z nowymi technologiami, ale które na ich podstawie funkcjonują. Na absolwenta Informatyki czeka praca w urzędach miast, gmin i powiatów, a także administracji rządowej w większych ośrodkach miejskich. Warto pamiętać, że specjaliści IT znajdują się w czołówce najlepiej opłacanych pracowników na polskim rynku pracy.

W zależności od ukończonej specjalności zdobyta wiedza pozwala na pracę m.in. jako:

Systemy i sieci komputerowe

 • administrator sieci,
 • administrator bezpieczeństwa informatycznego,
 • administrator serwisów www,
 • inspektor ochrony danych i systemów informatycznych,
 • operator systemów sieciowych,
 • projektant sieci,
 • przedstawiciel handlowy ds. urządzeń sieciowych
 • kierownik projektów informatycznych.

Informatyka przemysłowa

 • administrator przemysłowych systemów komputerowych,
 • operator systemów informatyki przemysłowej,
 • integrator systemów komputerowych w przemyśle,
 • administrator bezpieczeństwa przemysłowych systemów informatycznych,
 • inspektor ochrony danych i przemysłowych systemów informatycznych,
 • projektant systemów wizualizacji procesów przemysłowych, 
 • projektant przemysłowych sieci komputerowych,
 • przedstawiciel handlowy ds. informatyki przemysłowej,
 • kierownik projektów informatycznych w przemyśle i biznesie.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi studiami podyplomowymi, których uruchomienie planowane jest na październik 2021 r. Oprócz nowości w ofercie nie zabraknie także naszych sztandarowych kierunków, takich jak Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji, które z powodzeniem prowadzimy od wielu lat. A jakie nowości znajdują się w ofercie?

Do Polkowic zapraszamy na trzy ciekawe kierunki:

E-administracja publiczna – to studia na czasie kierowane do pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej. Absolwent tych studiów będzie posiadał kompetencje do wykonywania obowiązków związanych z posługiwaniem się systemami teleinformatycznymi wdrożonymi w organach (urzędach) administracji publicznej oraz kompetencje do prowadzenia oraz kończenia (wydania aktów administracyjnych) postępowania administracyjnego prowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Koordynator dostępności – studia prowadzone są we współpracy z Fundacją Eudajmonia a kierowane są do pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej i cyfrowej oraz przepisów prawa i dobrych praktyk z tego obszaru, a także osób świadczących na rynku tego typu usługi. Celem studiów jest przygotowanie do spełnienia obowiązku nałożonego przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa nakłada bowiem na organy władzy publicznej, w tym administracji samorządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności!

Coaching i tutoring w edukacji – to studia przygotowane we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Do Lubina zapraszamy na:

Lider przemysłu 4.0 – to studia dla właścicieli firm i menadżerów zarządzających chcących wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży i HR. Adresatami są także osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kompetencji z zakresu lidera w przemyśle 4.0. Podczas studiów przekazanie zostaną najbardziej aktualny, kompleksowy oraz praktyczny know-how dotyczący rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w przemyśle.

Mediacje i negocjacje w biznesie – to propozycja zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji zawodowych i zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji i mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora

Psychologia w biznesie – studia adresowane są do aktualnej i przyszłej kadry kierowniczej, pracowników działów HR i marketingu oraz specjalistów przygotowujących informacje dla decydentów, czyli dla specjalistów. Podczas studiów słuchacze mają możliwość nabycia wiedzy i praktycznych kompetencji dotyczących psychologicznych aspektów zarzadzania zasobami ludzkimi (dobór, ocena, rozwój zawodowy motywowanie pracowników), podejmowania decyzji, pracy zespołowej, diagnozy kompetencji pracowników.

ZAPRASZAMY! Przejdź do REKRUTACJI ONLINE.


przejdź do spisu treści

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała w wyniku połączenia dwóch uczelni o 14-letniej tradycji: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Położona jest w sąsiedztwie największych firm produkcyjnych na Dolnym Śląsku: KGHM Polska Miedź SA oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. Volkswagen, SITECH, CCC, Sanden). Jej siedziba mieści się w Polkowicach, natomiast w Lubinie funkcjonuje Wydział Zamiejscowy.

UJW kształci na kierunkach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Proponuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studenci mogą wybierać pośród takich kierunków, jak: Górnictwo i geologia, Mechatronika, Informatyka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Administracja, Pedagogika, Bezpieczeństwo narodowe. UJW jest uczelnią „samorządową”, co w znaczący sposób ją wyróżnia na tle innych szkół wyższych – założoną i dotowaną przez Gminę Polkowice oraz Powiat Polkowicki, a także przez nie wspieraną.

Uczelnia należy obecnie do najlepiej rozwijających się szkół wyższych w województwie, dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Jej wyróżniającą cechą jest silne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. Przejawem tego są m.in. organizacja konferencji naukowych, prowadzenie badań w tym obszarze czy wykłady otwarte. UJW posiada własne wydawnictwo, którego nakładem ukazują się m.in. monografie, podręczniki oraz dwa czasopisma naukowe punktowane przez MNiSW.

O poziomie jakości kształcenia wypracowanym w ciągu 14 lat istnienia uczelni świadczą wyniki rankingów szkół wyższych publikowane w pismach: „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Wprost”. W roku 2015 UJW zajęła 2. miejsce w Polsce w rankingu najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w kategorii Warunki kształcenia na 70 notowanych szkół wyższych (notowana jako DWSPiT)

Kierunki 

Studia licencjackie

Studia licencjackie I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 3 lata. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia , m.in. w UJW i zdobyć drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Studia licencjackie w ofercie UJW: 

Administracja
specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

Pedagogika
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Zarzadzanie
specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia inżynierskie

Studia techniczne I stopnia trwają 3,5 roku. Pozwalają na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Po studiach można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE. Zajęcia na studiach prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, jak i przez praktyków – specjalistów wywodzących się z lokalnego przemysłu. UJW prowadzi następujące kierunki studiów inżynierskich:

Górnictwo i geologia
specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Geodezja w górnictwie i geologii

Informatyka
specjalności:

 • Systemy i sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa i multimedia

Logistyka
specjalności:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka przedsiębiorstw

Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Zarządzanie systemami jakości

Mechatronika 

Studia magisterskie

Studia II stopnia, to studia których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W UJW trwają 2 lata. Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia (zarówno licencjackich jak i inżynierskich) dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w UJW, można zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Zarzadzanie
specjalności:

 • Zarządzanie w przemyśle
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Prawo

W ofercie są także jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, które trwać będą 5 lat. Podjąć studia mogą absolwenci szkół ponadgimnazjalnych legitymujący się świadectwem dojrzałości z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie.

Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych. Rekrutacja trwa od czerwca do września.
Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51, ujw@ujw.pl– ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
tel. 887 380 093, 887 380 098, wz@ujw.pl– ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin

 

Studia licencjackie

To studia I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia te trwają 3 lata (6 semestrów). Ukończenie studiów uwarunkowane jest zdobyciem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Po studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach II stopnia, m.in. w UJW na kierunku Zarządzanie, zdobyć tytuł magistra i drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Można także podjąć studia podyplomowe, na które także zapraszamy do UJW.

Studia licencjackie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Polkowice

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej NOWOŚĆ

ADMINISTRACJA

Specjalności:

 • Administracja samorządowa NOWOŚĆ
 • Komunikacja wizerunkowa w administracji NOWOŚĆ

Lubin

ZARZĄDZANIE

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem 

Studia inżynierskie

To studia techniczne I stopnia trwające 3,5 roku (7 semestrów). Pozwalają na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uniwersalnych i niezwykle przydatnych kompetencji inżynierskich.

Po studiach inżynierskich można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE. Można także podjąć różnego rodzaju studia podyplomowe, także te oferowane przez UJW.

Zajęcia na studiach technicznych prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, jak i przez praktyków- specjalistów wywodzących się z lokalnego przemysłu.

Studia inżynierskie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Polkowice

INFORMATYKA

Specjalności:

 • Informatyka przemysłowa
 • Systemy i sieci komputerowe

LOGISTYKA

Specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka transportu kolejowego

MECHATRONIKA

Specjalności:

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Lubin

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Menadżer przemysłu 4.0

Studia magisterskie

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.

Studia II stopnia można podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, w dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji. Prowadzone w UJW studia II stopnia trwają 2 lata. Ich ukończenie związane jest z napisaniem pracy magisterskiej oraz jej obroną i pozwala na zdobycie tytułu zawodowego magistra. Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych.

Studia magisterskie prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

LUBIN

ZARZĄDZANIE

studia II stopnia

Specjalności:

 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy
 • Zdjęcie młodzi ludzie w pracy

ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia z podyplomowymi

Co zyskujesz?

 • Dwa dyplomy w dwa lata
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Szersze kompetencje i umiejętności
 • Większe szanse na rynku pracy

Wydziały na uczelni:

nauk społecznych
nauk technicznych
zamiejscowy w Lubinie

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
górnictwo i geologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
 •  
 • Telefon: 76 746 53 53, 76 746 53 51
 • Email: ujw@ujw.pl
 • Strona: http://ujw.pl

POLKOWICE

BIURO REKTORA
Polkowice, pok. A 302, II piętro
tel. 76 746 53 58,
rektor@ujw.pl
poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 15.30

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH
Polkowice, pok. A202, I piętro
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
ujw@ujw.pl
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.30
sobota, niedziela: 7.30 – 15.30*
*czynne tylko w dni zjazdów

STUDIA PODYPLOMOWE
www.podyplomowe.ujw.pl
Polkowice, A102, parter 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 14.30
środa: 10:00 - 15:00
tel. 76 746 53 37
k.ozog@ujw.pl

LUBIN

DZIEKANAT WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W LUBINIE
Lubin, ul. Odrodzenia 21
pok. 114, parter
tel. 887 380 093, 887 380 098, 887 380 094
wz@ujw.pl
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 17:00
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30
sobota, niedziela w godz. 7:30 - 15:30*
*czynne w dni zjazdów

BIBLIOTEKA
Lubin, ul. Odrodzenia 21,23, pok. 08
tel. 887 380 096
biblioteka.wz@ujw.pl
poniedziałek: 8:00-11:45
wtorek, środa: 14:30 – 17:30
czwartek, piątek: nieczynne
sobota, niedziela: 10:00 – 16:00

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Górnictwo i geologia

Przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, aby sprostać wymogom obecnych czasów. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna więc pozyskać wiedzę i umieć ją przekształcić w konkretne działania. Absolwent kierunku Górnictwo i geologia jest do nich przygotowany. Służy temu studiowanie przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych

czytaj dalej

Powiązane artykuły

STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI

Zalety: dwa dyplomy w dwa lata, większe szanse na rynku pracy, szersze kompetencje, oszczędność czasu i pieniędzy.

czytaj dalej

WYRÓŻNIENIE ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Mamy wiele fantastycznych studentek i studentów i cieszymy się, gdy możemy się pochwalić ich osiągnięciami. Tym bardziej, że właśnie jedna z nich otrzymała z rąk Rektora nagrodę za wysokie osiągnięcia sportowe w dyscyplinie… podnoszenia ciężarów!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane