Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wydział Zamiejscowy w Lubinie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Wydział Zamiejscowy w Lubinie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego


przejdź do spisu treści

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała w wyniku połączenia dwóch uczelni: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Położona jest w sąsiedztwie największych firm produkcyjnych na Dolnym Śląsku: KGHM Polska Miedź SA oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. Volkswagen, SITECH, CCC, Sanden). Jej siedziba mieści się w Polkowicach, natomiast w Lubinie funkcjonuje Filia.

UJW kształci na kierunkach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Proponuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studenci mogą wybierać pośród takich kierunków, jak: Górnictwo i geologia, Zarządzanie, Logistyka, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Administracja, Pedagogika, Informatyka.

Uczelnia należy obecnie do najlepiej rozwijających się szkół wyższych w województwie, dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, wspólnie z KGHM prowadzi kierunek Górnictwo i geologia a Patronat nad kierunkiem Administracja objął w 2021 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Jej wyróżniającą cechą jest silne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, prowadzi Uniwersytet Dziecięcy oraz prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku. Organizuje także konferencje naukowe i badania w obszarze nauk społecznych i technicznych.


HISTORIA UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO

2002 r.
Rozpoczęcie działalności dydaktycznej i uruchomienie kształcenia studentów w Polkowicach (Dolnośląska Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki) i Lubinie (Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego)

2006 r.
Pierwsi absolwenci opuszczają mury obu uczelni

2009 r.
Rozpoczęcie kształcenia na studiach inżynierskich na sztandarowym kierunku Górnictwo i geologia

2012 r.
Uruchomienie studiów II stopnia (magisterskich)

2016 r.
Połączenie DWSPiT i UZZM w wyniku czego powstaje Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

2019 r.
dr Tadeusz Kierzyk zostaje rektorem UJW

2020 r.
KGHM Polska Miedź oraz Bosch Rexroth obejmują patronat nad wybranymi studiami inżynierskimi

2021 r.
Patronat nad kierunkiem Administracja obejmuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje swoje 15-lecie.OFERTA KSZTALCENIA

LUBINGÓRNICTWO I GEOLOGIA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

ZARZĄDZANIE


Studia licencjackie

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Menadżer przemysłu 4.0

Studia magisterskie, II stopnia

Specjalności:

 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy

Studia II stopnia z podyplomowymi

Co zyskujesz?

 • Dwa dyplomy w dwa lata
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Szersze kompetencje i umiejętności
 • Większe szanse na rynku pracy

POLKOWICE


PEDAGOGIKA


Studia licencjackie

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

ADMINISTRACJA


Studia licencjackie

Specjalności:

 • Administracja samorządowa NOWOŚĆ
 • Komunikacja wizerunkowa w administracji NOWOŚĆ

LOGISTYKA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka transportu kolejowego

INFORMATYKA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Informatyka przemysłowa
 • Systemy i sieci komputerowe

MECHATRONIKA


Studia inżynierskie

Specjalności:

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51, ujw@ujw.pl – ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
tel. 887 380 093, 887 380 098, wz@ujw.pl – ul. Odrodzenia 21, 59-300  Lubin

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi studiami podyplomowymi, których uruchomienie planowane jest na październik 2021 r. Oprócz nowości w ofercie nie zabraknie także naszych sztandarowych kierunków, takich jak Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji, które z powodzeniem prowadzimy od wielu lat. A jakie nowości znajdują się w ofercie?

Do Polkowic zapraszamy na trzy ciekawe kierunki:

E-administracja publiczna – to studia na czasie kierowane do pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej. Absolwent tych studiów będzie posiadał kompetencje do wykonywania obowiązków związanych z posługiwaniem się systemami teleinformatycznymi wdrożonymi w organach (urzędach) administracji publicznej oraz kompetencje do prowadzenia oraz kończenia (wydania aktów administracyjnych) postępowania administracyjnego prowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Koordynator dostępności – studia prowadzone są we współpracy z Fundacją Eudajmonia a kierowane są do pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej i cyfrowej oraz przepisów prawa i dobrych praktyk z tego obszaru, a także osób świadczących na rynku tego typu usługi. Celem studiów jest przygotowanie do spełnienia obowiązku nałożonego przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa nakłada bowiem na organy władzy publicznej, w tym administracji samorządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności!

Coaching i tutoring w edukacji – to studia przygotowane we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.  Studia przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Do Lubina zapraszamy na:

Lider przemysłu 4.0 – to studia dla właścicieli firm i menadżerów zarządzających chcących wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży i HR. Adresatami są także osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kompetencji z zakresu lidera w przemyśle 4.0. Podczas studiów przekazanie zostaną najbardziej aktualny, kompleksowy oraz praktyczny know-how dotyczący rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w przemyśle.

Mediacje i negocjacje w biznesie – to propozycja zainteresowanych wzmocnieniem kompetencji zawodowych i zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji i mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora

Psychologia w biznesie – studia adresowane są do aktualnej i przyszłej kadry kierowniczej, pracowników działów HR i marketingu oraz specjalistów przygotowujących informacje dla decydentów, czyli dla specjalistów. Podczas studiów słuchacze mają możliwość nabycia wiedzy i praktycznych kompetencji dotyczących psychologicznych aspektów zarzadzania zasobami ludzkimi (dobór, ocena, rozwój zawodowy motywowanie pracowników), podejmowania decyzji, pracy zespołowej, diagnozy kompetencji pracowników.

ZAPRASZAMY! Przejdź do REKRUTACJI ONLINE.


Studia licencjackie

To studia I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia te trwają 3 lata (6 semestrów). Ukończenie studiów uwarunkowane jest zdobyciem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Po studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach II stopnia, m.in. w UJW na kierunku Zarządzanie, zdobyć tytuł magistra i drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Można także podjąć studia podyplomowe, na które także zapraszamy do UJW.

Studia licencjackie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Polkowice

PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej NOWOŚĆ

ADMINISTRACJA

Specjalności:

 • Administracja samorządowa NOWOŚĆ
 • Komunikacja wizerunkowa w administracji NOWOŚĆ

Lubin

ZARZĄDZANIE

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem 

Studia inżynierskie

To studia techniczne I stopnia trwające 3,5 roku (7 semestrów). Pozwalają na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uniwersalnych i niezwykle przydatnych kompetencji inżynierskich.

Po studiach inżynierskich można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE. Można także podjąć różnego rodzaju studia podyplomowe, także te oferowane przez UJW.

Zajęcia na studiach technicznych prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, jak i przez praktyków- specjalistów wywodzących się z lokalnego przemysłu.

Studia inżynierskie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Polkowice

INFORMATYKA

Specjalności:

 • Informatyka przemysłowa
 • Systemy i sieci komputerowe

LOGISTYKA

Specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka transportu kolejowego

MECHATRONIKA

Specjalności:

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Lubin

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Menadżer przemysłu 4.0

Studia magisterskie

Tytuł magistra można zdobyć w UJW na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.

Studia II stopnia można podjąć po ukończeniu studiów I stopnia, tj. licencjackich lub inżynierskich, w dowolnych kierunków ukończonych w dowolnej uczelni. Mogą je podjąć także osoby, które posiadają już tytuł magistra, ale zainteresowane są zdobyciem nowych umiejętności lub kompetencji. Prowadzone w UJW studia II stopnia trwają 2 lata. Ich ukończenie związane jest z napisaniem pracy magisterskiej oraz jej obroną i pozwala na zdobycie tytułu zawodowego magistra. Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych.

Studia magisterskie prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

LUBIN

ZARZĄDZANIE

studia II stopnia

Specjalności:

 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy
 • Zdjęcie młodzi ludzie w pracy

ZARZĄDZANIE

Studia II stopnia z podyplomowymi

Co zyskujesz?

 • Dwa dyplomy w dwa lata
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Szersze kompetencje i umiejętności
 • Większe szanse na rynku pracy

Kierunki wykładane na uczelni:

górnictwo i geologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wydział Zamiejscowy w Lubinie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  ul. Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
 •  
 • Telefon: 887 380 093, 887 380 098
 • Email: wz@ujw.pl
 • Strona: http://ujw.pl

LUBIN

DZIEKANAT WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W LUBINIE
Lubin, ul. Odrodzenia 21
pok. 114, parter
tel. 887 380 093, 887 380 098, 887 380 094
wz@ujw.pl
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 17:00
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30
sobota, niedziela w godz. 7:30 - 15:30*
*czynne w dni zjazdów

BIBLIOTEKA
Lubin, ul. Odrodzenia 21,23, pok. 08
tel. 887 380 096
biblioteka.wz@ujw.pl
poniedziałek: 8:00-11:45
wtorek, środa: 14:30 – 17:30
czwartek, piątek: nieczynne
sobota, niedziela: 10:00 – 16:00

POLKOWICE

BIURO REKTORA
Polkowice, pok. A 302, II piętro
tel. 76 746 53 58,
rektor@ujw.pl
poniedziałek – piątek w godz.: 7.30 – 15.30

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH
Polkowice, pok. A202, I piętro
tel. 76 746 53 53, 76 746 53 51
ujw@ujw.pl
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.30
sobota, niedziela: 7.30 – 15.30*
*czynne tylko w dni zjazdów

STUDIA PODYPLOMOWE
www.podyplomowe.ujw.pl
Polkowice, A102, parter 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 14.30
środa: 10:00 - 15:00
tel. 76 746 53 37
k.ozog@ujw.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie