Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Rok założenia: 1971 | Rektor: nadbryg. Ryszard Dąbrowa

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Natomiast Wydziałowi Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie.

Niewątpliwym atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wielu wykładowców ma praktyczne doświadczenie w dowodzeniu akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i au diowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju.

Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach i sekcjach naukowych. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, sport pożarniczy, lekkoatletyka), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawo dach sportowych w kraju i zagranicą, osiągają znaczące sukcesy.

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także poprzez wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny oraz prowa dzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

W swojej działalności SGSP kieruje się zasadami rzetelności w dążeniu do prawdy, szacunku i życzliwości w stosunku do pracowników i studentów, bez względu na różnice poglądów, przestrzegając zasady transparentności procedur i wzajemnego zaufania.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej kształci na dwóch kierunkach studiów: 

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie. 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona ludności,
 • ochrona infrastruktury krytycznej.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Rodzaje prowadzonych studiów I stopnia:
- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:

 • stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,

- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa:

 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych.

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • ochrona ludności i mienia,
 • bezpieczeństwo europejskie.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Rodzaje prowadzonych studiów II stopnia:

- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:

 • stacjonarne II stopnia,
 • stacjonarne II stopnia prowadzone wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia,
 • niestacjonarne II stopnia.

Rekrutacja na studia 2019/2020


Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona ludności,
 • ochrona infrastruktury krytycznej.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Rodzaje prowadzonych studiów I stopnia: 
- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:

 • stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,

- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa:

 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych.

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • ochrona ludności i mienia,
 • bezpieczeństwo europejskie.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Rodzaje prowadzonych studiów II stopnia:

- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:

 • stacjonarne II stopnia,
 • stacjonarne II stopnia prowadzone wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia,
 • niestacjonarne II stopnia.

Wydziały na uczelni:

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Języki na uczelni:

angielski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

czytaj dalej

Bezpieczny dom

W pracowni edukacyjnej Bezpieczny dom prowadzone są warsztaty teoretyczne i praktyczne na temat bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ewakuacji, jak również zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

czytaj dalej

Obchody Dnia Strażaka 2016 i Promocja Oficerska absolwentów SGSP

W środę 4 maja 2016 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miały miejsce uroczystości związane z Centralnymi Obchodami Dnia Strażaka 2016 oraz Promocją Oficerską − 201 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie