Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach SUM

Rok założenia: 1948

przejdź do spisu treści

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM w Katowicach) to Uczelnia powołana do życia w 1948 roku, nowoczesna, dbająca o najwyższą jakość kształcenia i stale dostosowująca ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Uczelnia posiada pięć wydziałów zlokalizowanych  w Katowicach Ligocie, Zabrzu, Bytomiu oraz Sosnowcu.

W ramach pięciu Wydziałów w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich SUM kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii, elektroradiologii, zarzadzania ryzykiem zdrowotnym i coachingu medycznego.

Od ponad 20 lat Uczelnia prowadzi także studia na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim, a od roku akademickiego 2014/2015 również na kierunku lekarsko-dentystycznym. Powstały także studia w języku angielskim na kierunkach: farmacja i biotechnologia medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i dietetyka.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci doktorantów oraz oferuje kształcenie na studiach podyplomowych, MBA a także szkoleniach  i kursach specjalizacyjnych.

SUM uzyskał 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora i 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach:

 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne,  
 • nauki o zdrowiu.

Stawiając na intensywny rozwój dydaktyki Uczelnia wprowadziła do procesu kształcenia także e-learning, dzięki czemu część zajęć może odbywać się na odległość za pomocą platformy internetowej. Ponadto część zaliczeń oraz egzaminów odbywa się z wykorzystaniem aplikacjiwebowej na tabletach oraz stanowiskach komputerowych w dowolnej lokalizacji Uniwersytetu. Innowacyjne technologie wprowadzone przez Uczelnię uławiają studiowanie i dostęp do wiedzy - Uczelnia dokłada zatem wszelkich starań, by wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów i tworzyć dogodne dla nich formy kształcenia.

SUM współpracuje z ponad 80 uczelniami zagranicznymi, w tym z: Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Szwecji. Współpraca ta dotyczy m.in. wymiany studentów, wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych oraz wymiany i szkolenia kadry dydaktycznej. Uczelnia nawiązała kontakty i współpracę z licznymi i czołowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, z którymi prowadzi wspólne badania i wymianę doświadczeń.

Wysoki poziom zajęć w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach gwarantuje ponad 1300 osobowa kadra nauczycieli akademickich, w tym ok.  samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wiedza i kwalifikacje pracowników SUM doceniane są zarówno w Polsce, jak i na świecie, wielu z nich otrzymuje zaszczytne tytuły doktora honoris causa, zasiadają we władzach europejskich i polskich towarzystw naukowych.

Baza dydaktyczno-naukowa Uczelni stanowi ponad 260 katedr, klinik, zakładów i oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby Wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Ponadto Uczelnia posiada 5 samodzielnych publicznych szpitali klinicznych w Zabrzu oraz w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zawarł także łącznie 65 umów, w zakresie udostępnienia Uczelni jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie udostępnienia Uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie kształcenia przed-i podyplomowego w zawodach medycznych.

Flagową inwestycją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach są zlokalizowane w trzech miejscach Centra Symulacji Medycznej. Centra Symulacji Medycznej, powstały dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej.

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach znajduje się sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego, sala pediatryczna i sala porodowa oraz obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu). Dodatkowo Uczelnia poszerzyła swoją bazę w zakresie symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje w Katowicach i Zabrzu przeznaczone dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa (Katowice) oraz kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (Zabrze). Dzięki temu studenci mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę i trenować umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy. W CSM w Zabrzu na pięciu piętrach studenci mają do dyspozycji 7 sal symulacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze fantomy.

Dwie sale wyposażone w prawdziwe unity stomatologiczne i fantomy pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych dentystów. Modele zębów, których struktura odwzorowuje różne przypadki kliniczne, pozwalają na naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację kanałową.

Nowoczesna symulacja to jednak nie tylko symulatory, ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki umowie partnerskiej z Asseco Poland SA, SUM jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił w CSM pracownię do nauki kompleksowej obsługi informatycznego systemu szpitalnego. Umożliwia to studentom zdobywanie niezbędnych umiejętności z zakresu obsługi narzędzi informatycznych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach. Zajęcia z symulacji medycznej odbywają się także z udziałem tzw. pacjentów standaryzowanych - to specjalnie zatrudnione osoby, które po ukończeniu odpowiedniego szkolenia wcielają się w rolę pacjentów. Dzięki temu studenci uczą się budowania relacji oraz odpowiedniej komunikacji z chorymi i ich rodzinami, a także przekazywania trudnych informacji.

Zajęcia kliniczne oraz praktyki realizowane są w nowoczesnych placówkach medycznych oferujących pacjentom szeroki wachlarz usług medycznych. Dzięki wysokospecjalistycznej bazie klinicznej SUM Studenci mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz uczenia się od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Liczne kliniki i oddziały kliniczne SUM wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako ośrodki wiodące w wielu dziedzinach.

Stały rozwój bazy naukowo-dydaktycznej połączony z nieustannym podnoszeniem jakości kształcenia i wspierania młodych naukowców to niewątpliwie ogromny atut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

OFERTA 2020

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

jednolite studia magisterskie stacjonarne 
jednolite studia magisterskie niestacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE

studia pierwszego stopnia stacjonarne

LEKARSKI

jednolite studia magisterskie stacjonarne 
jednolite studia magisterskie niestacjonarne

NEUROBIOLOGIA

studia drugiego stopnia stacjonarne

FARMACJA

jednolite studia magisterskie stacjonarne 
jednolite studia magisterskie niestacjonarne

ANALITYKA MEDYCZNA

jednolite studia magisterskie stacjonarne 

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne

KOSMETOLOGIA

studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia pierwszego stopnia niestacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

PIELĘGNIARSTWO

studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

POŁOŻNICTWO

studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA

jednolite studia magisterskie stacjonarne
jednolite studia magisterskie niestacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

ELEKTRORADIOLOGIA

studia drugiego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne
studia pierwszego stopnia stacjonarne

COACHING MEDYCZNY

studia drugiego stopnia stacjonarne

ZDROWIE PUBLICZNE

studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia pierwszego stopnia niestacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarn

DIETETYKA

studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia pierwszego stopnia niestacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM

studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne


przejdź do spisu treści

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

studia jednolite magisterskie stacjonarne, niestacjonarne
Jak długo trwają studia: 10 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.

Pogram pierwszych dwóch lat obejmuje kształcenie w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, a także nauk przedklinicznych. Prowadzone jest także kształcenie dające podstawy nauczania przedmiotów kierunkowych. Program III i IV roku studiów, poza kontynuacją kształcenia     w zakresie nauk przedklinicznych, obejmuje kształcenie kliniczne w zakresie przedmiotów kierunkowych. Na V roku studiów odbywa się praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach Uczelni w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, chorób przyzębia i błony śluzowej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, gerostomatologii, stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego i stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego.

Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie następujących praktyk programowych: praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia, praktyki lekarskiej (na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej), praktyki w zakresie asysty lekarzowi – dentyście oraz praktyk lekarsko-dentystycznych w gabinecie stomatologicznym.

Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty niezbędne jest zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

A co po studiach

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracy w instytutach naukowo–badawczych i ośrodkach badawczo–rozwojowych oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Adres poczty elektronicznej: kcieslak@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 37 05 294


przejdź do spisu treści

RATOWNICTWO MEDYCZNE

studia pierwszego stopnia stacjonarne
Jak długo trwają studia:  6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Ratownictwo medyczne – to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również prestiżowy zawód medyczny. Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.

Wyjątkowe doświadczenie i wysoko wykwalifikowana, zaangażowana kadra akademicka są gwarantem, że studenci SUM uzyskują najwyższe kwalifikacje.

Program studiów jest dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji i umożliwia wraz z zakończeniem studiów zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Treści kształcenia dostosowane są do profilu kompetencji zawodowych ratownika medycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

A co po studiach

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Będzie przygotowany do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. 

Absolwent jest  przygotowany do pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Absolwent kierunku jest także  przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorca. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie kursów pierwszej pomocy.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku - zależnie od kryteriów kwalifikacji ustalonych przez uczelnię przyjmującą, może także wzbogacać wiedzę i umiejętności w ramach ofert studiów podyplomowych.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Adres poczty elektronicznej: atomanek@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32)   37 05 263


przejdź do spisu treści

LEKARSKI   

jednolite studia magisterskie – stacjonarne, niestacjonarne
Jak długo trwają studia: 12 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku: 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci lekarzy na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Oba posiadają kategorię naukową A, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tylko tym jednostkom, które uważa za bardzo dobre.

Rekrutacja na kierunek lekarski w SUM jest wspólna, podczas rejestracji kandydat wybiera wydział, na którym chce studiować.

Studia trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada największe w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci mogą trenować na fantomach i modelach szkoleniowych, umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy, takie jak podejmowanie decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta. CDiSM to „szpital w pigułce”: znajduje się w nim sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego sala pediatryczna i sala porodowa oraz symulator karetki). Dzięki nowej technologii wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach. Tym bardziej, że „pacjenci” w Centrum nie tylko wyglądają jak żywi ludzie, ale przypominają ich również pod względem reakcji fizjologicznych. Wydają dźwięki, pocą się, krwawią. Dzięki wykorzystaniu symulacji medycznej studenci są także lepiej przygotowani do kontaktu z pacjentami, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort chorych przebywających w szpitalach klinicznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada jedną z największych  baz klinicznych spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Wydziały korzystają również z jednostek działających na bazie innych szpitali w województwie śląskim. Kliniki i oddziały kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług Medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach.

Po każdym roku studiów trzeba odbyć obowiązkowe praktyki. Można je zrealizować w jednym z szpitali, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę, lub innym wybranym przez Studenta.

A co po studiach? 

Po ukończeniu studiów  na kierunku lekarskim  wszyscy absolwenci znajdują dobrze płatną pracę.

 • Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.
 • Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
 • Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.
 • Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Adres poczty elektronicznej: afilipek@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 208 86 65

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Adres poczty elektronicznej: ssurma@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 37 05 295


przejdź do spisu treści

NEUROBIOLOGIA

studia drugiego stopnia - stacjonarne

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gdyż łączą takie obszary jak:  biologia, biochemia, farmakologia, anatomia, fizjologia oraz psychologia i elementy nauk medycznych. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu neurobiologii, opartą na szerokiej podstawie nauk przyrodniczych.

Głównym przedmiotem zainteresowań neurobiologów jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z różnych obszarów neurobiologii. Ponadto posiada umiejętności praktyczne obejmujące:

 • posługiwanie się metodami i technikami umożliwiającymi udział w realizacji projektów badawczych z zakresu neurobiologii,
 • ocenę struktur mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze oraz analizę, ekspresję i kontrolę emocji,
 • ocenę zaburzeń poznawczych, emocji i osobowości u osób z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem mózgu.

Opanowanie specjalistycznych metod badawczych może także stanowić podstawę do współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach badawczych z zakresu neurobiologii klinicznej.

Absolwent ma także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

A co po studiach?

Kompetencje absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych, instytucjach akademickich oraz firmach zajmujących się badaniami klinicznymi lub dystrybucją sprzętu i odczynników stosowanych w naukach biomedycznych. 

Absolwenci kierunku neurobiologia mogą znaleźć również zatrudnienie w charakterze: nauczycieli oraz, pracowników laboratorium.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Adres poczty elektronicznej: afilipek@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32)   208 86 65


przejdź do spisu treści

FARMACJA 

jednolite studia magisterskie stacjonarne, niestacjonarne
Jak długo trwają studia: 11 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Stu­dia na kie­run­ku far­ma­cja pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o le­ku oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania za­wodu far­ma­ceu­ty. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych.

Sz­czegółowy za­kres obo­wiązków za­wodowych far­ma­ceu­ty wy­nika ze specyfi­ki miej­sca pra­cy (tworze­nie re­cep­tur nowych leków, na­dzo­ro­wanie pro­duk­cji medyka­mentów, pro­wadze­nie ana­liz w labo­rato­riach i sz­pitalach).

A co po studiach

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Jedności 8, 41-200 Sosnowiec


przejdź do spisu treści

ANALITYKA MEDYCZNA

jednolite studia magisterskie stacjonarne 
Jak długo trwają studia: 10 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Stu­dia na kie­run­ku analityka medyczna pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej oraz dają przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk far­ma­ceu­tycz­nych, medycz­nych, bio­logicz­nych, chemicz­nych i społecz­nych.

A co po studiach

Absolwenci kierunku analityka medyczna są przygotowani do pracy w:

 • w medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska,
 • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), a ponadto – podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Jedności 8, 41-200 Sosnowiec


przejdź do spisu treści

BIOTECHNOLOGIA  MEDYCZNA

STUDIA I stopnia, stacjonarne
STUDIA II stopnia, stacjonarne

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia medyczna posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych: matematyki, fizyki, biofizyki i chemii. Rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii medycznej, biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i scharakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym zarówno w odniesieniu do organizmu człowieka, jak i w odniesieniu do roślin i zwierząt.

Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. W szerokim zakresie rozumie i potrafi wykorzystywać techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych.

A co po studiach

Absolwent studiów licencjackich kierunku biotechnologia medyczna jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i  technologii. Umiejętnie planuje i rozwiązuje zadania o charakterze interdyscyplinarnym wymagające współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Posługuje się metodami inżynierii genetycznej, biologii i diagnostyki molekularnej. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Potrafi korzystać z informacji naukowych, źródeł bibliotecznych i internetowych oraz podstawowych programów bioinformatycznych.

Zyskuje również kompetencje do pracy przy technologiach związanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów oraz  komórek organizmów wyższych, do przeprowadzania procesów biosyntezy, do izolacji i oczyszczania bioproduktów, do ich szczegółowej analizy i diagnostyki. Absolwent ponadto zdobywa kompetencje do pracy w zespole, rozumie potrzebę samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz  jest  przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Jedności 8, 41-200 Sosnowiec


przejdź do spisu treści

KOSMETOLOGIA

 I stopnia stacjonarne
Jak długo trwają studia:  6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia będzie posiadał wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu oraz szczegółową w zakresie kosmetologii.

Na poszczególnych etapach kształcenia nauka na tym kierunku studiów obejmuje także zagadnienia z zakresu: estetyki, promocji zdrowia, fizjoterapii i masażu, chemii kosmetyków, receptury kosmetycznej, organizacji gabinetu kosmetycznego, zarządzania i marketingu w kosmetologii, etyki zawodowej.

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kosmetologia jest wykształcenie specjalistów, którzy: 

 • posiadają szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów kosmetycznych m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry,
 • dokonują perfekcyjnego doboru kosmetyków oraz wskazują ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną,
 • profesjonalnie posługują się aparaturą fizykalną stosowaną w zabiegach kosmetycznych. 

A co po studiach

Absolwent studiów I stopnia, kierunku kosmetologia jest merytorycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu kosmetologa w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. 

Po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do:

 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem;
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowego odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • prowadzenia gabinetu kosmetycznego,

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Jedności 8, 41-200 Sosnowiec


przejdź do spisu treści

PIELĘGNIARSTWO - studia I stopnia, stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2020/2021: (limit zostanie podany po uchwaleniu stosownych aktów prawnych).

Jak długo trwają studia:  6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, pielęgniarstwa w wymiarze praktycznym oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie pielęgniarstwa. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego.

Tym co wyróżnia ten zawód spośród innych jest asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich działań, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę.

Student kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową  z zakresu pielęgniarstwa, a także umiejętności:

 

udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;

korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;

sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;

komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;

organizowania pracy własnej;

nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Stu­dia na kie­run­ku pielęgniarstwo przy­go­to­wanie teoretycz­ne i prak­tycz­ne do wy­ko­nywania za­wodu pielęgniarki/pielęgniarza. Stu­den­ci zdobywają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk medycz­nych, bio­logicz­nych i społecz­nych.

Studia prowadzone są w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych. Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe odbywają się w wysokospecjalistycznych szpitalach klinicznych, a w procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców.

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE. Za każde zaliczenie semestru studiujący otrzymuje punkty ECTS co umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach Europy w ramach programu Erasmus. Studenci pielęgniarstwa mogą również realizować praktyki semestralne i wakacyjne w Szpitalach Uniwersyteckich UE w ramach dwustronnej wymiany zgodnie z programem LLP.

Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je w czasopismach pielęgniarskich oraz prezentując swoje wyniki na sympozjach i konferencjach.

Student pielęgniarstwa ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu pielęgniarstwa.

A co po studiach

Praca pielęgniarki jest często trudna, tak pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym, jednak przynosi wielką satysfakcję. Dotyczy to przede wszystkim osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi, charakteryzujących się empatią, gotowych zrozumieć osobę chorą lub niepełnosprawną – bo stanowi to ich największy potencjał w przyszłej pracy.

Pielęgniarstwo jest zawodem, w którym należy stale aktualizować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach różnych form kształcenia podyplomowego i samokształcenia. Kształcenie podyplomowe może objąć szkolenie specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające.

Studia na kierunku pielęgniarstwo dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych

i wszechstronnych zawodów medycznych. Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ale znajdują także zatrudnienie

w placówkach oświatowych,  zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,

w hospicjach, domach opieki społecznej i domach spokojnej starości, w uzdrowiskach.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

szpitalach

w prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych

w przychodniach

zakładach opieki zdrowotnej (geriatrycznych)

w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie pielęgniarstwa i ochrony zdrowia,

w uzdrowiskach

instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,

instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych

zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej

domach opieki społecznej.

Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Wykonując ten zawód można też nauczać i prowadzić prace naukowo-badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa.

Absolwenci mogą pełnić bezpośrednią opiekę nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym w poradniach dziecka zdrowego, w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej, a także opiekować się człowiekiem chorym w podstawowej opiece zdrowotnej, w opiece środowiskowej, specjalistycznej i domowej oraz pracować w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej czyli w oddziałach szpitalnych, szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium, poradniach specjalistycznych, stacji pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na terenie polski oraz krajów UE. Absolwent kierunku pielęgniarstwo powinien więc znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, Katowice 40-752

Adres poczty elektronicznej: jpatalong@sum.edu.pl

Telefon: (+48 32) 32 208 87 25

przejdź do spisu treści

POŁOŻNICTWO - studia I stopnia, stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2020/2021: (limit zostanie podany po uchwaleniu stosownych aktów prawnych).

Jak długo trwają studia:  6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie położnictwa, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, poznają położnictwo od strony praktycznej oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie położnictwa.

Podczas studiów, student zdobywa ogólną wiedzę  medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowywany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, a także umiejętności w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Zdobywa umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Student jest przygotowywany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Student kierunku położnictwo zdobywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec:

kobiety i jej rodziny;

kobiety ciężarnej;

kobiety rodzącej

położnicy i noworodka

Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia.

Dzięki nabytym umiejętnościom położny/położna ma wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego.

Pracownie wyposażone są w profesjonalne środki dydaktyczne: fantomy, modele, symulatory i sprzęt medyczny, które pozwalają na praktyczny trening wszystkich czynności przedporodowych, porodowych i poporodowych oraz postępowania w stanach zagrożenia życia matki i dziecka w trakcie porodu i po porodzie. Wyposażenie pracowni będzie przydatne również w nauce umiejętności pielęgnowania kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy, chorej ginekologicznie i dziecka w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych.

Studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu medycyny, niezbędnego do wykonywania zawodu położnej.

Kierunek posiada akredytację Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego.

A co po studiach

Zawód położnej/położnego pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. Młodzi specjaliści położnicy są poszukiwani z powodu wysokiej średniej wieku aktywnego zawodowo personelu położniczego, a także z powodu migracji zawodowej. Praca położnej jest często trudna, tak pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym, jednak przynosi wielką satysfakcję. Jest idealna przede wszystkim dla osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi, charakteryzujących się empatią.

Osoby, które uzyskały  stopień licencjata z położnictwa są przygotowane do samodzielnego wykonywania zawodu. Mogą opiekować się kobietą ciężarną i jej rodziną, rodzącą i noworodkiem w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Posiadają umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Są przygotowane do przekazywania wiedzy na temat porodu i metod planowania rodziny (w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym) w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Absolwent kierunku położnictwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

szpitalach,

zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, Szpitalach, na oddziałach położniczych i ginekologicznych

prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej

urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia,

instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,

instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się  językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej.

Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o  Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, Katowice 40-752

Adres poczty elektronicznej: kkliszcz@sum.edu.pl

Telefon: (+48 32) 32 208 87 27

przejdź do spisu treści

FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie , stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2020/2021: (limit zostanie podany po uchwaleniu stosownych aktów prawnych).

Jak długo trwają studia:  10 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Wydział Nauk o Zdrowiu  w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, a wiedza i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, praktycznej fizjoterapii oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie fizjoterapii.

Stu­dia na kie­run­ku fizjoterapia dają wiedzę teoretycz­ną i prak­tycz­ną potrzebną do wykonywania za­wodu fizjoterapeuty. Stu­den­ci poszerzają wiedzę ogólną i specja­listyczną w za­kresie nauk medycz­nych, bio­logicz­nych i społecz­nych.

A co po studiach

Studia na kierunku fizjoterapia dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ale znajdują także zatrudnienie w placówkach oświatowych,  zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, domach opieki społecznej i domach spokojnej starości, w placówkach sportowych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness i klubach fitness.

Praca fizjoterapeuty jest często trudna, tak pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym, jednak przynosi wielką satysfakcję. Dotyczy to przede wszystkim osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi, charakteryzujących się empatią, gotowych zrozumieć osobę chorą lub niepełnosprawną – bo stanowi to ich największy potencjał w przyszłej pracy.

Fizjoterapia należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Zwiększające się zapotrzebowanie na działania o charakterze profilaktycznym oraz prozdrowotnym, a także wzrastająca skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego powodują, że rośnie popyt na absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

szpitalach

prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych

ośrodkach Wellness&SPA

zakładach opieki zdrowotnej

w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie fizjoterapii i ochrony zdrowia,

firmach zajmujących się sprzętem rehabilitacyjnym

instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,

instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych

w ośrodkach sportowych

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o  Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, Katowice 40-752

Adres poczty elektronicznej: abaluch@sum.edu.pl

Telefon: (+48 32) 32 208 87 26

przejdź do spisu treści

ELEKTRORADIOLOGIA - studia I stopnia, stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2020/2021: (limit zostanie podany po uchwaleniu stosownych aktów prawnych).

Jak długo trwają studia:  6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Elektroradiologia to pasjonujące studia łączące w sobie różne dziedziny nauki i dające szerokie możliwości zatrudnienia. Najwyższą jakość kształcenia na kierunku elektroradiologia Śląski Uniwersytet Medyczny

w Katowicach zapewnia dzięki wysokospecjalistycznej bazie klinicznej:

Oddziały kardiologiczne Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca  SPSK nr 7 SUM  od lat zapewniają wszystkim chorym nowoczesną inwazyjną i nieinwazyjną diagnostykę i terapię kardiologiczną. Szpital zatrudnia najlepszych specjalistów i jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną, a poprzez stosowanie unikalnych metod diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie.

Otwarty w 2014 roku specjalistyczny ośrodek onkologiczny w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Dzięki wielomilionowej inwestycji możliwe było utworzenie oddziałów: onkologii, radioterapii i chirurgii onkologicznej, poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej oraz wyposażenie ośrodka w: pracownię RTG, PET-CT, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, akceleratory liniowe oraz drugi w Polsce Gamma Knife – wyjątkowo precyzyjne, warte ok. 4 mln euro urządzenie służące do leczenia zmian nowotworowych w mózgu.

To sprawia, że studenci elektroradiologii mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku elektroradiologia mogą pracować m.in. w zakładach, pracowniach i gabinetach: radiologii ogólnodiagnostycznej, stomatologicznych, mammograficznych, medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, echokardiografii, elektrokardiografii spoczynkowej i obciążeniowej, a także w branży telemedycznej.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o  Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, Katowice 40-752

Adres poczty elektronicznej: jkandzia@sum.edu.pl

Telefon: (+48 32) 32 208 87 11

przejdź do spisu treści

COACHING MEDYCZNY - studia II stopnia, stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2020/2021: (limit zostanie podany po uchwaleniu przez Senat SUM).

Jak długo trwają studia:  4 semestry

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Studia magisterskie z coachingu medycznego są unikatowym kierunkiem przygotowanym z myślą o osobach ze stopniem licencjata.

To doskonała propozycja dla osób, które interesują się medycyną i psychologią. Zadaniem coacha jest pomagać w odkrywaniu, zrozumieniu i osiąganiu celów życiowych pacjentów/klientów. Coachning medyczny koncentruje się na takim właśnie podejściu do osób chorych (zwłaszcza pacjentów onkologicznych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych), ale w ośrodkach opieki zdrowotnej miałby do spełnienia także inną bardzo ważną rolę. Coach ma być  wsparciem dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób, które na co dzień pomagają osobom chorym. To ciężka praca, która wiąże się z wieloma obciążeniami psychicznymi i długotrwałym stresem, co może i niestety coraz częściej kończy się wypaleniem zawodowym. Ukończenie coachingu medycznego może być szczególnie dobrą kartą przetargową w poszukiwaniu pracy przez tych wszystkich, którzy zdobyli zawód medyczny na studiach pierwszego stopnia. W programie studiów znajdują się przedmioty nie tylko związane bezpośrednio z coachingiem ale również psychologiczne, socjologiczne, medyczne i filozoficzne.

Kandydat na ten kierunek powinien być kreatywny, spostrzegawczy, empatyczny, komunikatywny i odpowiedzialny.

A co po studich:

Absolwent kierunku coaching medyczny będzie doskonale przygotowany do pracy

w gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu oraz pomocy psychologicznej. Osoby z takim wykształceniem są także poszukiwanymi pracownikami działów: kadr, public relations, administracji, finansów i bankowości, biur obsługi klienta itp.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, Katowice 40-752

Adres poczty elektronicznej: tzurawska@sum.edu.pl

Telefon: (+48 32) 32 208 88 11

przejdź do spisu treści

ZDROWIE PUBLICZNE  - studia I stopnia - stacjonarne

 

Limit miejsc w roku akademickim 2020/2021: (limit zostanie podany po uchwaleniu stosownych aktów prawnych).

Jak długo trwają studia:   6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne mają do wyboru jedną

z następujących specjalności:

asystent osób starszych (wybrane zagadnienia w języku angielskim),

epidemiologia i biostatystyka,

higiena dentystyczna,

ochrona zdrowia pracujących,

opiekun medyczny,

organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,

promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z elementami pedagogiki,

statystyk medyczny,

zdrowie środowiskowe,

Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.

Wszystkie wymienione specjalności dają absolwentom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wyznaczonych do realizacji wskazań „Europejskiego Raportu Zdrowia 2012: Droga do osiągnięcia dobrostanu” i polityki ramowej „Zdrowie 2020”. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

A co po studiach?

Absolwent kierunku zdrowie publiczne:

posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych,

posiada umiejętności w zakresie:

rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi,

rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,

realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym,

komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym,

gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości,

realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,

wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

posiada kompetencje społeczne do:

zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej,

realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom

Adres poczty elektronicznej: dziekanatwzp@sum.edu.pl

Telefon: (+48 32) 32 397 65 26

przejdź do spisu treści

DIETETYKA

studia I stopnia stacjonarne
Jak długo trwają studia:   6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Dietetyka to nauka o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Student zdobywa wiedzę fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, a także chemii żywności. Studenci poznają zasady racjonalnego żywienia oraz sposoby oceny stanu odżywienia ludności. Uczą się jak zapobiegać chorobom dietozależnym, poznają interakcje leków z żywnością oraz technologię i sposoby oceny jakości żywności.

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych salach technologicznych. Studenci realizują praktyki w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych, a także w innych placówkach i instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia. Zajęcia praktyczne w efektywny sposób uczą jak promować zdrowe odżywianie i przeprowadzać edukację żywieniową indywidulaną i grupową.

Studia I stopnia (3-letnie studia zawodowe) pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata, w dwóch specjalnościach: dietetyka kliniczna i dietetyka stosowana.

Niezależnie od specjalności każdy absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje w pełni uznawany dyplom „licencjata dietetyki” (z dodatkową informacją o specjalności) i wszelkie uprawnienia z tego wynikające.

Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.

A co po studiach?

Dietetyka kliniczna:

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 • postępowania dietetycznego w chorobach w zależności od stopnia ich zaawansowania, klasyfikowania diet leczniczych, określania ich celów, zasad i zastosowania,
 • wzajemnych zależności pomiędzy układem pokarmowym i innymi układami,
 • technologii przygotowywania potraw oraz podstaw towaroznawstwa,
 • etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu dietetyka.

posiada umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania wywiadu żywieniowego, dokonywania oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
 • dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka i analizowania wyników badań laboratoryjnych,
 • klasyfikowania diet stosowanych w różnych jednostkach chorobowych, określania ich celu, zastosowania i zasad; potrafi dobierać produkty i potrawy do poszczególnych diet zalecanych w chorobach,
 • planowania i wdrażania odpowiednich postępowań żywieniowych w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia,
 • określania wartości odżywczej i energetycznej diet na podstawie programów komputerowych i tabel wartości odżywczej produktów spożywczych oraz i typowych potraw,
 • udzielania porady dietetycznej w ramach zespołu terapeutycznego,
 • przygotowania materiałów edukacyjnych dla pacjenta i prowadzenia edukacji żywieniowej dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia.

posiada kompetencje społeczne do:

 • przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń,
 • efektywnego działania wg wskazówek; potrafi pracować samodzielnie, w zespole nad wyznaczonym zadaniem badawczym.

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w oddziałach szpitalnych; poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych (diabetologicznej, chorób metabolicznych, alergologicznej, gastroenterologicznej, pediatrycznej), w poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych (klinikach sportowych, fitness klubach, siłowniach), firmach zajmujących się cateringiem dietetycznym, firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia i suplementy diety.

Dietetyka stosowana:

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 • podstawowych zasad organizacji w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego oraz zasad podejmowania działalności gospodarczej w tym obszarze,
 • technologii produkcji potraw oraz podstaw towaroznawstwa,
 • organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii, warunków sanitarno-higienicznych produkcji żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego oraz współczesnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia,
 • etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu dietetyka.

posiada umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania wywiadu żywieniowy i dokonywania oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
 • dokonywania pomiarów antropometrycznych człowieka i analizowania wyników badań laboratoryjnych,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia,
 • posługiwania się zaleceniami żywieniowymi i normami stosowanymi w zakładach żywienia zbiorowego,
 • określania wartości odżywczej i energetycznej diet na podstawie programów komputerowych i tabel wartości odżywczej produktów spożywczych oraz typowych potraw,
 • dokonywania odpowiedniego doboru surowców do produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz zastosowania odpowiednich technik sporządzania potraw,
 • posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w technologii produkcji potraw.

posiada kompetencje społeczne do:

 • przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwiązywania typowych problemów związanych z zawodem,
 • przestrzegania praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w działach żywienia w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego (szpitale, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, sanatoria, więzienia, restauracje, firmy cateringowe), wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach żywienia zbiorowego dostarczających posiłki do placówek ochrony zdrowia (np. do szpitali), organizacjach konsumenckich oraz pożytku publicznego, w firmach farmaceutycznych.

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom
Adres poczty elektronicznej: dziekanatwzp@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 32 397 65 26


przejdź do spisu treści

Zarządzanie Ryzkiem Zdrowotnym - studia I stopnia – stacjonarne w systemie piątkowo-sobotnim

Limit miejsc w roku akademickim 2020/2021: (limit zostanie podany po uchwaleniu stosownych aktów prawnych).

Jak długo trwają studia:   6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Studia na kierunku Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym odbywają się w trybie stacjonarnym w piątkowe popołudnia i soboty (opcja przyjazna dla osób pracujących).

Studia te są bezpłatne.

Kierunek studiów istnieje zaledwie od 4 lat, a już w bieżącym roku uzyskał certyfikat „Studia z Przyszłością”.

Studia w piątkowe popołudnia i soboty, przyjazne dla osób pracujących częściowo odbywają się w systemie e-learningu (do 60% wszystkich zajęć).           

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

 

Charakterystyka kierunku:

Utworzenie nowego kierunku związanego z zarządzaniem ryzykiem zdrowotnym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną kadrę, przygotowaną do  realizacji najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego wyrażonych w Ustawie o zdrowiu publicznym, oraz Narodowym Programie Zdrowia tj. działania na rzecz wydłużenia życia Polaków, poprawy jakości ich zdrowia i życia oraz ograniczania nierówności w zdrowiu.

 

Przygotowujemy absolwentów do wypełniania zadań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zapisanych w Ustawie o zdrowiu publicznym, co zapewnia im miejsca na rynku pracy.

 

A co po studiach?

Absolwent kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym będzie znał systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną gromadzenia, przetwarzania i analizy zarówno danych epidemiologicznych jak i środowiskowych.

Będzie potrafił wskazać i zastosować w praktyce metody identyfikacji czynników ryzyka zdrowia, a także wskazać i zastosować przyswojone metody obliczania zagrożenia wynikającego z narażenia populacji na zanieczyszczenia powszechnie występujących w środowisku.

Absolwent będzie potrafił zastosować narzędzia prawne, tworzone i uruchamiane w celu  kontroli i monitorowania bezpieczeństwa zdrowia społeczeństwa. Posiądzie wiedzę w zakresie prowadzenia analiz ryzyka zdrowotnego dla określonych grup społecznych (dzieci, osób dorosłych, osób starszych) w oparciu o środowiskowe warunki narażenia. Będzie potrafił zaplanować działania profilaktyczne związane z remediacją terenów zanieczyszczonych lub inne rozwiązania naprawcze w środowisku bytowania człowieka, prowadzące do zmniejszenia lub likwidacji zagrożeń zdrowia jednostki, bądź populacji.

Uzyskana wiedza i zdobyte umiejętności przez Absolwentów pozwolą na ich zatrudnienie:

 

we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego, na które nałożono obowiązek realizacji zadań zapisanych w Ustawie o zdrowiu publicznym.

w Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

w Placówkach ochrony zdrowia (poradnie specjalistyczne i podstawowa opieka zdrowotna).

w Kuratoriach oświaty i wychowania oraz innych placówkach oświatowych.

w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

w Administracji publicznej nadzorującej pracę jednostek ochrony zdrowia i środowiska.

w jednostkach administracji, w których prowadzone są programy profilaktyczne.

w Instytutach naukowo-badawczych.

 

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

ul. Piekarska 18,  41-902 Bytom

Adres poczty elektronicznej: dziekanatwzp@sum.edu.pl

Telefon: (+48 32) 32 397 65 26

 • LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • LEKARSKI
 • NEUROBIOLOGIA
 • FARMACJA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
 • KOSMETOLOGIA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POŁOŻNICTWO
 • FIZJOTERAPIA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • COACHING MEDYCZNY
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • DIETETYKA
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Sekcja ds. Rekrutacji i Świadczeń dla Studentów
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
sekcjarekrutacji@sum.edu.pl
(+48 32) 208-35-95, 208-35-92

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
dziekan-wlz@sum.edu.pl
(+48 32) 271-72-17 (wew: 252)

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
dziekanat-katlek@sum.edu.pl
(+48 32) 208-86-63

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
dziekanat-farmacja@sum.edu.pl
(+48 32) 364-11-20

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
ul. Medyków 12, 40-752 Katowice
sekretariatwnoz@sum.edu.pl
(+48 32) 208-87-35

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
dziekanwzp@sum.edu.pl
(+48 32) 397-65-30

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

LIMITY I PROGI PUNKTOWE NA ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH SUM

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane