Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Powiślańska Szkoła Wyższa

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. dr hab. Stefan Angielski

Powiślańska Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie) rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych (decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 1999 roku).

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit.

Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Kadra

Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Na naszej uczelni wysoki poziom zajęć gwarantuje 114 osobowa kadra dydaktyczna, w tym 5 profesorów, 25 doktorów, 78 magistrów a także 6 lekarzy medycyny.

Kadrę Powiślańskiej Szkoły Wyższej tworzą wysokiej klasy specjaliści, mający ugruntowany autorytet naukowy i bogatą wiedzą praktyczną. Są to osoby o znaczącym dorobku naukowym, liczącym się w kraju i za granicą. Podstawą doboru kadry jest pozytywna ocena zgodności profilu naukowego z dziedziną i dyscypliną naukową a tym samym z kierunkami kształcenia PSW. Podstawą kadry są także doświadczeni PRAKTYCY (97 wykładowców) z kraju i z zagranicy, w tym menedżerowie wysokiego szczebla.

Stypendia

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny.Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi, a studenci zdolni – stypendium Rektora. Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych. Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów. W ostatnim roku akademickim Uczelniana Komisja stypendialna miała do dyspozycji ok. 450.000 zł. Należy podkreślić, że każdy student, który spełni wymogi formalne skorzystał z pomocy stypendialnej. Średnie kwoty wpłacane w ramach stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych to 400 zł /miesiąc. Uczelnia przyznaje także jednorazowe zapomogi w wypadku zdarzeń losowych w kwocie do 1450 zł.

Erasmus+  

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie. I tutaj zdjęcia z załącznika. 

Oferta edukacyjna

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:


Studia licencjackie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Dysponuje wiedzą dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim.  

 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Ekonomia Menedżerska
 • Informatyka Stosowana (Applied Computer Science)
 • Finanse/Bankowość/Rachunkowość
 • HR (Human Resources)
 • Ekonomia Procesów Usługowych i Produkcyjnych
 • Agroekonomia

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich  na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej, aby kontynuować naukę w systemie doskonalenia zawodowego i uzyskania specjalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Absolwent uzyskuje obszerną wiedzę  zakresu sprawowania opieki pielęgniarskiej oraz potrafi: 

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorymi 
 • samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki 
 • organizować pracę własną  
 • współpracować w zespołach podmiotów leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. 

Absolwenci uzyskują obszerną wiedzę z zakresu:

 • medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • medycyny ratunkowej
 • medycznych czynności ratunkowych
 • medycyny katastrof
 • medycyny sądowej
 • ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego  

Studia polecamy osobom posiadającym predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Osoba ubiegająca się o podjęcie studiów na kierunku kosmetologia powinna być: komunikatywna, konsekwentna, wyrozumiała, kreatywna, pomocna, uczciwa i dyskretna. Osoba o takich cechach jest gotowy nieść pomoc osobom potrzebującym. Kandydat na tego typu studia powinien mieć zdolności manualne i poczucie piękna oraz dar empatii i przekonywania. Ważne są także zamiłowania artystyczne oraz upodobania estetyczne.

Studia w naszej Uczelni będą miały na celu przekazanie fachowej wiedzy z zakresu kosmetologii, a także przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu kosmetologa i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Nasza wykwalifikowana kadra nuczy Cię:

 • wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii leczniczej, upiększającej i pielęgnacyjnej
 • korzystać z profesjonalnych kosmetyków i aparatury najnowszych generacji
 • rozpoznawać skład kosmetyku i ustalać zastosowanie
 • współpracować z lekarzami dermatologami w przypadku pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • profesjonalnej obsługi urządzeń przeznaczonych do zabiegów

Po ukończeniu studiów I stopnia jesteś przygotowany do pracy w:

 • Gabinetach dermatologicznych (w zakresie pielęgnacji skóry)
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Firmach produkujących kosmetyki
 • Ośrodkach odnowy biologicznej
 • Ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych na stanowisku doradcy klienta bądź jako konsultant
 • Sieciach dystrybucji kosmetyków
 • Spa&Wellness

Stworzysz własną działalność z profesjonalnymi usługami ulepszającymi piękno, zdrowie skóry i samopoczucie psychiczne klientów.

* wniosek złożony do MNiSW

Studia magisterskie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 

Dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pozostałe studia podyplomoweBiorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:


Studia licencjackie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Dysponuje wiedzą dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim.  

 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Ekonomia Menedżerska
 • Informatyka Stosowana (Applied Computer Science)
 • Finanse/Bankowość/Rachunkowość
 • HR (Human Resources)
 • Ekonomia Procesów Usługowych i Produkcyjnych
 • Agroekonomia

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich  na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej, aby kontynuować naukę w systemie doskonalenia zawodowego i uzyskania specjalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Absolwent uzyskuje obszerną wiedzę  zakresu sprawowania opieki pielęgniarskiej oraz potrafi: 

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorymi 
 • samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki 
 • organizować pracę własną  
 • współpracować w zespołach podmiotów leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. 

Absolwenci uzyskują obszerną wiedzę z zakresu:

 • medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • medycyny ratunkowej
 • medycznych czynności ratunkowych
 • medycyny katastrof
 • medycyny sądowej
 • ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego  

Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę m.in. do:

 • właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i upiększających
 • korzystania z profesjonalnych kosmetyków i aparatury najnowszych generacji
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania
 • promowania zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody
 • profesjonalnej obsługi urządzeń przeznaczonych do zabiegów
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała
 

* wniosek złożony do MNiSW

Studia magisterskie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w ujęciu M. Montessori
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z promocją zdrowia
 • Integracja sensoryczna – terapeuta SI
 • Logopedia
 • Muzyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Neurodydaktyka
 • Oligofrenopedagogika
 • Plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne (on-line)
 • Przyroda w szkole podstawowej
 • Psychodietetyka
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne nauczanie języka niemieckiego
 • Wczesne nauczanie języka hiszpańskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem
 • Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie z etyką
 • Zarządzanie oświatą – manager w edukacji (on-line)


Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Dlaczego kosmetologia?

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie uruchomiła studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, o profilu praktycznym.

czytaj dalej

Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

czytaj dalej

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie