Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Powiślańska Szkoła Wyższa

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. dr hab. Stefan Angielski

Powiślańska Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie) rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych (decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 1999 roku).

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit.

Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Kadra

Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Na naszej uczelni wysoki poziom zajęć gwarantuje 114 osobowa kadra dydaktyczna, w tym 5 profesorów, 25 doktorów, 78 magistrów a także 6 lekarzy medycyny.

Kadrę Powiślańskiej Szkoły Wyższej tworzą wysokiej klasy specjaliści, mający ugruntowany autorytet naukowy i bogatą wiedzą praktyczną. Są to osoby o znaczącym dorobku naukowym, liczącym się w kraju i za granicą. Podstawą doboru kadry jest pozytywna ocena zgodności profilu naukowego z dziedziną i dyscypliną naukową a tym samym z kierunkami kształcenia PSW. Podstawą kadry są także doświadczeni PRAKTYCY (97 wykładowców) z kraju i z zagranicy, w tym menedżerowie wysokiego szczebla.

Stypendia

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny.Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi, a studenci zdolni – stypendium Rektora. Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych. Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów. W ostatnim roku akademickim Uczelniana Komisja stypendialna miała do dyspozycji ok. 450.000 zł. Należy podkreślić, że każdy student, który spełni wymogi formalne skorzystał z pomocy stypendialnej. Średnie kwoty wpłacane w ramach stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych to 400 zł /miesiąc. Uczelnia przyznaje także jednorazowe zapomogi w wypadku zdarzeń losowych w kwocie do 1450 zł.

Erasmus+  

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie. I tutaj zdjęcia z załącznika. 

Oferta edukacyjna

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:


Studia licencjackie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Dysponuje wiedzą dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim.  

 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Ekonomia Menedżerska
 • Informatyka Stosowana (Applied Computer Science)
 • Finanse/Bankowość/Rachunkowość
 • HR (Human Resources)
 • Ekonomia Procesów Usługowych i Produkcyjnych
 • Agroekonomia

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich  na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej, aby kontynuować naukę w systemie doskonalenia zawodowego i uzyskania specjalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Absolwent uzyskuje obszerną wiedzę  zakresu sprawowania opieki pielęgniarskiej oraz potrafi: 

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorymi 
 • samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki 
 • organizować pracę własną  
 • współpracować w zespołach podmiotów leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. 

Absolwenci uzyskują obszerną wiedzę z zakresu:

 • medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • medycyny ratunkowej
 • medycznych czynności ratunkowych
 • medycyny katastrof
 • medycyny sądowej
 • ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego  

* wniosek złożony do MNiSW

Studia magisterskie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w ujęciu M. Montessori
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z promocją zdrowia
 • Integracja sensoryczna – terapeuta SI
 • Logopedia
 • Muzyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Neurodydaktyka
 • Oligofrenopedagogika
 • Plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne (on-line)
 • Przyroda w szkole podstawowej
 • Psychodietetyka
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne nauczanie języka niemieckiego
 • Wczesne nauczanie języka hiszpańskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem
 • Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie z etyką
 • Zarządzanie oświatą – manager w edukacji (on-line)

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:


Studia licencjackie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Dysponuje wiedzą dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim.  

 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Ekonomia Menedżerska
 • Informatyka Stosowana (Applied Computer Science)
 • Finanse/Bankowość/Rachunkowość
 • HR (Human Resources)
 • Ekonomia Procesów Usługowych i Produkcyjnych
 • Agroekonomia

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich  na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej, aby kontynuować naukę w systemie doskonalenia zawodowego i uzyskania specjalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Absolwent uzyskuje obszerną wiedzę  zakresu sprawowania opieki pielęgniarskiej oraz potrafi: 

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorymi 
 • samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki 
 • organizować pracę własną  
 • współpracować w zespołach podmiotów leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. 

Absolwenci uzyskują obszerną wiedzę z zakresu:

 • medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • medycyny ratunkowej
 • medycznych czynności ratunkowych
 • medycyny katastrof
 • medycyny sądowej
 • ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego  

* wniosek złożony do MNiSW

Studia magisterskie

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w ujęciu M. Montessori
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z promocją zdrowia
 • Integracja sensoryczna – terapeuta SI
 • Logopedia
 • Muzyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Neurodydaktyka
 • Oligofrenopedagogika
 • Plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne (on-line)
 • Przyroda w szkole podstawowej
 • Psychodietetyka
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne nauczanie języka niemieckiego
 • Wczesne nauczanie języka hiszpańskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem
 • Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Wychowanie do życia w rodzinie z etyką
 • Zarządzanie oświatą – manager w edukacji (on-line)


Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

czytaj dalej

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

czytaj dalej

Konkurs o indeks PSW!

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni (bezpłatna nauka a ostatnim roku studiów) na dowolnie wybranym kierunku: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie